Strona główna » Dokumenty » Rada Gminy » Protokoły komisji » Protokół Nr X/03

Protokół Nr X/03
PROTOKÓŁ Nr X/03
z posiedzenia Rady Gminy Wijewo odbytego w dniu
05 września 2003 roku.
=====================================================W posiedzeniu udział wzięli :
Członkowie rady zgodnie z lista obecności.
Lista obecności stanowi zał. Nr1
Sołtysi wsi gminy Wijewo zgodnie z lista obecności..
Lista obecności stanowi zał. Nr 2
Zaproszeni goście zgodnie z lista .
Lista gości stanowi zał. Nr 3
oraz
rolnicy zainteresowani rozpatrzeniem zarzutów i protestów do plany
Sylwester Rękoś
Marek Sobol

Porządek posiedzenia :
  1. Otwarcie .
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia .
  3. Interpelacje i zapytania radnych.
  4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
  5. Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2003 roku.

6. Podjęcie uchwał w sprawie :
1/ rozpatrzenia zarzutu do zmiany miejscowego planu ogólnego
zagospodarowania przestrzennego gminy Wijewo w miejscowości Brenno
działka Nr ewid. 304/2.
. 2/ rozpatrzenia protestu do zmiany miejscowego planu ogólnego
zagospodarowania przestrzennego gminy Wijewo w miejscowości Wijewo
ul. Lipowa Nr ewid. działki 746/9.
3/ rozpatrzenia protestu do zmiany miejscowego planu ogólnego
zagospodarowania przestrzennego gminy Wijewo w miejscowości Wijewo
działka Nr ewid. 747/4.
2/ zmiany w budżecie gminy na 2003 rok,
3/ procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju szczegółowości
materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
4/ zasad funkcjonowania i trybu korzystania z usług
Przedszkola w Wijewie .

7. Wolne głosy i wnioski


8. Odpowiedzi na interpelacje
9. Zakończenie.

Ad. pkt. 1

Obradom VIII Sesji Rady Gminy przewodniczył jej przewodniczący Stanisław Kasperski. Powitał obecnych na sali członków rady, sołtysów oraz zaproszonych gości.
Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność podejmowanych uchwał.
Przedstawił proponowany porządek obrad, który został przyjęty bez poprawek.

Ad. pkt. 2

Przewodniczący rady stwierdził, że protokół z poprzedniego posiedzenia odzwierciedla przebieg obrad wobec czego zaproponował przyjęcie protokołu bez czytania. Propozycja została przyjęta i protokołu z poprzedniego posiedzenia przyjęty został jednogłośnie bez czytania.

Ad. pkt. 3

Aleksander Poszwiński - w celu pozyskania dodatkowych środków dla gminy należy znaleźć
sposób na opodatkowanie budynków zamieszkałych a nie zgłoszonych do
opodatkowania z powody dokumentów o zakończeniu budowy.
  • na zebraniu wiejskim została podjęta uchwała o budowie chodnika

w Zaborówcu, czy coś w tej sprawie zostało zrobione.
Genowefa Zielnica - na skrzyżowaniu ul. W.Witrosa i Zachodniej krawężniki są zbyt
wysokie, utrudniony podjazd,
Alojzy Wolniczak - na jakim etapie są przygotowania do budowy ulic Piaski,
Biedaszkowo i do Potrzebowa - czy na rok bieżący prace zostały zakończone.
Henryk Rygusik - wspomniane skrzyżowanie jest zbyt wąskie duże samochody wjeżdzające
w ul. Zachodnia od strony Wschowy nie mieszczą się wjeżdżając na chodnik
Stanisław Kasperski - rolnicy - producenci mleka są zobowiązać dostarczenia badania wody.
Większość korzysta z wodociągu, gdzie są robione badania

Ad. pkt. 4

Informacje z pracy w okresie międzysesyjnym złoży ł Wójt Ireneusz Zając .
Na wstępie Wójt przedstawił nowego dyrektora GOK, który został zatrudniony na okres próbny do kwietnia 2004 r. Pana Zbigniewa Wojciechowskiego.
W okresie od ostatniej Sesji odbyłem następujące spotkania :
1.07. - z Marszałkiem Województwa w sprawie pozyskiwania funduszy europejskich.
- konieczności rejestracji pocztą elektroniczną inwestycji gminnych.
2.07 - z dyrektorem BS P. Kondraciukiem w sprawie zagospodarowania placu wokół filii
banku
3.07 - uczestniczyłem w uroczystościach strażackich w Wieleniu,
4.07 - dokonano odbioru stacji wodociągowej w Zaborówcu przez SANEPID,
6.07 - odbyła się WIJEWIADA
7.07 - spotkanie z kierownikiem Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie w sprawie
zatrudnienia bezrobotnych.
9.07 - spotkanie z przedstawicielami funduszy międzynarodowej finansowej - Erikiem
Gitnerem z Niemiec .
15.07 - w Stowarzyszeniu Gmin Nadobrzańskich odbyło się spotkanie z przedstawicielami
firmy EWE w skład której wchodzi spółka MOW z Międzyrzecza .
16.07 - omówiono warunki zatrudniuenia trenera „BRENEWI” - p. Marka Głotkowskiego .
21.07 - przyjąłem delegacje z Brenna Ostrów , którzy wnieśli protest do uchwały
określającej godziny pracy placówek handlowych i gastronomicznych,

22.07 -odbyła się uroczystość przekazania samochodu gaśniczego dla jednostki
OSP w Wijewie oraz operacyjnego dla OSP w Brennie z udziałem komendanta
Głównego PSP gen. Teofila Jankowskiego, Komendanta Wojewodzkiego w Poznaniu
gen. Ryszarda Kaińskiego
23.07- odbyło się w Lesznie otwarcie Centrum Powiadamiania Kryzysowego przy
Komendzie Miejskiej PSP
24.07 - uczestniczyłem w obchodów Święta Policji w Rydzynie ,
- w Wijewie odbyło się zebranie dotyczące przygotowania do dożynek i zawodów
konnych
25.07 - odbył się zjazd Stowarzyszenia Regionu turystycznego „Leszno” , gdzie dokonano
wyboru władz stowarzyszenia,
- spotkanie wójtów na temat ustawy o ustroju rolnym ( w części dotyczącej wydawania
zaświadczeń o prowadzeniu i zarządzaniem gospodarstwem rolnym.
29.07 -Urząd Wojewódzki dokonał kontroli wydanych Zarządzeń Wójta od czasu
wyborów bezpośrednich. w ilości 35 - ocena bardzo pozytywna,
3.08 - uczestniczyłem w zawodach konnych w powożeniu w Wijewie,
4.08 - otrzymałem zawiadomienie od energetyki o dostąpieniu od budowy linni
energetycznej w Potrzebowie w części dotyczącej przebiegu tej linii przez grunty
p. Ireneusza Wojciechowskiego w związku z żądanym odszkodowaniem .
5.08 - przyjąłem delegację ze Żnina , która zapoznała się z sposobem zaopatrzenia gminy
w wodę
- przeprowadziłem rozmowę z panami Wojciechowskim i Michalskim w sprawie
sposobu odwodnienia posesji
6.08 - odbyło się zebranie mieszkańców Potrzebowa w sprawie lini energetycznej i rowu
odwadniającego.
12.08 - ponownie spotkaliśmy się z mieszkańcami Potrzebowa , przedstawicielami ENEA
i projektantem . Podpisano protokół rozbieżności, oraz rezygnację z jednego zasilania..
13.08 -spotkałem się z P. Łakomcem Dyrektorem Przemęckiego Parku Krajobrazowego
- spotkałem się z Dyrektorem Zespoły Szkól w Brennie gdzie omówiona została decyzja
SANEPIDU oraz przygotowanie do roku szkolnego.
14.08 - przyjęto P. Tomasza Szmyta na stanowisko Kierowcy autobusu szkolnego .
- uczestniczyłem w dożynkach wiejskich w Zaborówcu,
15.08 - odbyły się dożynki wiejskie w Potrzebowie ,
17.08 - w Wijewie odbyły się zawody konne - II próba terenowa
19.08 - odbył się Zjazd Gmin Nadobrzańskich w Granowie- celem spotkania było
przekształcenie stowarzyszenia w Związek
20.08 - odbyłem spotkanie z Dyrektorem Energetyki Poznańskiej P. Ryszardem Pietką w celu
złagodzenia konfliktu w Potrzebowie
24.08 - odbyły się w Wijewie dożynki gminne ,
25.08 - dokonano sprzedaży działki gminnej w Radomyślu o pow. 9,9 ara za kwotę 5000 zł.
27.08 - odbyło się spotkanie z dyrektorami placówek oświatowych, gdzie omówiono arkusze
organizacyjne na rok szkolny 2003/2004, oraz dowozy dzieci, rozmieszczenie zerówek,
prtace swietlic szkolnychia , Dyrektor szkoły w Brennie zgłosiła preopozycję
nadania szkole imienia oraz utworzenia liceum uzupełniającego.
28.08 - dokonano ustaleń z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Nowym Tomyślu w sprawie
modernizacji drogi wojewódzkiej
29.08 - spotkałem się z P. Chocianowskim prezesem wodociagów, w sprawie realizacji prac
bieżących,
30.08 - uczestniczyłem w dożynkach wiejskich w Brennie
1.09 - odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego oraz uroczystości pod pomnikiem
poległych w związku z rocznica wybuchu II Wojny Światowej.
4.09 - odbyło się spotkanie Dyr. PZU z dyr. placówek oświatowych gdzie omówiono
warunku ubezpieczenia i współpracy.
- odbyło się spotkanie z kierownikiem planowania przestrzennego w Poznaniu
w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

Ad. pkt. 5

Informacje na temat realizacji budżetu za I półrocze 2003 roku przedstawił radzie Wójt.
Poinformował, że wykonanie budżetu kształtuje się na wysokości 57 % co stanowi dobry wynik.
Udało się pozyskać wszystkie przysługujące z Urzędu Marszałkowskiego fundusze .
Wykonanie pozycji - podatek od środków transportowych jest wysokie ponieważ zostały ściągnięte zaległe kwoty.
Aleksander Poszwiński - trudno nam dyskutować nad wykonaniem, ponieważ materiały
dotarły zbyt późno. W dziale 900 - ochrona środowiska są środki na oczyszczalnie
roślinną. Była podjęta decyzja o zaniechaniu budowy.
Wójt - decyzja w sprawie budowy należy do rady. Asekuracyjnie zostało to umieszczone
w budżecie ponieważ pozwolenie jest na 2 lata. Jeśli Związek Gmin Nadobrzańskich nie przedstawiła interesującej oferty finansowani oczyszczalni to wówczas możemy wrócić
do roślinnej i kontynuować budowę.
Przewodniczący rady - we wrześniu planujemy posiedzenia komisji rady - wówczas będzie
można omówić wykonanie budżetu
Wójt - materiały zostały dostarczone nie w terminie ponieważ nie ma obowiązku dostarczania wykonania budżetu za półrocze. Jest to po to aby rada była zorientowana w stopniu wykonania budżetu.

Ad. pkt. 6

1/ O przedstawienie tematu uchwał dot. planu zagospodarowania przestrzennego Przewodniczący poprosił P. Leszka Piotrowskiego- insp. ds. budownictwa.
Leszek Piotrowski - wyjaśnił, że po wyłożeniu planu do publicznego wglądu w sprawie niezgodności i uwag można było składać protesty i zarzuty.
Przedstawił zgłoszony zarzut P. Rasiukiewicz z Wrocławia oraz protestu P. Rekosia
z Brenna i P. Rynka z Wijewa
Działka P. Rasiukiewicz była w studium przeznaczona do zabudowy . W planie teren pod zabudowę został rozszerzony . Nastąpił błąd graficzny, który został przez projektantów sprostowany.
Jerzy Zalewski - w planie poszerzona została strefa inwestowania, która to nie była ujęta
w studium. Wobec powyższych niezgodności zarzut należy rozpatrzyć pozytywnie.
Aleksander Poszwiński - czy działka ta była ujęta pod budownictwo tylko w części.
Wójt - w studium teren zabudowy kończył się na działce P. Rasiukiewicz natomiast w planie teren ten został powiększony o przyległy teren.
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia zarzutu do zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Wijewo w miejscowości Brenno działka
Nr ewid. 304/2. przedstawił Przewodniczący rady.
Uchwała Rady Gminy Wijewo NR X/ 44/03 w sprawie rozpatrzenia zarzutu do zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Wijewo
w miejscowości Brenno działka Nr ewid. 304/2. podjęta została jednogłośnie.
Uchwala stanowi
załącznik Nr 4
2/ Jerzy Zalewski - Wniosek P. Rekosia nie może zostać uwzględniony, pomimo ze został złożony w terminie ponieważ działka objęta protestem nie jest uwzględniona w Studium rozwoju gminy jako inwestycyjna.


Sylwester Rękoś - wnioskowana działka graniczy z terenem budowlanym. Jeśli studium
odrzuciło możliwość inwestowania na tym terenie to dlaczego nie zostałem o tym
powiadomiony.

Genowefa Zielnica - decyzja jest trochę niezrozumiała, ponieważ jest to słaba ziemia
nadająca się tylko pod budownictwo.
Jerzy Zalewski - dlaczego nie zostało ujęte w studium należałoby szukać w toku
postępowania przygotowawczego do studium. Wprowadzenie jakiejkolwiek zmiany
niezgodnej z studium może unieważnić plan.
Wójt - opracowując wcześniejsze plany na inwestowanie w tym rejonie nie wyraził zgody rejon dróg powiatowych i wojewódzkich, zastrzegając sobie w przyszłości rozbudowę skrzyżowania. Przyjmując wniosek P. Rękosia do planu pozbawiamy się nowego planu i wszystkie podmioty starające się o zezwolenie na budowę będą musiały przeprowadzić rozprawę administracyjną aby uzyskać pozwolenie . Już w 1993 r. nie było zgody na ta działkę.
Sylwester Rękoś - skrzyżowanie jest 300 m od wnioskowanego terenu.
Krzysztof Pietrzak - studium zostało przyjęte i wszystkie dokumentu późniejsze muszą
być zgodne z obowiązującymi dokumentami.
Wójt - działka była rozpatrywana globalnie, być może , że pojedyncza działka będzie można
dołączyć w drodze rozprawy.
Alojzy Wolniczak - chcielibyśmy aby wszyscy byli zadowoleni ale jest to zbyt kosztowne
aby rezygnować z rocznej pracy przy opracowaniu planu.
Przewodniczący rady - przyjęcie wniosku skutkuje zbyt dużymi konsekwencjami. Decyzja należy do rady.
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia protestu do zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Wijewo w miejscowości Wijewo ul. Lipowa
Nr ewid. działki 746/9. przedstawił przewodniczący obrad .
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr X/45/03 w sprawie rozpatrzenia protestu do zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Wijewo w miejscowości Wijewo ul. Lipowa Nr ewid. działki 746/9. podjęta została większością głosów : 13 za przy 3 głosach wstrzymujących.
Uchwała stanowi
zał. Nr 5
3/ Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia protestu do zmiany miejscowego planu ogólnego
zagospodarowania przestrzennego gminy Wijewo w miejscowości Wijewo działka
Nr ewid. 747/4. przedstawił zebranym Stanisław Kasperski..
Wyjaśnił, że złożony protest stanowi podobna sprawę jak wcześniej rozpatrywana.
Poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr X/46/03 w sprawie rozpatrzenia protestu do zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Wijewo
w miejscowości Wijewo działka Nr ewid. 747/4. podjęta została jednogłośnie .
Uchwała stanowi
zał. Nr 6
4/ Projekt uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2003 rok przedstawiła
Skarbnik gminy.
Poinformowała, że, zwiększa się budżet po stronie dochodów raz wydatków a powstały niedobór zostanie pokryty z nadwyżki budżetowej. Pieniądze wydatkowano na zakup komputera.
Do treści projektu uchwały nie wniesiono uwag.
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr X/47/03 w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2003 r podjęta zosta jednogłośnie.
Uchwała stanowi
załącznik Nr 7
5/ Projekt uchwały w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju
szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
przedstawiła Skarbnik Gminy .
Wyjaśniła , że w 1999 r. podjęta została uchwała o procedurze uchwalania budżetu w której były sformułowania Sekretarz gminy oraz Zarząd. Gminy Są to organu już nie funkcjonujące wobec czego należało dokonać zmian w miejsce Sekretarza wpisać zastępca Wójta celem aktualizacji..
Do treści projektu nie wniesiono zapytań.
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr X/47/03 w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi
załącznik Nr 8
6/ Projekt uchwały w sprawie zasad funkcjonowania i trybu korzystania z usług
Przedszkola w Wijewie przedstawił Przewodniczący rady.
Wójt wyjaśnił, że sytuacja lokalowa przedszkola jest trudna. Prowadzone działania typu wyprowadzenie przedszkola do szkoły miały na celu poprawę warunków lokalowych .
Aby przedszkole funkcjonowało na równych zasadach z innymi powinno wypracować dochód własny w wysokości 40 % potrzeb. Obecnie jest ono utrzymywane z podatków wszystkich mieszkańców.
Adaptacja nowego ośrodka zdrowia jest zbyt kosztowna .
Genowefa Zielnica - przedszkole powinno być tanie ponieważ dzieciom należy się równy
start, niech wszystkie mają równe szanse.
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr X /48/03 w sprawie zasad funkcjonowania i trybu korzystania z usług Przedszkola w Wijewie . podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi
załącznik Nr 9
Ad. pkt 7

Wójt - przedstawił zebranym propozycje stawek wynajmu sali mniejszej w Brennie, jakie przygotował Dyrektor GOK.
Roman Jęśkowiak - wynajem mniejszej sali będzie blokował korzystanie z dużej ponieważ
nie ma innego wejścia. Czy będzie to korzystne dla GOK.
Wójt - jeśli po kalkulacjach okaże się, że będą z tego powodu straty dla GOK to zmienimy
zasady pobierania opłat.
- przedstawił treść pisma jakie wpłynęło do urzędu od mieszkańców terenów rekreacyjnych i mieszkańców Zaborówca dotyczące pobudowania plaży ogólno dostępnej .
Wyjaśnił, że obowiązkiem organizatora wypoczynku jest zapewnienie organizacji czasu wolnego oraz ewentualnego transportu w przypadku odległych wycieczek zwłaszcza dla osób niepełnosprawnych.
Aleksander Poszwiński - intencja tego pisma było wyrażenie woli wypoczywających oraz
mieszkańców Zaborówca . Trzy był taki projekt budowy plaży zgłoszony przeze
mnie Uzgodniony był wykup ziemi oraz dofinansowanie przez Ośrodek
Rekolekcyjny. Obecnie kierownictwo się zmieniło a rolnik zrezygnował ze
sprzedaży. Ma to być plaża dla wszystkich.

Alojzy Wolniczak - czy nie może prowadzić napraw oświetlenia ulicznego ktoś miejscowy.
- zjazdy z chodnika koło p. Skrzypczaka kruszą się.
- brama na boisku jest oberwana i ciągle otwarta ,
Józef Pukacki - kratki ściekowe są zamulone ,
Edwin Wojciech - droga na Piaski na skrzyżowaniu z Młyńską zapada się, kamienie
wypadają. Ostatni przekop został niewłaściwie naprawiony .

Ad. pkt 8

W odpowiedzi na interpelacje i wnioski Wójt poinformował, że :
1/ była propozycja, aby pozwolenie na budowę określało czas budowy a tym samym okres
od którego można pobierać podatek. Niestety propozycja upadła i nadal obowiązuje fakt
zgłoszenie zakończenia budowy. Nieprawidłowości stwierdzone przez urząd są
zgłaszane do starostwa jednak nie są uwzględniane, następne wykazy wracają z tym
samym błędem.
2/ na temat budowy chodnika w Zaborówcu sa prowadzone rozmowy. Jak widać w terenie
będzie on wąski, dużo zależało będzie od właścicieli przyległych posesji.
3/ obniżenie krawężnika wymaga przebudowy co jest związane z kosztami oraz zgody
właścicieli dróg ( Zarządu Dróg Wojewódzkich i Powiatowych
4/ ul. Piaski i Biedaszkowo . Obecnie Zarząd Dróg Powiatowych ma uwagi co do
odprowadzenia wody deszczowej. Opóźnia się również uzyskanie zezwolenia. W celu
przyspieszenia procedury będziemy pisać o skrócenie czasu ogłoszenia przetargu .
Na ul. Piaski planujemy położenie pierwszej warstwy
5/ poszerzenie zakrętu w ul. Zachodnią nie jest możliwe z powody braku miejsca.
6/ badanie wody dla rolników produkujących mleko. Badania są prowadzone na hydroforni
z której wszyscy korzystają. Jeśli będzie to możliwe to będziemy wydawać takie
zaświadczenia.
7/ kratki ściekowe należy odmulić,
8/ komisja gospodarcza może sprawdzić wszystkie braki ,
9/ stan zjazdu na ul. Powstańców w Brennie koło P. Kruka należy sprawdzić,
10/ zlecić pospawanie i naprawę bramy, dachu nie będziemy naprawiać,
11/ zapadnięty chodnik do sprawdzenia przez komisję,
12/ naprawa oświetlenia będzie na dotychczasowych zasadach, nie można tego zmienić,
13/ bruk na ul. Piaski powinny naprawić wodociągi jeśli oni robili przekop,
Alojzy Wolniczak - na wiosnę był przeprowadzony remont dróg asfalt jest popękany
należałoby to przed zima pozalepiać
- GOK musi się z czegoś utrzymać, ale ludzie w Brennie dużo zrobili dla
tego obiektu . Są rozgoryczeni ponieważ teraz musza płacić za korzystanie
z pomieszczeń.
Radosław Zamiatała - czy stawki opłat za sale w Wijewie również się zmieniły,
Edmund Wojciech - prace na drodze do Potrzebowa w tym rok zostały zakończone.
Zasugerował aby zaprosić władze powiatu i na miejscu porozmawiać o dalszych
inwestycjach na naszej gminie.
Marian Zając - podatek się deklaruje a nie wymierza. Jeśli są budynki zamieszkałe
należałoby dla przykładu parę wymierzyć i naliczyć podatek. Płaci się od użytkowania
a nie od decyzji o oddaniu do użytku.
Wójt - podstawa do opodatkowania jest deklaracja właściciela lub wypis z rejestru gruntów. W sytuacji kiedy gmina zgłasza istnienie domu to Starostwo powinno to sprawdzić i dokonać zmiany w rejestrach.
Planujemy : uporządkowanie gospodarki gruntami na terenach rekreacyjnych między innymi poprzez sporządzenie projektu podziału dróg .

Ad. pkt. 9

W związku z brakiem dalszej dyskusji i wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący podziękował za udział i zakończył posiedzenie.Na tym posiedzenie zakończono .Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Anita Utracik
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2003-09-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie