Strona główna » Dokumenty » Rada Gminy » Protokoły komisji » Protokół Nr 1/06

Protokół Nr 1/06

PROTOKÓŁ NR 1/06
z posiedzenia wspólnego Komisji Stałych Rady Gminy Wijewo odbytego
w dniu 29 listopada 2006 r.


W posiedzeniu udział wzięli :
Członkowie komisji zgodnie z lista obecności .
Lista obecności stanowi załącznik Nr 1
Oraz
Przewodniczący rady - Stanisław Kasperski
Wójt Gminy - Ireneusz Zając
Skarbnik - Elżbieta Wolnik

Porządek posiedzenia :

  1. Otwarcie .

  2. zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach :

- upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy Wijewo do dokonywania czynności w sprawach
z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Wijewo.
- ustalenia zasad przysługujących diet za pracę w organach Rady Gminy Wijewo.
- ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych
- ustalenia zasad przysługiwania diet dla sołtysów,
- miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalne dla Wójta Gminy Wijewo,
- dodatku specjalnego dla Wójta Gminy,
- wynagrodzenia dla Wójta Gminy Wijewo,

  1. Zapytania i wolne wnioski.

  2. Zakończenie


Ad. pkt. 1

Wspólnym obradom komisji stałych rady gminy przewodniczył Przewodniczący Stanisław Kasperski
Powitał zebranych na sali radnych oraz gości Przedstawił proponowany porządek obrad do którego nie wniesiono uwag.

Ad. pkt. 2

1/ projekt uchwały w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy Wijewo do
dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Wijewo
Wójt wyjaśnił, że zgodnie z ustawa pracodawca dla Wójta jest przewodniczący rady, który decyduje w sprawach z zakresy prawa pracy tj, urlop, delegacja .
Zwrócił się do radnych o zadawanie pytań w sprawach wątpliwych na każdy temat. Rady to osoba, która winna być poinformowana najlepiej.
Stanisław Kasperski - pomimo, że wybory Wójta są powszechne to całe społeczeństwo nie może decydować o urlopie czy wyjeździe byłoby to niepraktyczne. Ponadto wyjaśnił, że do zakresu upoważnienia nie należy ustalanie wynagrodzenia, które leży w kompetencji rady.
Do treści projektu uchwały nie wniesiono zmian.
Projekt stanowi załącznik Nr 22/ projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad przysługujących diet za pracę w organach
Rady Gminy Wijewo .
Wójt - poinformował, że kondycja finansowa gminy jest dobra. Wspólnie z skarbnikiem, po przeanalizowaniu możliwości uznaliśmy, że podwyżka diet dla radnych jest możliwa. Po analizie wysokości diet w gminach ościennych zaproponował podwyżkę o :
- dla przewodniczącego rady o 3 %
- dla wiceprzewodniczącego rady 0 2 %
- dla radnych o 2 %
- dla przewodniczącego komisji o 2,5 %
Skarbnik - są różne sposoby określania wysokości diet , może być to % w stosunku do pewnego wynagrodzenia lub ryczałtowo - miesięcznie.
Adam Zielnica - obawiam się odbioru społecznego tej podwyżki, pieniądze zawsze budziły
kontrowersje a zwłaszcza za prace społeczną.
Stanisław Kasperski - nie są to stawki wysokie w porównaniu z sąsiednimi gminami. Każdy może startować w wyborach i poddać się osadowi społecznemu.
Do projektu uchwal y nie wniesiono innych uwag.
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr

3/ projekt uchwały w sprawie ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych
Radnych przedstawiła Skarbnik.
Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 4

4/ projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad przysługiwania diet dla sołtysów.
Wójt - zaproponował aby pozostawić dotychczas obowiązujące zasady tj. sołtys otrzymuje za udział
w Sesji tyle co radny
Do projektu uchwały nie wniesiono poprawek .
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 5

5/ projekt uchwały w sprawie miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalne dla Wójta Gminy
Wijewo.
Skarbnik wyjaśniła, że limit kilometrów określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury, uzależniony jest od liczby mieszkańców w danej gminie.
Do projektu uchwały nie wniesiono zmian.
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 6

6/ projekt uchwały w sprawie dodatku specjalnego dla Wójta Gminy przedstawił przewodniczący
Zaproponował zwiększenie dodatku z 20 do 25 % stawki miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatku funkcyjnego.
Do projektu uchwały nie wniesiono zmian przyj eto propozycje Przewodniczącego.
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 7

7/ projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia dla Wójta Gminy Wijewo przedstawił
przewodniczący rady.
Poinformował, że stawki przedstawione w projekcie uchwały są powielone z poprzedniego angażu i nie ulegają podwyższeniu.
Wójt - uważam, że wynagrodzenie jest satysfakcjonujące , nie jest największe ale i nie najniższe.
Przedstawił kwotowa ile wynosi wynagrodzenie brutto i netto.
Radosław Zamiatała. - uważam, że takie otwarte podejście jest właściwe, nie powinno być żadnych niejasności.
Do projektu uchwały nie wniesiono zapytań.
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 8
Ad. pkt 3

Przewodniczący obrad poinformował, że każdy z radnych otrzymał projekt budżetu na 2007 rok , poprosił o przeanalizowanie poszczególnych danych co będzie niezbędne na sesje przyjmującą budżet na rok następny.
Wójt - poinformował, że obecnie są prowadzone prace przy wymianie pokrycia dachowego w szkołach. Poprzez kuratorium otrzymaliśmy 53 tys. zł. Ciągłe czekamy na zwrot pieniędzy za remont zespoły pałacowo parkowego.
28.11.br. odbyło się spotkanie w Przemęcie odnoście budowy kanalizacji sanitarnej. Poprzez SGN mamy zagwarantowane dofinansowanie z Funduszu Spójności w wysokości 80 %.
Do projektu nie zakwalifikowały się Pogrzebowo Radomyśl i Przylesie .
Stowarzyszenie Gmin Nadodrzańskich jest na 5 miejscu w dofinansowaniu na lata 2007-2008 wobec czego jest duża szansa na szybkie dofinansowanie.
Edwin Wojciech - w przyszłym roku będzie robiona droga wojewódzka , czy nie warto byłoby
poczekać aż zrobią kanalizacje.
Wójt - jeśli zrezygnujemy teraz z modernizacji to później możemy się nie doczekać tak prędko.
Jak przyjdzie czas na budowę kanalizacji to będziemy się zastanawiać.
Wójt poinformował, że zostało wydane pozwolenie na budowę Inter-Kramu na działce po byłej mleczarni.
Alojzy Wolniczak - kiedy będą kosze na śmieci przy drogach lub wprowadzona segregacja .
Wójt - jeśli postawimy kosze do segregacji śmieci to będziemy zmuszeni je opróżniać, są to dodatkowe koszty. Jak wiadomo z praktyki kosze będą zapełniane przez wczasowiczów.
Urszula Rimke - zaproponowała aby zaprosić na posiedzenie komisji przedstawicieli firm
zbierających odpady stałe, jak widzą sprawę segregacji.
Adam Zielnica - jak przedstawia się problem zbiórki sprzętu AGD.
Alojzy Wolniczak - co będzie z kładka przez kanał na ścieżce wokół jeziora.
- jakie wynagrodzenie otrzymują interwencyjni
Wójt - pobudowanie kładki jest możliwe ale wymaga wielu dokumentów i pieniędzy. Przede wszystkim należy uzyskać operat wodno-prawny ,zrobić projekt, dokonać uzgodnień. Całkowity koszt może wynieść ok. 15 tys. zł.
Radosław Zamiatała - do pracy pracowników interwencyjnych zawsze były uwagi.
Henryk Rygusik - np.: przy koszeniu rowów powinno być płacone od metrów nie na dzień, wówczas
praca byłaby bardziej efektywna.
Radosław Zamiatała - zaproponował, aby Komisja Gospodarcza dokonała przeglądu stanu chodnika
na ul. W.Witosa i podjęta decyzje co do jego stanu i zakresu naprawy.
Hieronim Jóźwiak - jakie będą dalsze losy spółki wodnej.
Wójt - spółka posiada osobowość prawna i może działać jak osoba prawna. Nadzór nad działalnością sprawuje Starosta, który może zobowiązać do wykonania prac lub je zlecić a kosztami obciążyć rolników, jeśli taka potrzeba będzie. Działalność spółki jest uzależniona od ściągalności składek.
Urszula Rimke - jeśli rolnik nie płaci składek może zostać pozbawiony dopłaty bezpośredniej.
Henryk Rygusik - sprawdzałem , nie ma takiego zapisu. Jeśli spółka wyśle komornika to cała rodzina
będzie piętnowana cała rodzina
Radosław Zamiatała - należy pomyśleć już o piasku na zimę.
Edwin Wojciech - zaproponował, aby zaprosić na zebrania wiejskie przedstawicieli agencji aby
wyjaśnili temat.
Wójt - zmeliorowanie grunt ów należy do obowiązku państwa. Gmina może przekazać z budżetu dopłatę jeśli zostanie wykonanie składek w 80 %
Przewodniczący obrad poinformował, że w związku z ogłoszeniem wyników zbiorczych z wyboru wójtów , burmistrzów i prezydentów zobowiązani jesteśmy do zwołania sesji w ciągu 7 dni.
Wobec czego posiedzenie sesji odbędzie się w dniu 4 grudnia 2006 r. o godzinie 11.oo . Wszyscy radni otrzymali do zapoznania się Statut Gminy oraz formularze oświadczeń majątkowych, które należy złożyć do 24 grudnia.

AD. pkt. 4

Wobec braku dalszych dyskutantów przewodniczący posiedzenia uznał porządek za wyczerpany., Podziękował za udział i zakończył obrady.Przewodniczący obrad

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Anita Utracik
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2006-11-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie