Strona główna » Dokumenty » Rada Gminy » Protokoły komisji » Protokół Nr XXV/04

Protokół Nr XXV/04
PROTOKÓŁ Nr XXV/04
z posiedzenia Rady Gminy Wijewo odbytego w dniu 28 grudnia 2004 roku.
====================================================W posiedzeniu udział wzięli :
Członkowie rady zgodnie z lista obecności.
Lista obecności stanowi zał. Nr1
Sołtysi wsi gminy Wijewo zgodnie z lista obecności..
Lista obecności stanowi zał. Nr 2
Zaproszeni goście zgodnie z lista .
Lista gości stanowi zał. Nr 3

Porządek posiedzenia :

  1. Otwarcie
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  3. Interpelacje i zapytania i wolne głosy radnych.
  4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie :


1/ przyjęcie planu pracy Rady Gminy na 2005 rok
2/ przyjęcia planów pracy Komisji Stałych na 2005 rok
3/ przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego gminy Wijewo.
4/ ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej
5/ zbycia nieruchomości zabudowanej budynkiem stodoły
stanowiącej działkę geodezyjną Nr 262/2 w Potrzebowie.
6/ przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.
7/ zmiany w budżecie gminy na 2004 rok.

      6. Zapytania i wolne wnioski

      7. Odpowiedzi na interpelacje

      8. Zakończenie .

Ad. pkt. 1

Obradom XXIV Sesji Rady Gminy przewodniczył jej przewodniczący Stanisław Kasperski. Powitał obecnych na sali członków rady, sołtysów oraz zaproszonych gości.
Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność podejmowanych uchwał.
przedstawił proponowany porządek obrad, który został przyjęty bez poprawek.

Ad. pkt. 2

Przewodniczący rady stwierdził, że protokół z poprzedniego posiedzenia odzwierciedla przebieg obrad wobec czego zaproponował przyjęcie protokołu bez czytania. Propozycja została przyjęta i protokołu z poprzedniego posiedzenia przyjęty został jednogłośnie bez czytania.

Ad. pkt. 3

Na XXV Sesji rady Gminy nie zgłoszono interpelacji.

Ad. pkt. 4

Wójt poinformował, że w okresie ostatniego tygodnia dokładnie 24,12, br. spotkał się z Pania Kaczmarek, - omówiono stan obsługi medycznej na terenie gminy.
Przeanalizowano ofertę szpitala z Wolsztyna oraz Leszna co do obsługi ambulatoryjnej naszego terenu po godz. 18.oo oraz soboty i niedziele kiedy nie jest czynna przychodnia.
Zasugerowałem obsługę przez Leszno ze względu na wyższy poziom usług.
Dyr. Szpitala w Wolsztynie zapewnia., że od 01 stycznia 2005 roku będzie stacjonowała
w Przemęcie karetka przewozowa. Będzie również możliwość korzystania z usług pogotowia i szpitala w Wolsztynie według uznania.

Ad. pkt. 5

1/ Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy na 2005 rok przedstawił przewodniczący Rady Gminy.
Do treści projektu uchwały nie wniesiono uwag.
Uchwała Rady Gminy Nr XXV/ 121/ 04 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik NR 4

2/ Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Stałych przedstawił Stanisław Kasperski.
Do treści projektu zebrani nie wnieśli poprawek.
Uchwała Rady Gminy Nr XXV/ 122/ 04 w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Stałych rady podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik NR 5

3/ Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego przedstawił przewodniczący obrad.
Plan Rozwoju Lokalnego omówił Wójt przeanalizował kolejne strony. Podkreślił, że dokument składa się z 3 podstawowych działów, które określają co mamy w jakim stanie, co chcielibyśmy mieć w przyszłości oraz kiedy i za ile.. PRL jest dokumentem niezbędnym przy wnioskowaniu o dodatkowe pieniądze o dofinansowanie inwestycji.
Zadania zawarte w polanie obejmują inwestycje zgłoszone przede wszystkim przez poszczególne wsie i obejmują okres do 2013 roku.

Aleksander Poszwiński - kiedy zostanie zatwierdzony projekt i nastąpi zwrot kosztów opracowania.
Wójt - najważniejsza decyzja jest uchwała Rady Gminy przyjmująca i zatwierdzająca ten plan. Zwrot kosztów opracowania, które zostały potraktowane jako koszty kwalifikowane nastąpi z chwila realizacji pierwszego z zawartych tam projektów. Plan Rozwoju Lokalnego stanowi dokument niezbędny ale wymagany tylko do wglądu opiniującego wniosek o dotacje jako potwierdzenie planowanej inwestycji.
Marzanna Daleka -w Miastku są wyszczególnione stodoły jako zabytki, których nie ma w terenie.
Wójt - jeśli jest więcej tonie jest problem, gorzej gdyby brakowało istotnych rzeczy,
Genowefa Zielnica -w planie nie jest ujęta przebudowa ul. Kępińskiej.
Wójt -jeśli niema konkretnego zapisu to może to być zakwalifikowane jako remont czy modernizacji drogi gminnej.
Marian Zając-należałoby uwzględnić budowę linii średniego napięcia jako drugie zasilanie oraz wymianę centrali telefonicznej w celu możliwości zainstalowania szybkich łączy internetowych
Wójt - wymiana linii elektrycznych jest zaplanowana, choć nie jest to nasze zadanie. Kiedy nastąpi ewentualna realizacja zależy od inwestora podobnie jak i instalacja nowej centrali telefonicznej.
Do projektu uchwały nie wniesiono innych zapytań.
Uchwała Rady Gminy Nr XXV/123/04 w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego przyjęta została jednogłośnie
Uchwała t stanowi załącznik Nr 6

4/ Projekt uchwały w sprawie opłaty adiacenckiej przedstawił przewodniczący obrad.
Aleksander Poszwiński - czy to oznacza, że jeśli gmina wybuduje kanalizację to każdy mieszkający przy tej drodze będzie płacił
Wójt - opłatę adiacencką płaci się w przypadku sprzedaży lub podziału działki. Jeśli zostanie wybudowane urządzenie techniczne i będzie się z niego korzystało to nie.
Józef Pukacki - z tytułu opłaty planistycznej płacimy 25 % wartości działki jeśli będzie podzielona w ciągu jej obowiązywania (5 lat) to opłaty będą podwójne.
Wójt - jeśli z tego powodu wzrośnie wartość działki to tak. Opłata adiacencka i opłata planistyczna to dwie różne sprawy.
Radosław Zamiatała - czy 50% wartości wzrosty jest wielkością określona w ustawie.
Wójt - obecnie jest przygotowywane rozporządzenie wykonawcze do ustawy. Być może , że uchwała nie będzie odpowiadała założeniom rozporządzenia i będzie trzeba ja zmienić.
Przewodniczący poddał projekt pod głosowanie.
Uchwała Rady Gminy Nr XXV/124/04 w sprawie opłaty adiacenckiek p przyjęty większością głosów 10 za i 4 głosy wstrzymujące.
Uchwała stanowi zał. Nr 7

5/ Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości w Potrzebowie przedstawił Stanisław Kasperski.
Do treści uchwały nie wniesiono uwag.
Uchwała Rady Gminy Nr XXV/125/04 w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej podjęta został jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. NR 8

6/ Projekt uchwały w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego przedstawiła Skarbnik. Poinformowała, że plan ten został opracowany na podstawie Planu Rozwoju Lokalnego obejmujący inwestycje na lata 2004 - 2006. Opracowania dokonano na podstawie ustawy o finansach publicznych. Plan składa wie z 2 części : drogi i grunty. Obejmuje okres realizacji, koszty inwestycji.
Do treści projektu nie wniesiono poprawek
Uchwała rady Gminy Nr XXV/126/04 w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego przyjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 9

7/ Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok przedstawiła Skarbnik Gminy.
Poinformowała, że zmiany dotyczą przyjęcia dotacji otrzymanej z Ministerstwa jako zwiększenie subwencji dla gminy. Poza tym zmiany dotyczą przeniesień pomiędzy rozdziałami.,
Do treści uchwały nie wniesiono zastrzeżeń.
Uchwała Rady Gminy Nr XXV/127/04 w sprawie zmian w budżecie gminy podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 10


AD. pkt. 6

Aleksander Poszwiński - zwrócił się z zapytaniem , jaka jest możliwość wycięcia kasztanów w Zaborówcu, P. Golębka przy swoim sklepie zadeklarował wyciąć we własnym zakresie podobnie jak zakrzaczenia na ul. Staroleszczyńskiej.
Barbara Wojciech - naprawione lampy w Potrzebowie znowu nie świecą.
- pobocze wymaga wyrównania.
Marian Białas - zasugerował wydrukowanie w następnej WIZJI Lokalnej aktualnych numerów telefonów do pogotowia w Przemęcie i szpitali.
Wójt
1/ jeśli droga nie będzie przeznaczona do remontu to zgody na wycinkę możemy nie dostać.
Z wnioskiem można wystąpić ale za efekty nie gwarantuje.
2/ usuwanie zakrzaczeń we własnym zakresie jest niebezpieczne . Powstają równe niesnaski pomiędzy rolnikami.
3/ w sprawie linii elektrycznej w Potrzebowie na ostatnim zebraniu nikt nie podjął tego
tematu. Modernizacja była załatwiona. Mogę pomóc w negocjacjach ale mieszkańcy muszą zadeklarować zgodę na postawienie słupów.
Aleksander Poszwiński - zwrócił się z zapytaniem czy może uzyskać upoważnienie do
negocjacji w sprawie budowy chodnika w Zaborówcu.
Wójt - decyzje w sprawach finansowych należą do Wójta . Prowadzenie negocjacji jako przedstawiciel wsi jest dozwolone. Jako reprezentant rady - musi być upoważnienie Przewodniczącego.
Henryk Rygusik - jeśli ktoś podpisze zgodę na przeprowadzenie linii elektrycznej i się wycofa. Mając takie prawo to wieś nie ponosi odpowiedzialności.
Jest droga gminna , gdzie można by przeprowadzić linie.
Wójt - nie mam nic przeciwko jeśli energetyce takie rozwiązanie będzie odpowiadało to proszę z tego skorzysta

Ad. pkt. 8.

Przewodniczący rady stwierdził , że porządek posiedzenia zaplanowany na dzień 28 grudnia został wyczerpany. Podziękował za udział oraz dyskusje. Złożył Życzenia noworoczne . Zakończył posiedzenie Rady Gminy.

Na tym protokół zakończono.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Anita Utracik
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2004-12-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie