Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr VIII/07

Protokół Nr VIII/07


PROTOKÓŁ Nr VIII/07
z posiedzenia Rady Gminy Wijewo odbytego w dniu
25 kwietnia 2007 roku.
====================================================


W posiedzeniu udział wzięli :
Członkowie rady zgodnie z lista obecności.
Lista obecności
stanowi zał. Nr 1
Sołtysi wsi gminy Wijewo zgodnie z lista obecności..
Lista obecności
stanowi zał. Nr 2
Zaproszeni goście zgodnie z lista .
Lista gości
stanowi zał. Nr 3

Porządek posiedzenia :

1. Otwarcie
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym
5. Informacja z wykonania budżetu za 2006 rok.
6. Sprawozdanie Kom misji Rewizyjnej.
7. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej.
1/ opinia do wykonania budżetu,
2/ opinia do wniosku Komisji Rewizyjnej,
3/ dyskusja,
8. Podjęcie uchwał w sprawach :
1/ udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Wijewo,
2/ zmiany w budżecie gminy na 2007 r.
9.. Zapytania i wolne wnioski
10. Odpowiedzi na interpelacje.
11. Zakończenie

Ad. pkt. 1

Obradom II Sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy. Powitał obecnych na Sali członków rady, oraz zaproszonych gości. Przedstawił proponowany porządek obrad, wyjaśnił, że wykreślono z porządku projekt uchwały w sprawie przystąpienia do programu budowy sal sportowych.
Wójt - wyjaśnił, że zaistniały pewne przeszkody prawne aby podjąć uchwałę w przygotowanej wersji. Dlatego Starosta prosił o wstrzymanie się z jej podjęcie,.
Zebrani nie wnieśli uwag co do proponowanej zmiany. Projekt porządku obrad po zmianie przyjęty został jednogłośnie.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że podejmowane na dzisiejszym posiedzeniu uchwały będą prawomocne .

Ad. pkt. 2

Przewodniczący stwierdził, że protokół z poprzedniego posiedzenia odpowiada przebiegowi obrad i zawiera wszystkie zaszłości , które miały miejsce. Wobec powyższego zaproponował aby protokół z poprzedniego posiedzenia przyjąć bez czytania.
Do złożonej propozycji nie wniesiono uwag.
Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęty został bez czytania - jednogłośnie.

Ad. pkt. 3.

Radosław Zamiatała - jakie poczyniono staranie i z jakim skutkiem , dotyczące zakupu
działki pod budowę sali gimnastycznej.

Ad. pkt. 4

Sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym złożył Wójt - poinformował, że
do ważniejszych wydarzeń należały :
05.04 - - odbyło się spotkanie Wójtów Burmistrzów , członków Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich we Wschowie, gdzie omówiono potrzeby inwestycyjne poszczególnych gmin.
06.04 - przeprowadziłem rozmowę z Kierownikiem Rewiru Dzielnicowych w sprawie bezpieczeństwa na terenie gminy.
- otrzymaliśmy pomyślna wiadomość w sprawie zwrotu pieniędzy za remont zespołu pałacowo - parkowego w wysokości 540 tys. zł.
10.04 - spotkałem się z Burmistrzem Śmigla w sprawie nowo powstałego Związku „Obrzańska Tradycja „, ma on na celu kultywowanie tradycji regionu w ramach programu „LIDER”
11.04 - podpisaliśmy umowę na wykonawstwo wodociągu na ul. Kalek z firma FrisHydro
Prace już zakończono po uzyskaniu wyników badania wody można się podłączać.
- gościłem Wójta Włoszakowic, który pragnął zapoznać się z przebiegiem budowy oraz funkcjonowaniem Sali gimnastycznej w Brennie .
12.04 - podpisaliśmy porozumienie z firma ATU oferująca różnego rodzaju szkolenia i kursy dla lokalnej społeczności.
13.04 - odbyło się szkolenie w Poznaniu poświecone prawidłowości sporządzania oświadczeń majątkowych i lustracyjnych.
17.04 - odbyło się posiedzenie Komisja Rewizyjna stowarzyszenia Leszno - Region w sprawie udzielenia absolutorium .
18.04 - wspólnie z P. Maria Rąk uczestniczyłem w spotkaniu stowarzyszenia Obrzańska Tradycja.
- dokonaliśmy wizji lokalnej na Holandrach z udziałem przedstawicieli Starostwa - Wydz. Ochrony Środowiska, Nadleśnictwa.. Rozpatrzono możliwości usunięcia drzew. Ważny fakt, że teren ten znajduje się w planie jako żwirownia oraz rosnące tam drzewa są samosiejkami i karłowatymi.
20.04 - odbyło się walne zebranie członków MZWiKW we Wschowie oraz Organizacji turystycznej „Region Leszno”

Ad. pkt. 5

Wójt - wyjaśnił, że budżet za 2006 rok był kolejnym rokiem, gdzie budżet został zwiększony w porównaniu z rokiem poprzednim. Po raz pierwszy również skorzystaliśmy z pożyczki co pozwoliło na realizację niektórych zadań inwestycyjnych.

Skarbnik - budżet na 2006 rok został zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Wijewo
Nr XXXIV/189/05 z dnia 21 grudnia 2005 r.

W ramach realizacji budżetu Wójt opracował układ wykonawczy budżetu jednostki samorządu n terytorialnego.
Omówiła poszczególne załączniki pod względem wykonalności .
Poinformowała, że zaległości na koniec roku wyniosły 153 tys. (są to zaległości za okres 5 lat) większość tej kwoty stanowią zaległości z podatku od osób prawnych
Skutki obniżenia podatków wyniosły 226 tys. zł.
Umorzenia podatków 6 tys. zł. Wystawiono 3588 upomnień do osób fizycznych i 9 tytułów do osób prawnych.
Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu stanowi załącznik do protokołu NR 4

Ad. pkt. 6.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli wykonania budżetu za 2006 rok przedstawił członek Komisji Radny Henryk Rygusik.
Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 5

Ad. pkt 7.

1/ Uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie opinia do wykonania
budżetu gminy za 206 rok przedstawił Wójt - Ireneusz Zając.
Treść uchwały stanowi załącznik do protokołu Nr 6

2/ Uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie opinia do wniosku
Komisji Rewizyjnej przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kasperski.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu Nr 6

3/ Przewodniczący Komisji Budżetowej radny Zbigniew Lis przedstawił stanowisko Komisji
Budżetowej i Komisji Gospodarczej Rady Gminy w sprawie wykonania budżetu za 2006 rok.
Stanowisko Komisji stanowi załącznik do protokołu Nr 7

Ad. pkt. 8.

1/ projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Wijewo, przedstawił
przewodniczący obrad.
Do treści uchwały nie wniesiono uwag.
Uchwała Rady Gminy Nr VIII/ 47 / 07 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wijewo podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 8

2/ projekt uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2007 r. przedstawiła Skarbnik
Gminy - Elżbieta Wolnik .
Poinformowała, że zmiany dotyczą przyjęcia i rozdysponowania środków, które otrzymamy ze zwrotu za modernizację zespołu Pałacowo Parkowego oraz środki na dokształcanie uczniów.
Zwiększa się dochody w dziale Opieka społeczna, gminny Ośrodek Kultury ( na remont kuchni)
Na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego , zakup działki pod salę gimnastyczną oraz zmniejszenie deficytu.
Do treści projektu uchwały oraz wyjaśnień nie wniesiono uwag.
Uchwała rady Gminy Wijewo Nr VIII/48/ 07 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 9Ad. pkt. 9.

Adam Zielnica - jaki wpływ na inwestycje będzie miął wzrost cen materiałów budowlanych.
Barbara Wojciech - instalacja elektryczna na Sali w Potrzebowie wymaga natychmiastowej
naprawy jeśli mamy być organizatorami gminnych dożynek. .
Urszula Rimke - jaka jest kolejność prac i ich zaawansowanie na sali w Brennie.
Ireneusz Dydyna - czy można wejść w porozumienie ze Wschowa w sprawie remontu drogi z
Przylesi do Strącza. Jest wyrównana w połowie a dalej dziury a przejazd nią znacznie skraca
drogę.

Ad. pkt. 10

Na zgłoszone interpelacje oraz zapytania odpowiedzi udzielił Wójt.
1/ podpisane zostało wstępne porozumienie zakupu działki pod budowę Sali gimnastycznej, dokonano zmian w budżecie z tego tytułu. Należy zlecić pomiar i dokonać zapisu notarialnego.
2/ z pewnością wzrost cen materiałów wpłynie na koszt inwestycji a w jakim stopniu trudno wyrokować. Wyniki przetargów są różne. Bardziej odczuwalne może być na drogach, gdzie cenę kształtuje kostka.,
3/ mamy na uwadze remont Sali w Potrzebowie. Czekamy jednak z decyzja do ogłoszenia terminu składania wniosków na termomodernizacje, gdzie był uwzględniony remont sali.
4/ w sprawie remontu Sali w Brennie odbył się przetarg obejmujący następujący zakres prac : dach, sanitariaty i klimatyzację. Wygrała firma MICHMAR z Wijewa.
5/ współpraca ze starostwem we Wschowie układa się dobrze dlatego myślę, że problemu nie powinno być. Jeśli się zgodzą to możemy wyrównać sami.

Wójt zwrócił się do radnych o rozpatrzenie prośby Komendanta Miejskiego Policji w Lesznie w sprawie dofinansowania zakupu łodzi motorowej.

Przewodniczący rady przypomniał o :
1/ terminie składania oświadczeń majątkowych lustracyjnych ,
2/ o planowanej sesji wyjazdowej w sprawie przygotowania do sezonu letniego.,
3/ spotkaniu w Przemęcie w sprawie wypracowania wspólnego stanowiska na temat
Przemęckiego Parku Krajobrazowego.

Ad. pkt. 11

Wobec braku dalszej dyskusji stwierdził, że porządek posiedzenia został wyczerpany, podziękował za uczestnictwo i zakończył obrady.

Na tym protokół zakończono.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Anita Utracik
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2007-04-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencieValid XHTML 1.0 TransitionalRządowe Centrum
Legislacji

Monitor Polski
Dziennik Ustaw