Strona główna » Dokumenty » Rada Gminy » Protokoły komisji » Protokół Nr 4/07

Protokół Nr 4/07

PROTOKÓŁ NR 4/07
z posiedzenia wspólnego Komisji Stałych Rady Gminy Wijewo odbytego
w dniu 19 stycznia 2007 r.W posiedzeniu udział wzięli :
Członkowie komisji zgodnie z lista obecności .
Lista obecności stanowi załącznik Nr 1
oraz
Przewodniczący rady - Stanisław Kasperski
Wójt Gminy - Ireneusz Zając
Skarbnik - Elżbieta Wolnik
Andrzej Frankowski - przedsiębiorca
Tomasz Szymański - przedstawiciel firmy TEW

Porządek posiedzenia :

  1. Otwarcie .

  2. Informacja na temat gospodarki odpadami stałymi na terenie gminy Wijewo.

  1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach :

- przyjęcia planu pracy Rady Gminy,
- przyjęcia planu pracy komisji stałych.
- określenia procedury uchwalania budżetu Gminy Wijewo, rodzaju
i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi
budżetu
- zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze
oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych
instytucji kultury.
- zmiany uchwały Nr XLV/244/06 RG Wijewo z dnia 27 października 2006
w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Wijewo - Przemęt.

  1. Zapytania i wolne wnioski.

  2. Zakończenie


Ad. pkt. 1

Wspólne obrady komisji prowadziła Przewodnicząca Komisji Gospodarczej Urszula Rimke.
Powitała obecnych na sali gości oraz radnych. Przedstawiła proponowany porządek obrad do którego nie wniesiono uwag.

Ad. pkt. 2

O przedstawienie tematu gospodarki odpadami poprosiła w kolejności :
Krzysztofa Grabsztunowicza - plan gospodarki odpadami przewiduje jako priorytet do 2008 roku , uporządkowanie i wprowadzenie segregacji odpadów. Dotychczasowe działania nie są zgodne z planem. Plan odzysku surowców wtórnych jest niezadowalający, w ubiegłym roku uzyskano 50% planowanej kwoty. Nie jest prowadzona segregacja, brak harmonogramu odbioru rzeczy wielkogabarytowych oraz sprzętu elektronicznego.
Po roku 2008 kiedy nieczystości będą transportowane do Trzebani, segregacja będzie obowiązkowa i niezbędna w celu obniżenia kosztów.

Wójt - w gminie gospodarkę odpadami regulują dwa dokumenty :
1/ program ochrony środowiska,
2/ plan gospodarki odpadami,
Te dwa dokumenty określają obowiązki w tym zakresie dla indywidualnych obywateli oraz firm odbierających odpady stałe i płynne. Na terenie gminy działają 3 firmy zajmujące się :
1/ firma TEV - posiadająca zezwolenie na wywóz nieczystości stałych,
2/ firma Frankowski - posiadająca zezwolenie na wywóz nieczystości stałych i płynnych,
3/ firma Miś - posiadająca zezwolenie na wywóz nieczystości płynnych,
Segregacja odpadów winna być prowadzona już w gospodarstwie domowym. Wymaga to wielu zachodów i edukacji, inspiratorem tych działań powinny być firmy zbierające, które poprzez zachętę cenowa zachęcałyby do prowadzenia segregacji. W połowie roku kończą się ważności koncesji. Przy następnej ofercie chcielibyśmy się dowiedzieć jak będzie prowadzona segregacja oraz zapoznać się z propozycja utrzymania czystości na terenach wypoczynkowych.

Andrzej Frankowski - gospodarka śmieciami na terenie gminy zajmuje się od 10 lat. Terminy odbioru śmieci w poszczególnych gatunkach są określone w treści umowy jaką dostawca podpisuje z firma. Odpady stałe są odbierane z gospodarstw w każdy czwartek. W każdy pierwszy czwartek miesiąca są odbierane nieodpłatnie śmieci segregowane takie jak szkło
i plastyki oraz przedmioty wielkogabarytowe.
W ramach działalności prowadzimy segregacje. Odzysk poszczególnych surowców jest jednak kosztowny.
Każdego roku na rozpoczęcie sezonu odwiedzamy mieszkańców terenów wypoczynkowych
i proponujemy usługi. Zainteresowanie jest małe.

Tomasz Szymański - w roku ubiegłym firma TEW odzyskała 8 ton szkła i 1 tonę petów.
Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje. Worki do sekcji odpadów są dostarczane przez formę (w zamian za pełen worek.).
Adam Zielnica - praca przy segregowania nie jest …łatwa, może więcej apelować o właściwą
segregację.
Krzysztof Grabsztunowicz - większość śmieci segregowanych, które zostały odzyskane jest dostarczana bezpośrednio na wysypisko,
Andrzej Frankowski - ludzie wożą śmieci bezpośrednio na wysypisko a kubły wystawiają rzadko, nie pracują na siebie.
Krzysztof Grabsztunowicz - wskazane byłoby opracowanie kalendarza, który uwzględniałby terminy i czas odbioru poszczególnych gatunków śmieci.
Wójt - jesteśmy w dobrej sytuacji, ponieważ posiadamy własne wysypisko dlatego też odbiorcy śmieci z terenu gminy maja preferencyjne opłaty. Gmina Włoszakowice dostarcza do nas ale za wiele większe opłaty pomimo to są chętni aby poprowadzić segregacje na naszym terenie. Co formy zrobiły aby zachęcić mieszkańców do segregacji.
Andrzej Frankowski - jeśli szkło i plastiki są segregowane wówczas odbieramy bezpłatnie.
Wójt - jeśli za pełen kubeł płacimy miesięcznie to segregacja nikogo nie interesuje. Nie mobilizuje również fakt, że odbiera się śmieci mieszane.. Edukacja jest niezbędna. Brak segregacji będzie skutkował wyższymi opłatami dla mieszkańców i firm w dowozie odpadów stałych do Trzebani.
Stanisław Kasperski - TEW jest firma doświadczona działająca na dużym terenie. Czy ustawiane pojemniki na odpady segregowane w poszczególnych miejscowościach są kosztem gminy czy firmy.
Tomasz Szymański - większość pojemników na odpady segregowane ustawiane w miejscach publicznych jest własnością gminy. Jest również inna możliwość w zależności jaka zostanie
podpisana umowa z gminą.
Adam Zielnica - jak wygląda sytuacja, czy jeśli są „dzwony” na odpady to czy w śmieciach
ogólnych znajduje się tez szkło i plastyk
T. Szymański - jeśli są ustawione dzwony to nie zbieramy odpadów segregowanych w workach. W śmieciach ogólnych zdążają się również plastyki i szkło.
Leszek Piotrowski - aby zapewnić 1005 selekcji odpadów musi być uruchomiona linia czyszcząca, wymaga to dużych nakładów , szkoleń i prelekcji.. Przy segregacji można jednak zaoszczędzić na opłatach do 30 %.
Edwin Wojciech - jaki procent mieszkańców ma podpisane umowy na odbiór nieczystości stałych.
A. Frankowski - posiadam ponad 550 umów podpisanych na terenie gminy.
T. Szymański - TEW posiada na terenie gminy podpisanych 100 umów indywidualnych
i 8 z firmami.
Alojzy Wolniczak - uważam, że odbiór odpadów segregowanych raz w miesiącu jest wystarczający. Moim zdaniem dzwony na odpady winny służyć przypadkowym osobom, segregacja winna być dalej prowadzona w gospodarstwach domowych. Z rozmów z mieszkańcami wynika, że są słabo zorientowani co kiedy jest odbierane. Na terenach wypoczynkowych niektórzy mieszkańcy są rzadko i dlatego należałoby informacje o odbiorze śmieci prezentować częściej.
Andrzej Frankowski - zadeklarował zamieszczenie ogłoszenia o terminach zbiórki odpadów w WIZJI wraz z harmonogramem . Na terenach rekreacyjnych zbieramy we wtorki ponieważ poniedziałek nie zdał egzaminu. Śmieci nie były rano przygotowane do zbiórki.
Roman Jęśkowiak - zbiórka na terenach wypoczynkowych jest trudna, ponieważ osoby
przyjeżdżają tylko na łykęt i w poniedziałek już ich nie ma. Może dla tych użytkowników
ustawić jeden duży pojemnik i pobierać opłaty ryczałtowo.
T. Szymański - firma ma pewna trasę i samochód zbierający nie może być od rana we
wszystkich miejscach odbioru.
Henryk Rygusik - uważam, że pojemniki powinny być jednak zbiórka w workach powinna dalej
być kontynuowana.
Radosław Zamiatała - aby segregacja się udała należy podnieść świadomość i należy rozpocząć od dzieci i dorosłych. Edukacja musi uświadomić, że jest to praca opłacalna przynosząca oszczędności.
A. Frankowski - przy segregacji znacznie utrudniają prace pozostawione na butelkach zakrętki, które należy odkręcić.
T. Szymański - przy pojemnikach publicznych są informacje, że nakrętki należy odkręcić.
Stanisław Kasperski - proponuje aby dogadać się pomiędzy firmami gdzie kto będzie stawiał pojemniki ogólnodostępne.
Leszek Piotrowski - czekamy na propozycje firm, które powinny być przemyślane i traktować sprawę zbiórki odpadów przyszłościowo.
Urszula Rimke - jak wygląda gospodarka nieczystościami płynnymi.
A. Frankowski - osobom, które maja podpisane umowy zapewniam pełna obsługę , 1m3 ścieków kosztuje 8 zł.
Wójt - należy wytyczyć trzy podstawowe kierunki działania :
1/ szeroka edukacja wśród mieszkańców gminy na temat opłacalności i potrzeby segregacji
Harmonogram odbioru odpadów
2/ odpowiednie wyposażeni firm w środki do prowadzenie utylizacji (pozwolenia, zgody)
3/ kontrola i egzekwowanie podpisanych umów na odbiór nieczystości.
Zaproponował aby do 15 marca br. Nie oczekujemy deklaracji finansowych należy dokonać przeglądu możliwości firm i przedstawić ofertę firmy w usprawnieniu odbioru, nowych propozycji i rozwiązań.
Nasze działania będą miała przede wszystkim na celu poprawę czystości na terenie gminy.
Ad. pkt. 3

Projekty uchwał do zaopiniowania przedstawiła przewodnicząca obrad Urszula Rimke :
1/ projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy na 2007
Przewodniczący rady poinformował, że są to propozycje ewentualne zmiany i nowe tematy można zgłosić na posiedzeniu rady przed uchwaleniem niniejszego planu.
Do treści projektu uchwały nie wniesiono uwag.
Projekt stanowi zał. Nr 2

2/ projekt uchwały w sprawie planów pracy komisji stałych .
Podobnie pozostawiono czas do zastanowienia się do posiedzenia rady.
Projekt stanowi załącznik nr 3

3/ określenia procedury uchwalania budżetu Gminy Wijewo, rodzaju i szczegółowości
materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
Wójt - szczegółowość określona w projekcie uchwały ma na celu jasność i przejrzystość zawartych w nim dochodów i wydatków, jawność finansów publicznych
Elżbieta Wolnik - poinformowała, że podobna uchwał a była podjęta w 2003 roku jednak ze względy na fakt iż dokonano zmiany ustawy o finansach publicznych RIO zasugerowała potrzebę dokonania zmian również w uchwałach Rad Gmin.
Zwiększona została między innymi liczba załączników do budżetu, zwiększono szczegółowość wydatków w instytucjach kultury, terminy składania propozycji do budżetu.
Do treści projektu uchwały nie wniesiono uwag.
Projekt stanowi zał. Nr 4

4/ zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze oraz
informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji
kultury.
Wolnik - zgodnie ze zmiana ustawy o finansach publicznych instytucje kultury do 22.02 zobowiązane są do sporządzenia planów finansowych w formie i szczegółowości określonej przez Rade Gminy. Ponadto zobowiązani są do sporządzenia sprawozdań kwartalnych o zaległościach i wierzytelnościach jednostki.
Do treści projektu uchwały nie wniesiono uwag.
Projekt stanowi zał. Nr 5

5/ zmiany uchwały Nr XLV/244/06 RG Wijewo z dnia 27 października 2006 w sprawie
zaopiniowania projektu planu aglomeracji Wijewo - Przemęt
Leszek Piotrowski - wyjaśnił, że obecna uchwała prostuje błąd jaki wystąpił w poprzedniej uchwale dotyczący braku miejscowości Przemęt jako punktu gdzie będą dostarczane nieczystości płynne z terenu gminy Wijewo konkretnie z miejscowości Miastko.
Wójt - brak tego zapisu sugerowałby , że wszystkie ścieki z terenu gminy Wijewo będą kierowane do Wielenia co byłoby niezgodne z założeniami projektu.
Do treści projektu uchwały nie wniesiono uwag.
Projekt stanowi zał. Nr 6

Ad. pkt. 4

Radosław Zamiatała - na jakim etapie jest prawa przeliczenia kosztów przyłączenia całej gminy
do kanalizacji.
Leszek Piotrowski - wstępna opinia brzmiała, że po przyłączeniu pozostałych miejscowości inwestycja została określona jako nierentowna.. Na dokładne obliczenia czekamy.
Wójt - fundusz spójności ma swoje zasady finansowania. Nas jako gminę interesuje dofinansowanie w granicach 80 % w innym przypadku nie będziemy wydolni finansowo.
Edwin Wojciech - czy są już informacje na temat zakresu i terminu remontu drogi
wojewódzkiej.
Wójt - spotkaliśmy się z przedstawicielem Zarządu Dróg wojewódzkich . Dokonaliśmy pewnych uzgodnień, są chętni do współpracy ile uda się wypracować zobaczymy w praktyce. Chcielibyśmy aby przebudowano most w Wieleniu, zrobiono chodnik po drugiej stronie w Wijewie i Radomyślu, utwardzono zjazdy z drogi wojewódzkiej, ścieżka rowerowa z Radomyśla do Wilanowa, zatoczki przystankowe.
Edwin Wojciech - na ul. W. Witosa chodnik wymaga naprawy, płytki są powpadane i trudno
z niego korzystać,
Ryszard Woźniak - czy topole przy drodze do Miastka zostaną usunięte,
Wójt - Zarząd Dróg Powiatowych zwrócił się o zgodę na ich usuniecie , którą otrzymał. Usuniecie ich to kwestia czasu.
Adam Zielnica - na kiedy planuje się budowę Kępiny,
Wójt - ul. Kepińską planujemy wybudować z funduszu, obecnie nie ogłoszono jeszcze naboru wniosków.
Hieronim Jóźwiak - czy przy okazji budowy drogi będzie oczyszczony stawek.
Wójt - planowaliśmy włączenie oczyszczenia tego stawku do specjalnego programu jednak warunki były niekorzystne, niskie dofinansowanie.
Stanisław Kasperski - przypomniał o planowanym szkoleniu członków rady oraz zapowiedział posiedzenie Sesji w dniu 31 .-1. 2007 r. o godz. 13.oo.

Ad. pkt 5

Wobec braku dalszych dyskutantów, przewodnicząca obrad uznała porządek posiedzenia za wyczerpany. Podziękowała za udział i zakończyła posiedzenie.
Przewodnicząca obrad.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Anita Utracik
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2007-01-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie