Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » Protokół Nr 24/05

Protokół Nr 24/05


PROTOKÓL NR 24

PROTOKÓL NR 24
z posiedzenia Komisji Stałych Rady Gminy Wijewo odbytych
w dniu 12 grudnia 2005 r.

-==================================================================


W posiedzeniu udział wzięli :
Członkowie Komisji zgodnie z listą obecności .
Lista obecności stanowi
załącznik Nr 1
oraz
Stanisław Kasperski - Przewodniczący Rady
Ireneusz Zając - Wójt Gminy Wijewo
Elżbieta Wolnik - Skarbnik Gminy

Porządek posiedzenia :

1 . Otwarcie .

  1. Analiza projektu budżetu na 2006 rok .

- opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej

  1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach :

1/ przyjęcia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
2/ przyznawania dożywiania i zwrotu wydatków na dożywianie
uczniów.
3/ zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia najniższego
wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i
wartości jednego punktu w złotych.
4/ upoważnienia Wójta do przekazania mienia gminnego,

  1. Zapytania i wolne wnioski.

  2. Zakończenie.


Ad. pkt. 1

Wspólnemu posiedzeniu Komisji Stałych Rady Gminy przewodniczył Stanisław Kasperski
przewodniczący Rady Gminy . Przedstawił proponowany porządek obrad do którego nie wniesiono uwag.

Ad. pkt. 2

Wójt poinformował, że w przekazanym projekcie budżetu dokonano pewnych zmian, które zostaną szczegółowo omówione przez skarbnik. Gminy
Elżbieta Wolnik wyjaśniła ,że projekt budżetu został opracowany zgodnie z ustawą o finansach publicznych i przedstawiony RIO i Przewodniczącemu rady do 15 listopada. Od tego czasu wpłynęły wnioski od :
1/ Rewiru dzielnicowych w Wijewie o dofinansowanie zakupu paliwa w wysokości 2 500 zł.
2/ Zespól szkól zwrócił się o zwiększenie wynagrodzeń będących skutkiem podjętej uchwały o wynagrodzeniach osób obsługujących oraz odprawy emerytalnej o 16 192 zł.
. Szkoła w Wijewie z tych samych powodów prosi o zwiększenie wydatków na wynagrodzenia
o 14 000 zł
3/ podjęta została uchwała o dofinansowaniu zakupu tomografu co nie zostało ujęte w projekcie budżetu. - 15 ooo żł.
4/ zgodnie z uwagami RIO należy uwzględnić dochody z tytułu zajęcia pasa drogowe, ponieważ w roku bieżącym takie były przyjęte, oraz uwzględnić błąd w dziale przedszkole

Wójt poinformował, że planuje się dofinansowanie zakupu radiowozu dla policji ponieważ jest szansa na dofinansowanie z Komendy wojewódzkiej. Nie będzie to kwota większa jak 10 tys.
Radosław Zamiatała - czy Policja jest zainteresowana przeprowadzka do pałacu.
Wójt - sprawy lokalowe wyjaśnia się w najbliższych miesiącach. Otrzymaliśmy umowę na 450 tys na zespół pałacowo -parkowy. Gmina nie będzie mogła pracować w tym składzie, zwiększona musi być obsada w wydz. finansowym. Utworzenie nowego stanowiska do obsługi
funduszy unijnych będzie wymagało zwiększenia zatrudnienia i nowych lokali.
Aby zwrócić pomieszczenie straży, które zostało wzbogacone o zaplecze socjalne, policja musi zmienić lokum, Czy będzie to pałac czy budynek GOK okaże się później.
Skarbnik przedstawiła pismo WSz.Z w Lesznie w sprawie dofinansowania działalności.
Wójt - nie jestem za dofinansowaniem , bo jaka kwota byłaby stosowna. Wyższa Szkoła Zawodowa prowadzi działalność naukowa. Może nawiązać współprace w tej dziedzinie i zlecić odpłatne prace naukowe- badawcze na terenie gminy z korzyścią dla obu stron.
Marian zając - czy pozycja dotycząca opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego dotyczy tylko
prac na drogach gminnych, czy wszystkich.
Elżbieta Wolnik - - za zajęcie pasa drogowego płaci się właścicielowi drogi . Opłata do gminy dotyczy tylko dróg gminnych.
Przewodniczący obrad przedstawił zebranym pismo KGW w Potrzebowie dotyczące zaplanowania w 2006 roku kosztów remontu kuchni w Wiejskim Domu Kultury.
Wójt - WDK funkcjonują w ramach GOK i prace w nich prowadzone powinny być finansowane z tego budżetu. Remont kuchni w Wijewie i Brennie był robiony wspólnymi siłami., przy zaangażowaniu społeczeństwa i dużym wkładzie społecznym. Kuchnia w Potrzebowie wymaga kapitalnego remontu a być może innej lokalizacji. Jaka forma tych prac zostanie przyjęta zdecydujemy po przedstawieniu propozycji mieszkańców oraz zaproponowaniu zakresu pomocy. Być może , że będzie potrzebne wymiana ogrzewania.
Henryk Rygusik - remont kapitalny jest wskazany, ponieważ cząstkowy nie spełni zadania
i nie rozwiąże sprawy na dłużej.
Wójt - mówiąc o zmianie systemu grzewczego myślę o wszystkich obiektach GOK w ramach systemu termo ogrzewania finansowanego przez fundusz Norweski.
Marzanna Daleka - uważam, że Dom Kultury w każdej wsi to przesada, może wydzierżawić te
obiekty na działalność gospodarczą.
Wójt - parę razy w roku zamieszczamy ogłoszenia w internecie o możliwości wynajmu tych obiektów. Oddanie w użytkowanie na jakąkolwiek działalność, która po zakończeniu przyniesie większe koszty remontu niż dzierżawa tez nie ma sensu.
Marian Zając - remont DK w Wijewie nie był planowany a jednak zrobiono, może tym sposobem,
przy pomocy wsi zrobimy tez Potrzebowo.

Ad. pkt. 3

1/ Projekt uchwały w sprawie przyjęcia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, przedstawił Kierownik GOPS Józef Kubicki. Poinformował, że w statucie tym dokonano zmian w związku z nowymi zadaniami jakie zostały powierzone GOPS , wykonanie których winno mieć odzwierciedlenie w statucie. Jest to również zalecenie pokontrolne.
Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.
Projekt stanowi zał. Nr 2
2/ projekt uchwały w sprawie przyznawania dożywiania i zwrotu wydatków na dożywianie
uczniów przedstawił Józef Kubicki.
Poinformował, że dotychczas dożywianiem były objęte dzieci uczęszczające do szkól. Obecny program rządowy obejmuje wszystkie dzieci, dlatego należy podjąć uchwałę określająca warunki udzielania tej pomocy.
Rodosław Zamiatała - czy dożywianiem będą objęte także dzieci uczęszczające do przedszkola.
Kto w przedszkolu będzie typował te dzieci.
Józef Kubicki - tak dzieci przedszkolne będą również objęte dożywianiem, jest to zadanie własne na które otrzymaliśmy zwiększona dotację, 30 % kosztów musi zapewnić gmina.. Zgłaszać osoby do dożywianie może każdy, kto widzi taka potrzebę.
Urszula Rimke - czy w roku bieżącym będzie można przeprowadzić akcję zbiórki odzieży. Czy
jest taka potrzeba.
Genowefa Zielnica - jak wygląda kryterium dożywiania, kto się może zakwalifikować.
Józef Kubicki - Jeśli KGW ma taka propozycje zbiórki odzieży to proszę, Jest to zawsze potrzebne jak nie w gminie to poza gminą.
Aby otrzymać dożywianie należy nie przekroczyć dochodu na 1 osobę w rodzinie jednoosobowej 461 zł. a w wieloosobowej 316 zł.
Marian Zając - czy została rozwiązana sprawa dowozu osób niepełnosprawnych do Włoszakowic
Józef Kubicki - obecnie dojeżdżają 3 osoby prywatnym samochodem.. Pan chciałby 1 zł za kilometr. Wychodzi to kwota 20 tys. na rok. Ośrodek Pomocy nie jest w stanie tego zapłacić. Ponadto aby zapłaci to osoba ta powinna miedz działalność i wystawić rachunek.

3/ Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia
zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu w złotych przedstawiła
Maria Nowicka.
Poinformowała, że podjęta w październiku uchwała dla nadzoru wojewody budzi zastrzeżenia. 1/ 1/ wobec czego zalecono dokonanie zmian w zakresie : w zamian za brzmienie „ rada wyraża
zgodę” winno być „rada ustala”
2/ nadzór dokonał unieważnienia § :
2 - kompetentnym do ustalania stawek jest Rada Gminy a nie Wójt.
29 - wysokość środków na ochronę zdrowia winna określać uchwała budżetowa,

  • - dotyczy kwoty bazowej dla ekspertów , Karta Nauczyciela nie dała delegacji do ustalania

takiej kwoty.
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 4

4/ Wójt zasygnalizował również fakt, że na następnym posiedzeniu rady zostaną przedłożone projekty uchwał w sprawie udzielenia zgody dla Wójta na dzierżawę mienia gminnego na 7 lat. oraz powierzenia zadań Związkowi Wodociągów we Wschowie
Okres taki jest potrzebny aby Związek Wodociągów we Wschowie mógł wykorzystać szanse na pozyskanie środków i przeprowadzenie modernizacji oraz inwestycji na urządzeniach wodociągowych na terenie naszej gminy.
Aleksaander Poszwiński - czy musimy się zgodzić na dofinansowanie . Związek zarabia
na naszej sieci.
Wójt - rentowność naszych hydroforni jest duża. Jednak sprawy inwestycyjne należą do właściciela. Z czarem będzie trzeba zrobić to co oni planują w ramach funduszu, a koszt będzie nie mały. Programem modernizacji są objęte wszystkie obiekty użytkowane przez związek.

Ad. pkt. 4

Aleksander Poszwiński - na jakim etapie jest budowa chodnika w Zaborówcu.
Wójt - zosta ł przedstawiony projekt, jednak nie by ł do zaakceptowania. Zmieniły się parametry. Chodnik musi ,mieć 2 metry i posiadać ścieżkę rowerową dla wózków. Rozpoczynał się będzie od wjazdy do P. Józefczak i kończył na wjeździe do P. Malczyk wraz z przebudową mostu.

Marian Zając- czy odbył się już przetarg na obsługę bankowa .
Elzbieta Wolnik - termin przetargu zosta ł przesunięty ze względu na konieczność dokonania
wyjaśnień o które zwróciły się banki. Kolejny termin to 14 grudnia br.
Wiesław Schwarz - kiedy rozpocznie się modernizacja oświetlenia.
Wójt - podpisana jest umowa od 20 grudnia mogą wchodzić i robić wymianę. Co będzie z rozbudową zdecydujemy później. Po otrzymaniu podkładów ustalony nowe punkty i linie i opracuje koszty realizacji tego. Nowe słupy będą stawiane w zależności jaki będzie koszt 1 słupa,
Marzanna Daleka - zgłosiła niesprawna lampę k. Pana Knopa w Miastku. Oraz uszkodzenie
dachu na przystanku autobusowym.
Alojzy Wolniczak - uważam, że należałoby wyczyścić studzienki są zasypane a wiosna nie będą
odbierały wody.
Marian Zając - czy jest możliwe założenie oświetlenia również na Kalku.
Wójt - jeśli są słupy to nie widzę żadnego problemu.
Henryk Rygusik - po zrobieniu w Potrzebowie chodnika kto ma wnioskować o wymalowanie
pasów, aby było bezpieczne przejście.
Marian Zając - ile kosztowała zatoczka przy szkole w Wijewie., czy będzie specjalnie
oznakowana.
Wójt - w sprawie pasów nie trzeba wnioskować takie sprawy przewiduje projekt budowy drogi,
Zatoczka autobusowa kosztowała 108 tys. Z tego 25 pochodziło z budżetu gminy. Oznakowanie nie jest potrzebne wynika to z Kodeksu Drogowego.

Ponadto Wójt przedstawił pismo Starosty Leszczyńskiego w sprawie uzgodnienia czasu pracy apteki na terenie gminy.
Zebrani uznali, że obecne godziny pracy apteki odpowiadaj potrzebom..

Przewodniczący rady poinformował, że 8 stycznia 2006 r. odbędą się rozgrywki w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Poprosił o zastanowienie i wytypowanie reprezentacji .

Ad. pkt. 5

Wobec braku dalszych tematów przewodniczący obrad podziękował za udział i zakończył posiedzenie.


Na tym protokół zakończono.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Anita Utracik
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2005-12-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencieValid XHTML 1.0 TransitionalRządowe Centrum
Legislacji

Monitor Polski
Dziennik Ustaw