Strona główna » Dokumenty » Rada Gminy » Protokoły komisji » Protokół Nr 5/07

Protokół Nr 5/07

PROTOKÓŁ NR 5/07
z posiedzenia wspólnego Komisji Stałych Rady Gminy Wijewo odbytego
w dniu 19 lutego 2007 r.W posiedzeniu udział wzięli :
Członkowie komisji zgodnie z lista obecności .
Lista obecności stanowi załącznik Nr 1
oraz
Przewodniczący rady - Stanisław Kasperski
Wójt Gminy - Ireneusz Zając
Skarbnik - Elżbieta Wolnik
Adam Derc - pracownik Urzędu Marszałkowskiego, autor planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wijewo.
Leszek Piotrowski - Kier. Referatu Budownictwa UG
Krzysztof Grabsztunowicz - ins. UG

Porządek posiedzenia :

  1. Otwarcie .

  2. Informacja na temat : zasady tworzenia i przygotowania do opracowania planu miejscowego.

  3. Spotkanie z właścicielami działek z terenu Miastka.

  4. Informacja w sprawie sanitacji gminy

  5. Zapytania i wolne wnioski.

  6. Zakończenie


Ad. pkt. 1

Posiedzenie wspólne komisji rady gminy prowadził Przewodniczący RG Stanisław Kasperski.
Powitał zebranych na Sali radnych oraz zaproszonych gości. Przedstawił proponowany porządek obrad, do którego nie wniesiono uwag.

Ad. pkt 2.

Wójt poinformował, że od kilku lat borykamy się z wnioskami o plan gospodarowania terenów rolnych w Miastku. Z pomocą Urzędu Marszałkowskiego w 2003 roku opracowaliśmy plan zagospodarowania przestrzennego. Dziś prosilibyśmy o wskazanie możliwości rozwiązania tego problemu.

Leszek Piotrowski - wpłynęło wiele wniosków o przeznaczenie działek w planie oraz zmianę studium . Zmiany do studium w Miastku i Wijewie. Są na etapie wyłożenia do konsultacji .
Chcielibyśmy poznać koszty opracowania planu miejscowego w Miastku i Wijewie, jak wygląda przygotowanie planu od strony prawnej.

Adam Derc -fakt posiadania aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego jest faktem sprzyjającym rozwojowi gminy. Nie ma potrzeby robienia planów cząstkowych dla poszczególnych inwestycji.
Plam miejscowy dla ternie w Wijewie przy ul. Zachodniej, gdzie studium przewiduje zabudowę
mieszkaniowa można zrobić w okresie od 8 - 9 miesięcy przy zachowaniu terminów ustawowych. Koszt opracowania szacuje się na około 8 tys. zł. Przy uchwalaniu planu Gmina może podjąć uchwałę o rencie planistycznej. Jest to opłata mogąca stanowić do 30 % kwoty wzrostu wartości działki- płacona przy sprzedaży w okresie do 5 lat od uchwalenia planu.

Miastko - sprawa zagospodarowania terenów w Mistku jest trudniejsza Zwiększa się zapotrzebowanie na działki rekreacyjne - to normalne. Jest to teren o dużej powierzchni i w sąsiedztwie lasów oraz jezior co wymaga dodatkowego zabezpieczenia przed obciążeniami na środowisko potencjalnych mieszkańców. Należy wyważyć możliwości chłonne środowiska, jak ilość mieszkańców nie będzie zagrażała degradacji. Studium przewiduje zabudowę w odległości 100 metrów od brzegu jeziora.
Zabudowa letniskowa winna uwzględniać wielkość działek ich rozmieszczenie i sposób przystąpienia i finansowania. Wprowadzanie innych funkcji na ten teren może pozbawić go atrakcyjności. Należy zwrócić uwagę na ilość mieszkańców aby nie doprowadzić do przeludnienia. Koszt szacunkowy opracowania obliczono na 40 tys. zł. a czas realizacji od 10-12 miesięcy. Przy opracowaniu tego planu należy liczyć się z szeroka analizą stanu środowiska.
Wiele będzie zależało od raportu oddziaływania na środowisko, jakie będą zalecenia dodatkowych badań ich zasięg i szczegółowość. (archeologiczne, podłoża, ).
Planując podobne tereny zaleca się w większości działki o większej powierzchni co wpływa na rozproszenie mieszkańców oraz zabudowę niską wkomponowaną w otoczenie.
Radosław zamiatała - co z działkami o małej powierzchni, które zostały już podzielone i
wykupione.
Adam Derc - będziemy myśleć w trakcie opracowania planu., dlatego tez należy przystąpić do prac jak najszybciej aby zapobiec następnym podziałom.
Ryszard Woźniak - jak wielkość działek jest przewidziana,
Adam Derc - zalecenia i sugestie parku są aby działki miały wielkość 1000 m2. ostatnio są skłonności do jeszcze większych do 2000 m2. Optymalnym rozwiązaniem byłoby wykup terenu przez gminę . Problemem może być , że wyznaczone działki będą miały 2 właścicieli ze względu na soja wielkość.
Edwin Wojciech - kto ustala opłatę planistyczna
Alojzy Wolniczak - czy działka P. Rękosia przy ul Lipowej może być tez uwzględniona.
A. Derc - opłatę planistyczna proponuje Wójt a akceptuje lub nie rada przy uchwale przyjęciu planu. Działka przy il. Lipowej została już zakwalifikowana jako budowlana
Zastanawiam się nad rozwiązaniem zagospodarowania terenów przy ul., G. Chłapowskiego.
Ze względu na wielkość terenu można opracować koncepcję, czyli wskazanie kierunków rozwoju terenu. Koncepcja taka pozwoliła by na dopuszczenie opracowania małych planów. Pozostawienie w obecnym stanie może spowodować dowolne podziały i zablokowanie prawidłowego podziału terenu.
Wójt - czy koncepcja jest wiążąca ,
A. Derc - koncepcja nie przeszkadza aby w przyszłości uchwalić plan miejscowy,
Wójt - na ile należy uwzględnić obecne podziały przy sporządzaniu planu w Miastku,
A. Derc - jeśli będzie można je uwzględnić to będzie dobrze. Duże znaczenie będą miały ciągi komunikacyjne. Musza być szerokie , wygodne do przyszłej infrastruktury technicznej.
Będzie to zależało od wielkości działek i ich skupisk.
Wójt - zachowanie równowagi w środowisku będzie podstawowym atutem planu. Od tego będzie zależała wielkość działek oraz od akceptacji uzgodnień.. należy podjąć to wyzwanie aby pobiec dalszym podziałom i sprzedaży kolejnych działek.

A. Derc - w trakcie przygotowania zmian do studium uwarunkowań rozwoju gminy są przygotowywane dwa planu obejmujące tereny przeznaczone pod działalność w obrębie Wijewa przy drodze do Radomyśla oraz w Miastku tereny rekreacyjne przy jeziorze. Nie zostaną ujęte w studium tereny pod wydobycie kopalin w Zaborówcu, Wydane przez Wojewodę Zarządzenie uniemożliwia prowadzenie takiej działalności.
Rozpoczęcie prac związanych z opracowaniem planu może nastąpić po podjęciu przez ę uchwały o przystąpieniu do jego opracowania. Tereny przeznaczone pod działalność przemysłowa można zrobić samemu lub pod konkretnego inwestora.
Leszek Piotrowski - przygotowując plan można wziąć pod uwagę fakt, że nieopodal są Holendry, z których surowiec można wykorzystać do działalności wytwórczej.
Wójt do następnego posiedzenia radni zastanowią się do opracowania którego planu przystępujemy.
Edwin Wojciech - jaka jest aktualnie przepisowa szerokość dróg.
Derc - nie ma przepisów określających szerokość dróg, straż wymaga aby miały 3,5 m. Wytyczając pas komunikacyjny należy wziąć pod uwagę potrzebę zainstalowania chodników oraz urządzeń typu elektryczność woda , kanalizacja.. Uważa się , że drogi osiedlowe aby były bezpieczne powinny mieć szerokość 8 m.

Przewodniczący obrad ogłosił przerwę.

Ad. pkt. 3

Po przerwie przewodniczący obrad powitał przybyłych właścicieli działek i przystąpiono do omówienia tematu zagospodarowania działek na terenie Miastka. Lista właścicieli działek obecnych na posiedzeniu stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Adam Derc - na przedmiotowym terenie studium zagospodarowania gminy przewiduje zabudowę letniskową. Zapis ten jednak nie upoważnia do wydania zezwolenia na budowę Zezwolenie takie wymaga opracowania planu szczegółowego terenu.
Konsekwencja dzisiejszego spotkania ma być wypracowanie stanowiska , trybu i terminu. Czas opracowania planu szczegółowego dla całej jednostki oblicza się na około rok, termin ten nie przewiduje ewentualnych trudności lub wymaganych dodatkowych szczegółowych badań. Koszt opracowania szacuje się na 40 tys. zł. Procedura uchwalania planu jest zadaniem gminy, polega na przeprowadzeniu inwentaryzacji terenu, badania ekofizjologiczne opracowanie projektu planu, prognozy, uzgodnienia, usytuowanie infrastruktury.
Opracowanie planu przygotowaniu zespół ludzi kompetentnych.
Cena opracowania jest uzależniona od wymogów charakterystyki terenu, struktury terenu i wymaganych badań, konieczności dokonania dodatkowych opracowań i badań. Może być tak, że całość ternu nie będzie uwzględniona jako teren budowlany ponieważ nie pozwoli na to budowa podłoża lub konieczność wyznaczenia ciągów komunikacyjnych. Zagospodarowanie terenu ma odpowiadać potrzebom społecznym.
- Czy wyznaczony już tereny będą ujmowane w nowym planie.
A. Derc - wszystkie tereny, które obejmuje ta jednostka bilansowa znajda się w nowym planie.
Po uchwaleniu przez e plan zostanie opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa. Wielkopolskiego. Ponadto plan będzie określał : linię zabudowy, ilość kondygnacji, rodzaj materiału budowlanego dlatego należy rozmawiać i wypracować optymalne i dogodne opcje.
Powinien uwzględniać walory przyrodnicze i chłonność przyrody. Przy tak dużej ilości właścicieli rozmowy i wypracowanie stanowiska może być trudne. Planuje się opracowanie planu przy kosztach 50 % gmina i %0 % właściciele działek.
- kto będzie ponosił koszt opracowanie działek , gdzie nie ma właścicieli
Wójt - nasza intencją było doprowadzenie do spotkania w jak najszerszym gronie. Zależy nam na sporządzeniu planu dla dobra Państwa i naszego, Gdzie będą rozliczone te koszty trudno dzisiaj powiedzieć. Należy wypracować formę współpracy i wspólne stanowisko , takie aby wszyscy byli zadowoleni. Obecne podziału nie zawsze były robione zgodnie z planem. Nie możemy zapewnić, że wszystkie w obecnej formie będą ujęte takiej formie jak są obecnie. Badacze przyrody zalecają ograniczenia w użytkowaniu jezior. Plan musi być mądry aby w przyszłości nie prowadził do dewastacji środowiska,.
- obecnie jezioro jest zachwaszczone, nic się nie robi, jaki będzie jego stan za kilka lat.
Wójt - jeziora na terenie gminy znajdują się w strefie programu Natura 2000 co uniemożliwia jakąkolwiek ingerencje zwłaszcza wycinanie trzcin.
- czy tereny przyległe do lasu będą poszerzane,
A. Derc - na terenach bezpośrednio przyległych do lasu będą wydzielone działki o większej powierzchni co będzie chroniła w celach przeciw pożarowych.
- jak szerokie przewiduje się drogi między działkami .
A. Derc - szerokość dróg określi plan, drogi przejazdowe powinny być szersze od osiedlowych
Duże znaczenie będzie miała ilość działek jaka będzie przy danej drodze
- jakie będzie zasilanie woda i zagospodarowanie ścieków
A. Derc - koncepcja zostanie ustalona w trakcie opracowania planu. Będzie zależało to od podłoża i zaleceń parku i innych instytucji. Jeśli dopuścimy szamba to ekologiczne.
Wójt - z zaopatrzeniem w wodę nie powinno być kłopotu, w pobliżu przebiega wodociąg, zasoby wody mamy wystarczające. Do budowy kanalizacji ściekowej przymierzamy się od wielu lat. jest to na razie dla naszej gminy koszt zbyt duży. Szukamy nowych możliwości. Mogą to być oczyszczalnie zbiorowe, ale musza odpowiadać normom unijnym. Z pewnością musi to być zgodnie z prawem i przyzwoicie.
Opracowanie planu wymaga również uzgodnień z energetyka wówczas dowiemy się o warunkach przyłączy i budowy linii energetycznej. Wybudowanie linii to zadanie energetyki, przyłącza to sprawa indywidualna.
A. Derc - Wójt przygotuje uchwałę o przystąpieniu do opracowania planu wówczas można będzie zlecić przygotowanie odpowiednich map co może potrwać ok. 3 miesięcy.
- czy polskie prawo przewiduje wyłączenie z opracowania planu działek właścicieli nie zainteresowanych planem.
A. Derc -plan obejmuje teren określony pewnymi granicami, nie można wyłączyć poszczególnych działek. Zapobiega to w przyszłości usytuowaniu obiektów niepożądanych w danym terenie. Jeśli ktoś nie wyrazi zgody będziemy bezradni..
- nie wszyscy właściciele przybyli na dzisiejsze spotkanie może to oznaczać , że nie są zainteresowani.
A. Derc - w trakcie opracowania planu wszyscy właściciele będą musieli wyrazić swoja opinię na piśmie część przekształcenia terenu. Rada rozpatrując wnioski może je uwzględnić lub nie.
- czy po przekształceniu rolnik będzie płacił większy podatek.
Wójt - plan uwzględnia możliwość zmiany użytkowania danego terenu. Podatek natomiast jest pobierany od stanu faktycznego lub zapisy w rejestrze gruntów.

Ad. pkt. 4

Wójt - poinformował, że rozwiązań w sprawie sanitacji gminy jest wiele. Stoimy jednak na stanowisku, że gmina ponieść nie więcej niż 20 % kosztów w innym przypadku zadłużymy się i przez kolejne lata nie będzie najmniejszych możliwości inwestowania w cokolwiek. Obecna propozycja dofinansowania w ramach SGN to 62 %.
Krzysztof Grabsztunowicz - przedstawił wyliczenie kosztów sanitacji gminy w wersji wszystkie wsie i 4 miejscowości.. Porównanie stanowi zał. Do protokołu.
Wójt - zsanitacji zrezygnować nie możemy jest to temat ważny. Metodologia obliczania kosztów przez SGN nie zmieni się wobec czego koszty pozostania w podobnej wysokości.
Można zwrócić się do firmy konsultingowej o wskazanie innych rozwiązań, które były by korzystniejsze dla gminy pod względem finansowym i funkcjonalnym.
Byliśmy w Oleśnicy obejrzeć oczyszczalnie przydomowe z certyfikatem UNI. Można by je rozpropagować , Władze Oleśnicy dopłacają za zainstalowanie takiej oczyszczalni u siebie.. można zorganizować obsługę - konserwacje w ramach usług gminnych. Urządzenia takie mogą służyć jednemu gospodarstwu domowemu lub wielu . Istnieją zbiorniki o pojemności służącej od 6 do 50 osób. Rozwiązania oczyszczalni uzależnione są od terenu w jakim jest zbudowana, odprowadzenie wody oczyszczonej może być w postaci drenażu do ogródka.
Radosław zamiatała - oglądaliśmy w przeszłości oczyszczalnie roślinno stawowe, jaka jest obecnie
ich szansa na realizacje.
Wójt - oczyszczalnie roślinno stawowe były bardzo rozpropagowane ale na dzień dzisiejszy nie cieszą się już takim powodzeniem., nie spełniają norm UNI.
Stanisław Kasperski - jeśli zrezygnujemy z sanitacji w ramach SGN to podjęte uchwały o granicach aglomeracji będą bezprzedmiotowe. Wystąpienie jest jeszcze możliwe ponieważ nie ma konsekwencji finansowych..
Zbigniew Lis - nie możemy liczyć na SGFN ponieważ każde nowe przeliczenie kosztów jest wyższe, nie możemy liczyć na większe dofinansowanie.
Radosław Zamiatała - czy budowa oczyszczalni przydomowej wymaga zezwolenia na
budowę. Czy po wybudowaniu kanalizacji będzie taki ktoś miał obowiązek podłączenia się ,
czy może nadal korzystać ze swojej oczyszczalni.
Wójt - nie ma obowiązku podłączenia się do kanalizacji ogólnej jeśli jego oczyszczalnia indywidualna odpowiada wszystkim normom.
Roman Jęśkowiak czy jest szansa na dofinansowanie oczyszczalni indywidualnych.
Wójt - nie ma takich możliwości. Zafundowanie takich oczyszczalni dla wszystkim jest utrudnione. Wymagana jest ciągłość w dostawie ścieków a nie wszystkie instytucja lub ośrodki funkcjonują cały rok.
Edwin Wojciech - czy ktoś otrzymał dofinansowanie na budowę w wysokości 85 %.
Wójt - 85 % otrzymaliśmy tylko na rekultywacje wysypiska na inne inwestycje nikt tyle nie otrzymał.
Leszek Piotrowski - zaproponował zainstalowanie takiej oczyszczalni dla małej jednostki (np. Przylesie) celem sprawdzenia funkcjonalności.
Zdecydowano o upoważnieniu Wójta do zlecenia firmie konsultingowej poszukania firmy i rozwiązań tańszych.

Ad. pkt 5

Urszula Rimke - czy wiadomo coś więcej na temat ofert firm sprzątających.
Wójt - Frankowski opracował i wydał kalendarz na 2007 rok odbiory poszczególnych asortymentów śmieci. Został przygotowany wzór kosza jakie będą stały przy drogach oraz tana zakupione kosze na segregację ogólną.
Radosław Zamiatała - kiedy będzie naprawiona droga do gminy.
Wójt - na zwykłe wyrównanie nie ma warunków atmosferycznych. Jak będzie sucho to będzie wyrównane.
Przewodniczący rady zapoznał zebranych z treścią pisma Rady Gminy Włoszakowice w sprawie Przemęckiego Parku Krajobrazowego. Być może odbędzie się w tej sprawie wspólne posiedzenie rad.


Ad. pkt. 6

Wobec braku dalszych dyskutantów przewodniczący posiedzenia uznał porządek za wyczerpany., Podziękował za udział i zakończył obrady.Przewodniczący obradInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Anita Utracik
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2007-02-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie