Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » Protokół Nr XXVI/05

Protokół Nr XXVI/05
PROTOKÓŁ Nr XXVI/05
z posiedzenia Rady Gminy Wijewo odbytego w dniu
27 stycznia 2005 roku.
====================================================W posiedzeniu udział wzięli :
Członkowie rady zgodnie z lista obecności.
Lista obecności
stanowi zał. Nr1
Sołtysi wsi gminy Wijewo zgodnie z lista obecności..
Lista obecności
stanowi zał. Nr 2
Zaproszeni goście zgodnie z lista .
Lista gości
stanowi zał. Nr 3
Porządek posiedzenia :
 1. Otwarcie
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 3. Interpelacje i zapytania i wolne głosy radnych.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja w sprawie

1/ wielkości i rodzaju pomocy udzielonej rolnikom z terenu gminy Wijewo z funduszy UNI.
2/ działalności GBP w Wijewie w roku 2004 .
3/ działalności GOK w Wijewie w 2004 roku.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie :

1/ przyjęcie „Opisu planowanych do realizacji zadań wraz z uzasadnieniem”
przedłożonym przez Radę Sołecką w Wijewie.
2/ wyrażenia zgody na współ finansowanie i realizację projektu
3/ przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek dodatku motywacyjnego,
funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawania,
szczególne warunki przyznawania dodatku za wysługę lat, a także szczegółowe
warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach
prowadzonych przez Gminę Wijewo.
4/ przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania
i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych
w szkołach prowadzonych przez Gminę Wijewo.
5/ przyjęcia regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach
prowadzonych przez Gminę Wijewo.
7. Zapytania i wolne wnioski
8. Odpowiedzi na interpelacje
 1. Zakończenie .


Ad. pkt. 1

Obradom XXIV Sesji Rady Gminy przewodniczył jej przewodniczący Stanisław Kasperski. Powitał obecnych na sali członków rady, sołtysów oraz zaproszonych gości.
Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność podejmowanych uchwał.
przedstawił proponowany porządek obrad, który został przyjęty bez poprawek.
Ad. pkt. 2

Przewodniczący rady stwierdził, że protokół z poprzedniego posiedzenia odzwierciedla przebieg obrad wobec czego zaproponował przyjęcie protokołu bez czytania. Propozycja została przyjęta i protokołu z poprzedniego posiedzenia przyjęty został jednogłośnie bez czytania..

Ad. pkt. 3

Aleksander Poszwiński - rozpatruje się modernizacje drogi do Włoszakowic i dalej do Przemętu,
czy do droga do Wijewa jest przewidziane do remontu
 • jakie będą losy zadrzewień na ul. Staroleszczyńskiej w Zaborówcu,
 • czy zostało coś zrobione w kierunku wystąpienia z parku.,
 • zgłosił utworzenie Klubu dyskusyjnego radnych, który będzie się spotykał raz na dwa tygodnie.

Hieronim Jóźwiak - na drodze Potrzebowo Wijewo postawiono znak ograniczający prędkość przed
zakrętem w Kalku . Odcinek do wioski nie jest zabudowany i prędkość do 40 Km/h
jest niewłaściwa.

Ad. pkt. 4

Sprawozdanie z pracy Wójta i urzędu w okresie od ostatniej sesji złożył Ireneusz Zając - Wójt.
07.01. - gościliśmy w urzędzie klasy gimnazjalne które zapoznały się z funkcjonowaniem urzędu,
jego zadaniami i historią.
9.01 - delegacja gminy w osobach Przewodniczącego Rady i Wójta uczestniczyła w uroczystości
50 lecia zawarcia związku małżeńskiego.
10.01 - przeprowadziłem rozmowę z P. Grajek na temat rozbudowy apteki. P. Grajek zaproponowała
kupno pomieszczeń.. Skomplikowało by to sprawy własnościowe - byłaby konieczność
powstania wspólnoty.
12.01 - delegacja Związku Komunalnego z Włoszakowic przedstawiła propozycję odbiory
ścieków z naszej gminy
13.01. - odbył się konkurs wiedzy o parkach - młodzież ze szkoły w Brennie zdobyła i miejsce
i zakwalifikowała się do kolejnego etapu.
17.01 - odbył się przetarg na budynek po byłej szkole w Radomyślu - Wygrał P. Łukasz Nędza za
kwotę 43 tys. zł.
18.01 - odbyło się w Brennie u P. Urszuli Rimke wyjazdowe posiedzenia Wielkopolskiej Izby
Rolniczej z udziałem radnych naszej gminy członków Komisji Gospodarczej.
20.01 - Gminny Ośrodek Pomocy zorganizował dzień Babci i Dziadka.
 • odbyło się zebranie sprawozdawcze jednostki OSP w Brennie.

  1. - współpraca z funduszami UNI

   24.01 - odbyło się zebranie wiejskie w Wijewie zwołane w związku z koniecznością podjęcia
   uchwałę poprzedzającej dzisiejsze decyzje rady.
   25.01 - spotkałem się z Paniami Dyrektorkami Zespołu Szkól w Brennie gdzie omówiono program
   obchodów rocznicy Powstania Wielkopolskiego. Co roku obchodziliśmy 17 stycznia.
   W tym roku ma się to odbyć w dzień nadania imienia Powstańców Wielkopolskich szkole
   w Brennie

   Ad. pkt. 5

   1/ Informacje o wielkości i rodzaju pomocy z funduszy pomocowych dla rolnik ów naszej gminy przedstawił Kierownik Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Lesznie
   Pan Mieczysław Stępczak.
   Biuro zajmuje się realizacja dopłat bezpośrednich do gruntów. Wijewo jako gmina zosta la zaliczona to terenów o trudnych warunkach uprawy co spowodowało większe dopłaty średnio
   o 170 zł do ha oraz fakt, że tereny te zostały sklasyfikowane do wypłat na końcu wobec czego rolnicy otrzymali decyzje przyznające w ostatnich terminach.
   W powiecie złożono 3200 wniosków. Obecnie nie rozpatrzonych jest 200. Są to wnioski, które nie spełniły warunków lub zostały poddane kontroli weryfikacyjnej.
   Gmina Wijewo szacunkowo powinna otrzymać dotacje w kwocie 2,5 - 2.8 ml. zł. W skali powiatu jest to kwota 25 ml. Od 15.03 br można składać wnioski na 2005 rok.
   Z terenu gminy wpłynęło 10 wniosków o renty strukturalne. Warunkiem uzyskania renty jest ukończone 55 lat oraz przekazania gospodarstwa następcy, wydzierżawienie lub sprzedaż. Zmieniły się opłaty notarialne. Za przekazanie gospodarstwa jest opłata stała w wysokości 600 zł.
   Istnieje możliwość dopłaty w sektorze działalności rolno-środowiskowej, gdzie można uzyskać dopłaty na hodowle niektórych raz zwierząt (wymogi : owce 10 matek(310zł),
   konie 3 klacze(1300zł)).
   Są również środki dla młodych rolników (do 40 lat) na rozpoczęcie działalności wsparcie finansowe 50 tys. bez wymaganego rozliczenia
   Brak obecnie wniosków na zalesienia.
   Wojciech Edmund - kiedy będą rozpatrzone wnioski pokontrolne i wymagające korekty.
   Aleksander Poszwiński - wniosków o zalesienie jest mało ze względu na brak planów
   zagospodarowania czy z innych przyczyn.
   Mieczysław Stępczak - wnioski z błędami czekają na rozpatrzenie, kiedy to będzie trudno powiedzieć.. Plan zagospodarowania gminy jest potrzebny ale można składać również wnioski o zalesienie na podstawie studium.
   Marian Białas - jakie są dopłaty do zalesień, kiedy są realizowane, czy dopłaty obowiązują po
   przejściu na rentę.
   Mieczysław Stępczak - osoby przechodzące na renty mogą posiadać las, wobec czego uzyskane dopłaty będą realizowane w dalszym ciągu na właściciel lasu . Jest pewna kwota na rozpoczęcie , zależą od areału, ponadto otrzymuje się premie pielęgnacyjną. Na 20 lat
   Bliższe informacje na temat zalesienie zobowiązał się przekazać późnej.

   2/ Sprawozdanie z pracy Gminnej Biblioteki Publicznej w 2004 roku oraz zamierzenia na 2005
   rok przedstawiła Kierownik Pani Krystyna Skorupińska.
   Do złożonej informacji nie zgłoszono uwag i zapytań.
   Informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

   3/ Sprawozdanie z pracy GOK złożył Dyrektor Pan Zbigniew Wojciechowski
   Poinformował, że w poszczególnych miesiącach odbyły się następujące imprezy.
   I - wieczorek - dochód przeznaczono na leczeni Artur
   - odbyły się baliki dla dzieci w poszczególnych wsiach. W roku bieżącym planujemy powtórzyć
   imprezę.
   - pomoc przy organizacji 5 imprez.
   II - bal Wójta
   - pomoc przy organizacji 8 imprez,
   III - zorganizowano festyn szkolny z przeznaczeniem zysków na rzecz Artura
   - pomoc przy organizacji 2 imprez
   IV - odbyła się 1 impreza, gdzie GOK zabezpieczał nagłośnienie,
   V- OSP Brenno zorganizowało Majówkę,
   - obchody Święta 3 Maja ,
   - obsługa 5 imprez,
   VI - GOK zorganizował biwak dla dzieci z kółka tanecznego,
   - zorganizowano 3 imprezy,
   VII - odbyła się Wijewiada, firmowana przez LZS BRENEWIA
   VIII - Dożynki gminne w Zaborówcu.
   IX - obchody rocznicy II Wojny Światowej,

   XI - - zorganizowano obchody Święta Niepodległości
   - Biesiada z udziałem Chóru HEJNAŁ
   XII - zorganizowano i zabezpieczono 4 imprezy.
   Przeprowadzono prace remontowe w GOK, Zatrudniamy instruktora Chóry oraz kółko taneczne gromadzi 80 dzieci w 2 grupach.
   W 2004 roku wydano 3 gazety gminne oraz zajmowano się bieżącym utrzymaniem obiektów.
   Stanisław Kaspertki - zwrócił się o
   • dostarczenie harmonogramu imprez planowanych na 2005 rok.
   • skalkulowanie wynajmu sali w Brennie i Wijewie. Standard tych obiektów jest różny a ceny równe.

   Radosław Zamiatała - jaka jest cena uczestnictwa w kółku tanecznym
   Zbigniew Wojciechowski
   • standard sali w Brennie jest wyższy ale od niedawna
   • uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne.

   Aleksander Poszwiński - zabaw na salach jest coraz mniej. Sala w Zaborówcu została przekazana ,
   czy są jakieś plany wobec tego obiektu.
   Zbigniew Lis - zaproponował podniesienie standardu sali w Wijewie a nie podnoszenie opłat.
   Zbigniew Wojciechowski - imprez jest coraz mniej. W ostatnim okresie przeszliśmy na Vat wobec czego koszt wynajmu sali będzie większy.
   Do złożonej informacji nie zgłoszono innych uwag i zapytań.
   Informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

   Ad. pkt. 6

   1/ Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia opisu planowanych do realizacji zadań projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006: w zakresie działań „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”
   Przewodniczący- wyjaśnił, że w celu przygotowania tej uchwały odbyło się zebranie wiejskie mieszkańców wsi Wijewo, które podjęło stosowna uchwałę.. Podjęcie takiej uchwały jest wymogiem zawartym do wniosku o dofinansowanie. W zakresie dofinansowania zadań pt. Odnowy dziedzictwa kulturowego i wsi mogą starać się miejscowości do 5 tys. co zwiększa szanse.
   Aleksander Poszwiński - czy termin 2004-20906 jest ostatecznie obowiązujący i czy muszą być
   zaplanowane na ten cel pieniądze.
   Wójt - uchwała jest spor5zadzona zgodnie z wymogami rozporządzenia określającego warunki jakie powinien zawierać wniosek. W budżecie gminy na 2005 rok mamy przewidziane 50 tys., na remont pałacu. To będzie nasze zabezpieczenie finansowe. Termin obejmuje 2004 rok, ponieważ
   w roku ubiegłym dokonaliśmy wyceny dendrologicznej parku co wchodzi w koszty tego planu odnowy.
   Wniosek o dofinansowanie ul. Piaski, który planujemy złożyć nie przeszkadza ponieważ jest to inny sektor. Po otrzymaniu środków będzie określony termin ich wykorzystania i wówczas będziemy się musieli spieszyć aby się wywiązać w terminie.
   Radosław Zamiatała - czy realizacja zadania musi być zgodna z planem.
   Wójt - my jako gospodarze gminy wyznaczamy zadania . Są to tylko plany a przeznaczenie
   w efekcie można zmienić. Nigdzie nie jest określone jak długo musza funkcjonować instytucje podane we wniosku. Są to pieniądze na określone zadanie.
   Aleksander Poszwiński - czy na budowę drogi dojazdowej i parkingu można również otrzymać
   pieniądze.
   Wójt - budowa drogi i parkingu jest ujęta w kosztach zadania
   Przewodniczący posiedzenie poddał projekt uchwały pod głosowanie.
   Uchwała Rady Gminy Nr XXVI/128/05 w sprawie zatwierdzenia opisu planowanychj do realizacji zadań projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006: w zakresie działań „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”
   Uchwała stanowi zał. Nr 5.


   2/ Projekt Uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji zadań projektu w ramach
   Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora
   żywieniowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006” w zakresie Odnowa wsi oraz
   zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego.” przedstawił Przewodniczący obrad.
   Wyjaśniono, że uchwała ta dotyczy tej samej sprawy tylko deklaracji o współ finansowaniu zadania ze środków własnych.
   Do projektu nie wniesiono zapytań.
   Uchwała Rady Gminy MNR XXVI?129/05 w sprawie zatwierdzenia do realizacji zadań projektu
   w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywieniowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006” w zakresie „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego.” podjęta została jednogłośnie
   Uchwała stanowi zał. Nr 6
   3/ Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek dodatku
   motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawania,
   szczególne warunki przyznawania dodatku za wysługę lat, a także szczegółowe warunki
   obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych
   zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wijewo.
   Przedstawił Przewodniczący rady.
   Maria Nowicka - wyjaśniła , że do końca lutego należy wprowadzić zmiany dotyczące nagradzania nauczycieli, oraz dodatków mieszkaniowych oraz motywacyjnego zgodnie z Karta Nauczuciela.. Dotychczasowy regulamin zawierał wszystkie kwestie obecnie jest przewidziany dla każdej oddzielnie,. Corocznie regulaminy będa nowelizowane.
   Proponowane stawki pozostały bez zmian, poza dodatkiem mieszkaniowym, który będzie się liczył od ilości osób, kwotowo na poszczególne osoby.
   Radosław Zamiatała - jeśli są inne zasady naliczania to jak będzie z wyrównaniem , kiedy ono
   nastąpi . Jeśli dodatki będą mniejsze, czy zaoszczędzone pieniądze można przeznaczyć na
   remont szkól.
   Marzanna Daleka - czy na dodatki otrzymujemy subwencję.
   Wójt - Karta Nauczyciela ma wpływ na pewne ograniczenia. Uporządkowany system oświaty
   W naszej gminie powala na pewne manewry korzystne dla nauczycieli.
   Dodatki należą do kosztów gminy. Dobra organizacja oświaty pozwala na swobodne gospodarowanie tymi kosztami.
   Konieczne remonty w szkole będą realizowane bez względu na oszczędności z funduszu dodatków mieszkaniowych .
   W celu pozyskania dodatkowych pieniędzy dla szkól planujemy wejść w program termo-modernizacji- czyli ocieplania szkół i sal gimnastycznych.
   Aleksander Poszwiński - czy dodatki dla nauczycieli będą mniejsze .
   Wójt - są określone na poziomie szkół rządowych. Będą nieco niższe. Dyrektor ma pewna kwotę, która może wykorzystać na pomoc w przypadku drastycznych strat wśród nauczycieli.
   Do projektów uchwał nie wniesiono innych zapytań.
   Uchwała Rady Gminy Nr XXVI/130/05 w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich
   przyznawania, szczególne warunki przyznawania dodatku za wysługę lat, a także szczegółowe
   warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wijewo przyjęta zosta la jednogłośnie.
   Uchwała stanowi zał. Nr 7

   4/ Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe
   zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla
   nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wijewo przedstawił
   Stanisław Kasperski.
   Uchwała Rady Gminy Nr XXVI/131/05 w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wijewo przyjęta zosta la jednogłośnie.
   Uchwała stanowi zał. Nr 8
   5/ Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli
   zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wijewo przedstawił przewodniczący
   rady.
   Uchwała Rady Gminy NR XXVI/132/05 w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wijewo przyjęta została jednogłośnie.
   Uchwała stanowi zał. NR 9

   Ad. pkt. 7

   Aleksander Poszwiński - na komisji Gospodarczej RG został zgłoszony temat oświetlenia ulicznego.
   Otrzymana od P. Piotrowskiego odpowiedz nie zadawala nas. Prosimy o szczegóły.
   Edwin Wojciech - poprosił o dowiezienie piasku do posypywania dróg.
   Radosław Wojcieszyk - małe dzieci w Brennie oczekujące na autobus stoją na dworze, czy nie
   mogłyby korzystać z korytarz w szkole.,
   Urszula Rimke - zaapelowała o pamięć o mieszkance gminy, która będzie obchodziła 100 lat.
   Genowefa Zielnica - zaktualizować przepisy dotyczące wynagrodzenia pracowników
   Administracyjnych. Maja niskie wynagrodzenia.
   Roman Jęśkowiak - n sala w Brennie służy wszystkim poprzez wynajem i pewna odpłatność.
   Od nowego roku stawka została podniesiona o 50 %, czy ma to na celu zarobkowanie, czy
   ma to być sala tylko dla zamożnych .
   Przewodniczący rady podziękował uczestnikom za udział w rozgrywkach Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy.

   Ad. pkt. 8

   Na zgłoszone interpelacje i wnioski odpowiedzi udzielił :
   Wójt
   1/ wystąpienie z parku nie jest łatwe, należy potwierdzić niedogodności, przedstawić zarzuty,
   co się nam nie podoba
   2/ ograniczenie szybkości od strony Potrzebowa - wyjaśnimy z Zarządzie Dróg
   3/ proces modernizacji oświetlenia i związane z tym procedury są wolne. W budżecie nie ma
   pieniędzy zaplanowanych. Chcielibyśmy zrobić to bez naszych kosztów.
   Umowa przedwstępna została podpisana. Następny etap to inwentaryzacja tego co jest
   i rejestracja potrzeb z poszczególnych wsi.. Na tej podstawie będzie zrobiony plan
   modernizacji. Różnica kosztów po modernizacji będzie forma spłaty za wykonane prace.
   4/ piasek na drogi zostanie jutro dowieziony.
   5/ w sprawie oczekiwania dzieci w Brennie będę rozmawiał z Pania Dyrektor. Jeśli będzie taka
   potrzeba to zatrudnimy osobę do pilnowania.
   6/ o 100 urodzinach pamiętamy. Są już poczynione wstępne ustalenia.
   7/ pracownicy administracyjni przedszkola nie podlegają pod regulamin premiowania
   8/ opłaty za sale ustala dyrekcja, która jest odpowiedzialna za jej utrzymanie. Jeśli spadnie z tego
   powodu zainteresowanie to decyzje można zawsze zmienić.

   Leszek Piotrowski
   - ul. Staroleszczyńska w Zaborówcu jest to działka Skarby Państwa - w administracji Starosty,
   który nie przyznaje się do niej. Wniosek o komunalizację - t jest przekazanie na rzecz gminy - nie
   został załatwiony

   Józef Kubicki
   - osoby najstarsze na terenie gminy sa odwiedzane przez OPS i Wójta corocznie. Zostało
   ustalone , że propozycja obchodów 100 rocznicy urodzin P. Pelagii Furmańczak zostanie
   ustalona przez rodzinę a my się dostosujemy. Zaproponowano Mszę Św. w Zaborówcu
   ponieważ jest tam ciepło i uroczystości w Brennie na Sali.
   Edmund Wojciech
   - nie ma w planach powiatu budowy drogi Jezierzyce Przemęt poza bieżącym utrzymaniem.
   Z wnioskiem takim wystąpiła radna z Włoszakowic, ale nie jest to jednoznaczne z
   wprowadzeniem do planu.
   Stanisław Kasperski ustosunkował się do przedłożonej inicjatywy utworzenia Klubu Radny. Prawo takie zostało zapisane w regulaminie rady.
   Poddał pod głosowanie godzinę odbywania posiedzeń plenarnych. :
   Za godzina 10.oo opowiedziało się 9 radnych
   Za godzina 13.oo opowiedziało się 6 radnych

   Ad. pkt. 9

   Wobec braku dalszej dyskusji oraz wyczerpania porządku posiedzenia Przewodniczący podziękował za udział i zakończył obrad,


   Na tym protokół zakończono.  Informacje powiązane:
  Typ dokumentu: Protokoły komisji
  Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
  Autor informacji: Anita Utracik
  Informację wprowadził:
  Dokument z dnia: 2005-01-27
  Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
  Zmian: 0


  Powiadom o zmianach w tym dokumencie  Valid XHTML 1.0 Transitional  Rządowe Centrum
  Legislacji

  Monitor Polski
  Dziennik Ustaw