Strona główna » Dokumenty » Rada Gminy » Protokoły komisji » Protokół Nr 3/06

Protokół Nr 3/06

]PROTOKÓŁ NR 3/06
z posiedzenia wspólnego Komisji Stałych Rady Gminy Wijewo odbytego
w dniu 18 grudnia 2006 r.


W posiedzeniu udział wzięli :
Członkowie komisji zgodnie z lista obecności .
Lista obecności stanowi załącznik Nr 1
oraz
Przewodniczący rady - Stanisław Kasperski
Wójt Gminy - Ireneusz Zając
Skarbnik - Elżbieta Wolnik

Porządek posiedzenia :

  1. Otwarcie .

  2. Informacja na temat programu „Natura 2000 „.

  3. Rozpatrzenie wniosków o zmianę przeznaczenia działek w planie zagospodarowania przestrzennego gminy w Miastku.

  4. Zaopiniowanie projektu aglomeracji .

5. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach :
- przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów
Alkoholowych na terenie gminy Wijewo w 2007 r.
- zmian w budżecie gminy na 2006 rok.
- unieważnienia uchwały Nr XXXIV/ 188 /05 Rady gminy Wijewo
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla jednostki samorządu terytorialnego
- zmiany uchwały Nr I/11/06 w sprawie zmian w budżecie

  1. Zapytania i wolne wnioski.

  2. Zakończenie


Ad. pkt. 1

Obrady komisji prowadził przewodnicząca Komisji Gospodarczej radna Urszula Rimke.
Powitał obecnych na Sali radnych oraz gości. Przedstawił proponowany porządek obrad. Do treści porządku nie wniesiono uwag.

Ad. pkt. 2

Na temat programu Natura 2000 informacje przekazał Wójt . Poinformował, że otrzymane od Marszałka Województwa pismo wymaga opinii rady w formie uchwały, sugeruje że powstanie obszaru N-2000 nie będzie miało wpływu na prowadzona na tych terenach działalność gospodarcza i
inwestycyjna. Doświadczenia minionych dni wskazują że jest to nieprawda ponieważ opinia dotycząca budowy kanalizacji ściekowe nie jest przychylna, podobnie jak wydane Rozporządzenie Wojewody w sprawie eksploatacji kruszywa już istniejących. Park Krajobrazowy tez nie miał powodować utrudnień podobna sytuacja może być z terenami zaliczonymi do N - 2000 .
Alojzy Wolniczak - jako zwykły człowiek słuchając tych argumentów jestem przeciwny
wprowadzeniu tego programu na naszym terenie.
Wójt - bardzo niepokojące jest to, że brak jakiejkolwiek spójności pomiędzy poszczególnymi urzędami, każdy mówi coś innego. ( minister, wojewoda, konserwator przyrody).
N - 2000 ma stworzyć warunki do lepszej ochrony przyrody, pieniądze winny być łatwiej dostępne. Decyzje o przystąpieniu do budowy kanalizacji będziemy podejmować wówczas gdy
będą wiadome wszystkie parametry dofinansowania.
Roman Jęśkowiak - jestem za wydaniem negatywnej opinii, być może że takie sygnały spowodują
nowe przemyślenia i decyzje.
Krzysztof Grabsztunowicz - jeśli konserwator zleci sporządzenie raportu o oddziaływaniu na
Środowisko dla kanalizacji ściekowej , będą to dodatkowe koszty dla gminy rzędu 300 tys. zł.
Leszek Piotrowski - jeśli inwestycja jest szkodliwa dla środowiska w przypadku terenów N-2000
Wojewoda może nakazać wykonanie takiego raportu. Obecnie są uchwalone plany gdzie przewiduje się tereny pod inwestycje. Wprowadzenie programu N - 2000 może to ograniczyć.
Po przeprowadzonym głosowaniu zdecydowano jednogłośnie, że zostanie przygotowana uchwała i opinia negatywna co do decyzji o włączeniu gminy Wijewo do programu Natura 2000

Ad. pkt. 3

Leszek Piotrowski poinformował, że od początku roku wpływają wnioski mieszkańców Miastka o zmianę przeznaczenia działek z rolnych na rekreacyjne. Działki , które objętą wnioski znajdują się na terenach przewidzianych pod taka działalność w studium zagospodarowania gminy. Aby wprowadzić je do planu zgodnie z wnioskami należy sporządzić plan szczegółowy dla danej jednostki planistycznej. Nie ma możliwości opracowania planu dla poszczególnych działek. Opracowanie dla całego terenu może kosztować ok. 100 tys. zł. na co w tej chwili gminę nie strać.
Wójt - cały teren obejmujący tą jednostkę planistyczna należy do osób prywatnych wyznaczone zostały na wniosek rolników. Zaproponował opracowanie planu przy 20 % udziale finansowym gminy. Do czasu opracowania planu gminy traci ponieważ nie można naliczać podatków.
Edwin Wojciech - jeśli będziemy czekać dłużej to będzie więcej podziałów i większy bałagan ,
utrudnione będzie uporządkowanie terenu.
Stanisław Kasperski - wnioski napływają , należy jakieś rozwiązanie znaleźć i dać odpowiedz.
Roman Jęśkowiak - rolnik posiadający 10 ha nie będzie w stanie zapłacić za opracowanie planu.
Leszek Piotrowski - można ustalić maksymalna rentę planistyczną ale wówczas będzie to funkcjonowało w przypadku sprzedaży tylko przez 5 lat a później nie będzie nic.
Wójt podał trzy wersje rozwiązania :
1/ przy finansowaniu 20 % gminy i 80 % właściciele terenu,
2/ nie robimy nic a w następnym roku zdecydujemy.
3/ 100 % kosztów ponoszą właściciele działek
Ryszard Woźniak - zaproponował zwołanie zebrania i niech sami zdecydują jaka wersja będzie
im bardziej odpowiadała,
Wójt - z praktyki wiem, że zebrania nie przynoszą rozwiązań. Referat Budownictwa wystosuje pismo z propozycja i niech zadeklarują co im bardziej odpowiada.

Ad. pkt. 4

Wójt - należy zdecydować, czy do projektu budowy kanalizacji ściekowej przyłączamy pozostałe wsie (Potrzebowo, Radomyśl i Przylesie). Należy pamiętać, że zgodnie z założeniami przyłączenie tych miejscowości będzie wiązało się z obniżeniem finansowania z funduszu Spójności.
Fundusze Unijne finansują inwestycje , których użytkownicy są w stanie w przyszłości pokryć koszty eksploatacji, a wymienione miejscowości ze względu na wielkość dochodu na osobę nie rokują takich gwarancji.
Jeśli z tego powodu zostanie obniżone dofinansowanie to koszty, które będzie ponosić gmina przy inwestycji będą zbyt duże i wówczas należy pozostać przy 4 wsiach a dla pozostałych zaprojektować inna formę oczyszczania ścieków.
Do czasu kiedy nie ma ostatecznej decyzji i nie musimy podejmować deklaracji finansowych możemy poprosić o inne przeliczenie udziałów. Jeśli będzie do podjęcia ostateczna decyzja o udziałach w zadaniu a obliczenia będą niekorzystne dla gminy możemy zrezygnować.
Roman Jęśkowiak - jeśli jest możliwość to poprosić o przeliczenie udziałów gminy w wersji cała
gmina i wersja obejmująca 4 wsie.
Radosław Zamiatała - jeśli rozłożymy spłatę za przyłącza na kilka lat , czy będą z tego powodu
jakieś skutki.
Wójt - przy rozłożeniu na raty gmina będzie musiała więcej wyłożyć w trakcie inwestycji, ponieważ środki spłyną w terminie późniejszym.
Zebrani zdecydowali aby SGN dokonało przeliczenia kosztów budowy kanalizacji ściekowej z uwzględnieniem wszystkich miejscowości.

AD. pkt. 5

1/ Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
problemów Alkoholowych na terenie gminy Wijewo w 2007 r.
Wójt - wyjaśnił, że program należy przyjąć oddzielną uchwałą ponieważ nie stanowi on załącznika do uchwały budżetowej lecz informacje.
Do treści projektu uchwały nie wniesiono zmian.

2/ Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.
Skarbnik - poinformował, że uchwała ta ma na celu uporządkowanie budżetu tj. przeniesienie pomiędzy rozdziałami. Zabranie z rozdziałów gdzie wykonanie jest niskie a zwiększenie gdzie wydatki zostały przekroczone. Zlikwidowanie wydatków inwestycyjnych na zadaniach nie rozpoczętych co powoduje podwyższenie wskaźnika wykonalności.

3/ Projekt uchwały w sprawie unieważnienia uchwały Nr XXXIV/ 188 /05 Rady gminy
Wijewo w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla jednostki samorządu terytorialnego
Skarbnik - uchylenie jest niezbędne aby w rzeczywistości nie funkcjonowały dwie uchwały o takim samej treści

4/ Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr I/11/06 w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2006 r.
Skarbnik wyjaśniła, że w poprzedniej uchwale dyspozycje szkół zostały błędnie wpisane po stronie planu , obecna uchwała prostuje ten błąd.

Ad. pkt. 6

Przewodnicząca obrad zapoznała zebranych z treścią wniosku jaki skierowała do RG Rada Rodziców przy szkole w Wijewie o dofinansowanie zabawy karnawałowej.
Edwin Wojciech - zgłosił awarię oświetlenia ulicznego Wijewie na ul. Słonecznej oraz W.Witosa
przy posesji P. Jakubowskiego
Radosław Zamiatała - przypomniał o potrzebie rozwiezienia piasku na posypywanie dróg.
Radosław Wojcieszyk - przy lasku P. Rynka w kierunku Wielenia są śmieci do uporządkowania.
Zbigniew Lis - zgłosił pilna potrzebę remontu mostku na ul. Leszczyńskiej, który zapada się .
Radosław Zamiatała - zaproponował umieszczenie w planie inwestycyjnym na rok następny
budowy chodnika przy drodze powiatowej na ul. Zachodniej i Kargowskiej.
Wójt - jeśli wprowadzimy chodniki do planu inwestycyjnego będziemy musieli zabezpieczyć pieniądze. Zadania takie zostały zgłoszone do starostwa jako propozycje do współpracy z powiatem.
Ponadto Wójt przedstawił treść pisma jakie z łożyła P. Aleksandra Derdziak w sprawie zakupu działki przyległej do jej posesji . Poprosił o zastanowienie się i wyborem formy sprzedaży.
Zazwyczaj mienie gminne zbywa się w drodze przetargu nieograniczonego. W tym przypadku działka nie może funkcjonować samodzielnie ze względu na wielkość (70m2).,
Opracowanie potrzebnej dokumentacji nastąpi na koszt kupującego.

Urszula Rimke - żywopłot przy restauracji jest zbyt wysoki. Ogranicza widoczność
wyjeżdżającym z ul. Handlowej.
Stanisław Kasperski - przy ul., Powstańców Wlkp na posesji P. Witkiewicza jest bałagan
wymagający uporządkowania.
Skarbnik - wyjaśniła, że wniosek Rady Rodziców przy szkole w Wijewie nie może być rozpatrzony pozytywnie ponieważ :
1/ nie określono kwoty dofinansowania ,
2/ szkoła posiada budżecie fundusze na pomoce naukowe,
Dofinansowanie takie może być zrealizowane w przypadku jeśli kwota zakupu pomocy przekroczy planowana kwotę.
Edwin Wojciech - przedstawił otrzymana ofertę na temat bezpłatnych szkoleń dla rolników.

Ad. pkt. 7

Wobec braku dalszych dyskutantów, przewodnicząca obrad uznała porządek posiedzenia za wyczerpany. Podziękowała za udział i zakończyła posiedzenie.
Przewodnicząca obrad.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Anita Utracik
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2006-12-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie