Strona główna » Dokumenty » Rada Gminy » Protokoły komisji » Protokół Nr XX/04

Protokół Nr XX/04


PROTOKÓŁ Nr XX/04
z posiedzenia Rady Gminy Wijewo odbytego w dniu
29 czerwca 2004 r.W posiedzeniu udział wzięli :
Członkowie rady zgodnie z lista obecności.
Lista obecności stanowi zał. Nr1
Sołtysi wsi gminy Wijewo zgodnie z lista obecności..
Lista obecności stanowi zał. Nr 2
Zaproszeni goście zgodnie z lista .
Lista gości stanowi zał. Nr 3

Porządek posiedzenia :

  1. Otwarcie
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  3. Interpelacje i zapytania radnych.
  4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
  5. Informacja na temat działalności GOK i zamierzenia na najbliższy okres.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie

1/ zmian y uchwały Nr XVIII/90/04 Rady Gminy Wijewo z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie udzielenia dotacji na zadania publiczne podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.
2/ zmiany uchwały Nr XIX/96/04 Rady Gminy Wijewo z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 r.
3/ zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2004 Gminnego Ośrodka Kultury w Wijewie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wijewie
4/ określenia obowiązującego wymiaru godzin zajęć nauczycieli w szkole zaocznej oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym
5/ zmiany Uchwały Nr XVIII/92?04 Rady Gminy Wijewo z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 r.,
6/ zmiany w budżecie na 2004 r.
8. Zapytania i wolne wnioski.
  1. Odpowiedzi na interpelacje
  2. Zakończenie .


Ad. pkt. 1

Obradom XX Sesji Rady Gminy przewodniczył jej przewodniczący Stanisław Kasperski. Powitał obecnych na sali członków rady, sołtysów oraz zaproszonych gości.
Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność podejmowanych uchwał.
Przedstawił proponowany porządek obrad, który został przyjęty bez poprawek.

Ad. pkt. 2

Przewodniczący rady zwrócił się o zgłaszanie uwag do protokołu z poprzedniego posiedzenia. Wobec braku uwag protokołu z poprzedniego posiedzenia przyjęty został jednogłośnie.

Ad. pkt. 3

Na XX Sesji Rady Gminy zgłoszono następujące interpelacje :
Radosław Zamiatała - jaka jest szansa aby wykonać nalewkę przy chodniku na drodze wojewódzkiej w miejscowości Wijewo.
Przewodniczący Rady odczytał interpelacje złożone na piśmie przez radnych wsi Brenno . Treść interpelacji stanowi zał. Nr 4
Marzanna Daleka - stan mostu na drodze do Miastka jest zły. Powstał uskok, który utrudnia jazdę. Jest niebezpieczny dla użytkowników.
Aleksander Poszwiński - na jakim etapie jest sprawa b udowy chodnika w Zaborówcu.

Ad. pkt. 4

Wójt poinformował, o wydarzeniach w których uczestniczył w okresie od ostatniej Sesji :
15.05. - uczestniczyłem w obchodach 40 lecia KGW w Zaborówcu.
17.05. - odbył się finał wojewódzki konkursu wiedzy pożarniczej gdzie nasza młodzież zdobyła 11 miejsce
18.05. - 0dbyło się posiedzenie Komitetu organizacyjnego obchodów rocznicy 1000 Lecia Kółka Rolniczego w Brennie.
21.05. - odbyło się pierwsze organizacyjne spotkanie w sprawie organizacji Wijewiady.
22.05. - odbyła się majówka rowerowa organizowana corocznie przez P. Wolniczaka.
24.05. - odbyło się posiedzenia Komisji Rewizyjnej Międzygminnego Związku Kanalizacji Wiejskich, gdzie przeanalizowano wydatki środków funduszy eksploatacyjnego, które są wykorzystywane na dofinansowanie wodociągów.
- zapoznałem się z Powiatowym Programem Bezpieczeństwa Publicznego
- odbyło się posiedzenia Zarządu Oddziału Gminnego OSP.
26.05. - spotkałem się z Dyrektorem Departamentu Geodezji w Poznaniu , gdzie omówiliśmy sprawę finansowania kanalizacji na ul. Biedaszkowo.
27.05. - uczestniczyłem w obchodach kolejnej rocznicy powstania samorządu w Polsce.
28.05. - przeprowadziłem rozmowę z oferentem na wykonania opracowania dokumentacji na pozyskanie środków z funduszystrukturalnego, gdzie jest wymagany
1/ program rozwoju lokalnego obejmujący planowane inwestycje.
2/ strategia rozwoju w okresie długoletnim
3/ studium wykonalności dotyczące każdego przedsięwzięcia oddzielnie i w szczegółach.
Opracowanie to ma dotyczyć budowy ul. Piaski. Urząd nie jest w stanie zrobić tego we własnym zakresie. Koszt opracowania nie jest mały bjednak po przyznaniu pieniędzy zostanie uwzględniony do zwrotu.

-odbyła się comiesięczne spotkanie Wójtów i Burmistrzów w Osiecznej, gdzie omówiono sprawy : funduszy strukturalnych, nowe zadania wynikajace z ochrony zabytków.
30. 05. - uczestniczyłem w otwarciu boiska sportowego w Potrzebowie. Podziękował za zaproszenie oraz wkład pracy włożony w odnowienie boiska.
31.05. - gościłem przedstawicieli firmy STEIBACH opracowującej plan zagospodarowania ścieków na terenie gminy.

1-2. 06. - prowadziliśmy rozmowy w Poznaniu z przedstawicielami Ministerstwa Ochrony Środowiska o włączenie gminy Wijewo do Krajowego Programu Oczyszczania. Przynależność do tego programu gwarantuje 50 % dofinansowania inwestycji z zakresu ochrony środowiska.
3.06. - zapoznałem się z nowa oferta oświetlenia ulicznego. Obecnie czekamy na warunki budowy
4.06. - z Prezesem OSP omówiony został temat. System monitorowania i alarmowania straży.
5.06. - uczestniczyłem w obchodach 100 Lecia Kółka Rolniczego w Brennie.
6.06. - odbyły się zawody sportowo pożarnicze w Wijewie jednostek poszczególnych wsi.
7.06. - przeprowadziłem rozmowę z ENEA w sprawie oświetlenia ulicznego.
9.06. -
13.06. - przeprowadzone zostały wybory do Parlamentu Europejskiego.

-z okazji Dnia Dziecka odbyły się zawody wędkarskie dla dzieci w wieku do 13 lat o puchar Wójta . W zawodach udział wzięło ok. 70 dzieci.
16.06. - spotkałem się z projektantem ul. Piaski w sprawie wbudowanie sieci kanalizacyjnej.
17.06. - odbyła się comiesięczna narada Wójtów i Burmistrzów, gdzie omówiono sprawę zasiłków rodzinnych, które dotychczas wypłacały biura pracy oraz ZUS oraz sposoby rozwiązywania problemów z inwestorami zastępczymi.
20.06. - odbyły się zawody konne w Brennie
21.06. - spotkałem się z kolejna firma oferująca usługi w zakresie przygotowania wniosków o dopłaty strukturalne.
24.06. - odbyło się Walne Zgromadzenie Zakładu Oczyszczania Miasta w Lesznie gdzie podjęto uchwałę o podwyższeniu kapitału udziałów.

-odbyło się podsumowanie konkursu na najlepszy wodociąg. Wybrał pomimo wieku wodociąg w Brennie jako najbardziej rentowny i o najniższych kosztach uzyskania 1m3 wody,
25.06. - uczestniczyłem w zakończeniu roku szkolnego w Zespole Szkół w Brennie

- odbyło się kolejne spotkanie omawiające przygotowanie do WIJEWIADY

26.06. - nad jeziorem w Brennie odbyła się Noc Świetojańska.
27.06. - spotkałem się z P. Jurgawką odnoście wykupu działki pod plac zabaw dla przedszkola.

Ad. pkt. 5

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Wijewie za okres działalności
- od. 1.08.2003 r. przedstawił Dyrektor Zbigniew Wojciechowski.
Poinformował. Że GOK zatrudnia 4 osoby (Dyrektor ,sprzątaczki - 2 i księgowa) co razem daje 2,75 etatu, oraz instruktora Chóru .
Otrzymane dotacje wyniosły 83 tys zł. Natomiast budżet wynosi 29 966, 70 zł. Obecnie GOK dyspomuje 3 salami. W przyszłości planuje się przejęcie 4 w Zaborócu.
Czynsze z wynajmowanych pomieszczeń wystarczają na pokrycie kosztów oświetlenia, wodę.
Na inne wydatki pozostaje 540 zł.
W okresie sprawozdawczym wykonano następujące czynności remontowe. :
Brenno „: naprawa kominów, dachu, malowanie pomieszczeń okien od zewnątrz. Postanowiono pomost przy sali.
Wijewo : wymieniono zniszczone płyty dachowe, naprawiono okna, wzmocniono sufit, pomalowano pomieszczenia , wybudowano scenę na zewnątrz
Potrzebowo : pomalowano ściany, stolarkę okienną od zewnątrz.
Radomyśl : pomalowano ściany i stolarkę okienną
Znaczna część prac wykonano przy pomocy pracowników z Biura Pracy.
W minionym okresie odbyły się następujące imprezy w których GOK uczestniczył jako bezpośredni organizator lub wspomagający.
2003 rok.
Sierpirń : 1/ zawody konne w Wijewie, 2/ Dożynki Gminne ,
Wrzesień : 1/ obchody wybuchy II Wojny Światowej
Październik - 1/ wieczorek taneczny 2/ konkurs plastyczny,
Listopada : 1/ obchody z okazji święta 11 października 2/ biesiada 2003, 3/ jasełka
Grudzień : 1/ festyn szkolny w Wijewie na rzecz A.rtura, 2/ opłatek OSP, 3/ gwiazdka i
zabawa dla dzieci , 4/ zorganizowano dla podratowania budżetu zabawę sylwestrową.
2004 rok.
styczeń - 1/ choinka dla dzieci zrzeszonych w TPD 2/ spotkanie opłatkowe Diabetyków 3/ festyn na rzecz Artrura, 4/ strażacy społeczeństwu 5/ zorganizowano wyjazd do kina do Poznania, 6/ baliki karnawałowe dla dzieci we wszystkich miejscowościach.
Luty - 1/ zorganizowano dzień seniora, 2/ gwiazdka szkolna, 3/ bal Wójta 4 / bal dla przedszkolaków 5/ dyskoteka dla dzieci,
Marzec - 1/ rekolekcje 2/ festyn na rzecz Artura
Kwiecień - 1/ zorganizowano kurs tańca, gdzie uczestniczyło 80 osób 2/ majówka w Wijewie zorg. Przez OSP Wijewo,. 3/ spotkanie diabetyków.
Maj - 1/ święto strażaków - Florian , 2/ 40 lecie KGW w Zaborówcu 3/ majówka z OSP w Wijewie 4/ otwarcie boiska w Potrzebowie, 5/ dzień dziecka.
Czerwiec : 1/ 100 lecie kółka Rolniczego w Brennie, 2/ Zawody strażackie w Wijewie,
3/ biwak rowerowy do Boszkowa. 4/ Noc Świetojańska .
W związku z zainteresowaniem kursem tańca założono kółko taneczne, gdzie zainteresowanych jest wielu. Instruktor dojeżdża z Polkowic po drodze z Leszna co obniża koszty.
W najbliższym okresie odbędą się zawody konne oraz WIJEWIADA.
Przewodniczący rady - nagłośnienie z jakiego korzystamy w trakcie uroczystości gminnych i różnych imprezach jest przestarzały , awaryjny i trudny w użytkowaniu.
Aleksander Poszwiński - jaki jest obecnie status sali w Zaborówcu.
Zbigniew Wojciechowski - obecnie jest w zarządzie Rady Sołeckiej. Myślę , że przed Dożynkami Gminnymi sprawa przekazania będzie sfinalizowana.

Ad. pkt. 6

1/ Projekt uchwały w sprawie zmian y uchwały Nr XVIII/90/04 Rady Gminy Wijewo z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie udzielenia dotacji na zadania publiczne podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych. Przedstawiła Skarbnik Gminny.
Wyjaśniła, że Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła, że do straż może otrzymać pieniądze tylko w formie dotacji dlatego należy zmienić klasyfikacje w budżecie. Dodatkowo W tej sprawie będzie podpisana stosowna umowa.
Do treści projektu uchwały nie wniesiono uwag.
Uchwała Rady Gminy Wijewo NR XX/97/04 w sprawie zmian y uchwały Nr XVIII/90/04 Rady Gminy Wijewo z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie udzielenia dotacji na zadania publiczne podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 5

2/. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/96/04 Rady Gminy Wijewo z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 r. przedstawił Przewodniczący .
Skarbnik wyjaśniła, że jest to uchwała porządkująca w związku z powstałymi błędami pisarskimi i rachunkowymi .
Do treści projektu uchwały nie wniesiono uwag.
Uchwała Rady Gminy Wijewo NR XX/98/04 w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/96/04 Rady Gminy Wijewo z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 r podjęta została jednogłośnie
Uchwała stanowi załącznik Nr 7

3/ Projekt uchwały w sprawie / zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego zarok 2004 Gminnego Ośrodka Kultury w Wijewie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wijewie została przedstawiona przez Przewodniczącego obrad.
Do treści projektu uchwały nie wniesiono uwag.
Uchwała Rady Gminy Wijewo NR XX/96/04 w sprawi zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2004 Gminnego Ośrodka Kultury w Wijewie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wijewie przyjęta została jednogłośnie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 8

4/ Projekt uchwały w sprawie określenia obowiązującego wymiaru godzin zajęć nauczycieli w szkole zaocznej oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć
w kształceniu zaocznym przedstawił zebranym Wójt .
Wyjaśnił, że Zespól Szkól w Brennie poszerza swoja ofertę o nowe formy nauczania.
W czerwcu zakończyła działalność szkoła podstawowa . Będzie możliwość kształcenia na poziomie średnim w następujących szkołach
1/ średnie zaoczna,
2/ wieczorowa
3/ średnia uzupełniająca.
Sposób naliczania za prace w szkołach średnich jest taki sam jak w pozostałych. Natomiast szkoła zaoczna działa na innych zasadach. Forma odpytywania to prace i egzaminy, które maja inne kryterium oceny i wynagrodzenia. Przyjęte stawki są ogólnie stosowane we wszystkich szkołach tego typu.
Aleksander Poszwiński - pkty. 1 i 4 dotyczące egzaminu dojrzałości są sprzeczne.
Wójt - zapis taki został umieszczony w uchwale ponieważ nie zawsze egzaminy wstępne są przeprowadzane a egzamin dojrzałości jest ogłaszany oddzielnym, zarządzeniem
Marian Zając - zaproponował, aby ustalić stawkę od osoby a nie na godzinę.
Wójt - nie można tak ustalić ponieważ jednostka rozliczeniowa jest godzina..
Do treści projektu uchwały nie wniesiono innych uwag.
Uchwała Rady Gminy Wijewo NR XX/98/04 w sprawie określenia obowiązującego wymiaru godzin zajęć nauczycieli w szkole zaocznej oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym podjęta została jednogłośnie
Uchwała stanowi załącznik Nr 9

5/ Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/92/04 Rady Gminy Wijewo z dnia
26 kwietnia 2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 r., przedstawiła Skarbnik gminy.
Poinformowała, że w związku z podpisana umową o przekazaniu pieniędzy zmieniła się kwalifikacja tej kwoty i należy ja przenieść na odpowiedni paragraf.
Do treści projektu uchwały nie wniesiono uwag.
Uchwała Rady Gminy Wijewo NR XX/98/04 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/92/04 Rady Gminy Wijewo z dnia26 kwietnia 2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 r. podjęta została jednogłośnie
Uchwała stanowi załącznik Nr 10

6/ projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 r. przedstawiła Skarbnik. Wyjaśniła, że zmiany te dotyczą przyjęcia kwoty ze sprzedaży samochodu Strażackiego oraz wprowadzenie do zał. Nr 3 budżetu nowej inwestycji pod nazwa modernizacja boiska sportowego, ponieważ wartość prac przekroczyła 3,5 tys. zł.
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XX/102/04 w sprawie zmiany budżetu na 2004 rok podjęta została jednogłośnie
Uchwała stanowi zał. Nr 11Ad. pkt. 8

Aleksander Poszwiński - czystość terenów przyległych do jezior budzi poważne zastrzeżenia.
W trakcie prac konserwatorskich Zarząd Melioracji chciał uporządkować brzeg z krzewów to administrator nie wyraził zgody uzasadniając to terenem parku i naturalnym krajobrazem. Należy zobowiązać go do utrzymania porządku
Urszula Rimke - czy budowa drogi do Potrzebowa będzie kontynuowana. Zaproponowała spotkanie z przedstawicielami władzy. Ruch kołowy na tej drodze jest duży a stan zły.
Przewodniczący rady - odczytał odpowiedz Starosty Leszczyńskiego na wniosek w sprawie drogi do Potrzebowa.
Cecylia Gada - jaki stan prawny jest żwirowni na Holandrach. Prawdopodobnie w Sławie stoi tablica informująca, że można kupować żwir.
Henryk Rygusik - czy można wprowadzić ograniczenie prędkości dla samochodów ciężarowych przez Potrzebowo. Domy drżą jak jada za szybko.
Edwin Wojciech :
1/ nie z wszystkimi zostały uzgodnione miejsca budowy studzienek kanalizacyjnych
.Pominięto ul. Słoneczną
2/ kto ma obowiązek sprzątania chodnika przy posesji, na ul. 25 Maja jest posesja , która daje zły wizerunek wsi.
3/ parking i teren przy sklepach i banku wymaga uporządkowania,
4/ co dalej z budynkiem po byłej mleczarni.
Marian Białas - podziękował za utwardzenie skrzyżowania . Zasugerował wystosowanie pisma do Wschowy o wyrównanie części drogi należącej do Wschowy.
Marzanna Daleka - jak będzie prowadzona przeprowadzka przedszkola.
- teren przy moście na drodze do Miastka upada zrobił się ponownie wysoki uskok.
Na zgłoszone interpelacje i wnioski odpowiedzi udzielił Wójt.
1/ w sprawie uporządkowania rowów przy drodze wojewódzkiej możemy tylko spisać, jest to
w kompetencji Rejonu Dróg w Opalenicy. Wykonanie nalewki zostało przełożone na rok bieżący. Koszty budowy drogi bardzo się zwiększyły.
2/ droga do Przylesia jest droga leśna . Posiadamy tylko porozumienie z Nadleśnictwem zezwalające na jej użytkowanie. Na każdą czynność powinna być zgoda Lasów Państwowych.
Jest to skrzyżowanie z drogą wojewódzką i oni są władni do oznakowania takiego skrzyżowania.
3/ ul. Kościelna jest w opłakanym stanie, Rejon Dróg Powiatowych obiecał, że naprawią..
Z czasem będzie wymagała nowej nawierzchni,
4/ w sprawie uporządkowania posesji przy ul. Leszczyńskiej , możemy wystosować pismo
o uporządkowanie do aktualnego dzierżawcy.
5/ w sprawie stawu na Niwce należy określić, co ma być zrobione. Pogłębienie nie jest wskazane ponieważ sąsiad P. Zając skarży się na zalewanie piwnic.
6/ w sprawie nalewki przy chodniku należy się ponownie przypomnieć , choć z realizacją może być trudno.
7/ koszt naprawy mostu w Miastku jest obliczany na ok. 250 tys. dotychczasowe ekspertyzy nie zmuszają do natychmiastowej interwencji. Jeśli ekspertyza będzie negatywna to powiat będzie musiał go zrobić
8/ Rejon Dróg Powiatowych w Lesznie obiecał, że do końca czerwca utwardzi wjazd na Staroleszczyńską . Utwardzenie ul. Wczasowej nastąpi na wspólny koszt gmina da materiał a oni robociznę.
Z rozmów wynika, że chodnik będzie robiony, kiedy powiat otrzyma pieniądze na drogę w Potrzebowie, wtedy obecnie zaplanowane na ten cel pozostaną i przeznaczone będą na chodnikw Zaborówcu..
9/ porządkowanie brzegów jeziornych powinno należeć do właściciela . Dzierżawcą jeziora na terenie naszej gminy jest PZW Poznań, który pobiera opłaty od wędkarzy, którzy pozostawiają najwięcej śmieci.. Z powodu powinny pobieranych opłat powinny dbać o porządek..
Jeżeli na brzegach jezior są pomosty tz. molka , które zagrażają bezpieczeństwu należy to zgłosić.
10/ plany wobec drogi w Potrzebowie zostały wyjaśnione w piśmie odczytanym przez Przewodniczącego
11/ nie możemy zdejmować tablic informacyjnych na terenie innej gminy bez względu czy są prawdziwe czy nie. . Możemy jedynie zwrócić się z pismem do Burmistrza Sławy o jej usunięcie.
12/ ul. Słoneczna będzie również podłączona do kanalizacji. Wodociąg zostanie ułożony prawidłowo. MZWiKW jest w temacie i ma już opracowane plany. Prace wstrzymuje fakt, że będziemy robić wszystko w jednym czasie , jak na Biedaszkowie,
13/ zgodnie z ustawa porządek w bezpośrednim sąsiedztwie posesji jak i przyległy chodnik należą do właściciela posesji.
14/ próby zagospodarowania placu przed sklepem GS i Bankiem trwają ze strony gminy od 3 lat. Brak jednak dobrej woli ze strony najbardziej zainteresowanych.
Marian Zając - na posiedzeniu Rady Nadzorczej sprawa parkingu była poruszana . GS nie ma pieniędzy na takie inwestycje.
15/ do Urzędu Gminy nie wpłynęła żadna informacja na temat zmiany właściciela budynku po byłej mleczarni w Wijewiew.
16/ w sprawie wyrównania drugiej połowy drogi do Lginia nie można sugerować Burmistrzowi Wschowy ponieważ droga ta nie jest jemu tak potrzebna jak mieszkańcom Zaborówca .
17/ jest uzgodnione, że utwardzenie ul. Wczasowej w Zaborówcu będzie wykonane do końca bramy P. Sibińskjiego.
18/ przedszkole będzie funkcjonowało w nowym budynku od września. Prowadzimy rozmowy z P. Jurgawka w sprawie odkupienia gruntu na plac zabaw. Jeśli nie dojdzie do transakcji, to plac zabaw będzie zorganizowany na terenie strzelnicy, po wyrównaniu terenu.
Pałac jest remontowany w najmniejszym standardzie , nie będzie luksusów. Policja będzie remontowała sobie pomieszczenia we własnym zakresie . Przenosić się będą dopiero od przyszłego roku.
Marian Zając - jak ostatecznie została rozpatrzona sprawa zatoki autobusowej przy szkole. w Wijewie.
Edwin Wojciech - jak została wyjaśniona sprawa obsługi naszej gminy przez pogotowie w Wolsztynie.
Wójt - odczytał odpowiedzi z Delegatury NFZ w Lesznie na zgłoszony wniosek oraz treść pisma jakie zostało wystosowane do Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej SANATIO .

Ad. pkt. 10

Przewodniczący rady uznał porządek posiedzenia za wyczerpany. Podziękował wszystkim uczestnikom za udział i zakończył obrady.
Na tym protokół zakończono.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Anita Utracik
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2004-06-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie