Strona główna » Dokumenty » Rada Gminy » Uchwały Rady » Uchwała nr XXXIII/179/2005

Uchwała nr XXXIII/179/2005

Numer uchwały: 2005/33/179
Numer sesji: 33
Rok: 2005UCHWAŁA NR XXXIII/179/05
RADY GMINY WIJEWO
z dnia 28 listopada 2005r.


w sprawie opłaty administracyjnej za czynności urzędowe.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami/ art.18 i art. 19 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych / Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 ze zmianami/ oraz art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami/

Rada Gminy Wijewo uchwala co następuje:


§ 1
Za czynności urzędowe wykonywane przez Urząd Gminy w Wijewie nie objęte przepisami o opłacie skarbowej ustala się następujące opłaty:
  1. Za wydanie wypisu z tekstu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 30,-zł.
  2. Za wydanie wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 30,-zł.

§ 2
Opłata administracyjna uiszczana jest po wykonaniu czynności urzędowych w kasie Urzędu Gminy w Wijewie.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wijewo.

§ 4
Traci moc Uchwała Nr XIV/75/03 Rady Gminy Wijewo z dnia 16 grudnia 2003 roku w sprawie opłaty administracyjnej za czynności urzędowe.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą od dnia 01 stycznia 2006 roku.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Anita Utracik
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2005-11-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie