Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr XXXVIII/06

Protokół Nr XXXVIII/06
PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/06
z posiedzenia Rady Gminy Wijewo odbytego w dniu
26 kwietnia 2006 roku
W posiedzeniu udział wzięli :
Członkowie rady zgodnie z lista obecności.
Lista obecności stanowi zał. Nr1
Sołtysi wsi gminy Wijewo zgodnie z lista obecności..
Lista obecności stanowi zał. Nr 2
Zaproszeni goście zgodnie z lista .
Lista gości stanowi zał. Nr 3

Porządek posiedzenia :

1.Otwarcie
2.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3.Interpelacje i zapytania radnych.
4.Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja z wykonania budżetu za 2006 r.
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
7. Opinia Regionalnej Izby obrachunkowej
1/ opinia do wykonywania budżetu,
2/ opinia do wniosku Komisji Rewizyjnej,
3/ dyskusja
8. Podjęcie uchwał w sprawach :
1/ udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Wijewo,
2/ określenia górnych stawek opłat za usuwanie odpadów stałych i płynnych ponoszonych
przez właścicieli nieruchomości oraz za składowanie odpadów stałych na składowisku
w Brennie.
3/ zmian w budżecie gminy na 2006 br.
4/ likwidacji Liceum Profilowanego,
5/ utworzenia Liceum Ogólnokształcącego,
6/ zbycia nieruchomości stanowiącej działki geodezyjne nr 348/1, 348/2. 348/5
w Radomyślu.
9. Odpowiedzi na interpelacje.
10. Zapytania i wolne wnioski.
11. Zakończenie


Ad. pkt. 1

Obradom XXXVII Sesji Rady Gminy przewodniczył jej przewodniczący Stanisław Kasperski. Powitał obecnych na sali członków rady, sołtysów oraz zaproszonych gości.
Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność podejmowanych uchwał.
Przedstawił proponowany porządek obrad, który został przyjęty bez poprawek.Ad. pkt. 2

Przewodniczący rady zwrócił się o zgłaszanie uwag do protokołu z poprzedniego posiedzenia. Wobec braku uwag protokołu z poprzedniego posiedzenia przyjęty został jednogłośnie.

Ad. pkt. 3

Roman Jęśkowiak - rozpoczęta na drodze wojewódzkiej wycinka krzewów w rowach została
przerwana , czy będzie kontynuowana i kiedy. Rowy wymagają pilnej kosmetyki.
Alojzy Wolniczak - na jakim etapie jest realizacja ścieżek rowerowych.
Aleksander Poszwiński - przywrócono stan boiska w Zaborówcu poprzez posianie trawy, która
wymaga koszenia. Dotychczas robili to chłopcy prywatnymi kosiarkami. Jest jednak
niebezpieczeństwo jeśli się coś stanie kto będzie odpowiadał. Czy nie mogła by robić tego
gmina.
 • na jakim etapie realizacji jest plan budowy chodnika, Ludzie pytają, Brak bieżącej informacji.


Kiedy będzie realizowana inwestycja odwodnienia drogi na Papierni. Jakie będą rozwiązane objazdy.
Stanisław Kasperski - na jakim etapie są prace przy zespole pałacowo parkowym.

 • czy jest szansa na przełożenie dachów w szkołach do końca roku lub w okresie wakacji.

  Ad. pkt. 4

  W sprawozdaniu z działalności w okresie międzysesyjnym Wójt poinformował o odbytych spotkaniach i naradach :
  18.03 - zostałem zaproszony na uroczystość 40 lecia KGW w Radomyśłu.
  20.03 - nastąpiło rozstrzygnięcie ofert przetargu na wykonanie prac przy remoncie zespołu
  pałacowo parkowego. Kosztorys opiewał na kwotę 660 tys. a oferta która wygrała
  na kw2ote 580 tys.zł.
  21.03 - złożyliśmy wniosek na dofinansowanie utwardzenia drogi dojazdowej i placu przed
  pałacem. Będzie to traktowane jako oddzielna inwestycja.
  - gościłem P. M. Dobruckiego przedstawiciela firmy która szuka miejsca na zakład
  produkcji studzienek sanitarnych.
  23.03 - Zarząd Gminny OSP zorganizował wyjazd do operetki do Poznania.
  24.03 - wspólnie z P. Siekierskim uczestniczyłem w otwarciu strzelnicy sportowej we
  Wschowie. Zaproszenie otrzymaliśmy od P. Grabki - Burmistrz i P. Kozaczka.-
  Przewodniczącego Rady Powiatu.
  - odbyło się posiedzenie Komisji Oświatowej SGiPW. Głównym tematem były obchody
  czerwca 1956 r. oraz utrzymanie i finansowanie bibliotek
  29.03 - odbył się Zjazd Gminny OSP gdzie dokonano wyboru nowych władz na kolejna kadencję.
  31.03 - odbyło się tradycyjne comiesięczne spotkanie wójtów i burmistrzów. Kierownik Wydz.
  Komunikacji przedstawił ramowy program wymiany praw jazdy., przedstawiono nowy
  elektroniczny system monitorowanie stanowiska obrony cywilnej i zagrożenia kryzysowego
  03.04 -
  04.04 - spotykałem się z Dyr. Zarządu melioracji na temat propozycji prac i potrzeb na terenie
  gminy
  05.04 - podpisano aneks do umowy z firma INSTAL na przedłużenie terminu budowy ul. Piaski.
  Ustalono termin zakończenia do 31.05. Dokonano zmiany kostki na czerwona w pasie
  ścieżki rowerowej. Uzgodniono dodatkowe wjazdy.
  06.04 - P. Woźniak z firmy ENEA przedłożył dokumentację na modernizacje oświetlenia
  ulicznego W piątek nastąpi podpisanie umowy..
  07.04 - skierowałem do Starosty jako organu założycielskiego i nadzoru pismo Spółki
  Melioracyjnej z Potrzebowa o zawieszeniu działalności.
  11.04 - odbyło się posiedzenie komisji stałych RG,
  12.04 - pracownik UG uczestniczył w walnym zebraniu Miejskiego Zakładu Oczyszczania Miasta
  w Lesznie , gdzie omówiono sprawę budowy Trzebani, rekultywacji wysypisk
  - uczestniczyłem w Poznaniu w spotkaniu na temat Przemęckiego Parku Krajobrazowego z
  udziałem Wojewody, Marszałka Województwa i innych ważnych osób mających wpływ na
  jego funkcjonowanie Podstawa dobrej działalności jest sporządzenie inwentaryzacji.
  24.04 - odbyło się w Przemęcie spotkanie w którym uczestniczył P. Piotrowski na temat
  współpracy w zakresie zagospodarowania terenów przygranicznych.

  Ad. pkt. 5

  Informację na temat wykonania budżetu za 2005 rok przedstawił Wójt. Wykonanie budżetu jest wysokie. Należy podkreślić wysoką ściągalność zaległości. Najniższe jest wykonanie wydatków inwestycyjnych ze względu na nie rozpoczęcie prac przy budowie ul. Piaski, która to kwota przeszła na rok bieżący.

  Skarbnik gminy przedstawiła szczegółowe omówienie wykonania budżetu zgodnie z przedłożonym opisem do Informacji.
  Informacja stanowi zał. Nr 4
  Ad. pkt. 5

  Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej w imieniu członków Komisji przedstawiła Sekretarz Komisji Radna Genowefa Zielnica.
  Sprawozdanie stanowi zał. Nr 5
  Ad. pkt. 6

  1/ Uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej wyrażająca opinie do informacji Wójta Gminy
  w sprawie wykonania budżetu za 2005 rok przedstawił Wójt.
  Uchwała RIO stanowi zał. Nr 6
  2/ Uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej wyrażająca opinie do wniosku Komisji Rewizyjnej
  Rady Gminy przedstawił Przewodniczący Rady Gminy.
  Uchwała RIO stanowi zał. nr 7
  3/ W imieniu Komisji Budżetowo Socjalnej oraz Gospodarczej głos zabrał przewodniczący Komisji Budżetowo Socjalnej, który na podstawie wyraził pozytywna opinie co do wykonania budżetu opierając swoje stanowisko na złożonym sprawozdaniu oraz dokonanej analizie wykonania budżetu w poszczególnych działach..

  4/ Wójt przedstawił sprawozdanie z działalności urzędu w 2005 roku przedstawiając wykonywane czynności w postaci liczbowej. Dane dotyczyły :
 • ilości osób zatrudnionych w UG 12
 • ilość obsługi - 7
 • ilość osób zatrudnionych w ramach prac publicznych - 6
 • ilość osób które odbyły staż - 3

Wójt wydał 238 decyzji o przyznaniu stypendium, wydał 71 zarządzeń. Przeprowadzono 5 kontroli zewnętrznych i 6 wewnętrznych. 8 razy dokonywano zmiany budżetu.
Referat finansów wystawił 407 upomnień, 105 tytułów wykonawczych, 1267 decyzji podatkowych i 1 decyzje uznaniową. Wydano 402 potwierdzenia o posiadaniu gospodarstw rolnych, przyj eto 113 zmian w deklaracjach podatkowych.
Przyjęto 437 wniosków o nowe dowody osobiste. Gminę zamieszkiwało na koniec roku 3529 osób o 39 więcej niż w 2004 r. Urodziło się 49 osób, zawarto 29 małżeństw , zmarły 23 osoby. Zameldowano 15 cudzoziemców.
Przyjęto 20 zgłoszeń o rozpoczęciu działalności gospodarczej., dokonano 19 zmian w posiadanych zaświadczeniach , w 18 przypadkach dokonano wykreślenia. Wydano 7 zezwoleń na handel alkoholem w lokalach handlowych oraz 18 w lokalach gastronomicznych w tym 8 na bufet w ramach organizowanych uroczystości gminnych. Wydano 3 decyzje o wygaśnięciu zezwoleń z powody nie dokonania należnych opłat.
Wydano 168 decyzji zezwalających na wycinkę drzew., 25 decyzji zezwalających na podział gruntów oraz przeprowadzono 5 przetargów.,

Ad. pkt. 8

1/ Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Wijewo przedstawił
przewodniczący obrad.
Do treści uchwały nie wniesiono uwag.
Uchwała Rady Gminy Nr XXXVIII/203/06 w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Wijewo podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 8
2/ Projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za usuwanie odpadów stałych
i płynnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości oraz za składowanie odpadów
stałych na składowisku w Brennie. Przedstawił Stanisław Kasperski.
Wójt poinformował, że wycofane zostały projekty uchwał przedstawione na posiedzeniu komisji ponieważ uzyskane wyjaśnienia dotyczące kosztów rekultywacji, utrzymania drogi.
Zadane na walnym zebraniu akcjonariuszy MPOM w Lesznie pytania uzyskały odpowiedz, Udzielona odpowiedz jest bardzo lakoniczna i nie do końca wyjaśnia wszystkie nasze wątpliwości dlatego z podjęciem tych uchwał postanowiono zaczekać.

Poinformował, że zaproponowane w uchwale stawki będą pokrywały koszt utrzymania wysypiska. Poinformował, że gmina Przemęt posiada stawkę w wysokości 71 zł. natomiast po uruchomieniu Trzebani koszt 1 tony ma wynosić 91 zł.
Zaproponowano podniesienie stawek w § 1 pkt. 2 ppkt. 4 a/ 52 zł. b/ 70 zł.
Aleksander Poszwiński - ile należałoby podnieść stawkę aby zapewnić oszczędności na lata
monitoringu po rekultywacji. Jak będą przyjmowane segregowane i nie mieszane .
Wójt - segregacja winna być prowadzona u podstaw.
wstrzymującym. Grabsztunowicz - regulamin wysypiska określa, że segregacja winna być prowadzona w
pojemnikach lub workach. Ustawa wymusza śmieci segregowane w 4 gatunkach( szkło białe i kolorowe, metal, plastik) oraz pozostałe .Po 2007 roku nie przewiduje się odbioru śmieci nie segregowanych.
Roman Jęśkowiak - śmieci segregowane odbiera podmiot zbierający. Na wysypisku nie ma miejsca na segregacje.
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie zgłoszoną poprawkę.
W wyniku głosowania jawnego za poprawka opowiedziało się 14 radnych przy jednym głosie wstrzymującym
Projekt uchwały w powyższej sprawie podjęty został jednogłośnie przy jednym głosie wstrzymującym.
Do treści uchwały nie wniesiono uwag.
Uchwała Rady Gminy Nr XXXVIII/204/06 w sprawie określenia górnych stawek opłat za usuwanie odpadów stałych i płynnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości oraz za składowanie odpadów stałych na składowisku w Brennie podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 9
3/ Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 br. przedstawiła skarbnik.
Poinformowała, że zmiany dotyczą między innymi zwiększenia dochodów w pozycji OPS na wynagrodzenia oraz zwiększenie dochodów z podatku od osób fizycznych.
Zmianie uległ załącznik dotyczący inwestycji. Dopisuje się budowę wodociągi na ul. Kalek oraz w Zaborówcu na osiedlu Orzeszyny.
Do treści uchwały nie wniesiono uwag.
Uchwała Rady Gminy Nr XXXVIII/205/06 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 9
4/ Projekt uchwały w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego przedstawił Przewodniczą
Do treści uchwały nie wniesiono uwag.
Uchwała Rady Gminy Nr XXXVIII/206/06 w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 10 5/ Projekt uchwały w sprawie utworzenia Liceum Ogólnokształcącego, przedstawił
Stanisław Kasperski
Do treści uchwały nie wniesiono uwag.
Uchwała Rady Gminy Nr XXXVIII/207/06 w sprawie utworzenia Liceum Ogólnokształcącego
podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 11
6/ Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej działki geodezyjne nr 348/1,
348/2. 348/5 w Radomyślu przedstawił Przewodniczący rady.
Wójt wyjaśnił, że prowadzona na Komisjach rady dyskusja była ukierunkowana na sprzedaż działki w Radomyślu. Aby podjąć jakiekolwiek działania w tym kierunku należy posiadać zgodę Rady Gminy. Zapewnił, że sprzedaż nie będzie realizowana jeśli proponowana cena nie będzie satysfakcjonowała gminę. Obecnie posiadamy dokumentacje na 1 ha powierzchni .
Pracownik biura geologicznego w Poznaniu po zapoznaniu się z posiadana dokumentacja ocenił złoża na bardzo wartościowe.
Aleksander Poszwiński - Piotrowski miał przygotować 3 wersje użytkowania tego terenu..
Wójt - nie można przedstawić korzyści z eksploatacji nie znając wielkości złoża. Przedstawione 4 warianty:
1/ dzierżawa- po eksploatacji teren wróci do nas i będziemy zobowiązani do rekultywacji,
2/ spółka - jest to możliwe, surowiec i teren byłby jako wkład, obowiązywać będą nas koszty
pośrednie.
3/ eksploatacja we własnym zakresie - koszt zakupu urządzeń wydobywczych byłaby wysoka.
4/ sprzedaż - jest to najbardziej pewna decyzja.
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwała Rady Gminy Nr XXXVIII/208/06 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej działki
geodezyjne nr 348/1, 348/2. 348/5 w Radomyślu podjęta została jednogłośnie przy jednym głosie wstrzymującym.
Uchwała stanowi załącznik Nr 12
Ad pkt. 7

Wójt - zaproponował aby na następne posiedzenie zaprosić przedstawicieli Zarządu Dróg Wojewódzkich aby poinformowali o zakresie prac jakie będą robione na drodze wojewódzkiej.
1/ ścieżki rowerowe - trasy zatwierdzone przez rade zostały przyjęte do realizacji. .
W opracowaniu jest nowa mapa, która uwzględni wszystkie ścieżki
2/ utrzymanie boiska w dobrym stanie nie jest tanie . Koszenie kosiarką jest ryzykowne.
W przypadku kamieni można uszkodzić kosiarkę. W Wijewie nie ma takich niespodzianek.
Alojzy Wolniczak- do Brenna po prostu przewozimy na przyczepie kosiarke aby zaoszczędzić
paliwa i P. Jazdon nam kosi.
Jeśli jest możliwośc przewiezienia to można skorzystac.
Roman Jęśkowiak - są to boiska rekreacyjne , nie muszą być takie równe, można je kosić
rotacyjna,
3/ inwestycje - o postępie prac przy każdej inwestycji radni są informowani na bieżąco. Na temat chodnika w Zaborówcu czy drogi wojewódzkiej i powiatowej nie możemy informować społeczeństwa, Nie jest to w naszej gestii. Można przekazać tylko informacje pewne a nie zasłyszane od osób trzecich.
4/ zespół pałacowo parkowy - w parku będzie wybudowana płyta biesiadna o wymiarach
350 m2 oraz widownia.
5/ dachy w szkołach - na ich remont miała być przeznaczona rezerwa Wójta. Zaistniały sprawy, na które należało przekazać pewne kwoty z tej puli. Obecnie czekamy na sprzedaż płyt stropowych
i myślę, że te pieniądze będą wykorzystane na przełożenie dachów.

Ad. pkt. 8

Edmund Wojciech - na Zaborówiec środki są zabezpieczone na kanalizacje oraz chodnik do
Wczasowej.
- w czasie remontu drogi w Papierni objazd jest ustalony z Nadleśnictwem. Jaki będzie termin
prac konkretnie nie ustalono.
Cecylia Gonda - podziękowała za prezent jaki otrzymało KGW na swój jubileusz od Wójta..
Genowefa Zielnica - czy jest wiadome jaki będzie przeznaczenie sprzedanych obiektów po
mleczarni i ośrodku zdrowia.
Marian Zając - spółka w Potrzebowie zawiesiła działalność. Wszystkie wody z Wijewa odchodzą z tamtym kierunku jak będzie wyglądała regulacja cieków wodnych.
Małgorzata Siekierska - rolnicy czekają na wnioski. Nie zawsze są dołączone mapki. Jeśli nie
będzie to dostarczyć wniosek a zdjęcia później.
- na ul. Wczasowej stoi wiatrak, który zaczyna szpecić.
Wójt - jakie są zamiary nowych właścicieli obiektów nie wiem. Na zapytanie otrzymałem odpowiedz - zastanawiam się..
- melioracja - jeśli użytkownicy zwrócą się ze skarga, Starosta jako organ nadzoru może wyznaczyć firmę do zrobienia niezbędnych czynności i ściągnąć należności.
- wiatrak - dbałość państwa o zabytki ogranicza się do przybicia tabliczki.. Jeśli jest właściciel. To należy zwrócić się o jego plany wobec dalszych losów.
Henryk Rugusik - wiatrak w Potrzebowie jest w podobnym stanie
Edwin Wojciech - młyn jest niezabezpieczony, należy zobowiązać właściciela do zabezpieczenia.
- zobowiązać właściciela mleczarni do uporządkowania wokół budynku.
Wójt - młyn należy do osoby prywatnej - możemy zwrócić uwagę.
Wiesław Schwarz - działka po Spychale jest zakrzaczona , szpeci.
Przewodniczący przedstawił rozporządzenie Wojewody w sprawie ilości radnych na następna kadencję, która będzie wynosić 15 osób.

Ad. pkt. 9

Wobec braku dalszych dyskutantów Przewodniczący Obrad uznał porządek posiedzenia za wyczerpany. Podziękował zebranym za udział i zakończył posiedzenie.


Na tym posiedzenie zakończono.


WYCIĄG
z protokołu Nr XXXVIII/06 z posiedzenia Rady Gminy Wijewo odbytego w dniu 26 kwietnia 2006 roku.

======================================================================


Ad. pkt. 5

Informację na temat wykonania budżetu za 2005 rok przedstawił Wójt. Wykonanie budżetu jest wysokie. Należy podkreślić wysoką ściągalność zaległości. Najniższe jest wykonanie wydatków inwestycyjnych ze względu na nie rozpoczęcie prac przy budowie ul. Piaski, która to kwota przeszła na rok bieżący.

Skarbnik gminy przedstawiła szczegółowe omówienie wykonania budżetu zgodnie z przedłożonym opisem do Informacji.
Informacja stanowi zał. Nr 4
Ad. pkt. 5

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej w imieniu członków Komisji przedstawiła Sekretarz Komisji Radna Genowefa Zielnica.
Sprawozdanie stanowi zał. Nr 5
Ad. pkt. 6

1/ Uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej wyrażająca opinie do informacji Wójta Gminy
w sprawie wykonania budżetu za 2005 rok przedstawił Wójt.
Uchwała RIO stanowi zał. Nr 6
2/ Uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej wyrażająca opinie do wniosku Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy przedstawił Przewodniczący Rady Gminy.
Uchwała RIO stanowi zał. nr 7
3/ W imieniu Komisji Budżetowo Socjalnej oraz Gospodarczej głos zabrał przewodniczący Komisji Budżetowo Socjalnej, który pozytywna opinie co do wykonania budżetu opierając swoje stanowisko na złożonym sprawozdaniu oraz dokonanej analizie wykonania budżetu w poszczególnych działach..

Ad. pkt. 8

Przed przystąpieniem do podjęcia uchwał przewodniczący rady poinformował, że na sesji na 15 radnych jest obecnych 15 wobec czego podjęte uchwały będą prawomocne

1/ Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Wijewo przedstawił
przewodniczący obrad.
Do treści uchwały nie wniesiono uwag.
Uchwała Rady Gminy Nr XXXVIII/203/06 w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Wijewo podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 8Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Anita Utracik
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2006-04-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencieValid XHTML 1.0 TransitionalRządowe Centrum
Legislacji

Monitor Polski
Dziennik Ustaw