Strona główna » Dokumenty » Rada Gminy » Protokoły komisji » Protokół Nr XXXIX/06

Protokół Nr XXXIX/06

PROTOKÓŁ Nr XXXIX/06
z posiedzenia nadzwyczajnego Rady Gminy Wijewo odbytego w dniu
19 maja 2006 roku

W posiedzeniu udział wzięli :
Członkowie rady zgodnie z lista obecności.
Lista obecności stanowi zał. Nr1

Porządek posiedzenia :

1. Otwarcie
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/123/04 z dnia 28 grudnia 2004 r. dotyczącej uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Wijewo na lata 2004 - 2006 i 2007 - 2013.
5. Odpowiedzi na interpelacje.
6. Zapytania i wolne wnioski.
7. Zakończenie

Ad. pkt. 1

Obradom XXXVII Sesji Rady Gminy przewodniczył jej przewodniczący Stanisław Kasperski. Powitał obecnych na sali członków rady, sołtysów oraz zaproszonych gości.
Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność podejmowanych uchwał.
Przedstawił proponowany porządek obrad, który został przyjęty bez poprawek.

Ad. pkt. 2

Przewodniczący rady zwrócił się o zgłaszanie uwag do protokołu z poprzedniego posiedzenia. Wobec braku uwag protokołu z poprzedniego posiedzenia przyjęty został jednogłośnie.

Ad. pkt. 3

Stanisław Kasperski
1/ na ul. Lipowej przy posesji P. Sobeckiego po deszczu stoi woda. Należy przeczyścić studzienkę
2/ na ul. Lipowej przy posesji P. Nowaczyka jest wyrwa, która robi się coraz większa, jej załatanie
jest sprawa pilną.

Ad. pkt. 4

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/123/04 z dnia 28 grudnia 2004 r.
dotyczącej uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Wijewo na lata 2004 - 2006
i 2007 - 2013. przedstawił przewodniczący rady.
Wójt - zdecydowaliśmy się na zwołanie sesji po spotkaniu z Wojciechem Jankowiakiem - kierownikiem Departamentu Urzędu Marszałkowskiego Marszałkowskiego w sprawie dotacji na remont drogi dojazdowej do urzędu.
W Planie Rozwoju Lokalnego ujęte zostały wszystkie zadania w ujęciu hasłowym. Remont pałacu i otoczenia był określony jako zespół dworsko pałacowy. Program do którego złożyliśmy wniosek na dofinansowanie remontu pałacu , parku i drogi nie obejmował dotacji na drogi dlatego wniosek został zmieniony i podzielony na dwa różne zadania.
W roku 2006 był nabór wniosków na drogi. Jak stwierdzono droga nie była wyszczególniona jako zadanie w PRL Czy na pewno otrzymamy pieniądze na utwardzenie drogi nie jest pewne ale warto spróbować. Dzisiejsze posiedzenia i przedłożona uchwała konkretyzująca zapis zadania w PRL oraz źródło finansowania ma na celu umożliwienie rozpatrzenia wniosku .
Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Uchwała Rady Gminy Nr XXIX/209/209/06 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/123/04 z dnia 28 grudnia 2004 r. dotyczącej uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Wijewo na lata 2004 - 2006 i 2007 - 2013. podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 2
Ad. pkt. 5.

Alojzy Wolniczak -
Radosław Zamiatała - progi na ul. Plażowej na Brennie Ostrów powinno się porozbierać są one
uszkodzone i nieładnie wyglądają.

Ad. pkt. 6.

Wójt poinformował, że studzienka zostanie wyczyszczona, jest to droga gminna tak więc nie będzie żadnych przeszkód.
- progi zostały wymyślone przez mieszkańców Brenno Ostrów . Może nie zostały zrobione profesjonalnie , są za krótkie. Kiedy pierwszy próbowaliśmy rozebrać były skargi Jeśli będzie potrzeba to rozbierzemy Będzie można pozdejmować znaki drogowe które ciągle giną.

Ad. pkt. 7.

Wobec braku dalszych dyskutantów Przewodniczący Obrad uznał porządek posiedzenia za wyczerpany. Podziękował zebranym za udział i zakończył posiedzenie.


Na tym posiedzenie zakończono.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Anita Utracik
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2006-05-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie