Strona główna » Dokumenty » Rada Gminy » Protokoły komisji » Protokół Nr 6/07

Protokół Nr 6/07

PROTOKÓŁ NR 6/07
z posiedzenia wspólnego Komisji Stałych Rady Gminy Wijewo odbytego
w dniu 12 marca 2007 r.W posiedzeniu udział wzięli :
Członkowie komisji zgodnie z lista obecności .
Lista obecności stanowi załącznik Nr 1
oraz
Przewodniczący rady - Stanisław Kasperski
Wójt Gminy - Ireneusz Zając
Kier. Referatu Bud. - Leszek Pitrowski
Inspektor - Krzysztof Grabsztunowicz

Porządek posiedzenia

  1. Otwarcie .

  2. Podsumowanie zebrań wiejskich.

  1. zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach :

1/ dzierżawy nieruchomości gruntowej w Radomyślu,
2/ przyjęcia Strategii Interwencji i Rozwiązywania Problemów
Społecznych Gminy Wijewo na lata 2007 - 2013
3/ sprawozdanie z wykonania planu gospodarki odpadami .

  1. Zapytania i wolne wnioski.

  2. Zakończenie


Ad. pkt. 1

Obrady komisji prowadził przewodnicząca Komisji Gospodarczej radna Urszula Rimke.
Powitał obecnych na sali radnych oraz gości. Przedstawił proponowany porządek obrad.
Do treści porządku nie wniesiono uwag.

Ad. pkt. 2

Podsumowania zebrań wiejskich kampanii sprawozdawczo wyborczej dokonał Wójt.
Przedstawił frekwencje na poszczególnych zebraniach, stwierdził, że większa procentowo frekwencja była w mniejszych miejscowościach. Generalnie frekwencja przewyższyła uczestnictwo na zwykłych zebraniach. Zestawienie stanowi załącznik do protokołu.
Omówił poszczególne postulaty zgłoszone na zebraniach, poinformował, że w sprawie mostu na drodze do Pogrzebowo- powiat podjął działania ponieważ zwróciła się o uzgodnienia. Ścieżka do Wielenia np. z Ostrowu , teren jest prywatny i nie za bardzo możemy inwestować podobnie jak w ścieżkę rowerową do Wielenia . W pierwszej kolejności należałoby wykupić teren.
Zrobimy przegląd placów zabaw o dokonamy spisu potrzeb. O transformator dla Przylesia będziemy wnioskować do energetyki. Agregat dla hydroforni w Zaborówcu jest już planowany w inwestycjach MZWiKW we Wschowie. Nie będzie problemów z dzikimi wysypiskami kiedy każdy będzie miał umowę z odbiorca i przestrzegał czystości.
Podziękował radnym za uczestnictwo w zebraniach.
Ad. pkt. 3

1/ przewodnicząca obrad przedstawiła projekt uchwały w sprawie dzierżawy działki
w Radomyślu .
Wójt poinformował, że przymierzamy się do zagospodarowania terenu żwirowni na Holandrach. Posiadam upoważnienie na sprzedaż, jednak w obecnych warunkach jest to ryzykowne. Zarządzenie Wojewody może utrudnić lub uniemożliwić uzyskanie koncesji co może zostać wykorzystane przeciw gminie. Dodatkowym utrudnieniem może być Natura 2000 oraz planowane wprowadzenie otuliny parku. Planowaliśmy sprzedaż wraz z koncesja, jednakże gmina na ma uprawnień do uzyskania koncesji. Dzierżawa na 3 lata nie będzie atrakcyjna ponieważ jest to czas na uzyskanie koncepcji , nie daje możliwości zwrotu poniesionych nakładów i prawidłowego rozruchu dlatego okres dzierżawy powinie być znacznie dłuższy, proponujemy 10 lat. Obecnie grunty te nie dają żadnych dochodów .
Roman Jęśkowiak - w przypadku dzierżawy otrzymamy opłatę stała oraz opłatę z tytułu obmiaru pozyskanego surowca. Wskazane byłoby wyczyszczenie placu z rosnących tam samosiejek.
Krzysztof Grabsztunowicz. - część działki jest zakwalifikowana jako żwirownia i tam nie powinno być problemów z uzyskaniem zezwolenia na wycięcie pozostała część jest jako las, gdzie mogą być większe problemy, będzie trzeba zrobić przekształcenie.
Henryk Rygusik - jak mamy to wydzierżawić to lepiej pozyskać drewno, zlecić wycięcie za drewno lub odpłatnie.
Stanisław Kasperski - co po 10 latach, złoże będzie wykorzystane i pozostaniemy z dziura,
K. Grabsztunowicz - przy uzyskaniu koncesji jest określona forma rekultywacji, kto ja przeprowadzi i jaką formę ma przyjąć
Radosław Zamiatała - jaki jest czas oczekiwania na koncesje, czy można jej nie otrzymać
K. Grabsztunowicz - najkrótszy okres otrzymania koncesji pod złożenia wniosku to około roku. Może się zdarzyć , że organ koncesyjny nie wyrazi zgody i koncesji nie wyda.
Leszek Piotrowski - po uzyskaniu koncesji zmienia się opłaty , dlatego wszystkie warianty i warunki dzierżawy musza być precyzyjnie ujęte w ogłoszeniu przetargu i późniejszej umowie .
Roman Jęśkowiak - rosnące tam drzewa należy wyciąć, dzierżawca zrobi to jeśli będzie mu zależało na eksploatacji. Jeśli będzie mu zależało aby wyeliminować konkurencje to pozostawi krzewy i powstanie las.
Adam Zielnica - przez ile lat można eksploatować złoże.
K. Grabsztunowicz - koncesja określa wielkość rocznego poboru kruszywa. Uzależnione jest to od ustaleń koncesji i wielkości złoża.
Wójt - na wielkość dopuszczalnego wydobycia mają wpływ również położenie terenu i jego otoczenie.
L. Piotrowski - przeznaczenie tego terenu na żwirownie jest ujęte w gminnym PRL, który uzyskał akceptację różnych instytucji zatwierdzających Plan Rozwoju Lokalnego gminy.
Zebrani postanowili dokonać wizji lokalnej przedmiotowego terenu.
Postanowiono aby w pierwszej kolejności dokonać czyszczenia terenu a następnie przystąpić do dzierżawy.

2/ projekt uchwały w sprawie informacji z wykonania planu gospodarki odpadami
przedstawił pracownik UG Krzysztof Grabsztunowicz.
Poinformował, że na realizacje tego zadania nie otrzymaliśmy żadnych dodatkowych funduszy. Wszystkie działania były prowadzone w ramach funduszy gminnych. Osiągnęliśmy dobry wynik w ilości podpisanych umów na odbiór nieczystości. W skali gminy wynosi to 85 % gospodarstw domowych posiada takie umowy. Nie osiągnięto jednak założonych ilości odpadów pozyskanych w ramach segregacji.
Alojzy Wolni czak - gdzie można składować puszki po farbach i świetlówki.
K. Grabsztunowicz - każdy sklep sprzedający takie artykuły jest zobowiązany również do ich odbioru.
Radosław Zamiatała - na ostrowie stoi kontener, który jest pełen, komu on służy i kto za niego płaci.
Urszula Rimke - na bazie SKR można sprzedawać pewne odpady
K. Grabsztunowicz - kontener jest gminny i obsługuje domek ratownika i plażę. 2 maja planujemy wizyty u mieszkańców Ostrowa w celu sprawdzenia i przypomnienia o umowach na wywóz nieczystości. SKR skupuje wszelkiego rodzaju plastyki, folie.
Wójt - będziemy chodzić na terenie Brenna Ostrów i nakłaniać do podpisania umów na odbiór odpadów. Jest jednak problem, umowę powinien podpisać właściciel, większość domków stoi na dzierżawie. Będziemy zmuszeni egzekwować porządek od właściciela terenu.
Alojzy Wolniczak - lepiej, że mieszkańcy Ostrowa wrzucają śmieci do gminnego kontenera niż by miały być w rowie. Zaproponował wykonanie ogłoszeń o możliwości zakupu worków na śmieci w większych rozmiarach.
Radosław Zamiatała - walka z dzikimi wysypiskami i Kępiną jest bezskuteczna.
Wójt - brak efektów ponieważ gdy trzeba wskazać winnego to wszyscy milczą.
Zaproponowano, aby wskazać zagrożone tereny i częściej je patrolować przez Policje.
Informacja z wykonania planu gospodarki odpadami stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

3/ projekt uchwały w sprawie strategii interwencji i rozwiązywania problemów społecznych
gminy Wijewo na lata 2007 - 2013 przedstawił kierownik GOPS Józef Kubicki.
Poinformował, że do opracowania takiej strategii zobowiązuje art. 17 ustawy o opiece społecznej oraz program pomocy społecznej.. Strategia ma na celu określenie działań przeciwdziałających negatywnym zjawiskom. Przyjęte kierunki działania maja łagodzić skutki patologii.. Strategia omawia rozpoznawanie problemów , sposób ich realizacji i źródła finansowania. Materiał ten został opracowany na podstawie ankiety, która została zostały rozesłana do poszczególnych sadowisk, instytucji i osób prywatnych.
Radosław Zamiatała - co rozumieć pod hasłem pomoc osobom przewlekle chorym, niepełnosprawnym.
Józef Kubicki - do udzielania pomocy osobom niepełnosprawnym jest wyznaczony PFRON, my w gminach pomagamy poprzez udzielanie informacji, udostępnianie druków. Planuje się uruchomienie pomocy rodzinnej. Osoby te pomagałyby obłożnie chorym lub niepełnosprawnym w sprzątaniu, zakupach itp.
Adam Zielnica - na terenie gminy z pomocy korzysta 12.5 % ludności jak przedstawia się to w skali kraju z tego 88 % z racji ubóstwa.
Józef Kubicki - nie posiadam takich danych, ale np. w e Wschowie korzysta 28 %. Pomoc jest udzielana na podstawie odpowiednich kryteriów. Podstawowym jest ubóstwo czyli pewien prób dochodowości na osobę.
Wójt - przyjęcie strategii należy do aktów obligatoryjnych, przedstawia szeroko zakrojona pomoc w różnych dziedzinach
1/ gdzie są te zagrożenia i kogo dotyczą,
2/ jakie przyjmują formy
3/ jak je rozwiązać.

Ad. pkt. 4

Przewodnicząca obrad przedstawiła zebranym treść pism jakie wpłynęły do rady :
1/ Wyższej szkoły Zawodowej w Lesznie w sprawie dofinansowania doposażenia pracowni.
Wniosek nie uzyskał aprobaty.
2/ Starostwa w Lesznie - odpowiedz na wniosek w sprawie znaków drogowych na
Chodnikach
3/ P. Kazimiery Jon w sprawie sprzedaży działki gminnej Nr 239/4 w Brennie.
4/ P. Stanek z Brenna zwrócił się o sprzedaż działki stanowiącej drogę w Brennie Ostrowie.
Wójt zaproponował aby nie wyzbywać się mienia gminnego, ponieważ mogą być przydatne przy wymianie na bardziej atrakcyjne inwestycyjnie działki dla gminy.
Stanisław Kasperski przekazał zebranym rozporządzenie Ministra w sprawie Przemęckiego Parku Krajobrazowego. Poinformował o planowanej na 20 marca Br wspólnej sesji w sprawie PPK.
Edwin Wojciech - czy będziemy budować salę gimnastyczna w Wijewie, Obecna sala niszczy się a dzieci musza chodzić na zajęcia przez ulice.
Radosław Zamiatała - obecna sala spełnia soja rolę, jednak parkiet nie jest zbyt dobrym podłożem do ćwiczeń gimnastycznych.
Alojzy Wolniczak - wszędzie są oznakowane ścieżki rowerowe a u nas nić się w tym kierunku nie robi.
- na boisku na ul. Sportowej są topole, czy można uzyskać zezwolenie na ich wycięcie.
Radosław Wojcieszyk - zwrócił się o dofinansowanie wyposażenia placu zabaw aby zakończyć ostatecznie.
Edwin Wojciech - dostałem telefon o możliwości pozyskiwania funduszy dla wsi, czy gmina ma informacje na ten temat..
Urszula Rimke - jaki stan zaawansowania prac jest na sali w Brennie

Na zadane pytania odpowiedzi udzielił Wójt :
1/ rozmawiałem z Dyr. Szkoły w Wijewie jest zainteresowany propozycja Starosty budowy sali..
Z propozycji należy skorzystać ze względu na % dofinansowania . W pierwszej kolejności
należy porozmawiać z P. Gierlichem czy sprzeda grunt , ile i za jaka kwotę.
2/ ścieżka na Ostrów może kosztować ok. 30 tys. Jeśli rada zdecyduje o budowie to poczynimy przygotowania . Niezbędna będzie opinia o oddziaływaniu na środowisko. Aby uzyskać taka opinie musi być zadanie zaplanowane w budżecie.
3/ ścieżki rowerowe są ustalone . Stowarzyszenie Leszno-Region opracowuje mapę, jak otrzymamy to będziemy robić oznakowanie.
4/ plac zabaw dla przedszkola w roku ubiegłym miał kosztować 12 tys, wymagania rosną, Gmina przekazała już 10 tys. i pokryje koszt ogrodzenia.
5/ gmina również dostaje różne katalogi z ofertami dofinansowania, każdy wniosek o dofinansowanie musi być poparty finansowa, Najpierw należy wyłożyć pieniądze a później zwrócą.
6/ na Sali w Brennie rozpoczęto prace w ramach zakresu nadzorowanego przez GOK, w trakcie przygotowania jest salka dla seniorów.
7/ o wycięcie topoli musi zwrócić się właściciel gruntu. Właścicielem boiska jest Proboszcz, jeśli wyrazi zgodę to do końca marca można taka decyzję wydać.

Ad. pkt. 9

Wobec braku dalszych dyskutantów, przewodnicząca obrad uznała porządek posiedzenia za wyczerpany. Podziękowała za udział i zakończyła posiedzenie.
Przewodnicząca obrad.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Anita Utracik
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2007-03-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie