Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » Protokół Nr XXII/04

Protokół Nr XXII/04


PROTOKÓŁ Nr XXII/04
z posiedzenia Rady Gminy Wijewo odbytego w dniu 27 października 2004 roku.
====================================================


W posiedzeniu udział wzięli :
Członkowie rady zgodnie z lista obecności.
Lista obecności stanowi zał. Nr1
Sołtysi wsi gminy Wijewo zgodnie z lista obecności..
Lista obecności stanowi zał. Nr 2
Zaproszeni goście zgodnie z lista .
Lista gości stanowi zał. Nr 3

Porządek posiedzenia :

 1. Otwarcie
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 3. Interpelacje i zapytania i wolne głosy radnych.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Ocena stanu sanitarnego na terenie gminy Wijewo.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie :


1/ przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2005 rok.
2/ zmiany w budżecie gminy na 2004 r.

      8. Informacja z pracy Komisji Rewizyjnej

 1. Odpowiedzi na interpelacje
 2. Wystąpienie


1/ Przewodniczącego
2/ Wójta
3/ wręczenie pamiątek
4/ wystąpienia gości.

11. Zakończenie .

Ad. pkt. 1

Obradom XXII Sesji Rady Gminy przewodniczył jej przewodniczący Stanisław Kasperski. Powitał obecnych na sali członków rady, sołtysów oraz zaproszonych gości.
Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność podejmowanych uchwał.
przedstawił proponowany porządek obrad, który został przyjęty bez poprawek.

Ad. pkt. 2

Przewodniczący rady stwierdził, że protokół z poprzedniego posiedzenia odzwierciedla przebieg obrad wobec czego zaproponował przyjęcie protokołu bez czytania. Propozycja została przyjęta i protokołu z poprzedniego posiedzenia przyjęty został jednogłośnie bez czytania.

Ad. pkt. 3

Na XXII Sesji nie zgłoszono interpelacji.

Ad. pkt. 4

Wójt przedstawił harmonogram spotkań i zajęć jakie odbył w okresie od ostatniej Sesji Rady Gminy :
03.09.- odbyło się spotkanie w sprawie oświetlenia ul. Piaski.
8.09 - Starosta leszczyński dokonał przekazania budynku szkoły podstawowej w Potrzebowie na rzecz gminy Wijewo.
- z Dyrektorem Międzygminnego Związku Wodociągów rozmawialiśmy na temat lokalizacji przepompowni wody w Radomyślu.
26.09 - przeprowadziliśmy gminne zawody w łowieniu ryb.
28.09 - wspólnie z kierownikiem Ref. Budownictwa przeprowadziliśmy wizje lokalna dotyczącą przebudowy apteki i przystosowania jej do wymogów UNI
- wspólnie z Zarządem Dróg Powiatowych zastanawialiśmy się nad rozwiązaniem utwardzenia dojazdy do pałacu
30.09 - odbyło się posiedzenie Komisji stałych Rady Gminy.
4.10.- odbyłem spotkanie z konserwatorem zabytków s prawie zagospodarowania parku i oceny dendrologicznej drzew.
- uczestniczyłem w pasowaniu uczni ów klas I ;
5.10 - spotkałem się z Panem Krystopem z firmy ENEA, który zaproponował rozwiązanie modernizacji oświetlenia ulicznego w gminie, myślę , że w przyszłym roku będzie ta sprawa załatwiona.
7.10 - odbył się przetarg na teren po byłej bazie SKR w Brennie.
8.10 - uczestniczyłem w spotkaniu Stowarzyszenia Gmin Nadobrzańskich, gdzie gościł Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska. Utworzony zostanie fundusz techniczny, który umożliwi zrefundowanie kosztów opracowania projektu kanalizacji ściekowej.
13.10 - uczestniczyłem w obchodach 10 lecia Zespołu Szkól w Brennie połączonego z Dniem Nauczyciela.

- omówiliśmy z wykonawca studium wykonalności na ul. Piaski.,


15. 10 - w godzinach popołudniowych przy współudziale rad sołeckich i radnych rozpoczęliśmy przeprowadzkę urzędu do pałacu gdzie 18. 10 br. rozpoczęliśmy urzędowanie.
20.10 - spotkałem się z radnymi powiatu leszczyńskiego, którzy przekazali najnowsze wiadomości w sprawie drogi do Potrzebowa.
21.10 - uczestniczyłem jako obserwator w nocnych ćwiczeniach naszych jednostek OSP. Ćwiczenia były przeprowadzone na obiektach P. Jęśkowiaka Romana . Odbyły się bardzo sprawnie . Oceniane były przez Komendę Miejska Straży z Leszna.
276.10. - spotkałem się z przedstawicielami Izby Gospodarczej, którzy przedstawili ofertę współpracy.

Ad. pkt. 5

Informację dotycząca oceny stanu sanitarnego na terenie gminy Wijewo przedstawił zebranym Dyrektor Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Lesznie Pan Ryszard Siwicki
Do przedstawionej informacji nie wniesiono zapytań.
Informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad. pkt. 6

1. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej .
Ze względu na fakt otrzymania materiałów odpowiednio wcześniej planu pracy postanowiono nie czytać.
Do treści projektu uchwały nie wniesiono uwag.
Uchwała Rady Gminy Nr XXII/106/04 w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej przyjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 4
2/ Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2004 rok przedstawiła Skarbnik Gminy
Poinformowała, że zmiany dotyczą :
 • przyjęcia dotacji na świadczenia rodzinne wypłacane przez OPS,
 • zwiększenia z tytułu opłat lokalnych,
 • wpływów na fundusz Ochrony środowiska,
 • przeniesienie środków na ul. Piaski i Wschowską.

Do przedstawionych zmian w budżecie gminy radni nie wnieśli uwag.
Uchwała Rady Gminy Nr XXII/107/04 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 r. podęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 5

Ad. pkjt. 7

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną przedstawił przewodniczący Józef Pukacki.
Odczytał treść protokołu Nr 19.04 w sprawie prac remontowo adaptacyjnych prowadzonych w pałacu, oraz wnioski komisji dotyczące zasadności oraz efektywności prowadzonych działań.

Ad. pkt. 8

Wójt - spotkaliśmy się dziś w obiekcie najbardziej okazałym w tej gminie. Jesteśmy związani z nim emocjonalnie. Od 110 laty mieściła się tu władza w różnych formach.
Gromadzka Rada , Gmina i USC .
Po dokonanym 1.06 1975 roku podziale administracyjnym i utworzeniu 49 województw
Pozostaliśmy w woj. Leszczyńskim jednak od 1.01.1976 nie jako samodzielna gmina a część gminy Włoszakowice. Była to tragedia dla wszystkich, którzy żyli życiem tej gminy.
Ludzie światli tej gminy nie mogli się pogodzić z zaistniałym faktem. Myśl o powrocie własnej władzy była ciągle żywa,. Niezadowolenie z powstałej sytuacji zaowocowało spotkaniem aktywu i 1.12.1981 roku zadecydowano o reaktywowaniu gminy, co nastąpiło 1.10. 1982 roku.
Znów po 27 latach nieobecności urząd znalazł swoja siedzibę w pałacu, na fakt ten pozwolił upór ludzi, którzy reaktywując tą gminę wyrazili taka wolę.
Problemem była siedziba przyszłego urzędu. W obecnym pałacu znajdowały się mieszkania i instytucje.
Chwilą ciszy uczczono pamięć tych, którzy starali się o powrót gminy a dziś nie ma ich już z wśród nas.
Wójt podziękował wykonawcy P. Markowi Michalewiczowi za dobrze sumiennie i po gospodarsku wykonana prace przy adaptacji pałacu.
Przedstawił dalsze plany co do urządzania pałacu i renowacji parku.

Kazimierz Dederek - podziękował za pamięć o tych, którzy pragnęli własnej niezależnej administracji. Lata , kiedy gmina pozbawiona była władzy były różne. Nigdy jednak nie straciliśmy nadziei na własna gminę. Zapewnienie jakie otrzymaliśmy w Warszawie, że gmina będzie było ukoronowaniem naszych starań.
Zapoznał zebranych z przebiegiem wizyty w ministerstwie w 1981 roku.

Roman Dziaszyk - powitał wszystkich uczestników tej uroczystej Sesji.
Podkreślił, że są wśród nas ludzie którzy dali wszystko aby przywrócić funkcjonowanie tej gminy. Nie mogliśmy się pogodzić z faktem likwidacji. Nasi przodkowie posiadali własna władzę a nas pozbawiono jej. Nie mogliśmy takiej sytuacji pozostawić dla następnych pokoleń.
Przygotowania trwały długo, aż wreszcie nadszedł czas działania. Istniejące układu nie ułatwiały nam tego.
Jak dowiedzieliśmy się później swój udział w tej sprawie miał również obecny Wójt.,
Pracownikom, Wójtowi i Przewodniczącemu życzył dobrej spokojnej pracy .

Zenobiusz Wyrodek - gmina Wijewo zasługuje na to aby być gminą, ta najmniejsza jednostką Waszą mała ojczyzną, gdzie wszyscy się znają.
Powiat jest dumny z jej przynależności. do Powiatu Leszczyńskiego.
Gmina Wijewo przoduje w uzyskanych środkach na drogi powiatowe co świadczy o dużej inicjatywie i dbałości oraz docenieniu tych starań oraz dużych potrzeb .
Pogratulował pięknego obiektu.
Zapoznał zebranych otrzymanym zapewnieniu dofinansowania na obwodnice w Święciechowie i drogę powiatową w Potrzebowie (2 044 tys.).

Jerzy Sobecki - powstanie tej gminy ponownie było wynikiem naszej walki podobnie jak rozbudowa szkoły, która okazała się zbyt mała, a która mogła powstać tylko dzięki ofiarności mieszkańców tej gminy.

Ad. pkt. 10.

Przewodniczący obrad uznał porządek posiedzenia za wyczerpany, podziękował zebranym oraz gościa i zakończył obrady zapraszając wszystkich na poczęstunek.
Na tym posiedzenie zakończono.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Anita Utracik
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2004-10-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencieValid XHTML 1.0 TransitionalRządowe Centrum
Legislacji

Monitor Polski
Dziennik Ustaw