Strona główna » Dokumenty » Rada Gminy » Protokoły komisji » Protokół Nr I/02

Protokół Nr I/02
PROTOKÓŁ Nr I / 02
z posiedzenia Rady Gminy Wijewo odbytego
w dniu 19 listopada 2002 r.

=======================================================

W posiedzeniu udział wzięli :
Członkowie rady zgodnie z lista obecności.
Lista obecności stanowi zał. Nr1
Sołtysi wsi gminy Wijewo zgodnie z lista obecności..
Lista obecności stanowi zał. Nr 2
Zaproszeni goście zgodnie z lista .
Lista gości stanowi zał. Nr 3
Na wstępie Przewodniczący poprzedniej kadencji wyjaśnił tryb zwołania pierwszego posiedzenia , po czym oddał głos najstarszemu z obecnych na sali radnemu .

Najstarszy wiekiem radny P. Marian Zając dokonał otwarcia I posiedzenia Rady Gminy Wijewo kadencji 2002 - 2006.
Powitał obecnych na sali radnych, sołtysów oraz wszystkich zaproszonych gości.
Na podstawie listy obecności stwierdził, iż na 15 radnych obecnych jest 15 wobec czego podejmowane na dzisiejszym posiedzeniu decyzje będą prawomocne.
Przedstawił proponowany porządek obrad.
  • Ślubowanie radnych oraz Wójta.
  • Wybór Przewodniczącego Rady Gminy.
  • Ustalenie liczby Wiceprzewodniczących Rady Gminy.
  • Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
  • Powołanie Komisji Rewizyjnej.
  • Wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
  • Powołanie Komisji Stałych Rady Gminy.
  • Zapytania i wolne głosy.
  • Zakończenie.Ad. pkt. 1

Przewodniczący obrad poinformował, że ważność mandatu radnego jest uwarunkowana złożeniem ślubowania, wobec czego poprosił wszystkich o powstanie a najmłodszego wiekiem radnego P. Radosława Wojcieszyka o odczytanie roty ślubowania.
Treść roty stanowi zał. Nr 4
Po odczytaniu roty Przewodniczący obrad wyczytał w kolejności alfabetycznej wszystkich radnych, którzy wypowiadając słowo „ŚLUBUJĘ „ złożyli ślubowanie .
Następnie poprosił Wójta Gminy Wijewo P. Ireneusza Zająca o złożenie ślubowania przed Rada Gminy.
W obecności radnych oraz zaproszonych gości nowo wybrany Wójt Pan Ireneusz Zając złożył ślubowanie odczytując rotę .
Treść rota stanowi załącznik Nr 5

Ad. pkt. 2

Przewodniczący obrad poinformował, że wyboru przewodniczącego rady dokonuje się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów.
Poprosił o zgłaszanie kandydatur do składu Komisji Skrutacyjnej.
Do składu Komisji zgłoszono następujące kandydatury:
Radosław Zamiatała
Genowefa Zielnica
Józef Pukacki
Zgłoszone osoby wyraziły zgodę na prace w komisji.
Przewodniczący Komisji P. Zamiatała wyjaśnił zasady głosowania
Przewodniczący obrad poprosił o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego RG.
Roman Jęśkowiak - zaproponował P. Stanisława Kasperskiego.
Jako były przewodniczący posiada doświadczenie i zaufanie ludzi.
Radny Stanisław Kasperski wyraził zgodę na kandydowanie .
Innych kandydatur nie zgłoszono.
Komisja Skrutacyjna przygotowała karty do głosowania i przeprowadziła głosowanie.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół z przeprowadzonego głosowania z którego wynika, że Przewodniczącym Rady Gminy Wijewo został wybrany jednogłośnie P. Stanisław Kasperski.
Protokół z głosowania stanowi zał. Nr 6
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały Nr I / 1/ 02 w sprawie Wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Wijewo .
Uchwałą stanowi zał. Nr 7
Przewodniczący obrad przekazał dalsze prowadzenie Sesji nowo wybranemu Przewodniczącemu Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy podziękował za wybór oraz okazane zaufanie. Zapewnił o lojalności oraz dbałości o wszystkich mieszkańców tej gminy.
Przejmując obowiązki prowadzącego obrad zarządził 10 min, przerwę.

Ad. pkt. 3

Przewodniczący rady sugerując się doświadczeniem i potrzebami z poprzedniej kadencji zaproponował powołanie jednego wiceprzewodniczącego.
Radni nie zgłosili innych propozycji.
Projekt uchwały w sprawie liczy wiceprzewodniczących przedstawił Stanisław Kasperski.
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr I / 2/ 02 w sprawie liczby Wiceprzewodniczących Rady Gminy Wijewo podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowizałącznik Nr 8

Ad. pkt. 4

Przewodniczący obrad zaproponował zgłaszanie propozycji kandydatur na funkcję Wiceprzewodniczącego
Genowefa Zielnica zgłosiła kandydaturę pana Romana Jęśkowiaka .
Jako były radny i członek zarządu gminy zna charakter pracy w radzie , udziela się w pracy z młodzieżą.
Pan Roman Jęśkowiak wyraził zgodę na kandydowanie.
Innych kandydatur nie zgłoszono.
Komisja Skrutacyjna przygotowała karty do głosowania i przeprowadziła głosowanie.
Protokół z głosowania odczytał Przewodniczący Komisji P. Radosław Zamiatała.
Protokół stanowi załącznik Nr 9
Przewodniczący odczytał treść uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Wijewo.
Uchwała stanowi zał. Nr 10

Ad. pkt. 5

Przewodnicząc y obrad wyjaśnił, że rada zgodnie z Statutem Gminy wybiera 3 komisje stałe w tym komisję rewizyjną.
Zaproponował, aby komisja rewizyjna składała się z 3 osób natomiast pozostałe komisje stałe z 4 osób.
Za przedstawioną propozycja opowiedzieli się wszyscy radni.
Zaproponował sporządzenie list na których radni zadeklarują swoją przynależność do poszczególnych komisji.
Przynależność do Komisji Rewizyjnej zadeklarowały następujące osoby :
Józef Pukacki
Genowefa Zielnica
Alojzy Wolniczak
Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej przedstawił Przewodniczący Rady.
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr I / 4/ 02 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowizałącznik Nr 11

Ad. pkt. 6

Stanisław Kasperski przedstawił zebranym treść uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej proponując na to stanowisko P. Józefa Pukackiego
Do treści projektu uchwały nie wniesiono uwag.
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr I / 5/ 02 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowizałącznik Nr 12

Ad. pkt. 7

W związku z tym, że do komisji problemowych zgłosiło się więcej osób niż zostało to ustalone w drodze głosowania.. Przewodniczący zarządził głosowanie tajne w celu wyłonienia 4 osób do komisji Gospodarczej i Budżetowo socjalnej.
Do Komisji Skrutacyjnej w celu wyłonienia członków komisji budżetowo socjalnej powołano następujące osoby :
Poszwiński Aleksander
Wolniczak Alojzy
Pukacki Józef
Przewodniczący Aleksander Poszwiński odczytał protokół komisji z przeprowadzonego głosowania. Protokół
stanowi zał. Nr 13
Do Komisji Skrutacyjnej w celu wyłonienia członków komisji Gospodarczej powołano następujące osoby :
Zając Marian
Wolniczak Alojzy
Pukacki Józef
Przewodniczący Komisji Zając Marian po przeprowadzonym głosowaniu tajnym odczytał protokół z przeprowadzonego głosowania.
Protokół z głosowaniastanowi zał. Nr 14
Przewodniczący rady przedstawił treść uchwały Nr I/ 6/ 02 w sprawie składów osobowych Komisji Stałych.
Do treści uchwały nie wniesiono zmian.
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr I/ 6/ 02 w sprawie składów osobowych Komisji Stałych. podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 15

Ad. pkt. 8

Przewodniczący Rady pogratulował Wójtowi ponownego wyboru na to stanowisko.
Wójt - Ireneusz Zając pogratulował wszystkim wybranym radnym otrzymanego zaufania od wyborów.
Pokreślił, że każdy startując w wyborach miał pewne plany i obietnice. Te wspólne bliskie każdemu będziemy realizować wspólnie. O tych indywidualnych dotyczących poszczególnych wsi będziemy decydować na wspólnych posiedzeniach rady.
Ustawa o bezpośrednim wyborze Wójta pozwoliła sprawdzić poparcie społeczeństwa gminy dla tego stanowiska. Ranga jego został podniesiona, jako jednoosobowy organ wykonawczy Wójt będzie realizatorem budżetu gminy i innych zadań nałożonych do wykonania przez radę. Wykonanie tych zadań nie jest możliwe bez pomocy odpowiedniego zaplecza, którym jest urząd gminy.
Wójt to funkcja opiekuńcza wobec mieszkańców tej gminy jak i egzekwująca należności wynikające z zobowiązań pieniężnych.
Mam nadzieję, że w realizacji tych zadań będą nam pomocne różne fundusze z pieniędzy których można korzystać.
Cieszy fakt, że do obecnej rady wybrani zostali ludzie młodzi oraz ludzie z doświadczeniem życiowym , które pracowały na rzecz rady w poprzedniej kadencji.
Złożył wszystkim życzenia wszystkiego najlepszego w przyszłej kadencji.

Roman Dziaszyk - społeczeństwo obdarzając Was zaufaniem oczekuje od Was
rzetelności, uczciwości i rozsądnych decyzji. Wierzę , że posiadane doświadczenie oraz zapał do pracy osób nowo wybranych pozwoli na pomyślny rozwój naszej gminy.

Ad. pkt. 9

Przewodniczący rady uznał porządek posiedzenia za wyczerpany, podziękował wszystkim za udział i zakończył obrady.

Na tym protokół zakończono.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Anita Utracik
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2002-11-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie