Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr XXXVII/06

Protokół Nr XXXVII/06


PROTOKÓŁ Nr XXXVII/06
z posiedzenia Rady Gminy Wijewo odbytego w dniu 17 marca 2006 roku
W posiedzeniu udział wzięli :
Członkowie rady zgodnie z lista obecności.
Lista obecności
stanowi zał. Nr1
Sołtysi wsi gminy Wijewo zgodnie z lista obecności..
Lista obecności
stanowi zał. Nr 2
Zaproszeni goście zgodnie z lista .
Lista gości
stanowi zał. Nr 3

Porządek posiedzenia :

1.Otwarcie
2.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3.Interpelacje i zapytania radnych.
4.Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja na temat :
1/ działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2005
2/ działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych .
6. Podjęcie uchwał w sprawach :
1/ zmiany w budżecie gminy na 2006 rok .
2/ przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wijewo.
7. Odpowiedzi na interpelacje.
8. Zapytania i wolne wnioski.
9. Zakończenie


Ad. pkt. 1

Obradom XXXVII Sesji Rady Gminy przewodniczył jej przewodniczący Stanisław Kasperski. Powitał obecnych na sali członków rady, sołtysów oraz zaproszonych gości.
Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność podejmowanych uchwał.
Przedstawił proponowany porządek obrad, który został przyjęty bez poprawek.

Ad. pkt. 2

Przewodniczący rady zwrócił się o zgłaszanie uwag do protokołu z poprzedniego posiedzenia. Wobec braku uwag protokołu z poprzedniego posiedzenia przyjęty został jednogłośnie.

Ad. pkt. 3

Na XXXV Sesji Rady Gminy Wijewo nie zgłoszono interpelacji,


Ad. pkt. 4

Wójt poinformował, że w okresie od ostatniej sesji odbyły się następujące wydarzenia :
9-19. 02 - odbył się w Lesznie pobór rocznika 1987r.
10.02 - odbyły się w Brennie w Zespole Szkół obchody rocznicy Powstania Wielkopolskiego. Podziękował za przygotowanie akademii w sposób profesjonalny. Uznał, że takie rozwiązanie obchodów jest trafne i jest większe zainteresowanie.
13.02 - spotkałem się z przedstawicielami zespołu pielęgniarek „OPIEKA”
14.02 - przeprowadziłem rozmowę z P. Grajek Hampelską w sprawie funkcjonowania apteki oraz spełnienia wymogów unijnych.
- spotkałem się z P, Walachowskim Prezesem GS w sprawie użyczenia wagi dla celów wysypiska śmieci w Brennie.
15.02 - wspólnie ze Starosta i Vicestarosta omówiliśmy zadania na 2006 rok z udziałem gminy.
16.02 - odbyło się zebranie sprawozdawcze jednostki OSP Radomyśl.
17.02 - spotkałem się z Panią Bożena Kardą, która przedstawiła zamiar opracowania Biuletynu Przemęckiego Parku Krajobrazowego.
18.02 - uczestniczyłem w zabawie karnawałowej zorganizowanej przez Klub Sportowy Brenewia.,
19-20 -02 - odbyły się zebrania sprawozdawcze jednostek OSP w Zaborówcu. Potrzebowie
i Brennie,
24.02 - odbył się przetarg na sprzedaż pyt stropowych, przetarg się nie odbył z braku chętnych,
- odbyło się spotkanie robocze na temat budowy chodnika w Zaborówcu. Odstąpienie terenu pod chodnik na działce GS musi wyrazić Walne Zgromadzenie co opóźni przygotowanie dokumentacji.
25.02 - odbył się wieczorek strażacki w Brennie.
27.02 - zebranie wiejskie w Miastku , podziękował sołtysowi za udostępnienie mieszkania.
28.02 - uczestniczyłem w Lesznie w corocznym podsumowaniu pracy jednostek OSP i straży zawodowej. Odbyło się poświęcenie nowej drabiny strażackiej.
1.03 - z Kierownikiem Rewiru Dzielnicowych omówiliśmy szczegóły wpłat na konto zbiórki pieniędzy na radiowóz. Ustalono sposób rozpropagowania inicjatywy.
- odbyło się zebranie wiejskie w Przylesiu,
203 - odbył się walny zjazd członków Stowarzyszenia Turystycznego Leszno Region , gdzie przedstawiono prezentację rozwoju turystyki w regionie leszczyńskim.
7.03 - wspólnie z Piotrowskim i Grabsztunowiczem spotkałem się w Przemęcie z inżynierem kontraktu w sprawie kanalizacji ściekowej..
- odbyło się ostatnie zebranie wiejskie w Radomyślu.
8.03 - Klub sportowy Brenewia dokonał podsumowania sezonu, wytyczono kierunki działania na rok następny.
9.03 - podjęta została decyzja o utworzeniu w szkole w Wijewie klubu modelarskiego. Pod jakim patronatem i kto będzie go finansował, szkoła, czy GOK jeszcze nie zdecydowano.
Prowadzić może taki klub osoba z uprawnieniami. Odpłatność za prowadzenie 150 zł miesięcznie.

      1. - odbyły się targi rolnicze w Lesznie, gdzie zaprezentowało się Wijewskie Stowarzyszenie Agroturystyczne.

13.03 - Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP podsumował przebieg zebrań w
jednostkach.
14.03 - odbyło się posiedzenie Komisji Stałych RG,

Ad. pkt. 5

1/ Informacje na temat działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wijewie
przedstawił Kierownik Józef Kubicki.
Informacja stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu.
2/ Informację na temat działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych przedstawił Przewodniczący Józef Kubicki.
Informacja stanowi załącznik Nr 4do niniejszego protokołu.
Wójt - zakres obowiązków jakie obejmują zadania Opieki społecznej jest bardzo szeroki. Jak wynika z zaleceń pokontrolnych wymagane jest zwiększenie obsady etatowej oraz rozdzielenie spraw rodzinnych od pomocy społecznej. Na co będzie potrzebne inne pomieszczenie.
Józef Kubicki - przedstawił zasadę funkcjonowania zasiłku tz. becikowe.
Zasiłek ten można podzielić na
1/ dodatek z tytułu urodzenia dziecka , gdzie o przyznaniu decyduje wysokość dochody. Nie
może przekroczyć kwoty 504 zł dochodu na 1 osobę miesięcznie.
2/ jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka , która otrzymują wszyscy bez względu na
dochód w rodzinie.
Do dziś wypłacono 16 zasiłków ponieważ ustawa działa 3 miesiące wstecz. Do chwili obecnej wszystkie wypłacone zasiłki zostały zrefundowane.
Poinformował, że obniżył się próg dochodowy dla rolników z 194 do 135 zł z ha.

Ad. pkt. 6

1/ Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 r. przedstawił przewodniczący
Wójt - wyjaśnił, że jest to wynikiem ogłoszenia przez Marszałka Województwa nabory wniosków na działanie 3.2 drogi. Na mozliwośc złożenia wniosku czekalismy dawno. Muszą być jednak zabezpieczone srodki. Wniosek będzie4 złożony na utwardzenie dojazdu i placu dojazdowego do gminy.
Uchwała rady Gminy N r XXXVII/201/06 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r. pojęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 5

2/ Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wijewo przedstawił przewodniczący.
Leszek Piotrowski - poinformował, że zmiany dotyczą zmian w studium,
1/ użytkowania działalności w Zaborówcu z upraw polowych na wydobywanie kopalin.
2/ w Miastku zmiana ma na celu zalegalizowanie istniejących działek na południe od drogi
w kierunku jeziora. Legalizacja ma na celu możliwość ściągania podatków.
3/ w Wijewie po prawej stronie za SAKR. Teren ten ma być przeznaczony na aktywna działalność rzemieślniczą wychodzącej poza granice działki., Studium z 2000 roku nie przewiduje takiej działalności
Radosław Zamiatała - będzie lolokalizackja miejscowej przedsiębiorczości czy równiez zakładów ponadgminnych.
Piotrowski - prowadzona tam działalność nie ma mieć charaktery konkurencji dla obecnych rzemieślników. Nie będzie tam dużych fabryk.
Marzanna Daleka - przewidziane do legalizacji tereny w przeszłości pod żadnym warunkiem nie mogły być zalegalizowane, Czy zmieniły się przepisy.
Piotrowski - obecny plan nie przewiduje możliwości zabudowy podobnie Jak w Studium. Na takie ograniczenia miała wpływ chłonności jezior. Perspektywa budowy kanalizacji ściekowej zmniejsza zagrożenie zanieczyszczenia jezior i umożliwia zwiększenie zagęszczenia
Marian Zając - jaki będzie koszt tego opracowania i kto będzie to finansował.
Wójt - jak wynika z doświadczenia w przygotowaniu poprzedniego planu okres oczekiwania i dopracowania jest długi około 2-3 lat. Dlatego obecnie pieniądze nie będą jeszcze potrzebne.
1/ P. Umiński wystąpił o poszerzenie terenów pod wydobycie kopalin, ponieważ ustalone
w poprzednim planie tereny są zbyt małe na obecne zapotrzebowanie na ten kruszec
2/ plan w Wijewie ma stworzyć możliwość otwierania działalności gospodarczych , wcześniej wyznaczone tereny kurczą się i brak możliwości wyboru.
- wprowadzenie tego terenu do planu i zalegalizowanie tych terenów pozwoli na uporządkowanie gdyż będą ustalone pewne zasady budowy, które ujednolica Należy sporządzić taki plan kompleksowo. Indywidualne dostosowanie terenu może spowodować bałagan. O tym, czy działki będą mogły być włączone do zagospodarowania zdecydują odpowiedni fachowcy.
Zalegalizowanie tych działek jeśli nastąpi to przy wielkim udziale zainteresowanych
Doprowadzenie energii elektrycznej do działek leży w gestii Energetyki. Oni podpisują uzgodnienia do planu . jest to jednocześnie deklaracja o dostarczeniu tan energii elektrycznej. Trudności w uzyskaniu takich przyłączy wynikają tylko z tego, że energetyka jest monopolem .
Do treści projektu uchwały nie wniesiono innych zapytań.
Uchwała Rady Gminy Nr XXXVII/ 202/06 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wijewo podjęta została jednogłośnie.

Ad. pkt. 8

Edmund Wojciech - poinformował o przebiegu rozmowy jaka przeprowadził z Kierownikiem Wydz. Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Lesznie Panem Markiem Ganowicze w sprawie obsługi w zakresie rejestracji pojazdów i wymiany praw jazdy. Jest 6 stanowisk po 3 na każdy specjalność. Przepustowość dzienna to 200 osób dziennie. Zdarzają się kolejki natomiast zdarza się to przede wszystkim w dni targowe.
Nie rozmawiałem, nie mając upoważnienia czy byłaby możliwość odbiory wniosków na terenie gminy.
Stefan Dederek - jeśli powstał by punkt odbioru wniosków o wymianę prawa jazdy na terenie gminy to może to robić tylko osoba ze Starostwa.
Wójt - jeśli byłaby możliwość to fakt taki zostanie podany do publicznej wiadomości.
Edwin Wojciech - na jakiej zasadzie można obcinać gałęzie na drogach gminnych.
Wójt - na wycięcie czy drzewa czy krzewów musi być zezwolenie, Jeśli rolnicy są zainteresowani to proszeni są o zgłoszenie się do gminy. Jeśli nie to proszę zgłosić gdzie wyciąć i pracownicy to zrobią.
Ponadto Wojt poprosił o zastanowienie się i podjęcie decyzji o zagospodarowaniu terenów na Holandrach. Zainteresowanie eksploatacja tych terenów jest duże, Byłyby pieniądze na opracowanie planów i zabezpieczenia finansowe przy składaniu wniosków o dotacje unijne. Za kilka lat kiedy nasadzenia podrosną i zostaną uznany jako las będzie to niemożliwe i jakość żwiru ulegnie pogorszeniu.
Marian Zając - szkoda, że temat jest podejmowany pod koniec kadencji. Każdy ruch
przynoszący gminie dochody jest dobry. Jestem za szybkim tego zagospodarowaniem.
Roman Jęśkowiak - należy zrobić wycenę aby mieć orientację o pokładach i ich wartości.
Najlepszym rozwiązaniem byłaby dzierżawa lub sprzedaż.,

Zdecydowano, aby na następne posiedzenie komisji przygotować niezbędne materiały informacyjne o Holandrach.

Ad. pkt. 9

Wobec faktu, że porządek posiedzenia został wyczerpany. Przewodniczący podziękował wszystkim za udział , zaprosił na część uroczysta i zakończył część oficjalną.


Na tym posiedzenie zakończono
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Anita Utracik
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2006-03-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencieValid XHTML 1.0 TransitionalRządowe Centrum
Legislacji

Monitor Polski
Dziennik Ustaw