Strona główna » Dokumenty » Rada Gminy » Uchwały Rady » Uchwała nrXVI/82/2004

Uchwała nrXVI/82/2004

Numer uchwały: 2004/16/82
Numer sesji: 16
Rok: 2004

U C H W A Ł A Nr XVI/82/04
Rady Gminy Wijewo
z dnia 26 lutego 2004 roku.


w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej stanowiącej działkę geodezyjną nr 466/2 w Brennie.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy Wijewo uchwala co następuje:


§ 1

 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem magazynowym, położonej w Brennie, stanowiącej działkę geodezyjną nr 466/2 o powierzchni 0,3938 ha zapisanej w księdze wieczystej KW 2789.
 2. Sprzedaży dokonać w drodze przetargu nieograniczonego.

  § 2

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wijewo.

  § 3

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Przewodniczący
  Rady Gminy


  Stanisław KasperskiInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Anita Utracik
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2004-02-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie