Strona główna » Dokumenty » Rada Gminy » Protokoły komisji » Protokół Nr XIX/04

Protokół Nr XIX/04

PROTOKÓŁ Nr XIX/04
z posiedzenia Rady Gminy Wijewo odbytego w dniu 14 maja 2004 roku.
====================================================


W posiedzeniu udział wzięli :
Członkowie rady zgodnie z lista obecności.
Lista obecności stanowi zał. Nr1
Sołtysi wsi gminy Wijewo zgodnie z lista obecności..
Lista obecności stanowi zał. Nr 2
Zaproszeni goście zgodnie z lista .
Lista gości stanowi zał. Nr 3

Porządek posiedzenia :

  1. Otwarcie
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  3. Interpelacje i zapytania radnych.
  4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
  5. Informacja na temat przygotowań do organizacji wypoczynku letniego dzieci.
  6. Sprawozdanie Komisji z przeprowadzonych kontroli stany przygotowania do sezonu letniego.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie


1/ zawarcia porozumienia o przeprowadzeniu przez Miasto Leszno rekultywacji gminnego składowiska komunalnego zlokalizowanego na terenie gminy Wijewo
2/ zmiany w budżecie gminy na 2004 r.

      8. Zapytania i wolne wnioski.

  1. Odpowiedzi na interpelacje
  2. Zakończenie .Ad. pkt. 1

Obradom VIII Sesji Rady Gminy przewodniczył jej przewodniczący Stanisław Kasperski. Powitał obecnych na sali członków rady, sołtysów oraz zaproszonych gości.
Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność podejmowanych uchwał.
Przedstawił proponowany porządek obrad, który został przyjęty bez poprawek.

Ad. pkt. 2

Przewodniczący rady stwierdził, że protokół z poprzedniego posiedzenia odzwierciedla przebieg obrad wobec czego zaproponował przyjęcie protokołu bez czytania. Propozycja została przyjęta i protokołu z poprzedniego posiedzenia przyjęty został jednogłośnie bez czytania.


Ze względu na pilne sprawy Dyrektorów szkól zwrócił się o zmianę porządku obrad i wcześniejsze omówienie pkt. 5 - organizacja wypoczynku dzieci .
Zebrani nie zgłosili sprzeciwu do propozycji.
Józef Kubicki - ubóstwo w społeczeństwie pogłębia się. Staramy się pomagać w ramach opieki społecznej, Wypoczynek dzieci jest finansowany przez Gminna Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych OPS służy doradztwem w doborze dzieci po uzgodnieniu z pedagogami szkolnymi. Przez kolejne lata dzieci w ilości 25 - 30 dzieci wypoczywały na przemian w górach i nad morzem. Zrezygnowaliśmy z kolonii 14 dniowych na 10 dniowe na rzecz ilości dzieci. Ofert wypoczynku letniego otrzymujemy zawsze wiele.

Grzegorz Milczarek - Szkoła Podstawowa w Wijewie nie posiada w statucie zapisu o organizacji wypoczynku dla dzieci. Ponadto nie ma to funduszy . Nauczyciele maja urlopy. Rola nasz polega na współpracy z OPS w proponowaniu dzieci.

Dorota Wolniczak - szkoła nasza również współpracuje z OPS, gdzie dzieci korzystają z wypoczynku letniego. Działająca w szkole drużyna ZHP poprzez współprace z Hufcem we Wschowie oferuje w Wambierzycach za kwotę400 zł 10 dniowy wypoczynek. Organizowana jest tz. wędrująca stanica po okolicach Sławy na 10 dni za 100 zł.
Na stanicy w Lginiu można skorzystać za kwotę 120 zł w okresie 6-12 lipca.
Grupa akrobatyczna będzie wypoczywała w Choszcznie. Całe wakacje będzie możliwość odpłatnego korzystania z sali gimnastycznej.

Dorota Wolniczak - Przedszkole jest placówką feryjną w czasie wakacji wykorzystywane są przez urlopy. Jeśli ba zgłaszane takie potrzeby to można zorganizować pikniki, zabawy, wycieczki po terenie.

Aleksander Poszwiński - 100 % kosztów wypoczynku dzieci jest pokrywane przez OPS
Czy próbowano pozyskać sponsorów
- czy nauczyciele tez maja urlop przez dwa miesiące.
Jest możliwość wypożyczenia filmów- lektur szkolnych i wyświetlania dzieciom.
Józef Kubicki - w przeszłości mieliśmy sponsora ale założył sobie dofinansowanie konkretnych dzieci. Obecnie coraz trudniej o sponsoring.
Henryk Rygusik - czy nie można załatwić książki dla dzieci jak w latach poprzednich przez szkołę, było to wygodne dla rodziców.
Grzegorz Milczarek - jest polecenie z Ministerstwa , że nie wolno tego robić w ramach zapobiegania korupcji . Zdarzało się bowiem, że nauczyciel dostawał książkę lub drobny upominek. Szukamy rozwiązania tej sytuacji , prawdopodobnie zrobimy to ze wskazaniem na rodziców.
Wójt - gmina finansuje wypoczynek dzieci z pieniędzy zebranych z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
Szkoła w Wijewie nie proponuje dzieciom żadnego kontaktu ze szkołą. Jest to trochę nie tak. Są obiekty z których można korzystać. Czy kierownictwo szkoły orientuje się ile dzieci korzysta z wypoczynku letniego.
Czy są kłopoty z nauczycielami, były sygnały że zajęcia są zawieszane na cały tydzień.
Grzegorz Milczarek - kiedy nauczyciele byli oddelegowani na egzaminy do Brenna nie było tyle zastępstw i były dni wolne. Zajęcia opiekuńcze były zapewnione.
Innych przypadków nie było.
Nigdy w szkole nie organizowano akcji letniej ze względu na brak pieniędzy. Jeśli będą fundusze można coś zorganizować.
W ilości dzieci wypoczywających w danym roku szkoła jest zorientowana ponieważ corocznie robimy sprawozdanie na ten temat.
Dorota Wolniczak - nauczyciel kl. „O)” w Brennie jest na zwolnieniu lekarskim, szkoła nie posiada nauczyciela o takim profilu nauczania. Inny nauczyciel jest przyjmowany stresująco przez tak małe dzieci. Jeśli zwolnienie się przedłuży to zajęcia zostaną wznowione przez innego nauczyciela z Przedszkola.
Wójt - nie może się zdarzyć, że dzieci przez tydzień nie chodzą do szkoły, jest to dyskonfort dla rodziców .
Gmina złożyła propozycje organizacji wypoczynku dla dzieci, Szkoły jednak zareagowały odmownie.
Grzegorz Milczarek - otrzymaliśmy ofertę bardzo skromna, w która była mowa o zatrudnieniu osoby z biura pracy i należało zdecydować odwrotnie. Trudno było zdecydować bez znajomości szczegółów.
Dorota Wolniczak - potwierdziła fakt, że informacja była bardzo lakoniczna i mówiła o tym, ze Urząd Pracy przekaże osobę do prowadzenia zajęć.
Wójt - oferta Biura Pracy miała na celu zorientowanie się, czy są chętni nauczyciele do prowadzenia zajęć.. Na takie działanie z dnia na dzień musimy się przygotować, będą to coraz częstsze praktyki.

Ad. pkt. 3

Urszula Rimke - czy została wyjaśniona sprawa przynależności do pogotowia.
Aleksander Poszwiński - mieszkańcy Zaborówca poczuli się zlekceważeni nieobecnością Wójta pomimo uzgodnienia terminu zebrania. - poprosił o odpowiedz na piśmie.

- co z gazyfikacją gminy Wijewo.


Radosław Zamiatała - jakie stanowisko zostało podjęte w sprawie kanalizacji po rozmowie z P. Gorzelnika. - n Wójtem Gm. Przemęt .
Henryk Rygusik - czy można skierować pr. Interwencyjnych do wycięcia krzewów na drodze gminnej w kierunku Śmieszkowa.

- czy jest możliwość utwardzenia pobocza w Potrzebowie , jeśli nie będzie robiona w tym roku droga.
Marian Zając - co z zatoczka przy szkole.
Stanisław Kasperski - przygotować tablice o sprzedaży Ośrodka zdrowia w budowie z Nr telefonu i postawić przed budynkiem.

Ad. pkt. 4

Informacje z pracy w okresie międzysesyjnym złoży ł Wójt Ireneusz Zając poinformował o następujących sprawach i spotkaniach :
27.04. - zjazd Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, gdzie udzielono absolutorium zarządowi .
28. 04.- spotkanie w Wolsztynie z przedstawicielami gmin, które wspólnie realizująprojekt oczyszczania dorzecza Obry. Nadal nie zostały rozwiązane sprawy dysponowania pieniędzmi przez Fundusz Ochrony Środowiska.
Zaproponowano nam rozbudowę oczyszczalni w Wieleniu. Taka sytuacja nie dawała by pełnej własności obiektu choć ścieki były poza gminą.
Wolsztyn przyjmie każda ilość , istnieje tylko sprawa doprowadzenia kolektora do
Początku ich nitki kanalizacyjnej, jeśli Mochy zostały by przyłączone do Wolsztyna to byłoby blisko.
29.,04. - spotkałem się z Dyrektorami szkól w celu omówienia arkusza organizacyjnego nowego roku szkolnego.
30.04. - Poczta Polska przeprowadziła szkolenie w zakresie przepisów UNI.
31.04 - odbyło się otwarcie regat w żaglówkach sterowanych radiem.,
3.05. - wręczono medale i puchary zwycięzcom regat.
4.05. - uczestniczyłem w zebraniu organizacyjnym z okazji 100 lecia Kółka Rolniczego w Brennie
6.05. - zostałem zaproszony na otwarcie sezonu agroturystycznego. Dorobek tej organizacji jest duży i wart promocji.
7.05. - odbyło się otwarcie ul. Biedaszkowo w Brennie .
8.05. - odbyły się 9obchody Dnia Strażaka
9.05. - uczestniczyłem w wojewódzkich obchodach Dnia Strażaka w Poznaniu.
11.05.- posiedzenie Komisji Rady, gdzie skontrolowano stan przygotowania do sezonu..
- wystosowano pisma do Starosty o raz Zarządu Powiatu o dalsze plany wobec drogi w Potrzebowie oraz do Delegatury NFZ w sprawie obsługi gminy Wijewo przez pogotowie w Wolsztynie.

Ad. pkt. 5

Radna Genowefa Zielnica odczytała treść protokołu z posiedzenia Komisji Stałych Rady Gminy z przeprowadzonej kontroli stanu przygotowania do sezonu letniego.
Do treści prt5zedstzwionych problemów nie wniesiono zapytań.

Ad. pkt. 6

1/ projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia o przeprowadzeniu przez Miasto Leszno rekultywacji gminnego składowiska komunalnego zlokalizowanego na terenie gminy Wijewo przedstawił Stanisław Kasperski
Wójt - wyjaśnił, że podjęta przez radę uchwała w sprawie przystąpienia do Związku Komunalnego w Lesznie miała na celu załatwienie problemu zagospodarowania śmieci
na terenie gminy. Podobne uchwały podjęło 19 gmin. . Związek komunalny mając takie zapewnienie przygotował plan zagospodarowania odpadami , który zakłada dofinansowanie rekultywacji wszystkich wysypisk w gminach przynależących w wysokości 85 % kosztów, jeśli będzie to zrobione do 2008 r. Po tym roku nie będzie możliwości skorzystania z dofinansowania. Jeśli nie przekażemy po 2008 roku będziemy ponosić sami koszty rekultywacji.
Niepodjęcie uchwały zburzyło cały przygotowany plan i opracowania. Jeśli zrezygnujemy z podjęcia uchwały, to czy jest sens należenia do związku, co będzie kiedy nasze wysypisko zostanie zapełnione, na rekultywacje nie dostaniemy nić a czy związek wówczas będzie chciał nasze śmieci. Dodatkowe koszty do przystosowanie wysypiska do wciąż nowych wymogów. Do czerwca 2004. musimy zakupić wagę, walec co nie stanowi małych kwot.
Proponowana uchwała jest bardzo ogólnikowa, aby można wynegocjować jak najlepsze warunku dla gminy . Zakłada przekazanie wysypiska tylko do rekultywacji.
Po jego zapełnieniu może nas nie być stać na rekultywację.
TEW zwrócił się z propozycja składowania śmieci na naszym wysypisku.
Aleksander Poszwiński - jeszcze 2 tygodnie temu byliśmy przeciwni. Uważam, że podjęcie uchwały nie zwolni nas od obowiązku modernizacji. Może poczekać jeszcze rok zmienia się obowiązki i uprawnienia, będzie korzystniej .Jeśli oddamy to będziemy do końca uzależnieni od Leszna.
Marian Zając uchwała przekazuje do rekultywacji a nie użytkowania, uważam , że jest to bezpieczne.
Alojzy Wolniczak - jeśli nie przekażemy to mamy spokój na 10 lat ( na tyle jest przewidziane wysypisko) jeśli przekażemy to będziemy mieli spokój na 50 lat (na tyle przewidziane jest wysypisko międzygminne w Trzebani)
Wójt - spółce nie zależy na naszym wysypisku ponieważ do rekultywacji jest najdroższe a bez nas też spełniają warunku uzyskania dofinansowania rekultywacji, my nie jesteśmy za malii. Koszt rekultywacji jest równy bez względu ile śmieci jest na wysypisku. Jeśli zostanie zapełnione to tak będziemy musieli iść o Leszna.
Gdzie będziemy składować śmieci duże gabarytowo (tapczany, terewizory) albo niebezpieczne ekologicznie. Uchwała nie określa terminu przekazania.
Aleksander Poszwiński - pozostaje przy stanowisku, że należy poczekać z ewentualnym przekazaniem.
Wójt - koszt dowozu śmieci do Trzebani będzie równy dla wszystkich bez względu na odległość. Termin przekazania nie jest wyznaczony, możemy jeszcze uzyskać dochód z wysypiska. Jeśli nie przekażemy to po co należeć i płacić udziały.
Stanisław Kaspoerski - jeśli przekażemy to kto będzie ustalał cenę za przyjmowaneŚmieci
Wójt - my przekazujemy tylko do rekultywacji, użytkowanie jest w naszej gestii.
Urszula Rimke - czy proponowana kwota 12 zł za m3 składowanych śmieci będzie obowiązywała wszystkich, również mieszkańców gminy.
Leszek Piotrowski - jest zainteresowanie naszym wysypiskiem, ze względu na niskie ceny.
TEW proponował stawkę 12 zł + VAT. Okoliczne wysypiska maja stawki :
Głogów - 23 zł., Przemęt 16 zł.
Przewodniczący obrad zaproponował przegłosowanie projektu uchwały.
Na 11 radnych obecnych na Sesji za przyjęciem uchwały głosowało 10 . jeden radny był przeciwny podjęciu uchwały.
Uchwała Nr XIX/95/04 Rady Gminy Wijewo w sprawie zawarcia porozumienia o przeprowadzeniu przez Miasto Leszno rekultywacji gminnego składowiska komunalnego zlokalizowanego na terenie gminy Wijewo podjęta zosta la jak wyżewj
Uchwala stanowi załącznik Nr 5

2/ projekt uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2004 r. przedstawiła Skarbnik Gminy
Poinformowała, że zmiany dotyczą zwiększenia dochodów i wydatków w związku z otrzymanymi dotacjami na przeprowadzenie wyborów, zakup komputera na stanowisko obsługi świadczeń rodzinnych.
Do treści przedstawionego projektu nie wniesiono uwag i zapytań.
Uchwała NR XIXD/96?04 Rady Gminy Wijewo w sprawie zmian w budżecie podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 6

Ad. pkt. 8

Barbara Wojciech - co z linią energetyczna w Potrzebowie , czy będzie robiona dalej.
Poinformowała, że wystosowali pismo do Powiatu o uporządkowanie terenu na początku Potrzebowa (nasypy, nierówności, krzewy).
Aleksander Poszwiński - oświetlenie ul. Tartacznej, czy cos w tym kierunku się robi.
- hydrofornia w Zaborówcu jest deficytowa, może poprawiłoby się po podłączeniu działek.
Edwin Wojciech - czy będzie ktoś do pomocy przy wypełnianiu wniosków rolnikom.
Zgłaszają się ciągle jakieś osoby z ofertami.
Małgorzata Siekierska - ODR oraz pracownik Agencji mamy wydłużony czas pracy i nie ma potrzeby aby zatrudniać dodatkowe osoby i płacić pieniądze.

Ad. pkt. 9

Na zgłoszone interpelacje i zapytani odpowiedzi udzielił Wójt :
1/ należy rozróżnić pogotowie jako pomoc doraźną oraz i pomoc ambulatoryjna po godz. 18.oo, kiedy ośrodek jest nieczynny,
W razie potrzeby szpital można sobie wybrać
2/ nie przypominam sobie aby ktoś zapraszał mnie na zebranie.
Marian Białas - na ostatniej sesji rozmawialiśmy, że należy zrobić zebranie i że najlepiej byłoby 5.05., może powinienem przypomnieć,
Gdyby rozmowa miała charakter konkretny to z pewnością zapisał bym w kalendarzu i nie umawiał się na inne spotkania.
Jeśli zaprasza się fachowców od tak ważnych spraw jak gazyfikacja, to należało by uzgodnić to również z gospodarzem terenu.
Z gazyfikacja będzie tak samo jak z wodociągiem, wszyscy chcą aż nie trzeba płacić, później okazuje się ,że inwestycja jest deficytowa.
3/ zrobiliśmy zapotrzebowanie na 5 interwencyjnych, na razie nie ma pieniędzy, jeśli będą to wyślemy ich do wycięcia krzewów,
4/ dyrektor Szkoły Podstawowej twierdzi, że zatoczki nie da się zrobić ;ponieważ stoi tam słup elektryczny, który przeszkadza.
5/ ośrodek zdrowia w budowie, jest zainteresowanie, w II kwartale powinni się wyjaśnić.
6/ o nową linie elektryczna w Potrzebowie walczyliśmy 6 lat, kiedy wszystko było na dobrej drodze jedna osoba zniweczyła starania, co spowodowało, że 1/2 wsi nie ma nowej linii. Gmina nie będzie negować waszych działań ale inicjatywa należy teraz do Was.
7/ w sprawie oświetlenia na ul. Tartacznej inicjatywa należy do mieszkańców, w budżecie nie zostało takie zadanie ujęte, rezerwa Wójta nie wystarczy, ale rozpocząć przygotowania można
8/ po wybudowaniu wodociągu na terenie działek zapotrzebowanie z pewnością wzrośnie tylko dotychczas chęć podłączenia zadeklarowało tylko kilka osób , których posesje są rozproszone po całym terenie . Taka sytuacja nie jest korzystna .
Projekt jest przygotowany jak i pozwolenie na budowę
Zając Marian - słup nie powinien być przeszkoda w wybudowaniu zatoczki.
Ryszard Samuś - najlepiej wystosować pismo do Komisji Rejonu Dróg o opinie w sprawie zatoczki.
Alojzy Wolniczak - brak znaku informującego przed mostem w Potrzebowie.

AD. pkt. 10

Przewodniczący obrad uznał porządek posiedzenia za wyczerpany. Podziękował wszystkim za udział i zakończył obrady.


Na tym posiedzenie zakończono.


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Anita Utracik
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2004-05-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie