Strona główna » Dokumenty » Rada Gminy » Protokoły komisji » Protokół Nr 24/06

Protokół Nr 24/06


PROTOKÓŁ NR 24


PROTOKÓŁ NR 24
z posiedzenia Komisji Stałych Rady Gminy Wijewo odbytego
w dniu 17 maja 2006 r.

-==================================================================


W posiedzeniu udział wzięli :
Członkowie Komisji zgodnie z listą obecności .
Lista obecności stanowi
załącznik Nr 1
oraz
Stanisław Kasperski - Przewodniczący Rady
Ireneusz Zając - Wójt Gminy Wijewo
Elżbieta Wolnik - Skarbnik Gminy
Jan Wojciechowski - Vce-Prezydent Miasta Leszna
Aneta Tomala - Kierownik jednostki realizującej projekt.
Michał Mikołajczak - księgowy

Porządek posiedzenia :

1 . Otwarcie .

  1. Wizytacja Ośrodka wypoczynkowego Brenno Ostrów pod kątem przygotowania do sezonu.

  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawach :

1/ regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wijewo,
2/ wniesienia udziałów do Miejskiego Zakładu Oczyszczania Sp. z o.o. z siedziba
w Lesznie,
3/ zaciągnięcia zobowiązań finansowych,
4/ zaciągnięcia zobowiązań finansowych
5/ zaciągnięcia zobowiązań finansowych ( ENEA)
6/ zmian w budżecie gminy na 2006 br.
7/ zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2005 rok
Gminnego Ośrodka Kultury
8/ zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2005 rok Gminnej
Biblioteki

  1. Zapytania i wolne wnioski.

5. Zakończenie.

Ad. pkt. 1

Obradom komisji stałych przewodniczyła Urszula Rimke Przewodnicząca Komisji Gospodarczej. Powitała obecnych na sali radnych oraz zaproszonych gości. Przedstawiła porządek obrad do którego nie wniesiono uwag,

Ad. pkt. 2

Wójt - wyjaśnił, że przystępując do projektu Trzebania należy ta inwestycje rozpatrywać w dwóch płaszczyznach.
1/ jako Zakład Oczyszczania Miasta oraz 18 podmiotów, które stanowią gminy Na to zadania można otrzymać dotację w wysokości 68 % pozostała kwota będzie pokrywana przez gminy oraz ZOM-Leszno.
2/ jako rekultywacje istniejących wysypisk w 13 gminach. To zadanie jest dofinansowane w wysokości 85 % wartości. Zapełnienie istniejących wysypisk ma nadzorować Urząd Miejski .
Jeśli zapełnienie będzie kontrolowane przez gminę to dochody będą nasze. Wyjaśnienia wymaga również sprawa monitoringu po rekultywacji, miał to robić ZOM obecnie się z tego obowiązku wycofują. Należy wynegocjować takie warunki aby były korzystne dla gminy.

Ponadto Wójt poinformował , przed wyjazdem na ośrodek wypoczynkowy o przygotowaniach do sezonu.
Rozpoczęcie sezonu nastąpiło z chwilą przeprowadzenia zawodów Jachtów sterowanych za pomocą radia. Udział wzięło 40 zawodników w tym Mistrz Świata.
Przygotowania do sezonu letniego obejmują zatrudnienie ratowników w ilości 2 na każdy miesiąc, uporządkowanie plaży, zakup łodzi, która jest niezbędna a stan łodzi do tej pory wypożyczanej nie pozwala na użytkowanie. Droga zostanie wyremontowana we własnym zakresie, ze względu na prawo własności, podobnie jak ubikacje . Jak co roku zatrudniać będziemy gospodarza terenu.

W wyniku wizytacji stwierdzono konieczność wykoszenia plaży, uzupełnienie klosza przy lampie na plaży.

Ad. pkt. 3

Wójt przedstawił wątpliwości i pytania jakie radni mają wobec programów - Trzebania irekultywacja wysypisk.
1/ dlaczego w sytuacji kiedy wysypisko spełnia wszelkie wymogi nie możemy go sami przygotować do rekultywacji tylko będzie to nadzorował ZOM.
2/ jak będą traktowane dotychczas podpisane umowy na odbiór śmieci. Czy stawki pozostaną, czy będą uogólnione.
3/ kto będzie prowadził zbiórkę śmieci ZOM czy obecne podmioty,
4/ kto będzie prowadził monitoring po rekultywacji,
5/ jaka będzie rola kierownika wysypiska, pozostanie czy będzie osoba z ZOM,
6/ dlaczego gminy nie posiadające własnych wysypisk nie uczestniczą w rekultywacji. Nie mając własnych skorzystały,
7/ czy po rekultywacji możemy przekazać wysypisko ZOM, konieczny monitoring bezie dla nas obciążeniem,
8/ jak będzie wyglądało utrzymanie drogi, zwiększony ruch nie będzie sprzyjał 9/ jaka będzie stawka za śmieci dla naszych mieszkańców w ciągi 1,5 roku gospodarowania przez ZOM.,

Jan Wojciechowski - powód naszego przyjazdu jest jeden aby wyjaśnić wszystkie wątpliwości związane z zadaniami - Trzebania i rekultywacja wysypisk. Jest to wspólne zadania przy udziale środków z funduszu europejskiego. Gminy samodzielnie nie są w stanie otrzymać takiej kwoty. Podstawowym dokumentem było studium wykonalności, gdzie zawarte są efekty ekonomiczne i ekologiczne . Staramy się współdziałać na każdym etapie prac. Obecnie jesteśmy spóźnieni wszystkich podpisaniem umowy wszystkich NOŚ lecz wszystkich powodów niezależnych od nas. Wymagane są potwierdzenia wszystkich uczestników zadania.
Aneta Tomala - w odpowiedzi na zadane pytania udzieliła następujących odpowiedzi :
W 2003 roku rada wyraziła zgodę na przystąpienie do obu programów tak budowy Trzebani jak irekultywacji wysypiska.
Ramy czasowe wynikające z przepisów unijnych określają czas realizacji do końca 2009 roku. Rok 2010 będzie rokiem przeznaczonym na rozliczenie zadania. Na etapie organizacji musiała powstać koncepcja zamykania istniejących wysypisk. Włoszakowice, Pogorzela i M. Górka nie wyraziły zgody na uczestnictwo w drugim zadaniu - rekultywacja ponieważ nie mają własnych wysypisk.
Wysypisko w Brennie , aby zrealizować założenia planu należy zamknąć w czerwcu 2009 roku,.
Studium wykonalności przewiduje, że w 2007 ZOM przejmie wysypisko w celu zapełnienia i przygotowania do rekultywacji. Nie jest to jednak przesądzone, jeśli gmina zdecyduje się wykonać to zadanie to może ale musi zapewnić strumień odpadów, który umożliwi przeprowadzenie tego zadania. Jakie śmieci będą wożone do Brenna zależało będzie od żywotności poszczególnych wysypisk. W pierwszej kolejności będą to śmieci z Włoszakowic iŚwięciechowy w 2008 z Lipna w 20098 ze Śmigla , Leszna i Osiecznej.
Od czerwca 2009 wozić będziemy już do Trzebani. Sprawa przejęcia będzie uzgadniana z gminą.
Odbiór odpadów będzie prowadzony przez obecne przedsiębiorstwa, nie będziemy wprowadzać własnych jeśli nie będzie takiej zgody i potrzeby.
Monitoring jest prowadzony zawsze przez zarządzającego - jeśli ZOM przejmie wysypisko to do czasu zakończenia rekultywacji będą to jego koszty. Po rekultywacji teren po wysypisku wróci do gminy, obowiązek monitoringu występuje 2 razy w roku przy dogodnych warunkach może być raz. Projekt nie przewiduje kosztów monitoringu po rekultywacji. Jeśli byśmy wykazali możemy nie dostać pieniędzy. Zaproponowano przeprowadzenie przetargu na monitoring kompleksowo wramach spółki co może być korzystniejsze cenowo.
Jan Wojciechowski - w trakcie realizacji udział poszczególnych gmin będzie się zwiększał. Wydatki w programie mogą być realizowane wyłącznie na inwestycje. Po przetargu może być decyzja akcjonariuszy o finansowaniu monitoringu przez spółkę.
Aneta Tomala - spółka nie może zobowiązać się do finansowania monitoringu ponieważ inwestycja będzie realizowana z funduszy własnych oraz pożyczki. Odsetki od pożyczki nie będą obciążały gmin.
Stanowisko kierownika wysypiska będzie uzgodnione w drodze porozumienia z gmina, może pozostać obecny lub mianowany przez spółkę. Na czas nadzoru będzie pracownikiem spółki.
Droga to problem wszystkich gmin. Przy przejmowaniu wysypiska można podkreślić potrzebę wzmocnienia. Z pewnością będzie przystosowana do obciążeń i oddana w obecnym stanie.
Jan Wojciechowski - koszty inwestycji są rozłożone równomiernie według ilości mieszkańców , dlatego dodatkowe inwestycje9 utwardzenie drogi) nie przewiduje się.
Aneta Tomala - środki dodatkowe przy tak dużej inwestycji są zawsze . Studium wykonalności przewiduje koszt rekultywacji 1 ha w wysokości 1 mil. Zł. , uważam, że jest to stawka zawyżona.
W rekultywacji nie uczestniczą gminy, które nie posiadają własnych wysypisk i nie uczestniczyły w korzystaniu z istniejących podlegających rekultywacji.
Nie planujemy ujednolicenia stawek już dziś. Cena składowania odpadów powinna jednak uwzględniać koszt składowania i rekultywacji. Po przejęciu nie będzie to stawka 91 zł. jak w Trzebani jednak koszt przewozu nie będzie kontrolowany przez spółkę.
Aleksander Poszwiński - wysypisko we Brennie jest zapełnione w 15 % jeśli byśmy eksploatowani sami , czy będzie to zagrożenie dla Trzebani.,
Jan Wojciechowski - rada wyraziła zgodę na przystąpienie do obu programów , z tych też powodów będzie można skorzystać z 85 % do9tacji na rekultywację. Jeśli pozostawicie do własnej eksploatacji to koszt rekultywacji w całości poniesie gmina. Zmieniają się również ciągle przepisy dot. eksploatacji . Wymagane są kompostownie, wprowadza się segregację.
Aleksander Poszwiński - wysypisko jest to dla gminy pewien potencjał. Jeśli po zapełnieniu oddalibyśmy spółce za przysłowiowa złotówkę to wówczas będziecie prowadzić monitporing.
Aneta Tomala - liczy się przede wszystkim efekt ekologiczny,
Jan Wojciechowski - decyzja już zapadła . każe odstępstwo od zapisów w złożonym wniosku czyni go nieważnym. Musza być zachowana spójność cyklu.
Wójt - do projektu nie mamy uwag. Interesuje nas fakt, kto będzie pobierał opłaty w ciągu półtora roku zapełniania wysypiska. Stawki będą wyższe i zyski również. Czy jest to sugestia, że nie potrafimy przygotować terenu do rekultywacji.
Chcielibyśmy tabu stawki dla mieszkańców były dogodne. Dlaczego 3 gminy będą woziły odpady a nie będą uczestniczyły w rekultywacji. Udział gminy w Spółce jest mały i z tego powodu nie będziemy mieli wielu profitów.
Aneta Tomala - będzie to koszt i zysk spółki.
Jan Wojciechowski - eksploatacja wysypiska przez ZOM będzie uzgodniona na podstawie odrębnej umowy.
Aneta Tomala - wysypisko w Brennie może być eksploatowane przez e pod warunkiem zachowania harmonogramu dostaw jakie są przewidziane projekcie zadania.
Leszek Piotrkowski - jeśli nie przekażemy w kogo gestii będzie utrzymanie drogi.
Aneta Tomala - użytkownik czyli gmina.
Jan Wojciechowski - wobec braku innych pytań poprosił o podjęcie stosownych uchwał, które są wymagane do podpisania ostatecznej umowy.

Przewodnicząca posiedzenia podziękowała za udzielone wyjaśnienia i zarządziła przerwę.

Ad. pkt. 3

Po przerwie przystapiono do omówienia projektów uchwał w sprawach :

1/ regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wijewo,
Projekt przedstawił Krzysztof Grabsztunowicz.
Aleksander Poszwiński - czy osoby posiadające oczyszczalnie przydomowe będą musiały
przyłączyć się do kanalizacji. Czy będą wydawana zezwolenia na oczyszczalnie
przydomowe.
Wójt - w studium jest przewidziane, że oczyszczalnie przydomowe są możliwe. Jeśli będą wnioski to uzyskają akceptacje.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie i stanowi załącznik Nr 2

2/ wniesienia udziałów do Miejskiego Zakładu Oczyszczania Sp. z o.o. z siedziba w Lesznie,
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik, poinformowała, że wymieniona kwota stanowi wartość
6 udziałów, które będą się sukcesywnie zwiększały.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. i stanowi załącznik Nr 3

3/ zaciągnięcia zobowiązań finansowych,
4/ zaciągnięcia zobowiązań finansowych, przedstawiła skarbnik. Poinformowała, że dotyczą one finansowania przeze gminę zadania Trzebania i rekultywacja.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. i stanowi załącznik Nr 4 i 5
5/ zaciągnięcia zobowiązań finansowych ( ENEA)
Projekt uchwały przedstawił Wójt- poinformował, że została podpisana ostateczna umowa na kwotę 278 tys.(planowana 316 tys.) Inwentaryzacja wykazała 179 opraw dodatkowo zainstalowanych będzie 101. Nowe będą również wysięgniki do lamp.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. i stanowi załącznik Nr 6

6/ zmian w budżecie gminy na 2006 br. przedstawiła Skarbnik
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. i stanowi załącznik Nr 7

7/ zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2005 rok Gminnego Ośrodka Kultury
Projekt przedstawiła Skarbnik. Poinformowała, że do 30 czerwca każdego roku jednostki budżetowe musza przedłoyć takie sprawozdanie radzie do zaakceptowania.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. i stanowi załącznik Nr 8

8/ zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2005 rok Gminnej Biblioteki Projekt
uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. i stanowi załącznik Nr 9

Ad. pkt. 4

Alojzy Wolniczak - droga przez tz. Krzyż jest zaśmiecona, czy można by zobowiązać
P. Frankowskiego o pozbieranie śmieci z rowów na terenie gminy.
Henryk Rygusik - dlaczego dzieci z Potrzebowa zostały umieszczone w Przedszkolu na drugą
zmianę
- czy można zrobić przejście dla pieszych z chodnika na przystanek autobusowy.
- robiony chodnik jest wąski pomimo,
Genowefa Zielnica - chętnych do przedszkola było wiele dlatego tez utworzono oddział
popołudniowy. Jeśli dziecko zostało tam zakwalifikowane to znaczy, że nie odpowiadało
kryterium naboru w pierwszej kolejności .
Wójt - utworzenie zmiany popołudniowej jest to dobra wola rady. Wiąże się to z określonymi kosztami.
- Pan Zajączkowski - Kier. Zarządu Dróg Powiatowych jest poinformowany o zgłaszanych uwagach. Przyjedzie i będziemy korygować.
Radosław Wojcieszyk - na ul. Wschowskiej i Okrężnej przy krawężniku przyległym do byłego
wysypiska zalega piasek.
Genowefa Zielnica - podobna sytuacja jest na ul. W. Witosa.
- czy znalazłoby się pomieszczenie dla chóru.
Marian Zając - ile potrzeba jeszcze na samochód dla Policji.
Wójt - Komenda Wojewódzka ogłasza przetarg i na zakup samochód , który wgrał w przetargu dokładać 50 % wartości. Jeśli inny to trzeba nazbierać 100 %.
- rozpoczęto remont drugiej części pałacu. Jak policja zostanie przeniesiona do biblioteki to wygospodarujemy salkę dla organizacji społecznych.
Przymierzamy się do złożenia wniosku na termoizolację domów kultury i szkół oraz innych wniosków. Do rozliczenia będziemy zmuszeni zatrudnić dodatkowa osobę, do księgowości.
Ilość wymaganych dokumentów jest olbrzymia.

Ad. pkt. 5

Wobec braku dalszej dyskusji i zapytań, przewodniczący obrad uznał porządek posiedzenia za wyczerpany. Podziękował za udział i zakończył obrady.

Na tym posiedzenie zakończono.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Anita Utracik
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2006-05-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie