Strona główna » Dokumenty » Rada Gminy » Protokoły komisji » Protokół Nr IV/02

Protokół Nr IV/02


PROTOKÓŁ Nr IV / 02
z posiedzenia Rady Gminy Wijewo odbytego
w dniu 27 grudnia 2002 r.
W posiedzeniu udział wzięli :
Członkowie rady zgodnie z lista obecności.
Lista obecności
stanowi zał. Nr1
Sołtysi wsi gminy Wijewo zgodnie z lista obecności..
Lista obecności
stanowi zał. Nr 2
Zaproszeni goście zgodnie z lista .
Lista gości
stanowi zał. Nr 3
Porządek posiedzenia :

  1. Otwarcie .

  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia .

  3. Interpelacje i zapytania radnych.

  4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.

  5. Podjęcie uchwał w sprawach :

1/ gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych,
2/ budżetu gminy na 2003 rok.

  1. Wolne głosy i wnioski

7. Odpowiedzi na interpelacje

  1. Zakończenie.


Ad. pkt. 1

Obradom II sesji Rady Gminy przewodniczył jej przewodniczący Stanisław Kasperski. Powitał obecnych na sali członków rady, sołtysów oraz zaproszonych gości.
Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność podejmowanych uchwał.
Przedstawił proponowany porządek obrad, który został przyjęty bez poprawek.

Ad. pkt. 2

Przewodniczący rady zaproponował przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia bez czytania. Stwierdził, że odzwierciedla przebieg obrad III Sesji RG.
Radni nie wnieśli sprzeciwu do przedstawionej propozycji. Protokół z poprzedniego
posiedzenia rady przyjęty został jednogłośnie.

Ad. pkt. 3

Na III Sesji Rady Gminy nie zgłoszono żadnych wniosków.

Ad. pkt. 4

Wójt poinformował, że
- w ostatnim okresie wspólnie z P. Piotrowskim byli w Poznaniu
w celu zapoznania się z ostateczną wersją planu..
Do 20.01.03 został ustalony termin sfinalizowania wniosków, które zostały uwzględnione
w planie a nie zostały zaopiniowane przez radę. Zakończenie tego dokumentu w postaci uchwały ma nastąpić do 30.06. 2003 r.
- odbytych w ostatnim okresie zawodach gimnastycznych w szkole w Brennie. Pogratulował kierownictwu trafnego kierunku rozwoju tej placówki.
- odbytym 17.12. br. w urzędzie gminy spotkaniu przedstawicieli wojska polskiego
z rodzicami , których co najmniej 3 synów odbyło służbę wojskową. Zadłużeni odznaczeni zostali medalami ”Za zasługi dla obronności kraju.”
- odbył się trzeci już turniej tenisa stołowego o puchar Wójta Gminy
- 19. 12. br obradowały komisje konstruując ostateczny kształt budżetu.
- 18.12. br odbył się gminny opłatek dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej z udziałem resortowych władz powiatowych .
- 19.12. br uczestniczył w Warszawie w spotkaniu z Radą Ministrów na zaproszenie Prezesa P. Milera. Tematem spotkania były, wejście do unii, obszary negocjacyjne, warunki przystąpienia .
Rozmawiałem na temat restrukturyzacji szlaku konwaliowego oraz budowy plaży w Brennie.
Z ministrem Oświaty na temat finansowania przedszkola oraz autobusu dla dzieci.
- 20.12. br przewodniczyłem walnemu zebraniu członków Związku Wodociągów
i Kanalizacji wiejskich we Wschowie. PO odejściu P. Żukowskiego burmistrza Wschowy nowym Przewodniczącym został Wójt Święciechowy P. Mielcarek.
- również 20.12.br odbyło się na terenie gminy spotkanie Wójtów i burmistrzów powiatu leszczyńskiego. Spotkania te mają na celu wymianę doświadczeń .
Wójt zapewnił , że w oparciu o podatki innych gmin sporządzi zestawienie stawek podatkowych w poszczególnych gminach.

Ad. pkt. 5

1/ Projekt uchwały w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych na 2003 rok przedstawił Przewodniczący Rady.
W związku z tym, że program został dołączony do materiałów i każdy miał możliwość zapoznania się z jego treścią, przewodniczący zaproponował nie czytanie jego treści.
Ze brani nie wnieśli sprzeciwu.
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr IV/ 17/02 w sprawie Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi
załącznik Nr 4
2/ Projekt uchwały w sprawie budżety gminy na 2003 rok przedstawił Przewodniczący .
Wójt poinformował, że każdy budżet przed podjęciem przez wymaga uzyskania opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej pod względem prawidłowości budowy i zgodności
z ustawą budżetową.
Odczytał protokół składu Orzekającego RIO w sprawie budżetu gminy Wijewo na 2003 r.
Protokół RIO stanowi
załącznik Nr 6

Przewodniczący Komisji Budżetowo Socjalnej RG przedstawił opinię Komisji stałych wypracowana na posiedzeniu w dniu 18.12. 2002 r.
Opinia komisji stanowi
załącznik nr 7
Przewodniczący obrad po wysłuchaniu opinii podał pod głosowanie zgłoszone poprawki.
Poprawka Nr I
Zgłoszona przez komisje stałe RG dotycząca zwiększenia dotacji na spółki wodne.
Poprawka przyjęta została jednogłośnie.
Poprawka Nr II
Zgłoszona przez RIO w sprawie wykreślenia zbędnie podanego w podstawie prawnej art. 124 ust. 1 pkt 11 ustawy o finansach publicznych.
Do zgłoszonej poprawki nie wniesiono uwag , przyjęta została jednogłośnie.
Poprawka Nr III
Zgłoszona przez RIO, dotycząca wprowadzeniu w zał. Nr 1 i 2 kwot dotacji na realizację zadań własnych.
Do poprawki nie wniesiono uwag., podjęta została jednogłośnie.

Przewodniczący zaproponował przegłosowanie uchwały po dokonanych poprawkach.,
Do treści uchwały nie wniesiono dodatkowych zmian.
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr IV/ 18/ 02 w sprawie budżetu gminy na 2003 rok podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi
załącznik Nr 8
Ad. pkt. 6

Jan Bajon - w gazecie pisano o budowie drogi Olejnica - Wróblów , którędy ona pójdzie.
Edmund Wojciech - w imieniu Zarządu Spółki Wodnej w Wijewie zaproponował
wniesienie tematu melioracji pod obrady rady. Prace spółek oraz stan melioracji na
terenie gminy wymagają uwagi i zastanowienia się nad jej dalszymi losami i poprawą
ich kondycji.
Stanisław Kasperski - zapewnił, że temat ten zostanie uwzględniony w planach pracy
na ten rok.
Ad. pkt. 7

Wójt - droga o której wspominano w gazecie dotyczy odcinka drogi jaki został modernizowany od Wijewa do Potrzebowa i przez wieś. Prace nad jej modernizacja nie zostały zakończone. Rolą radnych powiatowych jest pilnowanie aby wszystkie możliwe fundusze zostały na ten cel przeznaczone.

Edmund Wojciech - jako radny powiatu leszczyńskiego zapewnił, że będzie się starał ośrodki na tą inwestycje. Temat drogi do Potrzebowa istnieje od wielu lat a do zrobienia pozostało jeszcze wiele. Przydałoby się napisać historię tej drogi

Ad. pkt. 8

Przewodniczący rady uznał porządek posiedzenia za wyczerpany.
Złożył życzenia noworoczne i zaprosił na wspólny poczęstunek.


Na tym protokół zakończono.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Anita Utracik
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2002-12-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie