Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » Protokół Nr XXXIV/05

Protokół Nr XXXIV/05
PROTOKÓŁ Nr XXXIV/05
z posiedzenia Rady Gminy Wijewo odbytego w dniu 21 grudnia 2005 roku
W posiedzeniu udział wzięli :
Członkowie rady zgodnie z lista obecności.
Lista obecności
stanowi zał. Nr1
Sołtysi wsi gminy Wijewo zgodnie z lista obecności..
Lista obecności
stanowi zał. Nr 2
Zaproszeni goście zgodnie z lista .
Lista gości
stanowi zał. Nr 3

Porządek posiedzenia :

1.Otwarcie
2.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3.Interpelacje i zapytania radnych.
4.Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwał w sprawach :
1/ określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2006 r.
2/ określenia stawki opłaty targowej,
3/ dofinansowania zakupu tomografu komputerowego,
4/ budżetu gminy na 2006 rok.

  • opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  • głosowanie poprawek,
  • opinia Komisji Budżetowej Rady Gminy,
  • odczytanie projektu uchwały,
  • głosowanie
  1. Odpowiedzi na interpelacje.
  2. Zapytania i wolne wnioski.
  3. Zakończenie


Ad. pkt. 1

Obradom XXIX Sesji Rady Gminy przewodniczył jej przewodniczący Stanisław Kasperski. Powitał obecnych na sali członków rady, sołtysów oraz zaproszonych gości.
Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność podejmowanych uchwał.
Przedstawił proponowany porządek obrad, który został przyjęty bez poprawek.
Ad. pkt. 2

Przewodniczący rady zwrócił się o zgłaszanie uwag do protokołu z poprzedniego posiedzenia. Wobec braku uwag protokołu z poprzedniego posiedzenia przyjęty został jednogłośnie.

Ad. pkt. 3

Na XXXIV Sesji nie zgłoszono żadnych interpelacji,

Ad. pkt. 4

Sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym złożył Wójt - Ireneusz Zając.
28.11. - odbył się Zarząd OGZOSP w Wijewie, gdzie ustalono terminy zebrań
sprawozdawczych, oraz spotkania opłatkowego. Omówiono sprawę budowy remizy w
Potrzebowie.]
01.12. - odbyło się posiedzenie zespołu samokształceniowego- gospodarzem spotkania był dyrektor szkoły podstawowej w Wijewie.
- posiedzenie Komisji Oświatowej, na którym omówiono
1/ konkurs szkół na opis wydarzeń - czerwiec 1956 br.
2/ wynagrodzenia nauczycieli,
3/ protest nauczycieli w sprawie upublicznienia wyników egzaminów
o7.12. - uczestniczyłem w posiedzeniu Stowarzyszenia Miast I Gmin Wielkopolski, gdzie omówiono: budżet na 2006 rok, oraz wysłuchano pożegnalnego wystąpienia Marszałka Województwa.
09.12. - odbyło się Walne Zebranie Stowarzyszenia Gmin Nadobrzańskich. Sprawę sanitacji
ścieków omówił pracownik firmy Kontrakty.
- otrzymaliśmy potwierdzenie otrzymania dotacji na zespól Pałacowo - Parkowy
12.12 - odbyły się posiedzenia Komisji stałych Rady Gminy
14.12. - spotkałem się z Kierownikiem Biura Stowarzyszenia Gmin Nadobrzańskich
15.12. - odbyło się walne zgromadzenie członków Związku Komunalnego Wodociągów
i Kanalizacji we Wschowie gdzie omówiono budżet na 2006 rok, oraz wieloletni plan
inwestycyjny.,
- odbyło się opłatkowe spotkanie strażaków z gminy Wijewo,.
16.12. - uczestniczyłem w spotkaniu Wójtów i Burmistrzów. Gospodarzem była gmina
Włoszakowice., gdzie poruszono sprawy : kontraktów lekarzy rodzinnych ,wspólnych
inwestycji drogowych, oraz wałęsających się psów
18.12. - uczniowie Szkoły Podstawowej w Wijewie przygotowały i przedstawiły. Jasełka
19.12. - wspólnie z Przewodniczącym rady uczestniczyliśmy we Wschowie w uroczystości
przekazania światełka betlejemskiego.
- zakończył się turniej tenisa stołowego w Brennie o puchar Wójta Gminy,
    1. - wspólnie z kierownikiem OPS i P. Dederkiem Stefanem uczestniczyliśmy w otwarciu Środowiskowego Domu Pomocy we Włoszakowicach im Wernera Kenkla, gdzie z naszej gminy w zajęciach uczestniczą 3 osoby.


Ad. pkt. 5

1/ Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków
transportowych na 2006 r. przedstawił Przewodniczący Rady.
Do treści projektu uchwały nie wniesiono poprawek.
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXXIV/186/05 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2006 r. podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 3

2/ Projekt uchwały w sprawie określenia stawki opłaty targowej, przedstawił
Stanisław Kasperski.
Do treści projektu uchwały nie wniesiono poprawek.
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXXIV/187/05 w sprawie określenia stawki opłaty targowej podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 4

3/ Projekt uchwały w sprawie dofinansowania zakupu tomografu komputerowego,
Wójt wyjaśnił, że podjęta wcześniej uchwała jako wskazywała bezpośredniego odbiorcę tych pieniędzy. Zgodnie z przepisami samorząd może dokonać tylko jednostkę samorządy a nie szpital.
Do treści projektu uchwały nie wniesiono poprawek.
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXXIV/188/05 w sprawie dofinansowania zakupu tomografu komputerowego podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 5

4/ Projekt uchwały w sprawie budżetu gminy na 2006 rok.

1. Wójt odczytał Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu do projektu
budżetu na 2005 rok.
Opinia stanowi załącznik Nr 6
2. Przewodniczący Komisji Budżetowo Socjalnej Rady Gminy odczytał stanowisko
komisji dotyczące przedstawionego projektu budżetu na 2005 r
Opinia stanowi załącznik Nr
3. Skarbnik Gminy przedstawiła poprawki do projektu uchwały wynikające z opinii RIO
oraz przyjętej uchwały o dofinansowaniu zakupy tomografu komputerowego.
Poprawki stanowią załącznik Nr 8 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie przedstawione przez Skarbnika gminy poprawki.
Do przedstawionych poprawek zebrani nie wnieśli zapytań.
Przedstawione poprawki przyjęte zostały jednogłośnie.

Przewodniczący rady odczytał treść uchwały w sprawie budżetu gminy na 2006 rok, po czym poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXXIV/ 189/05 w sprawie budżetu gminy na 2006 rok podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 8
Ad. pkt. 7

Radosław Zamiatała - zwrócił się z zapytaniem o wyniki przetargu na obsługę bankową
Urzędu Gminy.
Wójt poinformował, że do przetargu przystąpiła tylko jedna firma - Bank Spółdzielczy.
Ze względu na błąd jaki się zakradł , należy dokonać wyjaśnień z radcą pracy oraz RIO. ostateczne rozstrzygnięcie będzie znane jutro i wówczas będzie możliwa pełna odpowiedz,
Zwrócił się do Przewodniczącego Rady Powiatu z podziękowaniem za zrozumienia naszych potrzeb i pomoc z realizacji wspólnych zadań realizowanych na terenie naszej gminy do których należy zaliczyć zatoczkę przy szkole w Wijewie oraz budowę drogi do Potrzebowoa.

Dokonał podsumowania mijającego roku. Uznał, że rok 2005 należy zaliczyć do udanych.
Rozpoczęto budowę ul. Piaski , utwardzono ul. Wschowską oraz wykonani wiele innych drobnych zadań.
W porównaniu z innymi gminami mamy dobrze zorganizowana oświatę i służbę zdrowia., Zwiększone zostało bezpieczeństwo obywateli, dobrze jest wyposażony posterunek policji, jak i jednostki OSP, które otrzymały nowy sprzęt do ratownictwa drogowego i medycznego.

Ad. pkt. 8

Przewodniczący obrad wobec braku dalszych dyskutantów uznał porządek posiedzenia za wyczerpany . Podziękował za udział oaz zaangażowanie i zakończył obrad.


Na tym posiedzenie zakończono .Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Anita Utracik
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2005-12-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencieValid XHTML 1.0 TransitionalRządowe Centrum
Legislacji

Monitor Polski
Dziennik Ustaw