Strona główna » Dokumenty » Rada Gminy » Protokoły komisji » Protokół Nr IX/03

Protokół Nr IX/03
PROTOKÓŁ Nr IX/03
z posiedzenia Rady Gminy Wijewo odbytego w dniu  30 czerwca 2003 roku.
=====================================================W posiedzeniu udział wzięli :
Członkowie rady zgodnie z lista obecności.
Lista obecności stanowi zał. Nr1
Sołtysi wsi gminy Wijewo zgodnie z lista obecności..
Lista obecności stanowi zał. Nr 2
Zaproszeni goście zgodnie z lista .
Lista gości stanowi zał. Nr 3
oraz
Dyrektor Biura Stowarzyszenia Gmin Nadobrzańskich - Adam  Koziński


Porządek posiedzenia :

 1. Otwarcie.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 3. Interpelacje i wnioski radnych.,
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja z przebiegu roku szkolnego 2002/2003 oraz stan przygotowań

do roku 2003/2004 w :
  • Zespole szkól Gminy Wijewo w Brennie,
  • Szkole Podstawowej w Wijewie,
  • Przedszkolu ,
   1. Podjęcie uchwał w sprawach :
    • zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2002 Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Gminnego Ośrodka Kultury ,
    • zmian w budżecie gminy na 2003 rok.,
    • utworzenie Związku Międzygminnego ,
    • dodatku specjalnego dla Wójta Gminy ,

    •       7. Wolne głosy i wnioski,
     1. Odpowiedzi na interpelacje .
     2. Zakończenie .


     Ad. pkt. 1

     Obradom VIII Sesji Rady Gminy przewodniczył jej przewodniczący Stanisław Kasperski. Powitał obecnych na sali członków rady, sołtysów oraz zaproszonych gości.
     Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność podejmowanych uchwał.
     Przedstawił proponowany porządek obrad, który został przyjęty bez poprawek.

     Ad. pkt. 2

     Przewodniczący rady zwrócił się o zgłaszanie uwag do protokołu z poprzedniego posiedzenia. Wobec braku uwag protokołu z poprzedniego posiedzenia przyjęty został jednogłośnie.

     Ad. pkt. 3

     Radosław Zamiatała - na ul. Kargowskiej od strony Brenna jest bardzo trudny wyjazd
     krzaki porastające pobocze znacznie ograniczają widoczność dla wyjeżdżających
     z drogi powiatowej na drogę wojewódzką.
     Józef Pukacki - w Brennie na ul. Powst. Wlkp Kościelnej i Wiatracznej jest podwójna linia
     telefoniczna . Jeśli jest zakopany kabel to należy z niego korzystać (podłączyć
     telefony) i usunąć przeszkadzające słupy.
     Marzanna Daleka - zwróciła się o 4 tys. zł. na uporządkowanie i zagospodarowanie
     placu dla dzieci w Miastku.
     Aleksander Poszwiński - wnioskował o budowę chodnika w Zaborówcu jako niezbędny
     element zapewnienia bezpieczeństwa dla pieszych oraz o egzekwowanie
     ograniczenia prędkości co również wpłynie na bezpieczeństwo pieszych .
     Stanisław Kasperski - zaproponował aby zrezygnować z budowy oczyszczalni roślinno
     stawowej na rzecz budowy ul. Piaski.
      • rozpatrzyć możliwość rozbudowy oczyszczalni w Wieleniu i wspólne korzystanie z niej

       Ad. pkt. 4

       Sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym złożył Wójt informując o odbytych
       spotkaniach i naradach :
       23 i 24.05. - gościliśmy na terenie gminy uczestników II regat jachtów sterowanych radiem.
      • uczestniczyłem w spotkaniu wójtów na temat zagrożeń wynikających z

     przynależności do Przemęckiego Parku Krajobrazowego. Analizowano możliwość
     wystąpienia z parku.,
     26.05. - odbyłem spotkanie z Prezesem MZWiKW we Wschowie na temat wykorzystania
     pieniędzy ze składki amortyzacyjnej (32 tys.), które planujemy wykorzystać na
     przygotowanie projektu zbiornika w Radomyślu i sieci na Kalek
     27.05.- odbyło się posiedzenie Zarządu Gminnego OSP - gospodarzem był0 OSP
     w Radomyślu , gdzie omówiono sprawy finansowania imprez strażackich.
     28.05.- odbyłem spotkanie z Panią Sicińską, gdzie zostały omówione sprawy związane
     z tworzeniem Biuletynu Informacji Publicznej gdzie można będzie znaleźć
     informacje o pracownikach i radnych naszej gminy.
     29.05.- spotkałem się z P. Misiornym przedstawicielem PZU w sprawie dofinansowania
     zakupu nożycy pneumatycznych do OSP Brenno. Otrzymaliśmy dotację w wys. 6 tys.
     30.05 - się w sali wiejskiej w Wijewie spotkanie na temat UNI z posłem naszego
     regionu Ryszardem Haynem
     31.05 - uczestniczyliśmy w obchodach 70 lecia jednostki OSP w Potrzebowie.
     1.06. - odbył się festyn szkolny organizowany przez szkołę w Wijewie. Dochód
     przeznaczono na leczenie Artura.
     2.06. - odbyłem spotkanie z Komendantem Zarządu Powiatowego OSP Krzysztofem
     Pobudkiem, Prezesem ZP OSP Stanisławem Wolniczakiem i Komendantem Gminnym
     Stefanem Dederkiem w sprawie zakupu samochodu strażackiego dla OSPO w Wijewie.
     3.06. - odbyło się spotkanie z mieszkańcami ul. Piaski na temat budowy drogi oraz wymiany
     przyłączy wodociągowych, W spotkaniu uczestniczył Przez MZWiKW we Wschowie
     P. Chocianowski.
     - uczestniczyłem w spotkaniu w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Poznaniu.
     Wynegocjowano dokończenie drogi wojewódzkiej - nalewka asfaltowa w Wijewie
     Radomyślu oraz zapłatę za budowę przejścia na ul. 25 Maja.
     4.06. - odbyło się spotkanie w Potrzebowie w sprawie budowy rowu odwadniającego posesje.
     5-6.06. - odbyło się w Gronowie spotkanie Wójtów i Burmistrzów z przedstawicielami
     firmy ENEA . Rozmawiałem, na temat oświetlenia ulicznego oraz zasilania w energie
     wsi Potrzebowo.
     7-8.06. - odbyło się referendum w którym wypadliśmy dobrze. Wskaźniki były powyżej
     średniej krajowej i wojewódzkiej.
     8.06.- odbyły się Gminne Zawody Strażackie - ubolewać należy ,że nie startowały
     wszystkie jednostki .
     10.06. - odbyło się spotkanie w sprawie organizacji WIJEWIADY,
      • spotkanie w gospodarstwie P. Rimków na temat finansowania gospodarstw ze

     środków SAPARD
     12.06. - w Urzędzie Miasta w Lesznie odbyło się spotkanie na temat tworzenia Parku
     Technologicznego mającego na celu zmniejszenie bezrobocia . Dofinansowanie
     przedsięwzięcia wynosi 80 %. Perspektywy skorzystania z tej oferty przez mieszkańców
     gminy są mało obiecujące.
     15.06. - odbył się festyn szkolny w Brennie oraz zakończenie sezonu sportowego gdzie
     podziękowano za pracę odchodzącemu trenerowi.
     16.06. - odbyło się we Włoszakowicach spotkanie należących do parku wójta
     Włoszakowic. Przemętu, Wijewa. Na spotkanie nie przybył Burmistrz Wschowy.
     17.06. - odbyło się Walne Zgromadzenie WOKSISS , gdzie przeanalizowano wydatki.
     18.06. - uczestniczyliśmy w zakończeniu roku szkolnego, gdzie został poświęcony nowy
     autobus szkolny .
     - odbył się zapis notarialny prostujący sprawy własnościowe pomiędzy gminą
     a P. Derdziak.
     19.06. - spotkałem się z sołtysem wsi Wijewo gdzie dokonano weryfikacji drzew do
     wycięcia na Piaskach.
     21.06. - zaplanowano wianki nad jeziorem w Brennie oraz zabawę ,
     22.06. - odbyło się kolejne spotkanie w sprawie organizacji WIJEWIADY
     24.06. - uczestniczyłem w posiedzeniu Komisji rozwoju rolnictwa,
      • dokonano uroczystego otwarcia stacji uzdatniania wody w Zaborówcu.

     27. 06. - odbyło się w Osiecznej cykliczne spotkanie Wójtów i Burmistrzów regionu
     leszczyńskiego.
     Wójt podziękował obecnym na sali pracownikom Biura Informacji Europejskiej. Poinformował o możliwości przedłużenia stażu.

     Przewodniczący rady poinformował, że wiele z poruszanych tematów może być przedmiotem dyskusji .

     Ad. pkt. 5

     1/ Informacje z przebiegu minionego roku szkolnego i przygotowań do roku 2003/2004
     w Szkole Podstawowej w Wijewie złożył Dyrektor Grzegorz Milczarek .
     Marian Zając - pośród wielu organizowanych konkursów nie zauważyłem -
     systematycznego oszczędzania - można za traki konkurs otrzymać z banków
     poważne nagrody.
     Przewodniczący podziękował nauczycielom za zaangażowanie w akcji na rzecz Artura .
     Informacja z pracy szkoły została przez radnych przyjęta jednogłośnie bez uwag.
     Informacja stanowi
     załącznik Nr 4
     2/ Informacje z pracy Zespoły Szkól Gminy Wijewo w Brennie złożyła Dyrektor
     Dorota Wolniczak
     Podziękowała za pomoc w zorganizowaniu festynu.
     Przewodniczący przedstawił zebranym otrzymane podziękowanie za pomoc w organizacji festynu szkolnego, za co również podziękował.
     Przedstawiona informacja została przyjęta bez uwag.
     Informacja stanowi
     załącznik Nr 5
     3/ Informacje z pracy przedszkola przedstawiła Dyrektor Dorota Wolniczak
     Do treści informacji nie wniesiono uwag i zapytań.
     Informacja stanowi
     załącznik 6
     Ad. pkt. 6

     1/ Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok
     2002 Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Gminnego Ośrodka Kultury , przedstawił
     Przewodniczący rady .
     Poinformował, że załączniki do uchwały zostały szczegółowo omówione na posiedzeniu komisji budżetowej oraz rewizyjnej ponadto wszyscy otrzymali materiału do domu. Wobec powyższego odstąpiono od omawiania załączników.
     Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr IX/40/03 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2002 Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Gminnego Ośrodka Kultury podjęta została jednogłośnie.
     Uchwała stanowi
     załącznik Nr 7
     2/ Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok przedstawiła
     Skarbnik gminy.
     Wyjaśniła, że zmiany dotyczą zwiększenia dochodów i wydatków wynikających z otrzymanych dotacji celowych na zakup podręczników dla klas pierwszych, rekompensaty za podatek leśny oraz otrzymanych pieniędzy z zakupu działki przez P. Nadolna oraz nowych przyłączy wodociągowych. .
     Uchwała Rady Gminy Wijewo IX/41/03 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok podjęta została jednogłośnie.
     Uchwała stanowi
     załącznik Nr 8
     3/ Projekt uchwały w sprawie utworzenie Związku Międzygminnego przedstawił
     Przewodniczący rady.
     O wyjaśnienia i bliższe informacje poprosił Dyrektora Biura Stowarzyszenia Gmin Nadobrzańskich Pana Adama Kożińskiego.
     Adam Koziński - poinformował, że stowarzyszenie powstało 3 lata temu. Opracowany program ochrony wód dorzecza Obry nie zaistniał do realizacji jako wniosek złożony
     w fundacji ISPA. W dalszych działaniach postawiliśmy na inwestycje przyjazne środowisku . Opracowany program obejmuje budowę oczyszczalni skupisk ludności około 2 tys. osób. Podstawowym wymogiem umożliwiającym zrealizowanie tego zadania jest utworzenie związku międzygminnego dla realizacji tego zadania oraz, opracowanie programu finansowego oraz należy uzyskać akceptację społeczna na inwestycje.
     Zagadnienie kanalizacji ściekowej specjalnego różnych rejonach jest różne . Najniższy poziom skanalizowania występuje na obszarach wiejskich.
     Fundusz spójności do którego wystąpiliśmy specjalnego finansowanie zadania ma na celu wyrównanie różnic pomiędzy poszczególnymi regionami. Finansowanie inwestycji następuje specjalnego trakcie jej realizacji Anie po jej zakończeniu co znacznie ułatwia pozyskanie pieniędzy.
     Ze względu na fakt ,że dotychczas ścieki są utylizowane dziko obawiamy się akceptacji opłat za odbiór ścieków. Przewidziany jest okres adaptacyjny.
     Proponowana dziś uchwala na charakter deklaracyjny. Zezwalająca Stowarzyszeniu na utworzenie związku do realizacji powyższego zadania. Na okres funkcjonowania związku działalność Stowarzyszenia zostanie jakoby zawieszona.
     Aleksander Poszwiński - czy nasza gmina leżąca na skraju zlewni rzeki Obry nie będzie
     miała kłopotów z uzyskaniem środków na inwestycje.
     Adam Koziński - nie widzę problem, ponieważ gmina Wijewo jest ujmowana w planach jako teren wchodzący w obszar dorzecze Obry .
     Wójt - związek ma charakter celowy. Mamy duże doświadczenia we współpracy ze Międzygminnym Związkiem Wodociągów specjalnego Kanalizacji Wiejskich we Wschowie, gdzie współpraca układa się dobrze. specjalnego nowych strukturach możemy wykorzystać te doświadczenia.
     Do budowy kanalizacji ściekowej na naszym terenie przymierzają się również wspomniany MZWiKW we Wschowie oraz Okręgowy Związek Melioracji i Urządzeń Wodnych
     w Lesznie.
     Do treści przedstawionej uchwały nie wniesiono więcej zapytań .
     Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr IX/42/03 w sprawie utworzenia Związku Międzygminnego podjęta została jednogłośnie.
     Uchwała stanowi
     załącznik nr 8
     4/ Projekt uchwały w sprawie dodatku specjalnego dla Wójta Gminy przedstawił
     Stanisław Kasperski.. O wyjaśnienia poprosił Kier. Referatu P. Marię Nowicką .
     Maria Nowicka - uchwała została wywołana na podstawie rozporządzenia, które określa wysokość dodatku specjalnego oraz okres od którego obowiązuje
     Aleksander Poszwiński - jaką kwotę stanowi 20 % określone w uchwale.
     Maria Nowicka - jest to kwota ok. 1000 zł.
     Marian Zajac - czy wcześniej nie była taka stawka ustalana.
     Maria Nowicka - dodatek specjalny był uchwalany dla Wójta zawsze na okres 1 roku ostatni taki został uchwalony na 2002 r. po czym zmieniły się przepisy i został wycofany.
     Do treści uchwały nie wniesiono więcej zapytań.
     Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr IX/43/03 w sprawie dodatku specjalnego dla Wójta Gminy podjęta została jednogłośnie.
     Uchwała stanowi
     załącznik Nr 9
     Ad. pkt. 7

     Przewodniczący rady poinformował zebranych o zbliżających się wyborach ławników Sadu Rejonowego Lesznie.
     Marian Biała - podziękował za uroiczste otwarcie stacji uzdatniania wody w Zaborówcu.
     Podkreślił iż fakt ten świadczy o usprawnieniu i poprawie standardu życia
     mieszkańców.
     Radosław Zamiatała - zwrócił się o stan zaawansowania przygotowań do uporządkowania
     centrum Wijewa.
     Edmund Wojciech - wykoszenie ul. Kargowskiej jest niezbędne i pilne mając na uwadze
     wzmożony ruch w czasie odpustu.

     Aleksander Poszwiński - zasugerował, aby rozmawiać z ośrodkiem rekolekcyjnym na
     temat dofinansowania budowy chodnika .
     Ryszard Woźniak - kiedy będzie lustro w Miastku
     Henryk Rygusik - mostek za Potrzebowem na granicy Województw jest obrośnięty
     krzewami co zmniejsza widoczność. Wnioskować do Sławy aby wycieki na swoim terenie.
     Grzegorz Klamka - noc świętojańska udała się połowie. Ze względu na pogodę i duża falę nie odbyła się parada łodzi. Poinformował o organizowanej WIJEWIADZIE oraz nowo wydanym folderze o gminie Wijewo.

     Ad. pkt. 8

     Wójt podkreślił, że przedstawione sprawozdania z pracy placówek oświatowych były prawidłowe..
     Wymagane przez SANEPID barierki na sali gimnastycznej w Brennie , gdzie nigdzie nie są stosowane na tego typu obiektach jest ewidentnym wymysłem służb sanitarnych.
     Szkoła w Wijewie poza wymianą części okien wymaga nowej elewacji
     Największym problemem , z powodu warunków lokalowych , jest przedszkole. Uwagi SANEPIDU są od lat takie same. Wymaga wielu remontów. .Rozwiązaniem byłoby przedszkole 5 godzinne gdzie pion kuchenny nie jest wymagany. Lokalizacja w lokalu po krawcowych wymaga zagospodarowania całego zaplecza sportowego oraz modernizacji
     w kuchni aby sprostać wymogom SANEPIDU.
     Myślę, że jeszcze w tym roku pozostawimy przedszkole w Pałacu i będziemy negocjować warunki.
     - krzaki przy ul. Kargowskiej należy wyciąć , nie jest to jednak nasza droga, wystosowane
     zostanie stosowne pismo do właściciela drogi,
     - słupy telefoniczne będziemy pisać o podłączenie linii podziemnej,
     - zagospodarowanie placu , należy określić ile i na co.
     - może pomysł z wstrzymaniem budowy oczyszczalni roślinnej w perspektywie
     inwestycji związku jest wskazany,
     - w sprawie centrum Wijewa było umówione kolejne spotkanie ze sponsorami, niestety nie
     doszło do skutku,
     - w sprawie finansowania budowy chodnika w Zaborówcu można rozmawiać z Ośrodkiem
     Rekolekcyjnym, jakie będzie zainteresowanie zobaczymy,
     - w sprawie lustra w Miastku wystosujemy po raz kolejny pismo.

     Ad. pkt. 9

     Przewodniczący rady uznał porządek posiedzenia za wyczerpany. Podziękował wszystkim uczestnikom za udział i zakończył obrady.
     Na tym protokół zakończono.
  Informacje powiązane:
  Typ dokumentu: Protokoły komisji
  Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
  Autor informacji: Anita Utracik
  Informację wprowadził:
  Dokument z dnia: 2003-06-30
  Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
  Zmian: 0


  Powiadom o zmianach w tym dokumencie