Strona główna » Dokumenty » Rada Gminy » Uchwały Rady » Uchwała nr XX/102/2004

Uchwała nr XX/102/2004

Numer uchwały: 2004/20/102
Numer sesji: 20
Rok: 2004UCHWAŁA NR XX/102/04
RADY GMINY WIJEWO
z dnia 29 czerwca 2004r.


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. /tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142. poz.1591 ze zmianami/ oraz art. 109 ust. 2 pkt 1, art. 124 ust. 1 pkt 1-3, 9-11 ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998r. /tekst jednolity z dnia 7 stycznia 2003r. Dz. U. Nr 15, poz. 148 ze zmianami/

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia budżetu gminy na rok 2004 po stronie dochodów i wydatków o kwotę 47.649,-zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 7 Przychody i wydatki środka specjalnego przy Zespole Szkół Gminy Wijewo w Brennie na 2004rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 8 Wykaz inwestycji do realizacji na 2004 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. § 1 Uchwały Nr XV/80/03 Rady Gminy Wijewo z dnia 29.12.2003r. w sprawie budżetu gminy na 2004 rok otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody budżetu gminy na 2004 rok w wysokości 5.272.125,-zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
2. § 2 Uchwały Nr XV/80/03 Rady Gminy Wijewo z dnia 29.12.2003r. w sprawie budżetu gminy na 2004 rok otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki budżetu gminy na 2004 rok w wysokości 5.472.125,-zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 2.
3. § 4 Uchwały Nr XV/80/03 Rady Gminy Wijewo z dnia 29.12.2003r. w sprawie budżetu gminy na 2004 rok otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody i wydatki zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2004 rok w wysokości 354.479,-zł.a dotacje i wydatki na własne zadania bieżące gmin na 2004 rok w wysokości 2.031,-zł.,zgodnie z Załącznikiem Nr 3.
4. § 7 Uchwały Nr XV/80/03 Rady Gminy Wijewo z dnia 29.12.2003r. w sprawie budżetu gminy na 2004 rok otrzymuje brzmienie: Ustala się przychody i wydatki środka specjalnego przy Zespole Szkół Gminy Wijewo w Brennie na 2004rok następująco :
przychody w wysokości 19.200,-zł.
wydatki w wysokości 18.600,-zł.
zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały..
5. § 10 Uchwały Nr XV/80/03 Rady Gminy Wijewo z dnia 29.12.2003r. w sprawie budżetu gminy na 2004 rok otrzymuje brzmienie: W wydatkach ustalonych w § 2 określa się na finansowanie zadań inwestycyjnych kwotę 757.370,-zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 5.
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wijewo.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Anita Utracik
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2004-06-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie