Strona główna » Dokumenty » Rada Gminy » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr IV/06

Protokół Nr IV/06

PROTOKÓŁ Nr IV/06
z posiedzenia Rady Gminy Wijewo odbytego w dniu
28 grudnia 2006 roku.
====================================================


W posiedzeniu udział wzięli :
Członkowie rady zgodnie z lista obecności.
Lista obecności
stanowi zał. Nr1
Sołtysi wsi gminy Wijewo zgodnie z lista obecności..
Lista obecności
stanowi zał. Nr 2
Zaproszeni goście zgodnie z lista .
Lista gości
stanowi zał. Nr 3
Porządek posiedzenia :

1. Otwarcie
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
3. . Interpelacje i zapytania radnych.
4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym
6. Podjecie uchwał w sprawach :
- zmian w budżecie gminy na 2006 rok.
- zbycia części nieruchomości stanowiącej działkę geodezyjną
Nr 658/32 w Wijewie
- przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej
7. Zapytania i wolne wnioski.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania
9. Zakończenie.

Ad. pkt. 1

Obradom II Sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy. Powitał obecnych na Sali członków rady, oraz zaproszonych gości. Przedstawił proponowany porządek obrad, do treści którego nie wniesiono poprawek.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że podejmowane na dzisiejszym posiedzeniu uchwały będą prawomocne .

Ad. pkt. 2

Przewodniczący stwierdził, że protokół z poprzedniego posiedzenia odpowiada przebiegowi obrad i zawiera wszystkie zaszłości , które miały miejsce. Wobec powyższego zaproponował aby protokół z poprzedniego posiedzenia przyjąć bez czytania.
Do złożonej propozycji nie wniesiono uwag.
Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęty został bez czytania - jednogłośnie.

Ad. pkt. 3.

Radosław Zamiatała
1/ co dzieje się z lampami, zgłaszamy awarie a nie świecą się nadal,
2/ zapowiadają nadejście zimy, należałoby przywieść trochę piasku,

Ad. pkt. 4

Wójt stwierdził, że okres działalności urzędu od ostatniego posiedzenia rady był bardzo krótki
21.12 - wspólnie z przewodniczącym rady uczestniczyliśmy w spotkaniu opłatkowym w szkołach
27.01 - dokonałem zapisu części działek w Zaborówcu na rzecz Starostwa pod budowę
chodnika

Ad. pkt. 5

1/ Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok przedstawiła Skarbnik
gminy.
Skarbnik poinformowała, że zmiany podyktowane są otrzymana dotacja na wyrównanie klęsk żywiołowych oraz rekompensata za szkolenie młodocianych pracowników. Zwiększono dochody z usług w przedszkolu. Zmiany w poszczególnych jednostkach organizacyjnych są sugerowane przez ich kierowników.
Do treści protokołu nie wniesiono zmian.
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr IV/ 25/06 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok. podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 2

2/ Projekt uchwały w sprawie zbycia części nieruchomości stanowiącej działkę geodezyjną
Nr 658/32 w Wijewie przedstawił przewodniczący Rady Gminy.
Wójt - jest to działka przylegająca do posesji P. Derdziak. Ma służyć na poszerzenie działalności gospodarczej. Sprzedaż, że względu na sąsiedztwo i niewielki areał (70m2) będzie dokonana
w drodze bez przetargowej.
Do treści protokołu nie wniesiono zmian.
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr IV/ 26/06 w sprawie zbycia części nieruchomości stanowiącej działkę geodezyjną Nr 658/32 w Wijewie podjęta została większością głosów 13 za i przy
1 głosie wstrzymującym.
Uchwała stanowi załącznik Nr 3

3/ projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy komisji rewizyjnej przedstawił
Stanisław Kasperski
Do treści protokołu nie wniesiono zmian.
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr IV/ 27/06 w sprawie przyjęcia planu pracy komisji rewizyjnej podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 4

Ad. pkt. 6

Radosław Zamiatała - droga wojewódzka ma być remontowana w 2007 roku, czy będą robione
chodniki po drugiej stronie ulicy,
Urszula Rimke - zaproponowała, aby na posiedzenie Komisji Gospodarczej zaprosić
przedstawicieli firm zbierających odpady stałe, jak widza sprawę koszy na śmieci
ogólnego użytku. Jaka byłaby procedura opróżniania ich.
Edwin Wojciech - powstaje nowe wysypisko- dzikie k. Pana Jóżwiaka. Należy zrobić mocniejsze
zabezpieczenie aby nikt nie wchodził do środka,
Adam Zielnica - zaproponował zainstalowanie na skrzyżowaniu w Brennie i Wijewie kamer co
odstrajałoby niesfornych kierowców.
Stanisław Kasperski - z wprowadzaniem ograniczeń i innych rozwiązań należy być ostrożnym.Ad. pkt. 7

Wójt poinformował, że :
- zgłoszenia lampy nie świecących, które zgłaszają radni na posiedzeniach są przekazywane do energetyki, skutek jest jednak różny
- na rozwiezienie piasku zlecenie zostało już wydane ,
- w sprawie remontu drogi wojewódzkiej miałem się spotkać z Kierownikiem firmy , która będzie budowała, spotkanie odwołano. Informacje o zakresie prac remontowych uzyskane z Zarządu Dróg Wojewódzkim w Poznaniu i Oddziale w Nowym Tomyślu są rozbieżne
- pomysł spotkania z firmami oczyszczającymi naszą gminę jest dobry, należy również zaprosić P. Misia. Jak widza przyszłość firm po przystąpieniu do Trzebani.
- zrobimy zabezpieczenie na nielegalnym wysypisku. Są ludzie niereformowalni, których nie idzie nauczyć porządku
- monitorowanie ulic, jestem przeciwny, prywatność jest w tak wielu miejscach naruszana, że byłbym przeciwny. Jeśli radni tak zdecydują to założymy.
Adam Zielnica - nie musi to być urządzenie działające, sam fakt, że miejscowość będzie miała napis „monitorowana” będzie pewnym ogranicznikiem.
Urszula Rimke - może spadnie śnieg, kto w takim przypadku jest uprawniony do odśnieżania
Wójt - drogi powiatowe i gminne odśnieżał będzie SKR , drogę wojewódzką Nowy Tomyśl,

Ad. pkt. 8

Przewodniczący obrad uznał porządek posiedzenia za wyczerpany. Podziękował za czynny udział w obradach i zakończył posiedzenie .

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Anita Utracik
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2006-12-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie