Strona główna » Dokumenty » Rada Gminy » Protokoły komisji » Protokół Nr XVI/04

Protokół Nr XVI/04
PROTOKÓŁ Nr XVI/04
z posiedzenia Rady Gminy Wijewo odbytego w dniu 26 lutego 2004 roku.
====================================================W posiedzeniu udział wzięli :
Członkowie rady zgodnie z lista obecności.
Lista obecności stanowi zał. Nr1
Sołtysi wsi gminy Wijewo zgodnie z lista obecności..
Lista obecności stanowi zał. Nr 2
Zaproszeni goście zgodnie z lista .
Lista gości stanowi zał. Nr 3

Porządek posiedzenia :

  1. Otwarcie
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  3. Interpelacje i zapytania radnych.
  4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
  5. Informacja na temat zabezpieczenia podstawowej opieki zdrowotnej na terenie gminy Wijewo przez NZOZ „ Sanatio”
  6. Podjęcie uchwał w sprawach :

1/ zmiany w budżecie na 2003 r,
2/ zbycie nieruchomości stanowiącej działkę Nr 266/2 w Brennie
3/ zbycie nieruchomości stanowiącej działki geodezyjne Nr : 393/3, 393/6, 393/7, 393/8, 393/11, 393/12 w Radomyślu
4/ opłaty za zajęcie pasa drogowego
5/ przyjęcie planów pracy Rady Gminy
6/ przyjęcia planów pracy Komisji stałych.
7/ utworzenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego.
7. Sprawozdanie z pracy Komisji
  1. Zapytania i wolne wnioski.
  2. Odpowiedzi na interpelacje.
  3. Zakończenie .


Ad. pkt. 1

Obradom VIII Sesji Rady Gminy przewodniczył jej przewodniczący Stanisław Kasperski. Powitał obecnych na sali członków rady, sołtysów oraz zaproszonych gości.
Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność podejmowanych uchwał.
przedstawił proponowany porządek obrad, który został przyjęty bez poprawek.
Ad. pkt. 2

Przewodniczący rady stwierdził, że protokół z poprzedniego posiedzenia odzwierciedla przebieg obrad wobec czego zaproponował przyjęcie protokołu bez czytania. Propozycja została przyjęta i protokołu z poprzedniego posiedzenia przyjęty został jednogłośnie bez czytania.

Ad. pkt. 3

Aleksander Poszwiński - ulica tartaczna w Zaborówcu wymaga oświetlenia. Mieszkańcy
deklarują swoją pomoc finansowa oraz przy pracach fizycznych.

- kiedy będzie utwardzone skrzyżowanie ul.Powstańców Wielkopolskich- Staroleszczyńska - Wczasowa w Zaborówcy , sytuacja
poprawiła się tylko na chwilę
- wyrównania wymaga również droga powiatowa Zaborówiec - Lgiń
Stanisław Kasperski - przy okazji budowy ul. Piaski należy uregulować przebieg liniiwodociągowej na ul. Słonecznej . Przebiega ona przez prywatne posesje.
Przekrój rur przy tendencji ul. Słonecznej do zabudowy wymaga wymiany.
Ze względu na słabe ciśnienie.

Ad. pkt. 4

Informacje z pracy w okresie międzysesyjnym złoży ł Wójt Ireneusz Zając poinformował , że były to 2 miesiące pracy w realiach n owego budżetu następnie poinformował o następujących sprawach :

- spotkałem się z pełnomocnikiem SANATIO, gdzie omówiliśmy funkcjonowanie ośrodka w czasie protestów.


3.01. - odbyło się spotkanie z władzami województwa na temat funkcjonowania służby zdrowia.
5.01. - odbyłem narade z Sołtysami pod katem przygotowania zebrań wiejskich do szkoleń rolników pod katem dopłat z UNI
6.01 - opublikowana została uchwała Rady Gminy w sprawie planu zagospodarowania
przestrzennego gminy
- uczestniczyłem w spotkaniu opłatkowym zorganizowanym przez Diabetyków gminy.
8.01. - gościłem Panią Rogalka z SANEPIDU, gdzie omówiono warunki lokalowe przedszkola,
9.01. - gościłem delegacje miast i gmin : Stare Miasto, Dolsk Na zaproszenie MZWiKW przedstawione zostało funkcjonowanie wodociągów na terenie gminy.
10.01. - uczestniczyłem w balu sportowców
11.01. - odbyły się rozgrywki sportowe w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
14.01. - odbył się zjazd SGiPW, gdzie przyjęto budżet na 2004 r. i zatwierdzono plany pracy.
15.01. - rozpoczęły się szkolenia z AriRR,
16.01. - odbyła się comiesięczna narada Wójtów i Burmistrzów w Rydzynie, gdzie zostaliśmy zapoznani z zatrudnieniem i bezrobociem na terenie powiatu, przyjęto sposób zagospodarowania odpadami w powiecie leszczyńskim. Dla naszej gminy bplan ma opracować P. Malatyński, Termin do opracowania planu - koniec czerwca
17.01. - uczestniczyłem w zabawie zorganizowanej przez Rade Rodziców przy Szkoły Podstawowej w Wijewie.
18.01. - odbył się festyn Strażacy społeczeństwu.
19.01. - odbyło się Miastku szkolenie rolników,
20.01. - Zebranie rolników w Zaborówcu,
- spotkanie kierownika Budowy ul. Biedaszkowo i P. Chpcianowskiego w sprawie
współpracy przy wymianie przyłączy wodociągowych.
- odbyło się zebranie walne jednostki OSP w Brennie.
21,01. - odbyło się zebranie w Wijewie,
- omówiono prace przy rozbudowie ul. Biedaszkowo i możliwości wbudowania kanalizacji ściekowej. Wójt przedstawił projekt skanalizowania gminy
22.01. - gosciłem Dyrektora Regionalnej Izby Gospodarczej, który zapozna l z materiałami dotyczącymi rozwoju przedsiębiorczości i pomocy Izby.
- spotkałem się z mieszkańcami Biedaszkowa, gdzie przedstawione zostały zamiary inwestycyjne
- odbyło się zebranie OSP W Wijewie
23.01. - odbyło się kolejne szkolenie rolników z Radomyśla i Przylesiu
24.01. - wieczorek taneczny zorganizował Zespół Szkół w Brennie
25,01. - przeprowadzono szkolenie rolników w Potrzebowie,
26.01. - omówiono plan zagospodarowania śmieci na terenie gminy z projektantem P. Malatyńskim
27.01. - gościłem Komisje Rewizyjną RG, która przeprowadziła kontrol dokonanych umorzeń i odroczeń za 2003 nrok.
- uczestniczyłem w zebraniu Stowarzyszenia Gmin Nadobrzańskich, które opracowało plan zagospodarowania ścieków w oparciu o fundusze UNI. NFOŚ w celu lepszej kontroli nad przepływem i wykorzystaniem pieniędzy proponuje stworzenie mniejszych związków. Wiaże się to jednak z dodatkowymi kosztami w postaci VAT-u, które poniosły by gminy.
- Uczestnictwo w takim programie jest ważne ponieważ jako gmina nie dostaliśmy się do krajowego programu oczyszczania ścieków gdzie można dostać 50 % dofinansowanie.
28.01. dokonano rocznej oceny pracy komisariatu Policji w Wijewie przez Komendanta Powiatowego.
29,01. - została wydana decyzja o włączeniu gminy Wijewo do terenów trudnych upraw co pozwoli na otrzymanie większych dopłat bezpośrednich.
- odbyło się zebranie OSP Potrzebowo gdzie dokonano zmian w Zarządzie.,
30.01. - odbyły się posiedzenia Komisji Stałtch Rady Gmin y,
3.02. - uczestniczyłem w Zebraniu wiejskim w Brennie,
4,02. - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował coroczny Dzień Seniora.

- odbyło się zebranie walne OSP Zaborówiec,
- wpłynął protest miejscowych handlowców,
6.02. - dokonałem podpisania aktu notarialnego na sprzedaż działki w Radomyślu.
7.02. - odbył się Bal Wójta,
8.02. - odbyłem robocze spotkanie z Dyrekcja Szkoły w Brennie na temat organizacji uroczystości nadania szkole imienia
11.01. - uczestniczyłem w Komisji Poborowej młodzieży z terenu gminy Wijewo, oraz Komisji Konkursowej przy Kuratorium Oświaty ds. podnoszenia stopnia zawodowego nauczycieli
13.02. - otrzymałem od Wojewody zawiadomienie o przekształceniu Stowarzyszenia Gmin Nadobrzańskich w Związek.

- odbyła się uroczystość nadania Zespołowi Szkól w Brennie imienia Powstańców Wielkopolskich.
17.02. - przeprowadziłem rozmowę z P. Kaczorem w sprawie projektu lokalizacji szamba dla kanalizacji ściekowej z ul. Biedaszkowo
- przyjąłem delegacje właścicieli działek w Miastku w sprawie ujęcia posiadanych działek w planie. Zaproponowano wizję urbanistów .
19.02. - w Miedzyrzeczu odbyło się posiedzenie Stowarzyszenia na którym potwierdzono ujęcie gmin y w planie zagospodarowania ściekami.
21.02. - uczestniczyłem na zaproszenie w zabawie strażackiej w Brennie.
23.02. - odbyło się otwarcie siedziby Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Lesznie.
- uczestniczyłem w zebraniu wiejskim w Wijewie.
- spotkałem się z P. Kostrzewą Szefem Europejskiego Funduszu Wspierania
Rolnictwa w sprawie projektu żeglugi na naszych jeziorach. i udrożnienia kanałów .
25.02. - odbyło się posiedzenie Gminnego Klubu Sportowego,który został zarejestrowany w Starostwie jako Stowarzyszenie uzyskujac tym samum osobowośc prawną. Przyjęto statut i wybrano władze klubu.
26.02. - otrzymałem od projektanta p. Susło wstępny projekt przedszkola po zaadaptowaniu pomieszczeń na ul. Powstańców Wlkp. 19

Ad. pkt. 5

Pani Agnieszka Kaczmarek - właściciel Niepoublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „SANATIO” poinformowała zebranych iż zamknięcie przychodni od 1.01. 2004 roku było stresem dla wszystkich: tak pacjentów jak i personelu. Obecna sytuacja przychodni i w ogóle Służby Zdrowia nie jest najciekawsza.
W 2003 roku przychodnia przyjęła ok. 17 tys. pacjentów, 1300 osób zostało przebadanych ginekologicznie i przewinęło się 5 tys. dzieci. Od 1.01.2004 przychodnia pracuje w systemie 5 dniowym od 8.oo do 18.oo
Zwrot kosztów utrzymania za 2003 rok był wypłacany przez FOZ regularnie dzięki czemu można było planować. Obecnie jest koniec lutego natomiast pieniądze za styczeń nie są wypłacone, przychodnia posiada poważne długi.
Od 2000 roku stawki za świadczenia sa zmniejszane co nie chce wystarczyć na bieżące utrzymanie .
Rozmowy z NFZ zostały podjęte w wrześniu 2003 roku jednak żadne argumenty nie docierały do władz naczelnych , równolegle prowadzono rozmowy z przedstawicielami ministerstwa , sejmu i senatu. Przedstawione warunki umów na 2004 rok zapewniały upadek przychodni w marcu, po proteście i zmianie umów może uda się przeżyć następny rok.
Wcześniej proponowane umowy nakładały na przychodnie obowiązek utrzymania transportu sanitarnego, oraz dyżury 24 godzinne( co jest niemożliwością dla małych przychodni., człowiek jest tylko człowiekiem .
Porozumienie zielonogórskie przedstawiło warunki umowy w październiku, nikt nie chciał przystąpić do rozmów., Na 2004 rok zaproponowane umowy były o 18 % niższe kwotowo, dlatego między innymi nie podjęliśmy pracy w soboty , niedziele i święta.
Do dziś nie otrzymaliśmy zwrotu kosztów za usługi w miesiącu styczniu . W sobotę jest planowane w tej sprawie spotkanie z FOZ jeśli nie będzie porozumienia to będziemy ponownie strajkować. Najbardziej boli jeśli porównamy warunki leczenia zwykłego obywatela a ludzi władzy, przepaść jest zbyt duża.
Wójt - przedstawiona sytuacja nie wróży jasnej przyszłości, zapowiedz protestów jest już sygnalizowana przez prasę Gdzie powinien udać się chory w czasie kiedy ośrodek jest nieczynny.
Agnieszka Kaczmerek- ośrodek jest czynny od 8 - 18 w pozostałe godzinach o pomoc należy się zwrócić do pogotowia. W takich przypadkach nie jest wymagane skierowanie jak i nie obowiązuje rejonizacja. Telefony na pogotowie można uzyskać na sekretarce lub z wywieszki w Ośrodku.
Edmund Wojciech - jeśli warunki się nie zmienia to będzie potrzeba okrojenia usług lub wprowadzenia dodatkowych oszczędności..
Agnieszka Kaczmarek - za styczeń zwrot kosztów ma zostać okrojony o ilość dni kiedy przychodnie nie były czynne - jest to kwota wystarczająca na ubezpieczenie wszystkich pracowników. Planujemy oszczędności . Będą wydawane skierowania do sanatorium, jednak potrzebne badania będzie trzeba zrobić we własnym zakresie. Lekarstwa uzyskane w ramach doraźnej pomocy będą podlegały zwrotowi. Zawiadomienia o szczepieniach są wykonywane telefonicznie ze względu na niższe koszty. Z chwila obniżenia stawek za usługi , proporcjonalnie obniżone zostały pensje pracowników.
Marian Białas - jak przedstawia się sprawa usług stomatologicznych.
Agnieszka Kaczmarek - nie jestem zorientowana, ponieważ nie jest to moja dziedzina
Stawki są również bardzo niskie. Leczeniu bezpłatnemu podlegają pierwsze trzy zęby i to
w ramach plomb zwykłych . Momografia będąca badaniem ginekologicznym kosztuje 42 zł a badanie 32. Brak zachowania odpowiednich proporcji. Prześwietlenie klatki piersiowej przy obowiązujących stawkach można zrobić raz na 2,5 roku..

Przewodniczący Rady podziękował P. Kaczmarek za przedstawienie aktualnej sytuacji w Służbie Zdrowia oraz za przybycie udzielone informacje i wyjaśnienia

Przewodniczący odczytał następnie treść protestu jaki wpłynął na ręce Przewodniczącego RG oraz Wójta w sprawie budowy marketu.

Wójt - sprawa jest skomplikowana pod względem prawnym, nie ma takich wątpliwości od strony moralnej. Przedstawione przez handlujących obawy są uzasadnione.
Żyjemy w państwie prawa i przestrzeganie jego jest naszym obowiązkiem. Urząd nie otrzymał oficjalnej informacji o sprzedaży działki. Plan zagospodarowania przestrzennego gminy w wnioskowanej strefie przewiduje aktywność gospodarczą, czyli od strony prawnej nie można wnieść sprzeciwu co do takiej działalności. Gmina również nie posiada wpływu na wydane decyzje o budowie ponieważ robi to starosta. Sprawa protestu została podjęta przez prasę, jest to pewna presja, która może odstraszyć od inwestowania. Czy ograniczenie liczby punktów sprzedaży alkoholu jest jedynym i skutecznym sposobem walki.
Aleksandra Derdziak - pisząc protest mieliśmy na uwadze sposób działania tej firmy - eliminowanie konkurencji poprzez hurtowe ceny . Uważamy, że ograniczenie liczby punktów jest jedynym ogranicznikiem. Zakupiony teren wymagał pewnych inwestycji , wcale nie małych, każdy będzie chciał aby to się zwróciło.
Marzanna Daleka - poparła wniosek P. Derdziak . Jako przedstawiciel społeczeństwa oraz GS stwierdziła, że podstawowe zakupy robi się w miejscu zamieszkania.
Genowefa Zielnica- zawsze zależało nam na poprawie wizerunku właśnie tej części wsi..
Jest to działalność jak każda inna, w innych zawodach choć jest ich tez wiele nie robiliśmy ograniczeń
Roman Jęśkowiak - prawda jest, że po wyeliminowaniu konkurencji firma ta sprowadza ceny do rzeczywistych a nawet zawyżonych.
Marian Zając - protest ten należy potraktować jako działania społeczne ponieważ takie jest
uzasadnienie sprawy. Ograniczenie punktów sprzedaży nie jest rozwiązaniem. Plan zagospodarowania zezwala na taka działalność.
Urszula Rimke - czy sprawa działalności handlowej dotyczy również budynku po mleczarni
w Brennie.
Stanisław Kasperski - jak wynika z dyskusji jest jeszcze wiele niewiadomych. Zaproponował zbadanie sprawy.
Aleksandra Derdziak - pisząc protest nie mieliśmy na uwadze, aby gmina za wszelka cenę obstawała przy naszych racjach. Chcieliśmy zwrócić uwagę na problem wzajemnych zysków oraz zwolnień naszych mieszkańców. Nikt nie zagwarantuje, że zostaną zatrudnienie w tym sklepie.
Wójt - widzimy to podobnie, chwilowe zyski nie mogą cieszyć. Należy spraę przedyskutować z radcą prawnym, jakie są możliwości prawne.
Aleksandra Dertdziak - w imieniu przedstawicieli handlu podziękowała za umożliwienie przedstawienia tematu i obecność na sesji.

Ad. pkt. 6

1/ Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok przedstawiła Skarbnik
Poinformowała , że zmiany w budżecie dotyczą otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone w ramach opieki społecznej, oświaty i otrzymanego zwrotu za oświetlenie uliczne za 2003 rok.
Do treści uchwały nie wniesiono poprawek.
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XVI/81/04 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 4
2/ Projekt uchwały w sprawie zbycie nieruchomości stanowiącej działkę Nr 266/2
w Brennie przedstawił przewodniczący obrad.
Wójt - wyjaśnił, że o proponowana do sprzedaży działka była informacja już wcześniej.
Obecnie są chętni na jej zakup, dlatego temat został ponowiony.
Aleksander Poszwiński - trudno nam zdecydować ponieważ, nie każdy orientuje się o położeniu tej działki. Czy powinniśmy iść ta droga i wszystko sprzedawać.
Genowefa Zielnica - jako członek Komisji Rewizyjnej stwierdziła, że działka ta posiada obiekt , który nie użytkowany niszczeje i traci na wartości.
Radosław Zamiatała - zaproponował, aby dokonać wizji mienia gminnego, aby wszyscy byli zorientowani w jego położeniu i wartości.
Wójt - corocznie przy uchwalaniu budżetu gminy jest informacja na temat mienia gminnego. Jeśli radni zdecydują to można wyremontować i dzierżawić, ale czy gminę stać na takie posunięcie. O ewentualnej sprzedaży zdecyduje rada.
Józef Pukacki - kiedyż podejmowaliśmy już uchwałę o zamiarze sprzedaży, były konsultacje
społeczne i nikt nie zgłaszał sprzeciwu.
Radosław Wojcieszyk - sprawa sprzedaży była poruszana na zebraniu wiejskim i nikt nie
zgłaszał sprzeciwu.
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XVI/82/04 w sprawie zbycie nieruchomości stanowiącej działkę Nr 266/2 w Brennie podjęta została stosunkiem głosów 14 za przy jednym głosie wstrzymującym..
Uchwała stanowi załącznik Nr 5
3/ Projekt uchwały w sprawie zbycie nieruchomości stanowiącej działki geodezyjne Nr : 393/3, 393/6, 393/7, 393/8, 393/11, 393/12 w Radomyślu przedstawił Przewodniczący rady.
Wojt - poinformował, że działki budowlane zostały wytyczone w Radomyślu 1992 roku.
Do tej pory zainteresowanie było małe. Omówił procedurę sprzedaży. Zapewnił, że negocjacje nie są prowadzone jednoosobowo , jest brany pod uwagę interes gminy.
Do treści uchwały nie wniesiono dodatkowych zapytań.
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XVI/83/04 w sprawie zbycie nieruchomości stanowiącej działki geodezyjne Nr : 393/3, 393/6, 393/7, 393/8, 393/11, 393/12 w Radomyślu podjęta została jednogłośnie
Uchwała stanowi załącznik Nr 6 4/ projekt uchwały w sprawie opłaty za zajęcie pasa drogowego przedstawił
Stanisław Kasperski, poinformował, że podjeta uchwała w tej sprawie na poprzedniej Sesji została uchylona przez Wojewodę.
Leszek Piotrowski - przedstawił zarzuty jakie przytoczył wojewoda w rozstrzygnięciu nadzorczym uchylającym poprzednia uchwałę ( niespójność z ustawa o samorządzie gminnym i drogach publicznych. Była to jedna z pierwszych uchwał podejmowanych w
tej sprawie , główny powód to nie wyszczególnienie poszczególnych czynności podlegających opłacie.
Do treści uchwały nie wniesiono dodatkowych zapytań.
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XVI/84/04 w sprawie opłaty za zajęcie pasa drogowego podjęta została jednogłośnie
Uchwała stanowi załącznik Nr 7 5/ projekt uchwały w sprawie przyjęcie planów pracy Rady Gminy przedstawił
Przewodniczący obrad.
Wyjaśnił, że plany pracy sa uchwalane dopiero teraz ponieważ nie obligatoryjnego terminu do ich uchwalenia.
Do treści uchwały nie wniesiono dodatkowych zapytań.
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XVI/85/04 w sprawie przyjęcie planów pracy Rady Gminy opłaty za zajęcie pasa drogowego podjęta została jednogłośnie
Uchwała stanowi załącznik Nr 7
6/ projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji stałych. Przedstawił przewodniczący rady.
Do treści uchwały nie wniesiono dodatkowych zapytań.
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XVI/86/04 w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji stałych. podjęta została jednogłośnie
Uchwała stanowi załącznik Nr 8
7/ projekt uchwały w sprawie utworzenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego przedstawił Stanisław Kasperski
Wójt wyjaśnił, że utworzenie kolejnej jednostki oświatowej jest konsekwencja rozbudowy Zespołu Szkół w Brennie. Utworzone wcześniej Liceum Profilowane nie wzbudziło zainteresowań. Liceum Uzupełniające da możliwość dokształcania się młodzieży kończącej szkołę zawodowa lub inne i chcących uzyskać wykształcenie średnie. W zależności od zainteresowania może być dzienne lub zaoczne. Szkoły średnie finansowane sa przez starostę. Przysługująca subwencja będzie spływała bezpośrednio na konto gminy . Koszt uruchomienia nie będzie wysoki. Do końca kwietnia musi być akceptacja Ministerstwa.
Do treści uchwały nie wniesiono dodatkowych zapytań.
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XVI/87/04 w sprawie utworzenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego podjęta została jednogłośnie
Uchwała stanowi załącznik Nr 9

Ad. pkt. 7

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonych przez Komisji Rewizyjnej w okresie międzysesyjnym przedstawiła P. Genowefa Zielnica. Odczytała protokół z posiedzenia komisji. Zapewniła, że kontrolowana dokumentacja spraw dot. umorzeń i odroczeń podatku jest bardzo obszerna. Należy spełnić wiele warunków aby uzyskać akceptacje takiego wniosku.
Do treśc i odczytanego protokołu nie wniesiono zapytań.

Ad. pkt. 8

Barbara Wojciech - co będzie dalej z drogą do Potrtzebowa.

- pobocze w samej wsi jest w strasznym stanie,

- uzupełnienia wymaga oświetlenie uliczne


Józef Pukacki - stan drogi na skrzyżowaniu głównym w Brennie jest w stanie wymagającym remontu.
Radosław Zamiatała - jaka jest szansa na skanalizowanie i gazyfikację gminy.
Urszula Rimke - czy moglibyśmu dowiedziec się więcej na temat adapracjhi przedszkola.
Stanisław Kasperski - odaptacja przedszkola pochłonie nie małe pieniądze, należy się zastanowić czy w przyszłości będą dzieci na tyle oddziałów.
Genowefa Zielnica - ilość pomieszczeń zaprojektowanych jest szokująca obecnie wystarczyło 90 m a teraz musi być 7 razy tyle.
Marian Zając - uważam, że jest to tylko projekt określający pewną koncepcję z która można
dyskutować. Jak wygląda sprawa budowy wodociągu na Kalek
Radosław Wojcieszyk - na ul. Lipowej leża nie posprzątane po budowie pnie lip na prywatnej działce P. Rękosia.
Małgorzata Siekierska - pracownik ODR poinformowała o konieczności rejestracji producentów ziemniaków w centrali nasiennictwa. Wnioski na stado świń jeśli były wypełnione błędnie należy poprawić. Wnioski będą do nabycia w UG, ODR i Lesznie.
Marian Białas - jest zainteresowanie kupnem szkoły w Zaborówcu. Zaapelował o posprzątanie wokół obiektu oraz w pomieszczeniach, gdzie jest wiele zbędnych rzeczy.
Edmund Wojciech - na komisji Rewizyjnej Starostwa uczestniczył Wice Starosta Wyrodek zapewnił, że droga w Potrzebowie będzie kontynuowana w miarę posiadanych środków.
Pobocze natomiast za zgoda Rejonu Dróg może być zrobione przez mieszkańców - rejon zapłaci.
Henryk Rugusik - równiarka nie poradzi sobie z poboczem, jest za mało

Ad. pkt. 9

Wójt 0dpowiedział na zgłoszone interpelacje i wnioski :
1/ jeśli mieszkańcy ul. Tartacznej deklarują swoją pomoc to należy z p Piotrowskim ustalić zakres oświetlenia i konkrety przedstawić na Sesji.
2/ ul. Staroleszczyńska - jest wstępna akceptacja na jej utwardzenie. Jak będą prowadzone prace to utwardzimy również ul. Wczasową. Jest pytanie ile powinno się utwardzić Aby zdało to egzamin.
3/ modernizacja wodociągu i jego przebieg będzie możliwy do skorygowania przy okazji wymiany przyłączy i budowy tej drogi.,
Poinformował, że wykończone zostały pomieszczenia na ul. Lipowej gdzie przeprowadzi się
P Kaczmarek, natomiast P. Pudłowski będzie mieszkał w szkole w mieszkaniu po P. Lisak. Wielkość przedszkola powinna odpowiadać potrzebom i być funkcjonalna Największe koszty będą związane z urządzeniem bloku żywieniowego.
3/ rola radnych powiatowych jest zapewnienie środków na kontynuacje drogi do Potrzebowa. Zapewniania Starosty to za mało, Jeśli wypadnie z planu to będzie żle.
4/ od 1.01.2004 oświetlenie uliczne jest na nazsym utrzymaniu dlatego należy zgłosić zakres potrzeb i w miare mozliwości będziemy modernizować.skrzyżowanie i droga Kargowska jest w złym stanie
5/ gospodarka ściekowa opiera się na Studium wykonalności zagospodarowania ścieków opracowane dla gmin zrzeszonych w Stowarzyszeniu Gmin Nadobrzańskich przez firmę Steinbach. Mamy plan zabezpieczający odbiór ścieków z ok.,98 % gospodarstw. Stowarzyszenie ma zapewnione pieniądze, blokuje nieprzygotowany do dysponowania takimi kwotami Fundusz Ochrony Środowiska. Budowa kanalizacji na ul. Biedaszkowo jest efektem dalekowzroczności i obawy przed kolejnym kopaniem tej drogi, jest jednak obawa, że te pieniądze nie będą podlegały zwrotowi.
Gazyfikacja gminy nie jest problemem, zapraszamy firmę i w 2 lata mamy gaz. Problem jest z kosztami, nie ma pewności, ile osób będzie korzystało o koszty budowy i eksploatacja musi się zwrócić. Przy małym zainteresowaniu koszty mogą być ogromne.
6/ plan przedszkola jest szokujacy, wszystko będzie rozbijało się o koszty.
7/ woda na Kalek będzie, jestv ustalony zakres rzeczowy budowy, w roku bieżącym pienią0dze z amortyzacji będą wykorzystane na zbiornik w Radomyślu natomiast w przyszłym roku na budowę wodociągu, podkłady geodezyjne i projekt już jest zrobiony. Liczymy na pozyskanie środków z zewnątrz.
8/ zatoki dla autobusu przy szkole w Wijewie były by idealnym rozwiązaniem
9/ drewno na ul. Lipowej P. Umiński jako podwykonawca załaduje pnie , należy tylko uzgodnić transport.
10/ droga z Zaborówca do Lginie była równana w roku ubiegłym wystosujemy taki wniosek.

Leszek Piotrowski - zapoznał zebranych z projektem planu adaptacji przedszkola..

Zaproponowano aby zwołać posiedzenie komisji rady z udziałem Dyrektorki Przedszkola i projektanta, aby uzgodnić szczegóły.
Stanisław Kasperski - jak wyglądałoby rozwiązanie bloku żywieniowego z dowozem żywności.
L. Piotrowski - nie ma takich możliwości, ponieważ są to inne normy a nikt nie prowadzi stołówek wyłącznie dla przedszkoli.

Ad. pkt. 10

Z braku dalszych dyskutantów przewodniczący rady stwierdził wyczerpanie porządku obrad
Podziękował za udział i zakończył posiedzenie .


Na tym protokół zakończono.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Anita Utracik
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2004-02-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie