Strona główna » Dokumenty » Rada Gminy » Protokoły komisji » PROTOKÓŁ NR 12/2011 z posiedzenia wspólnego Komisji Stałych Rady Gminy Wijewo odbytego w dniu 13 grudnia 2011 r.

PROTOKÓŁ NR 12/2011 z posiedzenia wspólnego Komisji Stałych Rady Gminy Wijewo odbytego w dniu 13 grudnia 2011 r.

Numer protokołu: 12
Rok: 2012

PROTOKÓŁ NR 12 /2011
z posiedzenia wspólnego Komisji Stałych Rady Gminy Wijewo odbytego
w dniu 13 grudnia 2011 r.


W posiedzeniu udział wzięli :
Członkowie komisji zgodnie z lista obecności .
Lista obecności stanowi załącznik Nr 1
oraz
Janusz Chodorowski – Zastępca Wójta
Elżbieta Wolnik – skarbnika gminy

Porządek posiedzenia :

1. Otwarcie
2. Podjęcie uchwały w sprawie:
1/ budżetu gminy na 2011 rok.
2/ ustalenia wzorów formularzy stosowanych do podatku rolnego i od nieruchomości,
3. Zapytania i wolne wnioski.
1/ zalecenia pokontrolne RIO,
2/ zaopiniowanie godzin pracy Aptek,
3/ wniosek Spółki Melioracyjnej Potrzebowo,
4/ tworzenie rad młodzieżowych,
4. Zakończenie.

Ad.pkt. 1

Posiedzeniu wspólnemu Komisji stałych Rady Gminy Wijewo przewodniczył radny przewodniczący Komisji Budżetowo Socjalnej – Zbigniew Lis.
Przedstawiła proponowany porządek obrado którego zebrani nie wnieśli uwag.

Ad. pkt. 2

1/ Pan Wójt wyjaśnił, że budżet gminy proponowany na 2012 rok jest budżetem zrównoważonym. Równowaga wynika z zaplanowanego kredytu głownie na budowie oczyszczalni i kanalizacji ściekowej w miejscowości Wijewo, która ma być realizowana równolegle. Jest to inwestycja, którą musimy rozpocząć z własnych środków. Przewidywany koszt w 2012 r,. ok. 4 mil. zł.
Będzie to wymagało dobrej organizacji ale należy skrócić czas oczekiwania na ścieki do minimum.
Robimy wszystko aby móc złożyć wniosek o dofinansowanie termoizolacji budynków użyteczności publicznej. Wymagana wartość zadania to 2 miliony zł. Nie wszystkie elementy remontu budynku są zaliczane. Brak wymaganego zakresu może spowodować nie otrzymanie dotacji. Na rok 2011 planujemy jeszcze przedłużenie linii wodociągowej w Brennie w kierunku Miastka przy udziale MZWiKW we Wschowie.
Pieniądze zaplanowana na ten rok na inwestycje które nie zostały wykorzystane pozostaną na rok przyszły. Otrzymaliśmy zezwolenie na budowę oczyszczalni i kanalizacji. Jest to inwestycja, która przysparza dużo kłopotów a efektów nie widach, ponieważ wszystko jest zakopane- pod ziemią. Ustawa o czystości i porządku wchodząca w życie od 2013 nie pozostawia nam jednak dużego wyboru.
Kolejnym dużym zadaniem gminy jest finansowanie oświaty, która pochłania co roku większe pieniądze. Powodem jest mniejsza liczba dzieci przy tej samej liczbie nauczycieli. Oddział poniżej 23 dzieci jest nieekonomiczny. Przy takim tempie wzrostu kosztów oświaty za kilka lat będziemy finansować tylko oświatę i nic więcej nie będzie można zrobić a jeszcze niedawno z subwencji dokładaliśmy do budowy sali gimnastycznej. Musimy mieć świadomość tej sytuacji. Jestem pewien, że uporządkowanie oświaty na terenie gminy, brak szkól filialnych wpływa, że koszty jej utrzymania są też mniejsze.
Budżet został opracowany na podstawie otrzymanych propozycji potrzeb od poszczególne jednostki. Obecnie propozycja została przedstawiona radnym do analizy i zaopiniowania. Można wprowadzać wszelkie zmiany w ramach zaproponowanej kwoty. Każda nowa propozycja zaproponowana przez radnych wymaga jednocześnie wskazania źródło finansowania.
Przewodniczący RG Pan Stanisław Kasperski – wszyscy otrzymali projektu budżetu. Uważam, że nasze oczekiwania są większe należy jednak zrozumieć że kwota jest ograniczona i na wszystko nigdy nie wystarczy. Widzielibyśmy jeszcze remont sali widowiskowej w Wijewie oraz poprawienie elewacji szkół.

Wójt Pan Ireneusz Zając wyjaśnił, że maksymalna kwota zadania pod nazwa termoizolacja wynosi 4 miliony a minimalna 2 miliony, zapewnił, że będziemy robić wszystko aby móc z tego programu skorzystać.
Radna Pani Urszula Miksza – co wchodzi w zakres termoizolacji,
Radny Pan Radosław Zamiatała – musimy wykazać zakres prac na 2 miliony zł. przy dofinansowaniu w wysokości 50 % i zabezpieczeniu własnych środków,
Pan Wójt – zakres termoizolacji wchodzi wymiana okien, drzwi, ocieplenie stropu
– aby rozpocząć zadanie musimy wziąć pożyczkę a następnie czekać na refundację.
Pani Skarbnik – poinformowała, że projekt budżetu został przedłożony do analizy komisji, która winna sformułować wnioski nie później niż 10 dni przed sesja tj do 18 grudnia br,
Pan Wójt – ostatnie przetargi pokazały, że nie ma duże zainteresowania wśród wykonawców. Jakie będzie zainteresowanie tą inwestycją zobaczymy po ogłoszeniu przetargu na budowę oczyszczalni Od wyniku przetargu będzie zależało czy, z zaplanowanej kwoty pozostanie pewna suma, która będzie można przeznaczyć na inne drobne prace. Oczyszczalnia jest zaprojektowana do potrzeb gminy. I etap przewiduje budowę oczyszczalni i kanalizacji dla wsi Wijewo z możliwością podłączenia kolejnych wsi w miarę ich skanalizowania.
Zastępca Wójta Pan Janusz Chodorowski – nie jest możliwe funkcjonowanie oczyszczalni tylko na ściekach dowożonych. Maksymalnie może być ich 50 % ,
Stanisław Kasperski – jakie konsekwencje może gmina ponieść jeśli nie rozpoczniemy budowy
oczyszczalni i kanalizacji.
Pan Janusz Chodorowski – od 01 stycznia 2013 roku zgodnie z nowa ustawą wszystkie śmieci i ścieki są własnością gminy, która jest zobowiązana je zagospodarować. Gmina będzie organizowała wywóz a opłaty będą uiszczane do gminy. Do 30. 06. 2012 roku Sejmik Wojewody Wielkopolskiego opracuje program ochrony środowiska na terenie, wyznaczy miejsca utylizacji. Zakłady utylizacji musza wykazać się odpowiednimi efektami odzysku surowców. Do 2020 roku ma on stanowić 50% Jeśli efekty będą mniejsze gminy będą płaciły kary,
Pan Wójt – w przyszłości będziemy rozliczani z każdego kilograma śmieci jaki zostanie wyznaczony statystycznie na 1 osobę.
Pan Janusz Chodorowski – w perspektywie znikną obecnie stojące dzwony. Na terenie gminy będzie jeden punkt zbiórki W pierwszej kolejności będziemy się starać o pozyskanie środków na termoizolację jeśli nie damy rady to zaczniemy budowę oczyszczalni.
Radny Pan Radosław Zamiatała – do kiedy musimy mieć kanalizacje aby nie płacić kar,
Janusz Chodorowski – ostateczny termin to rok 2015. Wystarczy jak będziemy w trakcje realizacji tego zadania,
Radny Pan Alojzy Wolniczak – planując budowę kanalizacji chcieliśmy aby dofinansowanie wynosiło 80 % przy możliwym do otrzymania wówczas 55 % a dziś procent dofinansowania jest jeszcze mniejszy.
Radny Pan Radosław Wojcieszyk – władze UNI twierdzą, że Polska nie wykorzystuje środków, które są przeznaczone dla Polski.
Pan Wójt – nie zgodził bym się ze stanowiskiem że Polska nie wykorzystuje swoich środków.
Wiele zależy od potrzeb w danym regionie czy czasie, jeśli nie ma potrzeby inwestowania w danym kierunku to nie składa się wniosku.
Projekt budżetu gminy na 2012 rok stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

2/ ustalenia wzorów formularzy stosowanych do podatku rolnego i od nieruchomości,
Pani Skarbnik wyjaśniła, że w roku ubiegłym była nowelizacji o pomieszczenia przeznaczona na świadczenia medyczne. Jest zmian podstawy prawnej. W tych deklaracjach od podatku od osób pranych jest zmieniony termin składania deklaracji. Zmienia się sposób opodatkowania budynków mieszkalnych w zależności od wysokości pomieszczenia. Zostaną ujednolicone druki od 2011 roku osoby prawne składają deklaracje a osoby fizyczne informacje.
Do projektu wzorów formularzy nie wniesiono poprawek.
Projekt uchwały w sprawie nowych wzorów formularzy do podatku stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.pkt. 3

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił treść pism jakie wpłynęły w sprawie:
1/ Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaleceń pokontrolnych jakie wystosowała RIO po kontroli Urzędu Gminy,
2/ Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Województwa Wielkopolskiego w sprawie tworzenia rad młodzieżowych,
3/ starostwa Powiatowego w Lesznie w sprawie konsultacji dotyczących godzin otwarcia aptek na terenie gminy. Godziny funkcjonowania aptek na terenie gminy przedstawił Przewodniczący Rady Gminy. Radni nie wnieśli uwag co do godzin otwarcia aptek na terenie gminy.

Radny Pan Alojzy Wolniczak – kontener mieszkalny jest niezamieszkały, miał być zabrany aby nie generować kosztów, kiedy to nastąpi,
Zastępca Wójta Pan Janusz Chodorowski – kontener zostanie zabrany w maju,
Wójt Pan Ireneusz Zając - umowa na użytkowanie kontenera przewiduje możliwość rezygnacji po półrocznym użytkowaniu z wypowiedzeniem na pół roku.
Radny Pan Radosław Zamiatała – jak jest szansa na przekształcenie działki rolnej na budowlana w Potrzebowie w miejscu gdzie rozpoczął budowę P Nowaczyk, czy jest również możliwość dofinansowania budowy linii wodociągowej do tej działki,
Pan Wójt – w sprawie przekształcenia została udzielona na wniosek zainteresowanego odpowiedz pisemna. Gmina jest zobowiązana do dostarczenia wody do terenów mieszkalnych, przedmiotowa działka nie posiada statusu działki budowlanej,
Jeśli będą sprzyjające warunki pogodowe to jeszcze w tym roku położymy rurociąg w kierunku Miastka na ul. Niwka.

Radna Pani Urszula Rimke – rozdała zebranym ulotki dotyczące pomocy dla Agnieszki, dziewczynki z Górska chorej na bardzo rzadka chorobę wymagająca drogiej operacji poza granicami kraju. Zwróciła się z zapytaniem, czy jest możliwość dofinansowania leczenia z konta rady.
Pan Wójt – organizowanie zbiórek publicznych wymaga zezwolenia, należy ostrożnie podchodzić do takich akcji. Nie przeszkadza to aby każdy radny wpłacił indywidualnie określoną kwotę.
Radna Pani Urszula Miksza – jaki zakres obejmują zadanie:
– kompleks rekreacyjno-sportowy w Zaborówcu,
- oświetlenie uliczne,
- remont świetlicy w Radomyślu i Potrzebowie,
Pan Wójt - rozbudowa świetlic będzie obejmowała zakres, który został ustalony na rok 2011 a nie został wykonany, będzie to dokończenie prac,
- rozbudowa oświetlenia będzie realizowana zgodnie z zgłoszonymi potrzebami przez sołtysów.
Rozbudowy linii oświetleniowej będzie prowadzona w miejscowości Zaborówiec,
- kompleks rekreacyjno sportowy obejmował będzie plac zabaw w Zaborówcu, który planowaliśmy zrobić w 2011 roku.
Radny Pan Józef Pukacki – zwrócił się z zapytaniem o możliwość dowiezienia materiału na utwardzenie ul. Łąkowej w Brennie,
Radny Pan Radosław Wojcieszyk – zgłosił fakt podrzucenia śmieci na plac targowy na terenie Brenna Ostrów,
Radny Pan Edwin Wojciech – na drodze przy posesji P. Jurgawki drzewa zarastają drogę , wymagają wycięcia,
Pan Wójt - poinformował o wynikach przeprowadzonej w urzędzie kontroli przez Regionalna Izbę Obrachunkową. Kontrole takie są realizowane planowo co 4 lata. Jest to 3 za mojej kadencji i jedna z lepszych, gdzie wnioski pokontrolne obejmują uwagi dotyczące :
- braku kontroli podatników,
- zapłacenia faktury po terminie,
Wójt przedstawił wniosek Spółki Melioracyjnej w Potrzebowie o dofinansowanie działalności statutowej. Stwierdził, że wniosek został złożony po terminie wobec czego nie może zostać uwzględniony w budżecie na 2012 rok.
Pani Skarbnik – wyjaśniła, że wniosek został złożony na poprawnym druku. Wnioski o ujecie wydatków w projekcie budżetu powinny wpłynąć do 15 października roku poprzedzającego budżet.
Radna Pani Urszula Miksza – wyjaśniła, że złożenie wniosku wcześniej było trudne ponieważ spółka nie wiedziała jakimi środkami będzie dysponować i o ile może wnioskować,

Pan Wójt – poinformował o otrzymanym pozwie parafii w sprawie zwrotu majątku kościelnego.

Ad. pkt. 5

Z powody braku dalszych pytań przewodniczący obrad uznał porządek posiedzenia za wyczerpany, podziękował zebranych i zakończył obrady.


Przewodniczący obrad
Zbigniew Li


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: dominik budzinski
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2012-03-15
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-03-15
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie