Strona główna » Dokumenty » Rada Gminy » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr XLI/06

Protokół Nr XLI/06

PROTOKÓŁ Nr XLI/06
z posiedzenia Rady Gminy Wijewo odbytego w dniu
30 czerwca 2006 roku
W posiedzeniu udział wzięli :
Członkowie rady zgodnie z lista obecności.
Lista obecności stanowi zał. Nr1
Sołtysi wsi gminy Wijewo zgodnie z lista obecności..
Lista obecności stanowi zał. Nr 2
Zaproszeni goście zgodnie z lista .
Lista gości stanowi zał. Nr 3

Porządek posiedzenia :

1.Otwarcie
2.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3.Interpelacje i zapytania radnych.
4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja kierownictwa szkół na temat przebiegu roku szkolnego 2005/2006 oraz plany na rok. następny.
6. Podjęcie uchwały w sprawach :
1/ przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wijewie.
2/ zmiany uchwały Nr XXXVIII/205/06 RG Wijewo z dnia 26 kwietnia 2006 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.
3/ zmiany w budżecie na 2006 rok.
4/ zmiany uchwały Nr XL/214/06 Rady Gminy Wijewo z dnia 23 maja 2006 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych.
5/ zmiany uchwały Nr XL/217/ Rady Gminy Wijewo z dnia 23 maja 2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r.
7. Odpowiedzi na interpelacje.
8. Zapytania i wolne wnioski.
9. Zakończenie

Ad. pkt. 1

Obradom XXXVII Sesji Rady Gminy przewodniczył jej przewodniczący Stanisław Kasperski. Powitał obecnych na sali członków rady, sołtysów oraz zaproszonych gości.
Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność podejmowanych uchwał.
Przedstawił proponowany porządek obrad, który został przyjęty bez poprawek.

Ad. pkt. 2

Przewodniczący rady zwrócił się o zgłaszanie uwag do protokołu z poprzedniego posiedzenia. Wobec braku uwag do protokołu z poprzedniego posiedzenia zaproponował przyjęcie go bez czytania. Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęty został jednogłośnie, bez czytania.


Ad. pkt. 3

Genowefa Zielnica - czy została zaplanowana salka na sp[otkania dla organizacji społecznych
działających na terenie gminy

Ad. pkt. 4

Wójt złożył sprawozdanie z działalności urzędu oraz Wójta w okresie międzysesyjnym.
Poinformował o odbytych spotkaniach i podjętych decyzjach.
24.05 -odbyło się trójstronne spotkanie (Wijewo.P{rzemet,Włoszakowice) gmin należących do Przemęckiego Parku Krajobrazowego . Spotkanie to było konsekwencja potkania z Marszałkiem. Sformułowane stanowisko zostało przesłane do Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Parlamentarzystów województwa.
25.05 - uczestniczyłem w seminarium energetycznym
29.05 - powołany został zespół ds. opracow3ania formy i treści tablicy upamiętniającej powrót Wijewa do Polski (Zielińska M./ Zamiatała R, Wodniczak K)
31.05 - odbyło się posiedzenie Gminnej Rady Sportu poszerzone o dyrektorów szkól, gdzie omówiono wzajemne relacje pomiędzy klubami, zespołami a kierownictwem szkól
1.06 - pożegnaliśmy po 40 latach pracy odchodzącą na emeryturę P. Krystynę Skorupińska - Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej
2.06 - odbyła się w Święciechowe comiesięczna narada Wójtów Burmistrzów gmin, gdzie poruszono sprawę akcyzy dla rolników, bezpańskich psów oraz zagospodarowania nieczystości.
3.06 - odbyły się gminne zawody sportowo-pożrnicze , startowało 140 osób. Więcej niż w roku ubiegłym pomimo, że jedna jednostka nie wystawiła reprezentacji.
5.06 - dokonaliśmy odbiory ul. Piaski z udziałem przedstawicieli Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz Urzędu Marszałkowskiego z którego otrzymaliśmy 105 tys..
- uczestniczyłem w posiedzeniu RS wsi Brenno gdzie potwierdzono wole modernizacji WDK i wystąpienie do Ministra Kultury o promesę z tego tytułu.
7.06 - spotkałem się z P. Zajączkowskim Kierownikiem Zarządu Dróg Powiatowych , gdzie omówiliśmy zakres realizowanych i planowanych zadań na drogach.
- z Dyrektorm Zespołu Szkól ustaliliśmy ilość oddziałów na rok przyszły.
8.06 - w Bielinku Minister Rolnictwa zorganizował naradę na temat sektorowego programu rozwoju rolnictwa. Skorzystanie z funduszu spójności wymagało będzie określonej kwoty w budżecie.
- na spotkaniu z przedstawicielami Zarządu Dróg Wojewódzkich poinformowano, że droga wojewódzka będzie modernizowana łącznie z podwyższeniem nośności mostu w Wieleniu w latach 2007-2008
13.06 - spotkaliśmy się z sołtysami na temat akcyzy za paliwo
- odbyło pasowanie utworzonej przy Szkle Podstawowej Zastępu Zuchów „polne kwiaty”
16.06 - gościłem przedstawiciela programu sanitacyjnego gminy
17.06 - odbyły się zawody konne w Brennie na Miniowej łące.
22.06 - obradowały komisje stałe Rady Gminy.
23.06 - zostaliśmy zaproszeni na uroczyste zakończenie roku szkolnego.
- spotkałem się z radnymi wsi Potrtzebowo , gdzie omówione zostały bieżące problemy,
24.06 - tradycyjnie odbyły się w Brennie nad jeziorem „wianki” oraz konkurs łodzi.
25.06 - na boisku sportowym w Wijewie odbył się Powiatowy Dzień Seniora w którym uczestniczył Wice Starosta Powiatu Leszczyńskiego Zenobiusz Wyrodek.,
26.06 - na wniosek Starosty odbył o się w Potrzebowie spotkanie członków spółki z udziałem przedstawicieli Wydz. Ochrony Środowiska P. Przemęckim oraz przewodniczący Spółęk P. Niedzwiedzińskim. Nie dokonano wyboru nowego zarządu. Dalsze decyzje są w gestii Starosty.
27.06 - odbyło się walne zebranie członków WOKIS, omówiono sprawę kosztów i dalszego utrzymania biura w Brukseli.
28.06 - uczestniczyłem w walnym zebraniu Związku Gmin Nadodrzańskich . Poinformowano, że zmieniły się zasady klasyfikacji aglomeracji i Wijewo , między innymi wypadła z programu budowy kanalizacji sanitarnej ponieważ posiada za małe zagęszczenie osób na 1 km. sieci. (120 do tej pory 80).

Ad. pkt. 5

1/ Informacje na temat przebiegu roku szkolnego w Zespole Szkól w Brennie złożyła Dyrektor
P. Dorota Wodniczak
Informacja stanowi załącznik Nr 4 .

2/ Informacje na temat przebiegu roku szkolnego oraz planów na rok następny w Szkole
Podstawowej w Wijewie złożył Wice Dyrektor P. Grzegorz Cielęcki.
Informacja stanowi załącznik Nr 5

3/ Informacje z pracy Przedszkola Samorządowego złożyła Dyrektor P. Dorota Wodniczak
Informacja stanowi zał. Nr 6

W kontekście planów szkół na rok przyszły i określonych potrzeb Wójt stwierdził, że nie ma obecnie ważniejszej rzeczy jak wymiana dachów w szkołach. Próbujemy zmniejszyć tegoroczny deficyt dlatego każde opóźnienie jest wskazane. Będziemy to robić z własnego budżetu ponieważ planowana termoizolacja budynków gminnych, na które można otrzymać pieniądze nie obejmuje wymiany dachu. Wnioski na to zadanie można składać do września tak więc jeśli dostaniemy to prace będą prowadzone w roku przyszłym.
Moim marzeniem jest aby dzieci miały możliwość nauki co najmniej dwóch języków obcych w systemie obowiązkowym lun dobrowolnym . Jeśli jest to możliwe do zrealizowania to należy to wprowadzić

Przed ogłoszeniem przerwy Dyrektor GOK zaprosiła wszystkich na niedzielny Festyn.

Ad. pkt. 6

1/ Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wijewie przedstawił przewodniczący rady.
Do treści projektu uchwały nie wniesiono uwag.
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XLI/222/06 w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wijewie podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 7

2/ Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/205/06 RG Wijewo z dnia
26 kwietnia 2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok przedstawoił
przewodniczący obrad.
Do treści projektu uchwały nie wniesiono uwag.
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XLI/223/06 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/205/06 RG Wijewo z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok. podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 83/ Projekt uchwały w sprawie zmiany w budżecie na 2006 r. przedstawił Stanisław Kasperski.
Skarbnik wyjaśniła, że projekt został zmieniony o dodatkowe dochody z tytułu wyprawek szkolnych dla 1 klas oraz wynagrodzenia dla instruktora sekcji modelarskiej w SP Wijewo..
Do treści projektu uchwały nie wniesiono uwag.
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XLI/224/06 sprawie zmiany w budżecie na 2006 rok podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 9

4/ Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XL/214/06 Rady Gminy Wijewo z dnia
23 maja 2006 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych. Przedstawił
przewodniczący rady
Do treści projektu uchwały nie wniesiono uwag.
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XLI/225/06 w sprawie zmiany uchwały Nr XL/214/06 Rady Gminy Wijewo z dnia 23 maja 2006 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych. podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 10

5/ Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XL/217/ Rady Gminy Wijewo z dnia 23
maja 2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r. przedstawił
Stanisław Kasperski.
Elżbieta Wolnik wyjaśniła, że zmiana poprzedniej uchwały dotyczy zmiany klasyfikacji pieniędzy przekazanych dla RM Leszna jako pomoc finansowa .
Do treści projektu uchwały nie wniesiono uwag.
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XLI/226/06 w sprawie zmiany uchwały Nr XL/217/ Rady Gminy Wijewo z dnia 23 maja 2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r. podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 11

Ad. pkt. 7

Radosław Zamiatała - zobligować właściciela działki po mleczarni do utrzymania porządku.
Józef Pukacki - podobna sytuacja jest w Brennie przy mleczarni,
Edwin Wojciech - kiedy będzie wykonany plac zabaw dla dzieci przedszkolnych. Czy są już
uregulowane sp[Rawy własnościowe działki.
Ireneusz Dydona - w Przylesiu zostało wyłączone oświetlenie, czy jest to wynikiem
nieuregulowanych rachunków czy są inne powody,
- należy sprawdzić status prawny stanicy nad jeziorem Lgińskim. Dochodzi do
sytuacji, że dla obcych są nakładane mandaty, rozbudowało się pole kampingowe i n ikt nie
może tam wchodzić.
Przewodniczący rady zapoznał zebranych z pismem :
1/ Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w sprawie dofinansowania budowy pomnika
Hipolita Cegielskiego.
Zebrani postanowili nie przekazywać na ten cel żadnej kwoty.

2/ Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia Komitet Oddziału w Lesznie w sprawie zwrotu pieniędzy jakie fundusz zainwestował w budowę Ośrodka Zdrowia przy ul. Powstańców Wlkp.
W związku z faktem, że obiekt ten z braku perspektyw jego zakończenia został wystawiony na sprzedaż i sprzedany NFOZ domaga się zwrotu wkładu.
Wójt przedstawił pismo wyjaśniające co wysokości nakładów oraz funduszy jakie gmina przekazała na różne cele służby zdrowia które zostało przekazane do NFOZ i nie znalazło zrozumienia czego efektem jest pismo do Rady Gminy.
Przewodniczący obrad zaproponował, aby Komisja Rewizyjna przed zajęciem stanowiska dokonała raz jeszcze analizy nakładów NFOZ oraz wyasygnowanych przez gminę kwot na cele służby zdrowia .
Członkowie rady poparli wniosek przewodniczącego przekazując sprawe do rozpatrzenia Komisji Rewizyjnej.

Urszula Rilke - kiedy jest planowany koniec budowy drogi do Potrzebowa.

Na zgłoszone interpelacje i zadane pytania odpowiedzi udzielił Wójt.
1/ salka dla organizacji społecznych to problem od dawna. Druga część pałacu jest wyremontowana. Co tam będzie zdecydujemy po odbiorze inwestycji, Sprawa wyjaśni się około września, czy w pałacu czy pomieszczeniach po bibliotece.
2/ w sprawie porządku wokół byłej mleczarni było wystosowane pismo o uporządkowanie terenu, bez odzewu.
3/ w Brennie mleczarnia nie ma właściciela zarządza nią syndyk.
4/ działka gdzie miął być plac zabaw nie posiada właściciela. Ustalenie własności potrwa dlatego od września będzie plac zabaw w innym miejscu. Prace przygotowawcze już rozpoczęto.
5/ w sprawie pola namiotowego wystosujemy pismo do Nadleśnictwa Włoszakowice o ustalenie formy i praw użytkowania tego terenu
Edmund Wojciech - poinformował, że zakończenie budowa drogi do Potrzebowa planowane jest na koniec lipca
Roman Jaśkowiak - czy położenie dywaniku od zakrętu nie było przewidziane w tym, projekcie,
Edmund Wojciech - gdyby Zarząd Dróg przewidział, że przetarg na wykonanie tego odcinka będzie tak pomyślny to zaplanowałby dodatkowo ten odcinek. Będzie położny dywanik ale w ramach innej inwestycji.
Starostwo zwróciło się również do Starostwa we Wschowie o rozpatrzenie przebudowy drogi od mostu do Wróblewa.

Ad. pkt. 8

Przewodniczący rady uznał porządek obrad za wyczerpany, podziękował wszystkim za udział i zakończył obrad.

Na tym protokół zakończono.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Anita Utracik
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2006-06-00
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie