Strona główna » Dokumenty » Rada Gminy » Protokoły komisji » Protokół Nr 10/07

Protokół Nr 10/07


PROTOKÓŁ NR 10/07
z posiedzenia wspólnego Komisji Stałych Rady Gminy Wijewo odbytego
w dniu 04 kwietnia 2007 r.W posiedzeniu udział wzięli :
Członkowie komisji zgodnie z lista obecności .
Lista obecności stanowi załącznik Nr 1
oraz
Przewodniczący rady - Stanisław Kasperski
Wójt Gminy - Ireneusz Zając

Porządek posiedzenia

  1. Otwarcie .

2.. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok..

  1. Propozycja wojewody - „Internet w każdej wsi „

4. Propozycja starosty w sprawie budowy Sali gimnastycznej.
5. Zaopiniowanie projektów uchwał.
- obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego przez Skarbnika
Gminy Wijewo.
- zakup działki pod budowę Sali gimnastycznej
6. Wypracowanie stanowiska w sprawie Przemęckiego Parku Krajobrazowego.
7. Zakończenie

Ad. pkt. 1

Wspólne obrady komisji prowadziła Przewodnicząca Komisji Gospodarczej Urszula Rimke.
Powitała obecnych na sali gości oraz radnych. Przedstawiła proponowany porządek obrad do którego nie wniesiono uwag.

Ad. pkt. 2

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok złożył
Wójt - poinformował, że wykonanie budżetu za 20096 rok zostało przygotowane w takiej samej szczegółowości jak uchwała budżetowa. Szczegółowość opracowania ma na celu jawność dysponowania środkami publicznymi. Daje możliwość sprawdzenia na jakie cele i ile środków zostało przeznaczonych, daje obraz wykonania planowanych dochodów i wydatków. Ogólne wykonanie budżetu jest uzależnione od wykonania na poszczególnych paragrafach i działach. Stwierdzone w trakcie roku niedobory lub nadwyżki były regulowane poprzez uchwały zmieniające uchwałę budżetową.
Należy stwierdzić, że dysponenci środków finansowych wykazali się dużą dyscyplina finansową, nie zostały przekroczone wydatki w znaczącym stopniu.
Skarbnik - zgodnie z przepisami wykonanie budżetu za rok ubiegły należy przekazać do RIO i Przewodniczącemu RG do 20 marca.
Część tabelaryczna wykonania musi zawierać co najmniej dane zawarte w uchwale budżetowej. Część opisowa musi dotyczyć wszystkich paragrafów w wielkościach przyjętych na początku roku oraz po dokonanych zmianach w ciągu roku.
Na podstawie przyjętej uchwały budżetowej opracowuje się układ wykonawczy gdzie szczegółowo określone są poszczególne wydatki., który jest podstawa do opracowania planu wydatków przez jednostki budżetowe.
Omówiła poszczególne załączniki pod względem wykonalności .
Poinformowała, że zaległości na koniec roku wyniosły 153 tys. (są to zaległości za okres 5 lat) większość tej kwoty stanowią zaległości z podatku od osób prawnych
Skutki obniżenia podatków wyniosły 226 tys. zł.
Umorzenia podatków 6 tys. zł. Wystawiono 3588 upomnień do osób fizycznych i 9 tytułów do osób prawnych.
Radosław Zamiatała - czekamy na zwrot 450 tys. za remont pałacu i parku. Czy jest szansa, że je otrzymamy,
Adam Zielnica - jeśli zwrot się opóźnia, czy jest możliwość uzyskania odsetek,
Wójt - zwrot zainwestowanej kwoty otrzymamy na pewno. Nie wiadomo jednak kiedy. Wojewodę nie obowiązują odsetki od zwłoki.
Edwin Wojciech - na meliorację zaplanowano 5 tys. a wydatkowano 2. Nie można było coś
za to zrobić.
Wójt - pieniądze te były zaplanowane na dotacje do spółki w Wijewie i Potrzebowie. Kiedy Pogrzebowo zakończyło działalność nie wybierając nowego zarządu nie było komu przekazać tej kwoty. Dotacja z budżetu należy się do wykonanej pracy . Nic nie zrobiono to nie można było przekazać.
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2006 rok stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.. pkt. 3

Wójt przedstawił pismo Wojewody wielkopolskiego w który informuje o utworzeniu programu „ Internet w wielkopolskiej wsi” mający na celu szersze możliwości informatyczne mieszkańców wsi poprzez budowę sieci radiowej oraz Internetu. Koszt rozbudowy sieci - 30 tys. zł.

Ad. pkt. 4

Wójt zapoznał zebranych z planem Starosty budowy sal gimnastycznych w każdej gminie, w ramach programów regionalnych. Dokumentacje przygotuje starostwo, wszystkie obiekty będą miały ta sama kubaturę , może być zmieniony układ pomieszczeń.(sala, zaplecze, widownia).
Rozpoczęcie prac nastąpiłoby w okresie jesiennym 2008 roku.. Wniosek o dofinansowanie z Funduszu Regionalnego składa Starosta w imieniu wszystkich gmin.
Podjęte zostały działania w sprawie pozyskania dodatkowych terenów pod budowę przy szkole w Wijewie. Osiągnięto wstępne porozumienie.
Henryk Rygusik - przy zakupie terenów można by pomyśleć o powiększyć istniejącego,
boisko szkolnego.
Wójt na sale potrzeba 20 arów, chcielibyśmy aby pozostały tern był przeznaczony na boisko wielofunkcyjne, ma to być w ramach tego projektu. Uzgodniliśmy zakup ternu o wielkości 50 arów.

Ad. pkt. 5

1/ projekt uchwały w sprawie obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego przez
Skarbnika Gminy Wijewo przedstawił
Skarbnik wyjaśniła, że do przyjmowania oświadczeń majątkowych powołany jest organ powołujący wobec czego należy upoważnić przewodniczącego rady do przyjmowani takich dokumentów.
Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.
Projekt stanowi załącznik Nr 2

2/ projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie części nieruchomości w Wijewie.
Przewodniczący wyjaśnił, że projekt uchwały dotyczy upoważnienia dla Wójta do nabycia niezbędnego terenu pod budowę saloi gimnastycznej.
Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.
Projekt stanowi załącznik Nr 2Ad. pkt 6

Zebrani zapoznali się z argumentami za i przeciw funkcjonowaniu parku oraz omówiono korzyści jakie winny płynąć z jego istnienia.
Odczytano proponowana petycję w powyższej sprawie.
Zebrani nie wnieśli uwag do przedstawionej treści przyjmując ja jako swoje stanowisko.

Ad. pkt. 7

Wobec braku dalszych dyskutantów przewodniczący posiedzenia uznał porządek za wyczerpany., Podziękował za udział i zakończył obrady.Przewodniczący obrad
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Anita Utracik
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2007-04-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie