Strona główna » Dokumenty » Rada Gminy » Protokoły komisji » Protokół Nr III/02

Protokół Nr III/02


PROTOKÓŁ Nr III/02
z posiedzenia Rady Gminy Wijewo odbytego
w dniu 12 grudnia 2002 r.W posiedzeniu udział wzięli :
Członkowie rady zgodnie z lista obecności.
Lista obecności
stanowi zał. Nr1
Sołtysi wsi gminy Wijewo zgodnie z lista obecności..
Lista obecności
stanowi zał. Nr 2
Zaproszeni goście zgodnie z lista .
Lista gości
stanowi zał. Nr 3
Porządek posiedzenia :

  1. Otwarcie .

  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia .

  3. Wnioski radnych.

  4. Sprawozdanie Wójta.

  5. Podjęcie uchwał w sprawach

1/ określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru
poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego
i podatku leśnego
2/ obniżenia średniej ceny skupu żyta za 1 q przyjmowanej
jako podstawę obliczania podatku rolnego na 2003 r.
3/ określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
na 2003 r.
4/ określenie wysokości rocznych stawek podatku od
środków transportowych na 2003 r.
5/ podatku od posiadania psów,
6/ określenia stawek opłaty miejscowej na 2003 r.
7/ wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Wijewie,
8/ zasady i trybu udzielenia dotacji na zadania publiczne
podmiotów nie zaliczanym do sektora finansów
publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku.
9/ udzielenia dotacji na zadania publiczne podmiotom nie
zaliczanym do sektora finansów publicznych
6. Wolne głosy i wnioski

  1. Zakończenie.


Ad. pkt. 1

Obradom II sesji Rady Gminy przewodniczył jej przewodniczący Stanisław Kasperski. Powitał obecnych na sali członków rady, sołtysów oraz zaproszonych gości.
Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność podejmowanych uchwał.
Przedstawił proponowany porządek obrad, który został przyjęty bez poprawek.

Ad. pkt. 2

Przewodniczący rady zaproponował przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia bez czytania. Stwierdził, że odzwierciedla przebieg obrad III Sesji RG.
Radni nie wnieśli sprzeciwu do przedstawionej propozycji. Protokół z poprzedniego
posiedzenia rady przyjęty został jednogłośnie.

Ad. pkt. 3

Na III Sesji Rady Gminy nie zgłoszono żadnych wniosków.

Ad. pkt. 4

W sprawozdaniu z pracy w okresie, międzysesyjnym Wójt poinformował, o :
1/ zatrudnieniu na miejsce P. Kraśnego - Pana Leszka Piotrowskiego, który po przerwie
zostanie przedstawiony zebranym, oraz planowanej reorganizacji urzędu, która
zostanie przedstawiona radzie do końca roku..
2/ 6 grudnia odbyły się posiedzenia komisji rady , na których omówiono szczegółowo
zagadnienia związane z podatkami na rok 2003.
3/ o odbytych w sobotę 7.12.br ćwiczeniach strażackich, które były prowadzone w
gospodarstwie P. Rimke. Przebiegowi sfingowanej akcji ratowniczej przyglądały się
władze powiatowe oceniając stan gotowości naszych jednostek bardzo wysoko.
4/ 10.12. br odbyliśmy spotkanie w Potrzebowie z udziałem P. Zajączkowskiego
przedstawiciela Zarządu Dróg Powiatowych oraz Wójtem, radnymi wsi i
zainteresowanym mieszkańcami wsi na temat odprowadzenia wody z posesji
leżących po stronie lewej od strony Wijewa.
Sprawa nie jest łatwa do rozwiązania, koszty miałyby ponieść obie strony.
5/ rozmowie ze starosta dotyczącej dofinansowania w wysokości 50 tys, zł. budowy
drogi do Potrzebowa. Otrzymane fundusze z SAPARETU są większe niż posiadane
środki a powinny się równoważyć. Obiecałem, że postaramy się choć nie była to
obietnica do końca zobowiązująca.

Ad. pkt. 5

Przewodniczący obrad poinformował. że odbyły się posiedzenia komisje w których uczestniczyli prawie wszyscy radni co ułatwi dzisiejsze obrady, ponieważ do projektów uchwał istotnych zmian co do ustaleń komisji nie wniesiono.

1/ Projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do
wymiaru poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
przedstawił Przewodniczący obrad.
Podkreślił, że wzory otrzymanych formularzy będą obowiązywać wszystkich mieszkańców gminy tych prywatnych jak i zakłady pracy.
Wójt - jak będzie to funkcjonowało w praktyce trudno powiedzieć, Będzie to na zasadzie jak pity. W przypadkach rażących niezgodności będą prowadzone kontrole .
Uważam, że zebrania wiejskie, które będziemy odbywać będą dobra okazja do wyjaśnienia zasad wypełniania tych formularzy.
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr III/17/02 w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi
załącznik Nr 4

2/ Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za 1 q przyjmowanej
jako podstawę obliczania podatku rolnego na 2003 r. przedstawił Stanisław Kasperski.
Do treści proponowanej uchwały nie wniesiono uwag.
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr III/18/02 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za 1 q przyjmowanej jako podstawę obliczania podatku rolnego na 2003 r. została jednogłośnie.
Uchwała stanowi
załącznik Nr 5
3/ Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
na 2003 r. przedstawił Przewodniczący Rady.
Do treści proponowanej uchwały nie wniesiono uwag.
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr III/19/02 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2003 r. została jednogłośnie.
Uchwała stanowi
załącznik Nr 6
4/ Projekt uchwały w sprawie określenie wysokości rocznych stawek podatku od
środków transportowych na 2003 r. przedstawił Stanisław Kasperski .
Ze względu na szczególnie dokładne omówienie tematu na posiedzeniu komisji i duża ilość materiału odstąpiono od czytania poszczególnych stawek.
Do treści proponowanej uchwały nie wniesiono uwag.
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr III/20/02 w sprawie określenie wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2003 została jednogłośnie.
Uchwała stanowi
załącznik Nr 7
5/ projekt uchwały w sprawie podatku od posiadania psów przestawił Przewodniczący
obrad.,
Podatek pozostawiono na poziomie roku ubiegłego wobec czego nie wniesiono poprawek.
Ireneusz Dydyna - do tej pory rolnik był zwolniony z opłaty za dwa psy, brak takiego
zapisu w uchwale.
Elżbieta Wolnik - nic się nie zmieniło, nie ma takiego zapisu ponieważ jest to zwolnienie ustawowe i nie zapisuje się go w uchwale.
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr III/21/02 w sprawie podatku od posiadania psów została jednogłośnie.
Uchwała stanowi
załącznik Nr 8
6/ projekt uchwały w sprawie opłaty miejscowej przedstawił Stanisław Kasperski. .
Do treści proponowanej uchwały nie wniesiono uwag.
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr III/22/02 w sprawie opłaty miejscowej została jednogłośnie.
Uchwała stanowi
załącznik Nr 9

Po przegłosowaniu powyższej uchwały Przewodniczący ogłosił 10 minutową przerwę.

Po przerwie Przewodniczący obrad udzielił głosu Wójtowi, który dokonał prezentacji nowo zatrudnionego pracownika na stanowisku zajmowanym wcześniej przez P. Kraśnego i poprosił go o zaprezentowanie się.
Leszek Piotrowski - poinformował, że posiada tytuł inżyniera budownictwa, skończył również studia podyplomowe w zakresie marketingu. Posiada uprawnienia budowlane dot. nadzoru budowlanego. Na stanowisku o podobnym zakresie czynności pracował w gminie Szlichtyngowa . Zapewnił, że będzie realizował założenia rady.
Przewodniczący Rady złożył życzenia pomyślności oraz obustronnego zadowolenia
z pracy na tym stanowisku.
7/ Projekt uchwały w sprawie zasady i trybu udzielenia dotacji na zadania publiczne
podmiotów nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających
w celu osiągnięcia zysku przedstawił Stanisław Kasperski.
Wójt - wyjaśnił, że podjęcie takiej uchwały umożliwi przekazania potrzebnych kwot organizacjom działającym na terenie gminy a nie prowadzących działalności gospodarczej.
Do tej pory pomagaliśmy im finansowo poprzez realizacje faktur .
Ta uchwała została wywołana sprawa dotacji na sfinalizowanie inwestycji domu przedpogrzebowego w Potrzebowie. Środki zgromadzone ze zbiórki od mieszkańców uległy wyczerpaniu. Inwestycja jednak nie została ukończona. Mieszkańcy wsi zwrócili się o przekazanie na ten cel pieniędzy z sprzedaży domu , który kiedyś stanowił mienie wiejskie.
Do treści proponowanej uchwały nie wniesiono uwag.
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr III/23/02 w sprawie zasady i trybu udzielenia dotacji na zadania publiczne podmiotów nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku została podjęta jednogłośnie.
Uchwała stanowi
załącznik Nr 10
8/ Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na zadania publiczne podmiotom nie
zaliczanym do sektora finansów publicznych przedstawił Przewodniczący Rady.
Do treści proponowanej uchwały nie wniesiono poprawek.
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr III/24/02 w sprawie zasady i trybu udzielenia dotacji na zadania publiczne podmiotów nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku została podjęta jednogłośnie.
Uchwała stanowi
załącznik Nr 11
9/ Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Wijewie
przedstawił Przewodniczący rady.
Wójt - przypomniał, że Rada Gminy wyraziła już zgodę na zbycie p. Derdziak użytkowanej działki , która jest własnością gminy o pow. 15 m2. Po dokładnych pomiarach okazało się, że 9 m2 zajętych na chodnik jest własnością P. Derdziak. W rozliczeniu ostatecznie P. Derdziak użytkuje 6 m działki gminnej. Wobec powyższego zostaną przygotowane 2 uchwały dotyczące nabycia przez gminę i P. Derdziak .
Do treści proponowanej uchwały nie wniesiono uwag.
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr III/25/02 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Wijewie została podjęta jednogłośnie.
Uchwała stanowi
załącznik Nr 12
Ad. pkt. 6

Henryk Rygusik - podziękował za zorganizowane spotkanie w sprawie spływu wody w
Potrzebowie . Jaki będzie tego rezultat pokaże czas. Zrozumienie przepisów jest
różne.
Roman Dziaszyk - piasek przeciw gołoledzi został rozwieziony. Przydałoby się jeszcze
w kilku miejscach. Nie miał być wysypany przed figurą Św. Józefa. Kierowca nie
zgłosił się do mnie i wysypał przed figur

  • przy posesji P. Wojciechowskiego na ul. Powst. Wlkp w Wijewie stoi

świerk, który sięga drutów linii elektryczne .
Aleksander Poszwiński - młodzież Zaborówca zwróciła się o udostępnienie sali w byłej
szkole na świetlice, gdzie można by grać w pinponga.
Wójt - poinformował, o :
1/ kolejnych podłączeniach do wodociągu w Radomyślu, koszt całej linii ponieśli
mieszkańcy
2/ polecenie rozwiezienia piasku otrzymali P. Jazdon i P. Wieland. Miał być przygotowany
do posypania w najbardziej niebezpiecznych miejscach.

3/ w sprawie świerku będziemy dzwonić do energetyki.
4/ szkoła w Zaborówcu jest przeznaczona do sprzedaży. W roku ubiegłym była adaptowana na świetlice. Porządek jaki tam zastał sołtys i brak opieki nad lokalem nie pozwolił na możliwość kontynuowanie użytkowania tego obiektu. Licznik został zdjęty ponieważ były koszty jego utrzymania. Podobne doświadczenia mieliśmy w Potrzebowie.
W Zaborówcu jest świetlica wiejska , opodatkować się na energię i opał i można korzystać z niej pod warunkiem, że będzie opiekun .
Ze swojej strony mogę zaopatrzyć w dwa dodatkowe stoły pinpongowe .
Marian Białas - jako sołtys potwierdził, że w świetlicy panował nieporządek.
Stwierdził, że porządek byłby gdyby dyżury pełnili członkowie rady sołeckiej .
Henryk Rygusik - kiedy ze świetlicy korzystała młodsza młodzież był porządek, gorzej
z porządkiem u tych starszych.
Radosław Zamiatała - patrząc obiektywnie młodzież na terenie gminy nie ma alternatywy
na spędzenie wolnego czasu .
Stanisław Kaspoerski - przypomniał o obowiązku składania oświadczeń majątkowych.
Poinformował, że posiedzenia komisji rady odbędą się w dniu 18.12. o godz. 10.oo
a Sesja RG 27 .12. br. o godz. 13. oo .

Ad. pkt. 7

W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Przewodniczący Rady podziękował
za udział i zakończył posiedzenie.


Na ty, protokół zakończono.


Protokołowała.
D. MitrusInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Anita Utracik
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2002-12-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie