Strona główna » Dokumenty » Rada Gminy » Uchwały Rady » Uchwała nr XIX/96/2004

Uchwała nr XIX/96/2004

Numer uchwały: 2004/XIX/96
Numer sesji: XIX
Rok: 2004UCHWAŁA NR XIX/96/04
RADY GMINY WIJEWO
z dnia 14 maja 2004r.


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. /tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142. poz.1591 ze zmianami/ oraz art. 109 ust. 2 pkt 1, art. 124 ust. 1 pkt 1-3, 9-11 ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998r. /tekst jednolity z dnia 7 stycznia 2003r. Dz. U. Nr 15, poz. 148 ze zmianami/

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia budżetu gminy na rok 2004 po stronie dochodów i wydatków o kwotę 195.163,-zł., zgodnie z Załącznikami Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 8 Wykaz inwestycji do realizacji na 2004 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. § 1 Uchwały Nr XV/80/03 Rady Gminy Wijewo z dnia 29.12.2003r. w sprawie budżetu gminy na 2004 rok otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody budżetu gminy na 2004 rok w wysokości 5.204.122,-zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
 1. § 2 Uchwały Nr XV/80/03 Rady Gminy Wijewo z dnia 29.12.2003r. w sprawie budżetu gminy na 2004 rok otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki budżetu gminy na 2004 rok w wysokości 5.404.122,-zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 2.
 2. § 4 Uchwały Nr XV/80/03 Rady Gminy Wijewo z dnia 29.12.2003r. w sprawie budżetu gminy na 2004 rok otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody i wydatki zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2004 rok w wysokości 335.550,-zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 3.
 3. § 10 Uchwały Nr XV/80/03 Rady Gminy Wijewo z dnia 29.12.2003r. w sprawie budżetu gminy na 2004 rok otrzymuje brzmienie: W wydatkach ustalonych w § 2 określa się na finansowanie zadań inwestycyjnych kwotę 735.208,-zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

  § 3

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wijewo.

  § 4

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Anita Utracik
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2004-05-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie