Strona główna » Dokumenty » Rada Gminy » Protokoły komisji » PROTOKÓŁ NR 13/2012 z posiedzenia wspólnego Komisji Stałych Rady Gminy Wijewo odbytego w dniu 01 lutego 2012 r.

PROTOKÓŁ NR 13/2012 z posiedzenia wspólnego Komisji Stałych Rady Gminy Wijewo odbytego w dniu 01 lutego 2012 r.

Numer protokołu: 13
Rok: 2012

PROTOKÓŁ NR 13 /2012
z posiedzenia wspólnego Komisji Stałych Rady Gminy Wijewo odbytego
w dniu 01 lutego 2012 r.


W posiedzeniu udział wzięli :
Członkowie komisji zgodnie z lista obecności .
Lista obecności stanowi załącznik Nr 1
oraz
Janusz Chodorowski – Zastępca Wójta
Elżbieta Wolnik – skarbnika gminy

Porządek posiedzenia :

1. Otwarcie
2. Podjęcie uchwały w sprawie:
1/ rozpatrzenia zażalenia Pana Krystiana Rajmana na Ośrodek Pomocy
Społecznej w Wijewie.
2/ przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich
Rzeczypospolitej Polskiej.
3/ przyjęcia planu pracy Rady Gminy.
4/ przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej.
5/ przyjęcia planu pracy Komisji Stałych.
6/ zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Wijewo a Powiatem Leszczyńskim
o współdziałaniu w zakresie prowadzenia świetlic socjoterapeutycznych,
7/ przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania wsi Wijewo,
8/ zmiany w budżecie gminy na 2012 r.
3. Zapytania i wolne wnioski.
4. Zakończenie

Ad.pkt. 1

Posiedzeniu wspólnemu Komisji Stałych Rady Gminy Wijewo przewodniczyła radna, przewodnicząca Komisji Gospodarczej Pani Urszula Rimke.
Przedstawiła proponowany porządek obrad do którego zebrani nie wnieśli uwag.

Ad. pkt. 2

1/ projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia zażalenia Pana Krystiana Rajmana na Ośrodek
Pomocy Społecznej w Wijewie,
Przewodniczący rady Pan Stanisław Kasperski – wyjaśnił, że treść poprzedniej uchwały została źle sformułowana co spowodowało jej uchylenie przez wojewodę. Stanowisko rady zostało określone nieprecyzyjnie. Uchwała zawierała określenia: zasadne i bezzasadne co nie precyzowało stanowiska.

2/ projekt uchwały w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich
Rzeczypospolitej Polskiej.
Zastępca Wójta Pan Janusz Chodorowski poinformował, że Związek Gmin Wiejskich RP zrzesza gminy wiejskie z całego kraju. Z powiatu leszczyńskiego należą Lipno, Osieczna i Rydzyna. Celem związku jest obrona przed nakładaniem na gminy przez władze centralne ciągle nowych zadań, których finansowanie w całości obciążą gminy. Przewodniczącym Związku jest Wójt Gminy Czerwonak Pan Mariusz Poznański. Do związku należy z woj. wielkopolskiego 66 gmin co stanowi 31 % ogółu. Przynależność do związku wymaga opłacenia składki która jest uzależniona od ilości mieszkańców w gminie i wynosi w naszym przypadku ok. 800 zł. na rok.
Radny Pan Radosław Zamiatała - czy to będą wszystkie koszty ponoszone z tytułu przynależności, ile gmin obecnie należy do związku,
Pan Janusz Chodorowski – mogą dojść koszty delegacji przedstawicieli gminy na posiedzenia. Obecnie do związku należy 0k. 600 gmin, z najbliższego otoczenia cały powiat rawicki a z powiatu leszczyńskiego Lipno, Osieczna, Rydzyna.

3-5/ przyjęcia planu pracy Rady Gminy, komisji rewizyjnej i komisji stałych
Przewodniczący rady poprosił, aby zapoznać się z proponowanymi tematami posiedzeń a ewentualne propozycje dodatkowych tematów do planów pracy zgłosić do czasu posiedzenia rady.
Radny Pan Hieronim Jóźwiak – zasugerował, aby więcej posiedzeń komisji miało charakter wyjazdowy. Pozwoli to na lepsze poznanie terenu gminy i zapoznanie się z faktycznym stanem mienia gminnego.
Radny Pan Radosław Zamiatała –zaproponował, aby raz w roku dokonać przeglądu stanu majątku gminnego.
Zdecydowano aby posiedzenie w miesiącu czerwcu poszerzyć o temat przeglądu mienia gminnego i zapoznać się ze stanem faktycznym obiektów gminnych w terenie,

6/ zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Wijewo a Powiatem Leszczyńskim o współdziałaniu
w zakresie prowadzenia świetlic socjoterapeutycznych,
Zastępca Wójta Pan Janusz Chodorowski - wyjaśnił, że corocznie jest podejmowana uchwała o współpracy z powiatem która polega na dofinansowaniu części kosztów utrzymania świetlic socjoterapeutycznych prowadzonych w szkołach.
Pani Dorota Mitrus przewodnicząca GKRPA poinformowała, że świetlice dotychczas były finansowane w połowie przez Gminna Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wijewie oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie. W 2012 roku PCPR odchodzi od finansowania i deklaruje pokrycie kosztów zatrudnienia w świetlicach w wysokości 25 % a w 2013 odchodzą całkowicie od finansowania.
Radny Pan Roman Jęśkowiak – jakie jest zainteresowanie świetlicami.
Radny Pan Radosław Zamiatała ze świetlicy działającej przy szkole podstawowej w Wijewie korzysta 13 osób. Rodzice sami wnioskują aby dziecko brało udział w zajęciach świetlicowych.
Świetlice obejmują swą opieka maksymalna ilość dzieci jaka może uczęszczać.

7/ przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania wsi Wijewo,
Zastępca Wójta Pan Janusz Chodorowski – zmian do planu dotyczy terenów położonych przy ulicy Zachodniej i Kalek .
Została zmieniona skala załącznika graficznego z 500 do 1000 oraz zmodyfikowano przeznaczenie terenu z mieszkaniowego na teren mieszkaniowy z dopuszczeniem usług.
Powyższe zmiany zostały wprowadzone na podstawie wniosków i sugestii właścicieli działek na zorganizowanym spotkaniu.

8/ zmiany w budżecie gminy na 2012 r.
Skarbnik - zmiany do budżetu obejmują zwiększenie dochodów w związku z zwiększeniem: 1/ podatku od nieruchomości, gdzie jednostki organizacyjne gminy GOK, szkoły wynajmując pomieszczenia musza płacić podatek do kasy gminy,
2/ otrzymana dotacja od wojewody na dożywianie dzieci
3/ dochodów z wynajmu salki gimnastycznej przy szkole podstawowej. Zgodnie z zapisem w umowie pomimo, że jest to obiekt budowany z dofinansowaniem możemy osiągać dochody do kwoty 12 960 zł. pomimo, że posiadamy uchwałę o bezpłatnym udostępnianiu obiektu.
Zastępca Wójta Pan Janusz Chodorowski – Zarządzenie Nr 9 Wójta Gminy określa zasady korzystania z sali gimnastycznej. Nieodpłatnie mogą korzystać, szkoła , organizacje społeczne, imprezy organizowane pod patronatem Wójta.
Radny Pan Roman Jęśkowiak – poinformował, że na sali brak ciepłej wody,
Radna Pani Joanna Miś – zwróciła się z zapytaniem co wchodzi w koszt 40 zł. opłaty za korzystanie z sali, Użytkownicy twierdzą, że w Brennie sala jest większa i tym samym komfort gry jest lepszy,
Zastępca Wójta Pan Janusz Chodorowski – wyjaśnił, że na cenę wynajmu składają się koszty utrzymania Sali(woda, prąd, ogrzewanie, obsługa)
Radny Pan Roman Jęśkowiak – stwierdził, że na Sali w Wijewie są zainstalowane zbyt nisko urządzenia grzewcze oraz siatka, przeszkadza to w rozegraniu wyższych piłek,
Radny Pan Radosław Zamiatała – zaproponował obniżenie ceny do kwoty 30 zł.,
Zastępca Wójta Pan Janusz Chodorowski – jeśli sala w Wijewie nie jest gorsza niż w Brennie to opłata też powinna być na tej samej wysokości,
Skarbnik Pani Elżbieta Wolnik wyjaśniła, że:
- koszty utrzymania miejsca w schronisku dla zwierząt w Lesznie będą realizowane na podstawie podpisanego porozumienia w formie dotacji. Kwota roczna utrzymania kojca wynosi 2,5 tys. zł.
- zwiększyła się kwota ubezpieczenia majątkowego gminy obejmującego wszystkie budynki należące do gminy i mienie. W 2011 koszt takiego ubezpieczeni w PZU wynosił 25 tys. zł. Od 2012 roku PZU nie prowadzi takich ubezpieczeń i byliśmy zmuszeni skorzystać z firmy KONKORDIA z Konina gdzie stawka wynosi 47 tys.zł.
Radny Pan Sławomir Zając – zapytał, czy ubezpieczenie szkół i sal gimnastycznych obejmuje również okres wakacji w szkołach,
Skarbnik – ubezpieczeni dotyczy całego roku kalendarzowego,
Radna Pani Urszula Miksza – zapytała, czy ubezpieczenie obejmuje również szkody w postaci wybitych szyb i połamanych krzeseł czy ławek,
Radny Pan Henryk Rygusik – czy koszty się większa kiedy w schronisku będą 2 psy z naszej gminy,
Zastępca Wójta Pan Janusz Chodorowski – w kojcu może być więcej psów wszystko jest uzależnione od ich wielkości i agresywności. Jeśli w klatce będzie przebywał pies wówczas będziemy ponosić dodatkowa opłatę dodatkowo za jego badania i wyżywienie.

Ad. pkt. 3

Przewodniczący Rady Gminy poinformował o planowanym posiedzeniu w dniu 15 lutego br.
W nawiązaniu do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy stwierdził, że pomimo braku aukcji jak w latach poprzednich zakupił w imieniu rady tradycyjnie koszulkę.
Zasygnalizował sprawę wprowadzonego w 1999 roku zakazu podawania i spożywania alkoholu powyżej 18 % na terenach rekreacyjnych poza budynkami gastronomicznymi. Poprosi o zastanowienie się nad tematem aby w przypadku zgłoszenia wniosku o jej uchylenie było wiadomo jakie jest stanowisko i jaka podjąć decyzje.

Radny Pan Ryszard Woźniak – zwrócił się z zapytaniem na jakim etapie jest uchwalenie planu
zagospodarowania terenów w Miastku,
Zastępca Wójta Pan Janusz Chodorowski – poinformował, że był P. Derc, ustaliliśmy że w lutym będzie pierwsze wyłożenie planu do ponownej konsultacji. Rozpoczynamy cała procedurę konsultacji od nowa, Wszyscy właściciele zostaną powiadomieni o terminie dyskusji publicznej.
Każdy kto chce aby zabrać bezpańskiego psa powinien zadbać aby zwierze znalazło się w zamknięciu lub terenie ogrodzonym co znacznie ułatwi jego złapanie. Jeśli ekipa przyjedzie i nie będzie wstanie psa złapać tak gmina poniesie koszt przyjazdu.
- po wielu przepychankach doszliśmy do tego, że składamy wniosek o założenie dodatkowego licznika, który będzie obsługiwał nowo zamontowane lampy w Brennie na ul. Źródlanej. Podobnie jak na ul. Młyńskiej, Świerkowej w Zaborówcu, Wschowskiej w Brennie będą własnością gminy.
Radna Pani Urszula Miksza - ile kosztuje naprawa przez energetykę nie świecącej lampy ulicznej,
Skarbnik – nie mamy jednostkowych wyliczeń ponieważ płacimy miesięczna opłatne za konserwacje w wysokości 7 tys. zł. oraz 1200 zł. za prace nie należące do konserwacyjnych.
Radny Pan Roman Jęśkowiak – zasygnalizował, aby w roku przyszłym zwrócić większa uwagę na montaż iluminacji świątecznych. Umocowania były zbyt słabe co powodowało odpadanie ozdób. Ktoś wziął pieniądze za założenie i powinien za to odpowiadać a nie po paru tygodniach odpadają i są demontowane,
Radny Pan Edwin Wojciech – na jakim etapie jest budowa drogi 305,
Zastępca Wójta Pan Janusz Chodorowski – wszystkie informacje publiczne, które się pojawiają odnośnie 305 dotyczą opinii oddziaływania na środowisko. Bez pozytywnej opinii nie można uzyskać zezwolenia na budowę,
Radny Pan Henryk Rygusik – zwrócił się o informacje, czy w roku bieżącym jest przewidziany zakup szlaki na utwardzenie dróg polnych,
Zastępca Wójta Pan Janusz Chodorowski – planujemy zakup i szlaki i kamienia na utwardzenie drągale dopiero w miesiącu kwietniu, kiedy ustabilizuje się pogoda i będą warunki do remontu dróg gruntowych.
Radna Pani Urszula Miksza – czy zostało coś zrobiono w sprawie naprawy parkingu przy ośrodku zdrowia,
Radny Pan Edwin Wojciech – dziury zostały doraźnie zasypane, jest lepiej, drogi gruntowe w Wijewie zostały wyrównane, przyszedł mróz i ich stan na dzień dzisiejszy jest dobry,

Ad. pkt 5

Z powody braku dalszych pytań przewodniczący obrad uznał porządek posiedzenia za wyczerpany, podziękował zebranych i zakończył obrady.


Przewodniczący obrad

Urszula Rimke


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: dominik budzinski
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2012-03-15
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-03-15
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie