Strona główna » Dokumenty » Rada Gminy » Protokoły komisji » Protokół Nr VII/03

Protokół Nr VII/03


PROTOKÓŁ Nr VII/03
z posiedzenia Rady Gminy WijewoW posiedzeniu udział wzięli :
Członkowie rady zgodnie z lista obecności.
Lista obecności
stanowi zał. Nr1
Sołtysi wsi gminy Wijewo zgodnie z lista obecności..
Lista obecności
stanowi zał. Nr 2
Zaproszeni goście zgodnie z lista .
Lista gości
stanowi zał. Nr 3
Porządek posiedzenia :

 1. Otwarcie .

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia .

 3. Interpelacje i zapytania radnych.

 4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.

 5. Sprawozdanie finansowo - rzeczowe z działalności za 2002 r.:

1/ Gminnej Biblioteki Publicznej,
2/ Gminnego Ośrodka Kultury

 1. Informacja z wykonania budżetu gminy za 2002 rok.

 2. Sprawozdanie Komisji rewizyjnej .

 3. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej

1/ opinia do wykonania budżetu,
2/ opinia do wniosku Komisji Rewizyjnej ,
3/ dyskusja ,

 1. Podjęcie uchwał w sprawach :

1/ absolutorium dla Wójta Gminy Wijewo.
2/ zmiany w budżecie na 2003 rok,
3/ szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności
Urzędu Gminy Wijewo z tytułu należności pieniężnych oraz
udzielenia ulg w ich spłacie.
4/ określenia dni i godzin otwierania i zamykania placówek
handlowych, zakładów gastronomicznych i usługowych dla
ludności,
5/ wyrażenia zgody na nabycie działki stanowiącej
drogę w Radomyślu.

 1. Deklaracja Rady Gminy w sprawie utworzenia

podregionu leszczyńskiego

 1. Wolne głosy i wnioski

12.. Odpowiedzi na interpelacje

 1. Zakończenie.
Ad. pkt. 1

Obradom VI sesji Rady Gminy przewodniczył jej przewodniczący Stanisław Kasperski. Powitał obecnych na sali członków rady, sołtysów oraz zaproszonych gości.
Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność podejmowanych uchwał.
Przedstawił proponowany porządek obrad, który został przyjęty bez poprawek.

Ad. pkt. 2

Przewodniczący rady zwrócił się o zgłaszanie uwag do protokołu z poprzedniego posiedzenia. Wobec braku uwag protokołu z poprzedniego posiedzenia przyjęty został jednogłośnie.

Ad. pkt. 3

Na VII Sesji Rady Gminy zgłoszono następujące wnioski :
Aleksander Poszwiński - Rada Sołecka wystąpiła do Starostwa z wnioskiem
o remont drogi powiatowej. Poprosił o poparcie wniosku przez radę.

 • dojazd do gminy jest ograniczony poprzez nośność mostów. Obecnie

jest w planie powiatu remont mostu w Gołanicach gdzie nośność jest prawidłowa.
Można spróbować zawnioskować o zmianę planów i przesunięcie środków
na ramach remont i zwiększenie nośności na terenie naszej gminy.
Henryk Rygusik - na drodze gminnej jest zawalony most, przy polu P. Sobecniego.
Jest nanoszony piasek z drogi, który zamula przepustu.
Stanisław Kasperski - zwrócił uwagę na niedostateczna dbałość Rejonu Dróg
Wojewódzkich o odcinek drogi przebiegający przeze Wijewo. Po przekroczeniu
granicy gminy są zauważalne nie wykoszone krzewy i połamane słupki.
Świadczy to również o nas.

Ad. pkt. 4

Informacje z pracy w okresie międzysesyjnym złoży ł Wójt Ireneusz Zając poinformował o następujących sprawach :
14.03.- odbyła się rozprawa dot. budowy wieży telefonii komórkowej w której
uczestniczyli jako strony Starostwo oraz radni i zainteresowani mieszkańcy Wijewa
- odbyłem spotkanie z P. Kistowskim w sprawie organizacji regat modeli
sterowanych, które ,maja się odbyć w Brennie Ostrowie 23-25 maja
17. 03.- rozpatrzone zostały wnioski złożone do planu zagospodarowania
przestrzennego gminy,
- wystosowano pismo do ministra Oświaty o dodatkowe środki z rezerwy na
dofinansowanie wyposażenia sali gimnastycznej.
- Stowarzyszenie Regionu Wielkopolskiego odbyło swe posiedzenie bez wyboru
władz. W ramach tego stowarzyszenia gmina była promowana w Katowicach i Berlinie.
w ramach powiatu leszczyńskiego.
19.03.- uczestniczyłem we wręczaniu nominacji na nauczyciela dyplomowanego Pani
Dorocie Wolniczak - Dyr., Zespołu Szkół w Brennie.
- przeprowadziłem rozmowę z P. Kaczmarek na temat zasad finansowania
i funkcjonowania służby zdrowia w obliczu reformy i krajowej kasy chorych.
22.03.- w szkole w Brennie odbyły się zawody w aerobiku
24.03.- odbyła się rozprawa w Starostwie na temat zwrotu P. Wojciechowi M. Gruntów
niesłusznie przekazanych SKR w ramach złego sporządzenia pomiarów geodezyjnych.
25.03.- Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski dokonało wyboru władz.
26.03.- w Borku odbyło się spotkanie członków Stowarzyszenia Gmin Nadobrzańskich,
gdzie omówiono temat pozyskiwania pieniędzy z funduszu spójności. Przedstawiony
program ochrony środowiska został przez Woj. Inspektorat Ochrony Środowiska
oceniony bardzo wysoko.
29.03.- uczestniczyłem w spotkaniu Wójtów , Burmistrzów i Prezydenta m. Leszna gdzie
omówiono sprawę utworzenia subregionu leszczyńskiego, sprawę naliczania podatków,
rożnej ich interpretacji,. Podziału pieniędzy na jednostki OSP w systemie krajowym.
1.04.- otrzymałem pismo w sprawie odbioru padliny od rolników. Wystosowałem protest,
przeciw nieprawdziwości informacji zawartej w piśmie dot. dostępności rolnika do
punktów utylizacji zwierząt. W roku 2002 na utylizację wykorzystano w budżecie
państwa 7 % środków .
- odbyłem spotkanie z Dyrektorem Przemęckiego Parku Krajobrazowego.
8.04.- uczestniczyłem w posiedzeniu komisji rolnictwa przy Stowarzyszeniu Gmin i
Powiatów Wielkopolski
9.04.- przeprowadzono rozmowę z Hydrokonsulem - firma przeprowadzająca monitoring
wysypiska.
10.04.- odbyły się posiedzenia komisji stałych RG.
- przeprowadzono rozmowę z Dyr. Zespoły Szkół w Brennie na temat utworzenia klasy
specjalnej gimnazjum., zaproponowane rozwiązanie kadrowe i organizacyjne nie naraża
szkoły na duże koszty.
11.04. - w starostwie odbyło się spotkanie na temat budowy zakładu utylizacji śmieci
w Trzebani . Inwestycja pochłonie 10 ml. Euro. Z wykorzystaniem spalania do
elektrociepłowni.

  1. zostałem zaproszony na spotkanie z rada pedagogiczną w Wijewie gdzie omówiono

organizację festynu z okazji Dnia Dziecka
15.04. - odbyło się posiedzenie Rady Powiatu Leszczyńskiego,
16.04. - spotkałem się z mieszkańcami ul. Biedaszkowo gdzie omówiono możliwości i
warianty budowy drogi.
17.043.- przeprowadzono rozmowę z chętnymi na dzierżawę bazy SKR w Brennie.
Wójt poinformował, że podjęto decyzję o wytyczeniu drogi dojazdowej do działek
położonych za bazą.
24.04. - przeprowadzono rozmowę na temat warunków zwrotu części drogi prywatnej,
uzgodniono sposób przekazania .
25.04. - spotkanie Wójtów, Burmistrzów w Krzemieniewie gdzie omówiono
funkcjonowanie od 1.06. br. Biuletynu Informacji Publicznej .

Przewodniczący rady podziękował P. Alojzemu Wolniczakowi za inicjatywę przebudowy i remontu sali widowiskowej w Brennie.

Ad. pkt. 5

1/ Sprawozdanie z pracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Wijewie przedstawiła Kierownik P. Krystyna Skorupińska.
Do treści przedstawionej informacji nie wniesiono uwag.
Wójt poinformował. że biblioteka jako instytucja kultury jest odrębną jednostka budżetową utrzymujaca się z budżetu gminuy.
Informacja stanowi
załącznik NR 4


2/ Sprawozdanie z pracy Gminnego Ośrodka Kultury w Wijewie przedstawił
Dyrektor Grzegorz Klamka.
Sprawozdanie stanowi
załącznik Nr 5
Ponadto podziękował Radzie Sołeckiej wsi Brenno za pomoc w utrzymaniu sali jej wyglądu oraz pomoc w organizacji imprez.
Henryk Rygusik - czy jest planowany remont sali w Potrzebowie.
Grzegorz Klamka - wszystko uzależnione jest od funduszy.
Wójt - GOK podobnie jak biblioteka jest samodzielnym zakładem budżetowym. Dochód
z dzierżawy zakładu krawieckiego jest dość pokaźny, co będzie z tymi pomieszczeniami po ich opuszczeniu co niebawem nastąpi. Czy są chętni na dzierżawę,
Opracowywana płyta o historii i współczesności gminy powinna mieć swoje miejsce również w internecie na stronie gminnej.
Grzegorz Klamka - posiadane zadłużenie czynszu P. Witkowskiej wynosi 10 tys.. Sprawa jest w sądzie i mam nadzieję, że pieniądze odzyskamy. Pomieszczenia po zakładzie krawieckim w Wijewie powinny być oddane w takim stanie jak zostały przejęte. Uzgodniono z dzierżawcą, że kupi farbę na odnowienie i wykładzinę .
Jeśli będzie taka potrzeba to treść płyty można wykorzystać na stronie internetowej.

Ad. pkt. 6

Informację z wykonania budżetu gminy za 2002 rok przedstawił zebranym Wójt.
Podkreślił, że szczegółowe omówienie wykonania poszczególnych działów , rozdziałów
i paragrafów zostało dokonane na posiedzeniu komisji stałych.
Podkreślił, że uzyskane wykonanie dochodów i wydatków zadawala, choć zawsze może być lepsze.. Część uzyskanej nadwyżki budżetowej planujemy wykorzystać na pokrycie kosztów budowy sali gimnastycznej. Przedstawiona realizacja budżetu za 2002 rok jest zgodna z ustawą o finansach publicznych.
Informacja stanowi
załącznik Nr 6
Ad. pkt. 7

Opinię Komisji Rewizyjnej przy Radzie Gminy Wijewo przedstawiła członkini
komisji radna Genowefa Zielnica.
Poinformowała, że po przeprowadzonej kontroli realizacji budżetu na ręce Przewodniczącego Rady złożony został wniosek o udzielenie absolutorium, który następnie został przekazany do RIO.
Opinia Komisji
stanowi załącznik Nr
Ad. pkt 8.
7
1/ Wójt odczytał treść uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii do wykonania budżetu gminy za 2002 rok.
Uchwała stanowi
załącznik Nr 8
2/ Przewodniczący obrad odczytał treść uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby
obrachunkowej w sprawi wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady
Gminy Wijewo w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z wykonania budżetu
za 2002 r.
Uchwała stanowi
załącznik Nr 9
3/ Radna Urszula Rimke przedstawiła stanowisko Komisji Gospodarczej w sprawie
wykonania budżetu za 2002 rok wnioskując o udzielenie Wójtowi absolutorium .

4/ Radny Henryk Rygusik w imieniu komisji Socjalno Budżetowej wyraził pozytywna
opinię jej członków co do realizacji budżetu za 2002 rok oraz wnioskował o
udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Wijewo.

Ad. pkt. 9

1/ Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy przedstawił
Przewodniczący obrad.
Do treści uchwały nie wniesiono uwag.
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr VII/35/03 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wijewo podjęta została jednogłośnie .
Uchwała stanowi
załącznik Nr 10
Wójt podziękował radnym za udzielone absolutorium oraz tym, którzy w 2002 roku realizowali budżet tj. członkom Zarządu Gminy, który funkcjonował do ślubowania Wójta (19.11.02)

2/ Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok przedstawił Wójt .
poinformował , że część wprowadzonej nadwyżki zostanie wykorzystana na pokrycie kosztów budowy sali gimnastycznej - wykładzina , oraz na leczenie Artura, zgodnie z uchwałą rady.
Aleksander Poszwiński - co należy rozumieć przez wykładzinę na sali gimnastycznej.
Wójt - w trakcie budowy doszliśmy wspólnie z fachowcami do wniosku, że położenie rusztu drewnianego pod nawierzchnie główna będzie korzystne dla użytkowników, ponadto wymieniono grzejniki na jednakowe oraz zabezpieczono słupy.
Prace te nie były ujęte w umowie .
Do treści uchwały nie wniesiono innych zapytań.
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr VII/36/03 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 podjęta została jednogłośnie .
Uchwała stanowi
załącznik Nr 11
3/ Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności
Urzędu Gminy Wijewo z tytułu należności pieniężnych oraz udzielenia ulg w ich
spłacie przedstawił Stanisław Kasperski.
Do treści uchwały nie wniesiono zapytań.
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr VII/37/03 w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności rzędu Gminy Wijewo z tytułu należności pieniężnych oraz udzielenia ulg w ich spłacie podjęta została jednogłośnie .
Uchwała stanowi
załącznik Nr 12
4/ Projekt uchwały w sprawie określenia dni i godzin otwierania i zamykania placówek
handlowych, zakładów gastronomicznych i usługowych dla ludności, przedstawił
Przewodniczący rady.
Radosław Zamiatała - z czego wynikają określone godziny.
Wójt - zadania określające funkcjonowanie gminy należą do zadań Rady Gminy , są to
między innymi zgodnie kodeksem pracy godziny pracy placówek.
Urszula Rimke - zakłady usługowe pracujące na 2 zmiany kończą o 22.oo wobec czego
należy wydłużyć czas pracy placówek usługowych.
Józef Pukacki - czy godziny dotyczą również hałasu.
Wójt - określone godziny mają na celu głownie utrzymanie porządku na terenie Brenna Ostrów gdzie należy pogodzić interesy ludzi pracujących, wypoczywających
i bawiących się.
Przewodniczący obrad zaproponował przegłosowanie projektu uchwały z uwzględnieniem zmiany zgłoszonej przez P. Rimke. (usługi od 6.,oo - 22.oo)
Do treści uchwały oraz zmiany nie wniesiono uwag.
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr VII/38/03 w sprawie określenia dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlowych, zakładów gastronomicznych i usługowych dla
ludności, podjęta została jednogłośnie .
Uchwała stanowi
załącznik Nr 13
5/ Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki stanowiącej
drogę w Radomyślu przedstawił Przewodniczący rady.
Do treści uchwały oraz zmiany nie wniesiono uwag.
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr VII/39/03 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki stanowiącej drogę w Radomyślu , podjęta została jednogłośnie .
Uchwała stanowi
załącznik Nr 14

Ad. pkt. 10.
Przewodniczący obrad przedstawił treść deklaracja Rady Gminy w sprawie utworzenia subregionu leszczyńskiego
Wójt wyjaśnił, że utworzenie takiego subregionu ma na celu lepszy dostęp do pieniędzy otrzymywanych na rozwój poszczególnych regionów
Do treści deklaracji jak i powodów jej utworzenia nie wniesiono uwag.
Deklaracja stanowi
załącznik Nr 15
Ad. pkt. 11

Radosław Zamiatała - na ul. Poselskiej jest nie zabezpieczona studzienka, która
stwarza zagrożenie.
Urszula Rimke - na ul. Wczasowej rura w zawalonym rowie jest zarwana i obsypuje się
piach do środka.
Ryszard Wożniak - czy nadal należy wydawać świadectwa pochodzenia zwierząt.
Edwin Wojciech - podziękował za wybudowane przejście dla pieszych na skrzyżowaniu
z ul. Piaski
- zasygnalizował awarie oświetlenia ulicznego przy szkole.
Stanisław Wolniczak - w imieniu strażaków zaprosił wszystkich na Dzień strażaka , który
odbędzie się w dniu 8 maja br., w Radomyślu.
Grzegorz Milczarek - szkole w Wijewie w każdym roku przybywa 1 odział . Borykamy się z pomieszczeniami. Lokal zwolniony przez zakład krawiecki byłby idealny , ponieważ posiada oddzielne liczniki.
- festyn z okazji Dnia Dziecka będzą organizować wspólnie ze szkołą straż i rada rodziców. Zaprosił do udziału również klasy „O” z Brenna oraz przedszkolaków .
Poprosił o wsparcie ze strony pozostałych szkól oraz Rad Sołeckich.
Aleksander Poszwiński - podkreślił konieczność nawiązania bliższej współpracy
z gminami sąsiednimi, ponieważ będzie to ważne przy staraniach o pieniądze z UNI.
Wolniczak Kazimierz - krawężnik na ścieżce rowerowej jest za wysoki nie
idzie podjechać.
Radosław Zamiatała - na Zachodniej wysoki krawężnik.
Ad. pkt. 12.

1/ ranga instytucji z jakiej został wysłany wniosek nie ma większego znaczenia. Możemy
wystosować z urzędu pismo popierające.
2/ stan mostku sprawdzi P. Piotrowski.
3/ jeśli firma budująca nie będzie go potrzebowała to można go zagospodarować
4/ w sprawie uporządkowania centrum Wijewa. Nie można się spotkać z
zainteresowanym stronami. Jeden na urlopie, drugi odchodzi.
5/ stan studzienki na Kępinie i rury na Wczasowej sprawdzi P. Piotrowski
6/ w sprawie świadectw pochodzenia zwierząt - poinformuję sołtysów w terminie
późniejszym.
7/ do czasu jak nie będzie kapitalnego remontu lub wymiany oświetlenia ulicznego będzie
to kulało.
8/ cieszy, że akcja zbiórki na Artura udała się . świadczy to dobrej i mądrej organizacji.
9/ konieczność współpracy jest wymagana przez fundusze UNI dlatego tez należymy
do różnych stowarzyszeń.,

Wójt odczytał treść pisma jakie zostało przesłane przez zakład energetyczny ENEA
w sprawie trafostacji w Potrzebowie oraz napięcia prądu w Wijewie , Potrzebowie
i Brennie.

Ad. pkt. 13

Przewodniczący obrad poinformował, że kolejne posiedzenie rady odbędzie się w dniu 22 maja i będzie miała charakter wyjazdowy na oczyszczalnie ścieków,
Podziękował wszystkim za aktywny udział w obradach. Uznał porządek posiedzenia za wyczerpany i zakończył obrady.


Na tym posiedzenie zakończonoInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Anita Utracik
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2006-12-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie