Strona główna » Dokumenty » Rada Gminy » Protokoły z sesji Rady » Protokoły Nr XL/06

Protokoły Nr XL/06

PROTOKÓŁ Nr XL/06
z posiedzenia Rady Gminy Wijewo odbytego w dniu
23 maja 2006 roku
W posiedzeniu udział wzięli :
Członkowie rady zgodnie z lista obecności.
Lista obecności stanowi zał. Nr1
Sołtysi wsi gminy Wijewo zgodnie z lista obecności..
Lista obecności stanowi zał. Nr 2
Zaproszeni goście zgodnie z lista .
Lista gości stanowi zał. Nr 3

Porządek posiedzenia :

1.Otwarcie
2.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3.Interpelacje i zapytania radnych.
4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z akcji ratowniczo-gaśniczej i działalności strażaków na terenie Gminy Wijewo za rok 2005 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawach :
1/ regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wijewo,
2/ zmiany Uchwały Nr XIX/95/04 Rady Gminy Wijewo z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie zawarcia porozumienia o przeprowadzeniu przezo Leszno rekultywacji gminnego składowiska komunalnego zlokalizowanego na terenie gminy WIJEWO.
3/ wniesienia udziałów do Miejskiego Zakładu Oczyszczania Sp. z o.o. z siedziba w Lesznie,
4/ udzielenia pomocy finansowej dla jednostki samorządu terytorialnego
5/ zaciągnięcia zobowiązań finansowych,
6/ zaciągnięcia zobowiązań finansowych
7/ zaciągnięcia zobowiązań finansowych
8/ zmian w budżecie gminy na 2006 br.
9/ zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2005 rok Gminnego Ośrodka Kultury w Wijewie
10/ zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2005 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Wijewier
11/ zmiany uchwały Nr XXV/123/04 Rady Gminy Wijewo z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Wijewo na lata 2004-2005 i 2006 - 20
12/ zmiany uchwały Nr XXV/123/04 Rady Gminy Wijewo z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Wijewo na lata 2004-2005 i 2006 - 2013
7. Odpowiedzi na interpelacje.
8. Zapytania i wolne wnioski.
9. Zakończenie

Ad. pkt. 1

Obradom XXXVII Sesji Rady Gminy przewodniczył jej przewodniczący Stanisław Kasperski. Powitał obecnych na sali członków rady, sołtysów oraz zaproszonych gości.
Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność podejmowanych uchwał.
Przedstawił proponowany porządek obrad, który został przyjęty bez poprawek.
Ad. pkt. 2

Przewodniczący rady zwrócił się o zgłaszanie uwag do protokołu z poprzedniego posiedzenia. Wobec braku uwag protokołu z poprzedniego posiedzenia przyjęty został jednogłośnie.

Ad. pkt. 3

Stanisław Kasperski - zakończono budowę ul. Piaski . Stojąca na wjeździe n figura św. Józefa
ulega niszczeniu aby zachować wygląd stosowny do nowej drogi należałoby
wyremontować i uporządkować,
Roman Jęśkowiak - na jakim etapie jest budowa zbiornika podnoszącego ci
śnienie w Radomyślu..

Ad. pkt. 4

Wójt poinformował, że w okresie od ostatniej sesji miały miejsce następujące wydarzenia oraz uczestniczył w następujących spotkaniach :
27.04 - odbyły się ćwiczenia jednostek OSP w Zaborówcu. Przedmiotem ćwiczeń był Osroedkl
Rekolekcyjny
28.04 - spotkałem się z P. Piotrem Krysztofem przedstawicielem Eneid - przedmiotem spotkania były negocjacje umowy na modernizacje oświetlenia.
3.05 - uczestniczyliśmy mszy św. ku czci Matki Boskiej Królowej Polski oraz rocznicy
Konstytucji 3 Maja.,
8.05 - obchodziliśmy Dzień Bibliotekarza., Wspólnie z Przewodniczącym Rady złożyliśmy okolicznościowe życzenia.
- spotkałem się z Dyr. Zespołu Szkól w Brennie gdzie omówiliśmy sprawę utworzenia klasy specjalnej w Brennie. Obecne potrzeby nie spełniają wymogów ( min. 9 osób) ale są tendencje zwyżkowe.
9.05 - urząd Gminy odwiedzili kandydaci na Zuchów, ktrzy działają przy Szkole Podstawowej w Wijewie.
10.05 - Kościan wystąpił z propozycja utworzenia organizacji pondagminnej. W tej sprawie spotkałem się z redaktorem Wieści Kościańskich.
- gościłem P. Chocianowskiego, wspólnie przeanalizowaliśmy postęp prac przy inwestycjach wodnych : Radomyśł - MZWiKW posiada już zezwolenie na budowę, Kalek - jeśli uda się pociągnąć linie przez tereny prywatne to będzie o wiele wcześniej, Orzeszyny w Zaborówcu - gmina zobowiązała się do pokrycia kosztów sporządzenia map
11.05 - uczestniczyłem w Poznaniu w obchodach wojewódzkich Święta Floriana
12.05 - dokonaliśmy otwarcia regat żaglówek sterowanych radiem , które odbyły się w Brennie Ostrowie nad Jeziorem Białym.
- odbyły się powiatowe obchody Dnia Strażaka
13.05 - uczestniczyliśmy obchodach gminnych Dnia Satrapka.
14.05 - nastąpiło zakończenie regat i wręczenie pucharów.
16.05 - spotkałem się z przedstawicielami NIZ. Kombinatu Lubiń, którzy zaproponowali kupno 3.5 ha terenów rekreacyjnych przy granicy z Wieleniem. Gmina ma prawo pierwokupu.
- podpisałem w Poznaniu aneks do umowy na remont zespoły pałacowo parkowego uwzględniający ceny po przetargu.
17.05 - odbyło się posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy
18.05 - przeprowadziłem rozmowę z Dyr. Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego na temat dofinansowania drogi dojazdowej. Wynikiem ustaleń była Sesja Nadzwyczajna
20.05 - na plaży głównej w Brennie Ostrów odbyło się spotkanie Diabetyków gminy Wijewo.


Ad. pkt. 5

Sprawozdanie na temat stanu zagrożenia przeciwpożarowego na terenie gminy złożył Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP w Wijew e Stanisław Wolniczak.
Złożona informacja stanowi załącznik Nr 4

Ad. pkt. 6

1/ Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
Wijewo przedstawił przewodniczący rady.
Do treści projektu nie wniesiono uwag.
Uchwała Nr XL/ 210/06 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
Wijewo podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 5

2/ Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/95/04 Rady Gminy Wijewo z dnia
14 maja 2004 r. w sprawie zawarcia porozumienia o przeprowadzeniu przez Leszno
rekultywacji gminnego składowiska komunalnego zlokalizowanego na terenie gminy
przedstawił przewodniczący obrad.
Wijewo. Do treści projektu nie wniesiono uwag.
Uchwała Nr XL/ 211/06 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/95/04 Rady Gminy Wijewo z dnia
14 maja 2004 r. w sprawie zawarcia porozumienia o przeprowadzeniu przez Leszno
rekultywacji gminnego składowiska komunalnego zlokalizowanego na terenie gminy
Wijewo. podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 6

3/ Projekt uchwały w sprawie wniesienia udziałów do Miejskiego Zakładu Oczyszczania
Sp. z o.o. z siedziba w Lesznie, Do treści projektu nie wniesiono uwag przedstawiła
Stanisław Kasperski
Uchwała Nr XL/ 212/06 w sprawie wniesienia udziałów do Miejskiego Zakładu Oczyszczania Sp. z o.o. z siedziba w Lesznie, podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 7

4/ Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla jednostki samorządu
terytorialnego przedstawił przewodniczący rady.
Do treści projektu nie wniesiono uwag.
Uchwała Nr XL/ 213/06 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla jednostki samorządu
terytorialnego podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 8

5/ Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych przedstawił
przewodniczący obrad.
Do treści projektu nie wniesiono uwag .
Uchwała Nr XL/ 214/06 w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 9

6/ Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych przedstawiła
Staniaław Kasperski
Do treści projektu nie wniesiono uwag.
Uchwała Nr XL/ 215/06 w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 10
7/ Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych przedstawił
przewodniczący rady.
Aleksander Poszwiński - jeśli gmina będzie miała możliwość wcześniejszego spłacenia czy
będzie taka szansa.
Wójt - ENEA jako właściciel linii może się nie zgodzić na wejście innych firm dlatego podpisanie umowy z nimi jest jedyna możliwością inwestowania w te urządzenia. Na modernizację linii oświetleniowej ENEA zaciągnęła pożyczkę , która jest rozłożona na równe raty.. Spłata rat uwzględnia również inflacje oraz podwyżkę energii. Jeśli była by taka możliwość i byłoby to korzystne to skorzystamy
Do treści projektu nie wniesiono uwag.
Uchwała Nr XL/ 216/06 w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 11

8/ Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 br. przedstawiła Skarbnik
Poinformowała, że zwiększenie wydatków o kwotę 14 521 zł jest spowodowane wydatkami na przyszłą rekultywację wysypiska wynikającymi z wcześniej podjętych uchwał.
Ponadto dodaje się 2 ust. 6 zezwalający na podjęcie przez gminę kredytów krótkoterminowych z limitem do 300 tys
Do treści projektu nie wniesiono uwag.
Uchwała Nr XL/ 210/06 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 br podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 12

9/ Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2005 rok
Gminnego Ośrodka Kultury w Wijewie przedstawił Stanisław Kasperski
Do treści projektu nie wniesiono uwag.
Uchwała Nr XL/ 210/06 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2005 rok
Gminnego Ośrodka Kultury w Wijewie podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 13

10/ Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2005 rok
Gminnej Biblioteki Publicznej w Wijewie przedstawił przewodniczący obrad.
Do treści projektu nie wniesiono uwag.
Uchwała Nr XL/ 210/06 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2005 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Wijewie podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 14

11/ Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/123/04 Rady Gminy Wijewo z dnia
28 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Wijewo na lata
2004-2005 i 2006 - 2013 przedstawił przewodniczący rady.
Wójt - wywołanie takiej uchwały jest wynikiem zmian jakie musieliśmy dokonać na sesji nadzwyczajnej. Wprowadzone zmiany poprzez ta i następna uchwałę pozwolą na uściślenie zadań ujętych w PRL.
Do treści projektu nie wniesiono uwag.
Uchwała Nr XL/ 210/06 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/123/04 Rady Gminy Wijewo z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Wijewo na lata
2004-2005 i 2006 - 2013. podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 15

12/ Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/123/04 Rady Gminy Wijewo z dnia
28 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Wijewo na lata
2004-2005 i 2006 - 2013.
Wójt - nadal funkcjonuje fundusz SPOROWSKI dlatego dokonujemy zmiany w PRL aby można skorzystać jeszcze z tego funduszu i dokonać modernizacji i uporządkowania budynków gminnych.
Do treści projektu nie wniesiono uwag.
Uchwała Nr XL/ 210/06 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/123/04 Rady Gminy Wijewo z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Wijewo na lata
2004-2005 i 2006-2013 podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 16

Ad. pkt. 7

Aleksander Poszwiński - coraz częściej mówi się o modernizacji drogi na Papierni, mówi się na ten
temat coraz więcej
Edwin Wojciech - wyjazd z ul. Piłsudskiego oraz na wyjeździe z Kargowskiej są zarośnięte
i ograniczają widoczność.
- Na ul. Lipowej na drodze i chodniku stoją samochody jazda przypomina slalom.

Ad. pkt. 8

Wójt - przygotowanie projektów do złożenia wniosku o dofinansowanie stanowią koszty
Kwalifikowane, które SA zwracane ale najpierw trzeba je wyłożyć. Otrzymaliśmy wstępna ocenę Holendrów - szacunkowo wyceniono na około 1 200 - 1 500 tys. Zależało będzie to od obszaru i głębokości eksploatacji.

1/ teren przy pomniku zostanie uporządkowany aby wyglądało schludnie.
2/ na dokończenie zbiornika podnoszącego ciśnienie nie mamy całej kwoty. Powstała jednak koncepcja podłączenia Kalku - pętlą nie do Wijewa ale z Radomyśla wówczas będzie dwustronne zasilanie i sytuacja z ciśnieniem też powinna się poprawić.
3/ trzaskające o druty gałęzie zostaną natychmiast zgłoszone do usunięcia,
4/ pozwolenie na budowę chodnika w Zaborówcu jest już gotowe, czekamy na zapis terenów wydzielonych z działki przy szkole, zgromadzenie walne GS”SCH” wyraziło zgodę na odstąpienie terenu.
Stefan Dederek - na temat Papierni może dowiemy się na komisjach 8 czerwca. Jeśli rozpoczną przebudowę to na pewno będzie przejazd niemożliwy.

Ad. p-kt. 9

Wobec braku dalszych dyskutantów Przewodniczący Obrad uznał porządek posiedzenia za wyczerpany. Podziękował zebranym za udział i zakończył posiedzenie.


Na tym posiedzenie zakończono.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Anita Utracik
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2006-05-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie