Strona główna » Dokumenty » Rada Gminy » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr XLII/06

Protokół Nr XLII/06
PROTOKÓŁ Nr XLII/06
z posiedzenia Rady Gminy Wijewo odbytego w dniu
30 sierpnia 2006 rokuW posiedzeniu udział wzięli :
Członkowie rady zgodnie z lista obecności.
Lista obecności stanowi zał. Nr1
Sołtysi wsi gminy Wijewo zgodnie z lista obecności..
Lista obecności stanowi zał. Nr 2
Zaproszeni goście zgodnie z lista .
Lista gości stanowi zał. Nr 3

Porządek posiedzenia :

1.Otwarcie
2.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3.Interpelacje i zapytania radnych.
4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2006 r.
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli.
7. Podjęcie uchwały w sprawach :
1/ tablicy pamiątkowej ,
2/ zmiany uchwały Nr XXV/123/04 RG Wijewo z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Wijewo.
3/ udzielenia pomocy finansowej dla jednostki samorządu terytorialnego,
4/ zmiany w budżecie gminy
5/ wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości przez Wójta Gminy.
6/ zaopiniowania projektu planu aglomeracji Wijewo - Wieleń i Przemęt.
8. Odpowiedzi na interpelacje.
9. Zapytania i wolne wnioski.
10 Zakończenie.

Ad. pkt. 1

Obradom XLII Sesji Rady Gminy przewodniczył jej przewodniczący Stanisław Kasperski. Powitał obecnych na sali członków rady, sołtysów oraz zaproszonych gości.
Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność podejmowanych uchwał.
Przedstawił proponowany porządek obrad, który został przyjęty bez poprawek.

Ad. pkt. 2

Przewodniczący rady stwierdził, że protokół z poprzedniego posiedzenia odzwierciedla przebieg obrad wobec czego zaproponował przyjęcie protokołu bez czytania. Propozycja została przyjęta i protokołu z poprzedniego posiedzenia przyjęty został jednogłośnie bez czytania.

Ad. pkt. 3.

Urszula Rimke - jest potrzeba zakupu busa z którego mogły by korzystać szkoły podczas
wyjazdów na konkursy i zawody sportowe.
- zaplanować wymianę okien w WDK w Brennie,
Genowefa Zielnica - dokonać przeglądu tablic z nazwami ulic. Brak tablicy z nazwą
ul. Poselskiej.
Marzanna Daleka - na drodze Brenno Miastko na drodze jest wyrwa, która zagraża
użytkownikom drogi.
- na jakim etapie jest sprawa wyceny działki na Holandrach.
Henryk Rygusik - na drodze do Potrzebowa za mostem jest dziura wymagająca naprawy.
Stanisław Kasperski - uważam , że najlepiej byłoby aby dokonać przeglądu tablic
informacyjnych i drogowych na całej gmin .
Alojzy Wodniczak - wskazane jest ustawienie tablicy informującej o kierunku jazdy na Leszno
przy skrzyżowaniu Okrężna - Wschowska.

Ad. pkt. 4

Sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym złożył Wójt informując o odbytych
spotkaniach i naradach :
    1. odbył się coroczny festyn pod Nazwa „WIJEWIADA”. Wójt podziękował za zaangażowanie i udział.

03.07 - odbyło się walne zgromadzenie Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich we Wschowie, gdzie podjęto uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na środki finansowe w celu pozyskania środków unijnych z czego będzie realizowany remont hydroforni w Brennie ,Potrzebowie i drugi odwiert w Zaborówcu,
04.07 - spotkałem się ze strażakami i mieszkańcami Potrzebowa w sprawie budowy remizy
i drogi,
06.07 - z przedstawicielami SANEPIDU omówiliśmy sprawę profilaktyki raka piersi, szyjki macicy i prostaty. Pierwsze badania w postaci mammografii odbędą się 18 września.
- spotkałem się z Zarządem Dróg Powiatowych w sprawie zasypania rowów w Potrzebowie.
12.07 - odbyło się odbiór drogi w Potrzebowie,
13.07 - odbyłem spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim na temat aglomeracji Wijewo-Wieleń
i Przemęt.
15.07 - odbyła się impreza pod nazwa Lato w Brennie organizowana przez straż przy współudziale Policji.
18.07 - w Wijewie odbyło się wyjazdowe posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego OSP z Leszna
19.07 - odbyło się pierwsze spotkanie zespołu, który został powołany do opracowania tablicy pamiątkowej.
20.07 - gościłem Starostę oraz Kierownika Zarządu Dróg Powiatowych, gdzie omówiliśmy zadania starostwa na drogach powiatowych.
24.07 - spotkałem się ze strażakami Potrzebowo w sprawie otwarcia remizy,
25.07 - uczestniczyłem w posiedzeniu Komisji Oświaty przy Marszałku Województwa Wielkopolskiego, gdzie wyraziliśmy swoje uwagi co do sposobu naliczania subwencji oświatowej dla wsi oraz omówiliśmy stypendia dla uczniów
26.07 - z przedstawicielami energetyki u7stalilismy harmonogram wymiany lamp ulicznych,
29.07 - odbyło się uroczyste otwarcie remizy w Potrzebowie,
31.07 - spotkałem się z mieszkańcami ul. Powstańców Wlkp w Wijewie , którzy byli odpowiedzialni za przygotowanie dożynek wiejskich połączonych z otwarciem zespołu pałacowo-parkowego.
01.08 - dowiedzieliśmy się o wysokości środków unijnych na lata 2006-2012. Wynikająca z podziały dokonanego przez Premiera RP kwota to 500 Euro na mieszkańca.
02.08 - rewir dzielnicowych odwiedził nowy Komendant Komendy Miejskiej w Lesznie Tadeusz Prokop. Omówiono sprawę zakupu samochodu i adaptacji nowych pomieszczeń na siedzibę Policji.
03.08 - spotkałem się z P. Sucholińskim - geodeta w sprawie niezgodności w pomiarach .(trudności z wydzieleniem drogi dojazdowej do zbiorników gazu w Brennie przy szkole)
04.08 - odbyło się kolejne spotkanie w sprawie dożynek wiejskich i oddania zespołu parkowego
12.08 - odbyło się uroczyste otwarcie drogi w Potrzebowie
15.08 - odbyły się zawody konne w powożeniu
17.08 - gościłem komendanta KM Policji z Kierownikiem ds. inwestycji gdzie omówiliśmy zakres prac przy adaptacji pomieszczeń na Komisariat.
19.08 - uczestniczyłem w pogrzebie Burmistrz Osiecznej
20.08 - odbyły się dożynki wiejskie wsi Wijewo oraz otwarcie i oddanie do użytku zespołu Pałacowo Parkowego
22.08 - swoje posiedzenie odbyły komisje Rady Gminy.
23.08 - odbyliśmy wraz ze strażakami gminy pielgrzymkę do Górki Duchownej.
27.08 - Dożynki gminne - Wójy podziewał P. Wodniczakowi Pukackiemu i P. Małeckiej za wkład pracy w przygotowanie części artystycznej.
29.08 - odbyłem naradę z Dyrektorami Szkół na temat przygotowania do nowego roku szkolnego.
Należy stwierdzić, że zgłosili wiele potrzeb.

Ad. pkt. 5

Wójt - uchwalony budżet na 2006 rok miał zaspokoić potrzeby inwestycyjne dlatego wystąpił deficyt w wysokości 600 zł. Aby starać się o fundusze z UNII należy posiadać przygotowane dokumentacje , które SA niezbędnym składnikiem wniosku.
Dochody i wydatki są wykonane w 58 i 52 % co świadczy o dobrym poziomie realizacji oraz dobrej dyscyplinie finansowej. Z inwestycji zakończono ul. Piaski i Zespołu pałacowo Parkowy. Zrobione są projekty na ul. Kępińską i Parkową.
Przewodniczący obrad zwrócił się z zapytaniem, czy radni są za szczegółowym omówieniem wykonania budżetu za I półrocze czy dokonana na posiedzeniu komisji analiza jest wystarczająca.
Radni jednogłośnie opowiedzieli się za odstąpieniem od szczegółowego omawiania tematu.
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2006 r. stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt. 6.

Przewodniczący obrad poinformował, że wpłynęła skarga na wójta w sprawie nie zwrócenia udziałów na budowę ośrodka zdrowia. Decyzja radnych sprawa została skierowana do Komisji Rewizyjnej celem jej rozpatrzenia.
Protokół z przeprowadzonej kontroli odczytała członek Komisji radna Genowefa Zielnica.
Protokół stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt. 7.

1/ projekt uchwały w sprawie tablicy pamiątkowej , przedstawił Stanisław Kasperski
Wójt - poinformował, że powołana komisja historyczna opracowała treść tablicy pamiątkowej.
Treść i forma została zaakceptowana na posiedzeniu komisji. W celu ustalenia kształtu tablicy Wójt zaproponował obejrzenie kamienia , który ma służyć jako podstawa i ustalenie, która wersja napisu pozioma czy pionowa będzie lepsza.
Po wizji na miejscu zdecydowano o umieszczeniu napisy w układzie poziomym.
Do treści uchwały nie wniesiono uwag
Uchwała Rady Gminy NR XLII/227/06 w sprawie tablicy pamiątkowej podjęta została jednogłośnie..
Uchwała stanowi załącznik Nr 6

2/ projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/123/04 RG Wijewo z dnia 28 grudnia
2004 r. w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Wijewo przedstawił
przewodniczący rady.
Wójt - wyjaśnił, że uchwała ta jest konsekwencja konieczności wymiany pokrycia dachowego w szkołach. Celem uchwały jest uszczegółowienie zapisu zawartego w PRL dla gminy Wijewo.
Urszula Rilke - czy w przypadku pokrycia blacha koszt będzie niższy.
Wójt - tak, koszt będzie niższy jak i krótszy okres montażu. Z propozycja blachy wystąpił Dyrektor szkoły.
Do treści uchwały nie wniesiono uwag.
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XLII/ 228/06 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/123/04 RG Wijewo z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Wijewo podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 7

3/ projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla jednostki samorządu
Terytorialnego przedstawił Stanisław Kasperski
Wójt - wyjaśnił, że są to pieniądze, które znajdowały się na koncie specjalnym a były przeznaczone na zakup samochodu dla Policji. Należy je przekazać, ponieważ zakup będzie pilotowało Starostwo.
Do treści uchwały nie wniesiono uwag.
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XLII/ 229/06 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla jednostki samorządu terytorialnego
Uchwała stanowi załącznik Nr 8

4/ projekt uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2006 rok przedstawiła Skarbnik.
Uchwała obejmuje zwiększenie budżetu z tytułu dotacji na młodocianych pracowników oraz darowizn na samochód policyjny oraz kosiarkę na boisko.
Do treści uchwały nie wniesiono uwag.
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XLII/ 230/06 w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2006 rok podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 9

5/ projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości
przez Wójta Gminy przedstawił przewodniczący rady.
Do treści uchwały nie wniesiono uwag.
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XLII/ 231/06 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości przez Wójta Gminy podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 10

6/ projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Wijewo - Wieleń
i Przemęt przedstawił przewodniczący obrad.
Wójt wyjaśnił, dlaczego w projekcie Miastko jest do aglomeracji Przemęt - ze względu na bliskość Górka i mniejsze koszty linii kanalizacyjnej.
Radosław Zamiatała - czy są już poczynione konkretne ustalenia z Przemętem w sprawie
aglomeracji.
Wójt - wojewoda ustala poszczególne aglomeracje , wymagana jest jednak zgoda rad poszczególnych gmin. Uzgodnienia z gmina Przemęt były prowadzone i szczegóły są ustalone.
Realizacja tego planu uzależniona będzie od możliwości finansowych. Byliśmy w programie
Oczyszczalni zlewni Obry. Niestety zmieniła się metodologia i gmina Wijewo wypadła ponieważ posiada zbyt mało osób na 1 km. kanalizacji (87 a wymagane jest 120)
Zakwalifikowanie gminy do programy Natura 2000 może pomóc w powrocie do programu oczyszczania organizowanego przez SGN, ponieważ program ten przewiduje mniej osób na 1 km kanalizacji.
Do treści uchwały nie wniesiono innych uwag.
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XLII/ 232/06 w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Wijewo - Wieleń i Przemęt podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 11

Ad. pkt 8

Radosław Zamiatała - na czym polega różnica w subwencji oświatowej, podział ze względu na
urbanizacje a zaludnienie.

Marian Białas - na drodze z Zaborówca do Brenna pobocze wymaga zebrania, zbierająca się
woda niszczy asfalt
- droga do Lginie jest w strasznym stanie , wyrywnie byłoby wskazane . Jeśli powiat
się zgodzi to może p. Rygusik by to zrobił
- czy jest szansa na zakup agregatu dla hydroforni w Zaborówcu, przy braku prądu
jest niezbędny.
- kiedy będzie robiona ul. Wczasowa,
Barbara Wojciech - podziękowała za pomoc przy budowie drogi i nowa wiatę przystankową.
Poprosiła o uwzględnienie na rok przyszły remontu Sali.
Marian Zając - na jakiej podstawie rolnicy rozliczający się z Vatu mogą starać się o zwrot za
zużyte paliwo, jeśli faktury należy załączyć do rozliczenia VAT

Ad. pkt. 9

Na złożone interpelacje i zapytania odpowiedzi udzielił Wójt :
1/ problem zakupu busa zgłaszali również dyrektorzy szkól. W przyszłym budżecie zaplanujemy
odpowiednia kwotę, która pozwoli na zakup
2/ remonty i modernizacja domów kultury będzie prowadzona w ramach funduszu norweskiego.
Jeśli nie otrzymamy pieniędzy z funduszu to będziemy robić sukcesywnie własny mi środkami.
W ramach tego programu jest przewidziana również wymiana okien.
3/ w sprawie brakujących tablic wystosujemy odpowiednie pismo , wskazane byłoby dokonanie
przeglądu tablic na terenie całej gminy.
Brenno - dodatkowa tablica informacyjna o kierunku do Leszna przy ul. Okrężnej na
wysokości wysypiska,
Wijewo - oznakowanie na ul. Zachodniej, brak tablicy kierunek Wschowa , Wolsztyn
4/ w jak i w sprawie dziur w jezdniach zostanie wysłane pismo,
5/ sprawę pobocza na drodze Zaborówiec Brenno przekażemy do Powiatu
6/ równanie ul. Lgińskiej - jeśli ZDP wyrazi zgodę to wyrównamy sami.
7/ agregat będzie zakupiony, obecnie braknie nam jeszcze pieniędzy,
8/ skomplikowała się sprawa wodociągu na Kalek. P. Chocianowski, który robi projekt i pilotuje
całość choruje i sprawa przeciąga się w czasie.
9/ ulica Wczasowa i Podgórna będą robiono w pierwszej kolejności , jak tylko otrzymamy zwrot
za zespół pałacowo - parkowy
10/ chodnik w Zaborówcu ma być rozpoczęty we wrześniu.
11/ w sprawie rachunków za paliwo poinformujemy w terminie 2 dni.
12/ wstępna wycena działki na Holandrach jest dokonana, z kwotą zapoznam Państwa
w terminie późniejszym.
Edmund Wojciech - poinformował, że na posiedzeniu Rady Powiatu złożył wniosek o
kompleksowy przegląd i uzupełnienie oznakowania ulic.

Ad. pkt. 10

Przewodniczący rady uznał porządek posiedzenia za wyczerpany. Podziękował wszystkim uczestnikom za udział i zakończył obrady.


Na tym protokół zakończono.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Anita Utracik
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2004-12-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie