Strona główna » Dokumenty » Rada Gminy » Protokoły komisji » Protokół Nr XVII/04

Protokół Nr XVII/04
PROTOKÓŁ Nr XVII/ 04
z posiedzenia Rady Gminy Wijewo odbytego w dniu30 marca 2004 r.
W posiedzeniu udział wzięli :
Członkowie rady zgodnie z lista obecności.
Lista obecności stanowi zał. Nr1

Porządek posiedzenia :

 1. Otwarcie
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacji na temat stanu zagrożenia przeciw pożarowego na terenie gminy Wijewie za rok 2003 .
 6.  Stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie
  działania Rewiru Dzielnicowych w Wijewie za rok 2003
 7. Podjęcie uchwał w sprawach :
1/ zmiany w budżecie na 2003 r,
 1. Stanowisko Rady Gminy Wijewo w sprawie Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.
 2. Sprawozdanie z pracy Komisji
 3. Zapytania i wolne wnioski.
 4. Odpowiedzi na interpelacje.
 5. Zakończenie .


Ad. pkt. 1

Obradom VIII Sesji Rady Gminy przewodniczył jej przewodniczący Stanisław Kasperski. Powitał obecnych na sali członków rady, sołtysów oraz zaproszonych gości.
Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność podejmowanych uchwał.
Przedstawił proponowany porządek obrad, który został przyjęty bez poprawek.

Ad. pkt. 2

Przewodniczący rady zwrócił się o zgłaszanie uwag do protokołu z poprzedniego posiedzenia. Wobec braku uwag protokołu z poprzedniego posiedzenia przyjęty został jednogłośnie.

Ad. pkt. 3

Aleksander Poszwiński
1/ po zimie ujawniły się liczne nielegalne wysypiska śmieci, należy coś z tym zrobić.
2/ posprzątania wymagają również brzegi jeziorne,
3/ po dokonanym sondażu stwierdziłem, że zainteresowanie gazyfikacją jest spore.
Należałoby przedstawić koszty i zrobić sondaż.
4/ na jakim etapie jest sprawa odwodnienia drogi powiatowej w Zaborówcu.
5/ co dalej z oczyszczalna roślinną , czy można ja zaadaptować dla Ośrodka rekolekcyjnego.
Radosław Zamiatała
1/ kiedy będą wycięte drzewa na ul 25 Maja w Wijewie.
2/ co zostało ustalone w SANEPIDzie w sprawie przedszkola.
Henryk Rygusik
1/ na drodze do Sławy przed mostkiem wskazane byłoby oznakowanie mostu
2/ uzupełnić nie świecące lampy uliczne
Stanisław Kasperski
1/ przedstawił pismo złożone przez P. Marka Kowalewicza w sprawie sprzedaży wieczystego użytkowania. Zasugerował konieczność bliższego zapoznania się ze sprawa i podjęcie decyzji na najbliższej Sesji.
Roman Jęśkowiak
1/ w Wijewie zostało wprowadzone ograniczenie do 40 km/h nie zostały jednak usunięte oznakowania, które obowiązywały wcześniej.

Ad. pkt. 4

W sprawozdaniu z działalności w okresie międzysesyjnym Wójt poinformował o odbytych spotkaniach i naradach :
26.02 -uczestniczyłem w zebraniu wiejskim w Potrzebowie, gdzie poruszono sprawę budowy drogo, oświetlenia ,
2.03. - klub sportowy BRENEWIA został wpisany do ewidencji zespołów spoprtowych, zatwierdzony został statut klubu.
4.03 - odbyło się spotkanie z Prezydentem Leszna i przedstawicielami 18 gmin, które popierają projekt gospodarki odpadami.. Koszt segregacji i utylizacji odpadów obliczono na kwotę 56 ml. zł. Rekultywacja pozostałych wysypisko będzie kosztowała następne 40 ml.zł. Do 20156 r, muszą zniknąć wszystkie pozostałe wysypiska.
5.03. - spotkałem się z proboszczem Parafii Śmieszkowo,
7.03. - odbył się festyn rozrywkowo sportowy , z którego dochód przeznaczono na rozwój klubu szkolnego WILGA
9.03 - spotkałem się z P. Sicińska , która buduje dla gminy stronę internetową.
10.03. - odbyło się posiedzenie Stowarzyszenia gmin Nadobrzańskim, gdzie zapoznaliśmy się z Studium Wykonalności Oczyszczania ścieków w obszarze zlewni Obry, które opracowane zostało za pieniądze Ministerstwa Ochrony Środowiska Bawarii Biorąc pod uwagę koszt budowy, eksploatacji oraz projektu przedstawiono 4 rozwiązania
I - budowa 102 oczyszczalni lokalnych (również na terenie Wijewa) - koszt 1100 tys.
II - budowa 23 oczyszczalni komunalnych ( bez Wijewa) - koszt ok. 900 tys.
III - budowa 10 oczyszczalni regionalnych - koszt ok. 800 tys. ( plus kanalizacja -800)
IV - budowa oczyszczalni przydomowych - koszt ok. 1 800 tys
11.03 - odbyłem spotkanie z Prezesem BS we Wschowie na temat zagospodarowania terenu przed BS.
12.03. - odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej
14,03.- uczestniczyłem w targach turystycznych w Berlinie - prezentacja gminy odbywała się w ramach Regionu Leszno. Stanowisko było zauważane i dobrze prezentowało się na tle innych.
15.03. - spotkałem się w Lesznie z Panem Tomaszewskim, gdzie omówiliśmy sposób i wielkość dofinansowania remontu pałacu oraz parku w Wijewie.
16.03. - odbyło się spotkanie w sprawie Krajowego Systemu Oczyszczania Ścieków, gdzie nasza gmina nie została zakwalifikowana,
17.03. - spotkałem się z Prezesem Związku Wodociągów we Wschowie celem omówienia zakresu rzeczowego projektu budowy linii wodociągowej na Kalek
18.03. wręczyłem medale z okazji 50 lecia pożycia małżeńskiego Państwu . Bramborom z Zaborówca.
19.03. - odbył się festyn charytatywny na rzecz leczenia Artura
22.03. - posiedzenie wspólne odbyły Komisje Rady Gminy,
23.03 - uczestniczyłem w konferencji samorządowców i przedstawicieli Banków Spółdzielczych.
25.03. - odbyło się wyjazdowe posiedzenie Oddziału Gminnego Związku OSP w Zaborówcu
26.03. - comiesięczne spotkanie Wójtów gdzie omówiono nowe zadania związane z wypłatą świadczeń socjalnych przez gminy (OPS)
29.03. - przewodniczyłem posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Region Leszno gdzie rozpatrzono sprawę absolutorium

Ad. pkt. 5

Sprawozdanie o stanie zagrożenia przeciw pożarowego na terenie gminy w 2003 roku przedstawił Komendant Gminny OSP Stefan Dederek .
Informacja stanowi załącznik Nr 3
Jarosław Szolc - opiekun gminy z ramienia Państwowej Straży Pożarnej uzupełnił informację o zdarzenia w skali powiatu. Podkreślił, że na terenie gminy zauważa się spadek zdarzeń w których interweniowała straż.
Szczególna uwagę należy zwrócić na zagrożenie pożarowe, główne przyczyny to wypalanie .łąk na wiosnę oraz jesienią spalanie resztek z działek i pól, gdzie ustalenie sprawcy jest trudne. Ważnym elementem naszej działalności jest posiadanie przez jednostkę w Brennie sprzętu do ratownictwa drogowego, co umożliwia sprawniejsze dysponowanie i szybsze przybycie na miejsce zdarzenia.
Aleksander Poszwiński - nie wszystkie drogi są przystosowane do dużego sprzętu , czy przewiduje się modernizacje takich dróg.
Jarosław Szolc - o kłopotach w dojeździe dowiadujemy się w trakcie akcji. Każda sekcja posiadają taka ilość węży, że bez względu na odległość sa w stanie zapewnić pierwszą pomoc.

Ad. pkt. 6

Informację na temat bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy przedstawił Kierownik Rewiru Dzielnicowych w Wijewie Ryszard Samuś,.
Informacja stanowi załącznik Nr 4
Bernard Dominiczak - Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Lesznie poinformował o pracy Policji w skali powiatu. Podkreslił, że powiat leszczyński zalicza się do jednych z najlepszych pod względem prewencji w województwie. Wykrywalność przestępstw wynosi74,4 %. W porównaniu z rokiem 2002 w 2003 znazcnie zmniejszyła się liczba ofiar śmiertelnych z 14 do 4. Poprawa bezpieczeństwa jest zasługa między innym i radnych, którzy wyrażają zgodę na dofinansowanie policji w postaci paliwa. Znacznie ułatwia to prace i zwiększa operatywność funkcjonariuszy.
Policja oceniana jest na podstawie wyników i ankiet sporządzanych przez różne firmy.Liczy się sposób interwencji 9i szybkość reagowania.
Na podstawie danych z województwa sporządzono zegar przestępstw, który przedstawia się następująco :

Rodzaj przestępstwa

Województwo

kraj

kradzieże

5 min

28 sek

Przestępstwa. gospodarcze

32min 46 sek

3 godz. 04. min

morderstwa

4 dni 12 godz.

8 godz, 25 min

Włamania

24 godz. 28 min

1 godz. 47 min.

rozboje

2godz. 59 min 38 sek

10 min. 10 sek

gwałty

2 dni 6 godzin

2 godz, 46 min 21 sek.


Marian Białas - czy za przekroczenie prędkości można otrzymać dwie kary , mandat i punkty.
Bernard Dominiczak - są przepisy w postaci taryfikatora, które określają wielkość kary za poszczególne wykroczenia. W przypadkach niektórych wykroczeń są one podwójne.
Wójt - stwierdził, że porównanie zegarowe przestępstw jest ciekawe. Zwróci się z zapytaniem o możliwość zabezpieczenia dodatkowego etatu w czasie sezonu.
Bernard Daminiczak - zapewnił, że w czasie sezonu osoba dodatkowa będzie zatrudniona..

Ad. pkt. 7

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok przedstawiła Skarbnik - Elżbieta Wolnik
Poinformowała, że dokonuje się zwiększenia budżetu w dziale opieka społeczna o kwotę
4 035 zł na przygotowanie stanowiska do obsługi świadczeń społecznych., wobec czego należy ująć ten wydatek w inwestycjach. Przeniesienia dokonano w dziale oświata oraz przekwalifikowano środki na paliwo dla Policji.
Do treści uchwały nie wniesiono uwag,
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XVII/88?04 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 6
Ad. pkt. 8

Przewodniczący obrad przedstawił proponowaną treść stanowiska rady w sprawie programu oczyszczania ścieków.
Wójt - wyjaśnił, że jest to kolejny krok przeciw nie zakwalifikowania naszej gminy do Krajowego Systemu Oczyszczania. Korzyści z przynależności do takiego systemu są duże . Złożone odwołanie do Ministra nie przyniosło oczekiwanych rezultatów.
Aleksander Poszwiński - czy na nie przyjęcie gminy do systemu było uzasadnione.
Wójt - nie otrzymaliśmy żadnego uzasadnienia.

Ad. pkt. 9

Radna Genowefa Zielnica - członek Komisji Rewizyjnej przedstawiła zebranym wyniki kontroli przeprowadzonej w zakresie realizacji interpelacji radnych. Ogólnie stwierdzono, że 4 interpelacje nie zostały zrealizowane natomiast są takie, na które nie uzyskano odpowiedzi lub odpowiedzi były ogólnikowe - niezadowalające.

Ad. pkt. 10

Genowefa Zielnica - zaapelowała o wypośrodkowanie stanowiska w sprawie przedszkola.
Pozostawienie 9 godzinnego z dowozem wyżywienia na dłuższą metę nie będzie zadawało egzaminu. Jest to jedyne przedszkole w gminie i powinniśmy je utrzymać.

Aleksander Poszwiński - ograniczenie prędkości w Zaborówcu nie jest przestrzegane, czy jest możliwe ustawienie podwójnej kontroli radarowej.

Ad. pkt. 11

Na złożone interpelacje i zapytania odpowiedzi udzielił Wójt :
1/ nielegalne wysypiska na terenie wielkopolski nie są największym problemem. Jest jeden sposób ustalenie właściciela śmieci. I nałożyć mandaty karny. Jest to jednak trudne.
Karanie właści8ciela gruntu jest nie właściwe. Sprzątanie terenów przy trasach drogowych wymaga odpowiedniego przeszkolenia i wyposażenia, nie można to zrobić we własnym zakresie.
2/ z pewnością przed przystąpieniem do budowy gazociągu należy mieszkańców zapoznać z kosztami eksploatacji i kosztami przyłączy.
3/ jak zapewniało starostwo droga powiatowa w Zaborówcu będzie odwodniona w II kwartale 2004 r.
4/ oczyszczalnia roślinna - w obliczu budowy kanalizacji ściekowej budowa takiego obiektu mija się z celem. Wykorzystanie je w ośrodku rekolekcyjnym jest niemożliwe ponieważ jest ona zaprojektowana pod konkretny teren.
5/ wszystkie wymogi co do zgody na wycięcie drzew na ul. W. Witosa ze strony gminy zostały spełnione, kiedy wytną zależy od Rejonu Dróg Wojewódzkich
6/ oznakowanie mostu należy zgłosić do Rejonu Dróg Powiatowych.
7/ temat modernizacji oświetlenia ulicznego jest podjęty, będziemy wymieniać
8/ gmina nie może uwłaszczyć gruntów będących w wieczystym użytkowaniu. Grunta
takie można sprzedaż z prawem pierwokupu dla użytkowania. Musi być na to zgoda rady.
9/ należy zwrócić uwagę RDW o usunięciu niepotrzebnych znaków.
10/ w sprawie przedszkola , nie można mówić o faktach, których nie ma , zgłaszane obawy są przedwczesne. Komisje zobligowały mnie do 9 godzinnego przedszkola z dowożonym jedzeniem i takie będzie.
Marian Zając jakie ustalenia zostały poczynione w sprawie Kalku.
Wójt - jest przygotowany projekt. Powiat robi problemy z przyłączami, które musza iść pod ulicą. Obecnie jesteśmy na etapie starania się o zezwolenie na budowę.
Stanisław Kasperski - wniosek o ograniczenie prędkość w Wijewie dotyczył tylko drogi wojewódzkiej i do tego należy powrócić,
Bernard Dominiczak - nie możemy być wszędzie aby zapewnić bezpieczeństwo. Służby są planowane w miejscach gdzie jest największe zagrożenie Przestrzeganie przepisów staramy się egzekwować w miarę naszych możliwości. Wnioskowaliśmy o wideo-radar - niestety nie otrzymaliśmy.
Stanisław Kasperski - należy skontaktować się z Rejonem Dróg Wojewódzkich - wyjaśnić sens naszego wniosku. Wprowadzenie ograniczenia na terenie całej wioski jest nie w porządku.

Ad. pkt. 12.

W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Przewodniczący Rady podziękował za udział i zakończył posiedzenie.

Na tym, protokół zakończono.


Protokołowała.
D. MitrusInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Anita Utracik
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2004-03-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie