Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr III/06

Protokół Nr III/06

PROTOKÓŁ Nr III/06
z posiedzenia Rady Gminy Wijewo odbytego w dniu
20 grudnia 2006 roku.
====================================================


W posiedzeniu udział wzięli :
Członkowie rady zgodnie z lista obecności.
Lista obecności
stanowi zał. Nr1
Sołtysi wsi gminy Wijewo zgodnie z lista obecności..
Lista obecności
stanowi zał. Nr 2
Zaproszeni goście zgodnie z lista .
Lista gości
stanowi zał. Nr 3
Porządek posiedzenia :

1. Otwarcie
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
3. . Interpelacje i zapytania radnych.
4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym
6. Podjecie uchwał w sprawach :
- przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów
Alkoholowych na terenie gminy Wijewo w 2007 r.
- zmian w budżecie gminy na 2006 rok.
- unieważnienia uchwały Nr XXXIV/ /05 Rady gminy Wijewo
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla jednostki samorządu
terytorialnego.
- zmiany uchwały Nr I/11/06 w sprawie zmian w budżecie na 2006 r.
- projektu obszaru specjalnej ochrony ptaków „Pojezierze Sławskie - w sieci
Natura 2000 .
- budżetu gminy na 2007 rok .
1/ opinia Regionalnej Izby obrachunkowej,
2/ głosowanie poprawek,
3/ opinia Komisji Budżetowej,
4/ odczytanie projektu
5/ głosowanie
7. Zapytania i wolne wnioski.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania
9. Zakończenie.

Ad. pkt. 1

Obradom II Sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy. Powitał obecnych na Sali członków rady, oraz zaproszonych gości. Przedstawił proponowany porządek obrad, do treści którego nie wniesiono poprawek.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że podejmowane na dzisiejszym posiedzeniu uchjwały będą prawomocne .

Ad. pkt. 2

Przewodniczący stwierdził, że protokół z poprzedniego posiedzenia odpowiada przebiegowi obrad i zawiera wszystkie zaszłości , które miały miejsce. Wobec powyższego zaproponował aby protokół z poprzedniego posiedzenia przyjąć bez czytania.
Do złożonej propozycji nie wniesiono uwag.
Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęty został bez czytania - jednogłośnie.

Ad. pkt. 3.

Na III sesji nie zgłoszono żadnych interpelacji.

Ad. pkt. 4

Sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym złożył Wójt - poinformował, że
Ostatni okres dla samorządów bardzo pracowity ze względu na wybory i konieczność opracowania nowego budżetu na kolejny rok..
04.12 - odbyło się zakończenie turnieju tenisa stołowego - grupa młodsza. W której uczestniczyło
50 Zawodników
05.12 - spotkałem się z pełniącym obowiązki Prezesa MZWiKW we Wschowie p,
Aniuskiewiczem, gdzie rozmawialiśmy o dalszym wodociągowaniu gminy.
- odbyło się posiedzenie Zarządu Gminnego OPS , gdzie określono potrzeby
poszczególnych jednostek.,
06.12 - uczestniczyłem w naradzie zwołanej przez Wojewodę na temat pozyskiwania środków
Unijnych dla samorządów.
07.12 - gościłem starostę i wicestarostę, gdzie przedstawiono wizję współpracy w następnej
Kadencji
08.12 - odbyły się posiedzenia Komisji Stałych Rady Gminy Wijewo.
- finał rozgrywek pingpongowych w grupie Seniorów.
15.12 - wspólnie z panem Pukackim uczestniczyliśmy w posiedzeniu MZWiKW we Wschowie
gdzie próbowano wybrać nowego Prezesa .
16.12 - odbyło się posiedzenie Klubu Prezydentów Burmistrzów i Wójtów gdzie omówiono
funkcjonowanie podpisy elektronicznego i środków Unijnych.
17.12 - uczestniczyłem w walnym zgromadzeniu udziałowców Zakładu Oczyszczania Miasta
w Lesznie
- odbyło się kolejne posiedzenie MZWiKWQ we Wschowie gdzie z porządku obrad został
wykreślony punkt wyboru Prezesa, zaproponowano podwyżkę cen wody oraz dokonano
rozliczenia odpisów amortyzacyjnych poszczególnych gmin.
18,12 - komisje stałe RG odbyły swe kolejne posiedzenie,
19.12 - na zaproszenie strażaków gminy uczestniczyłem w spotkaniu opłatkowym strażaków.

AD. pkt. 5

1/ Projekt uchwał y w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
problemów Alkoholowych na terenie gminy Wijewo w 2007 r. przedstawił Przewodniczący
Rady Gminy.
Do treści projektu uchwały nie wniesiono poprawek.
Uchwała Rady Gminy Nr III/19/06 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych na terenie gminy Wijewo w 2007 r. podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 4


2/ Projekt uchwał y w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok. przedstawił
Przewodniczący Rady Gminy
Do treści projektu uchwały nie wniesiono poprawek.
Uchwała Rady Gminy Nr III/20/06 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.
Uchwała stanowi załącznik Nr 5

3/ Projekt uchwał y w sprawie unieważnienia uchwały Nr XXXIV/ /05 Rady gminy Wijewo
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla jednostki samorządu terytorialnego.
przedstawił Przewodniczący Rady Gminy
Skarbnik wyjaśniła, że niepodjęcie tej uchwały spowoduje, że będą funkcjonowały
Do treści projektu uchwały nie wniesiono poprawek.
Uchwała Rady Gminy Nr III/21/06 w sprawie unieważnienia uchwały Nr XXXIV/ /05 Rady gminy Wijewo w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla jednostki samorządu terytorialnego podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 6

4/ Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr I/11/06 w sprawie zmian w budżecie na
2006 r. przedstawił Przewodniczący Rady Gminy
Do treści projektu uchwały nie wniesiono poprawek.
Uchwała rady Gminy Nr III/22/06 w sprawie zmiany uchwały Nr I/11/06 w sprawie zmian w budżecie na 2006 r.
Uchwała stanowi załącznik Nr 7

5/ Projekt uchwał y w sprawie projektu obszaru specjalnej ochrony ptaków „Pojezierze Sławskie
- w sieci Natura 2000 przedstawił Przewodniczący Rady Gminy
Wójt - poinformował, że Polska musi wydzielić 12 % obszary jako terenu chronione. Jest to niezbędne do uzyskania funduszy na ochronę środowiska. Gmina Wijewo weszła w skład takiego obszaru co będzie wymagało dodatkowych uzgodnień pod względem oddziaływania danej inwestycji na środowisko. Na terenie gminy ochrona objęto „seler błotny” oraz ptaka o nazwie „bączek”. Nie jesteśmy przeciwni ochronie środowiska ale winno to być robione rozsądnie, a projekt budowy kanalizacji ściekowej, która ma służyć poprawie stanu sanitarnego gminy została zaopiniowana jako zagrożenie dla ochrony środowiska.
Do treści projektu uchwały nie wniesiono poprawek.
Uchwała Rady Gminy Nr III/23/06 w sprawie projektu obszaru specjalnej ochrony ptaków „Pojezierze Sławskie - w sieci Natura 2000
Uchwała stanowi Zał. Nr 8

6/ Projekt uchwał y w sprawie budżetu gminy na 2007 rok przedstawił Przewodniczący Rady
Gminy.

  1. Wójt przedstawił opinię w postaci Uchwały składu Orzekającego regionalnej Izby

Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie projektu budżetu na 2007 roku.
Uchwała RIO stanowi załącznik Nr 9

  1. Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść zgłoszonych na posiedzeniu Komisji oraz zasugerowane przez RIO. Wykaz poprawek stanowi załącznik do protokołu Nr 10

Przewodniczący obrad poinformował, że poprawki można głosować oddzielnie lub wszystkie razem. Zaproponował przegłosowanie poprawek w jednym głosowaniu.
Do propozycji nie wniesiono uwag.
Poprawki zostały przyjęte jednogłośnie.
3) Radny Zbigniew Lis odczytał stanowisko Komisji Budżetowej w sprawie projektu
budżetu na 2007 rok.
Opinia stanowi załącznik Nr 11

  1. Przewodniczący rady odczytał projekt budżetu na 2007 rok z uwzględnieniem

przyjętych poprawek
Do treści projektu uchwały nie zgłoszono innych poprawek.
Uchwała Rady Gminy Nr III/24/06 w sprawie budżetu gminy na 2007 rok podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 12

Ad. pkt. 7

Adam Zielnica - stwierdził, że uchwalony budżet powinien być dobrym budżetem jednak byłoby
idealnie gdyby można zaspokoić wszystkie potrzeby najuboższych realizowane przez OPS.
Halina Florek - Przewodnicząc Rady Powiatu podziękowała za otrzymane z gminy Wijewo życzenia z okazji wyboru na przewodniczącą i zbliżających się świąt. Od wielu lat pracuje społecznie . W ramach działalności PSL miałam wiele okazji do współpracy z waszym społeczeństwem, Musze przyznać, że potraficie walczyć o swoją pozycję. Przykładem może być walka o ponowny powrót gminy do Wijewa gdzie bliżej władzy łatwiej rozwiązuje się swoje problemy.
Jestem zdania, że należy zmienić ordynacje, aby dojazdy samorząd miał zapewniona reprezentacje w organach wyższych. Wspólny okręg wyborczy Wijewa i Włoszakowice lub Leszna i Kalisza nie zawsze daje właściwy podział mandatów. Może zdarzyć się, że mniejsza społeczność nie będzie miała swego reprezentanta.
Rada Powiatu stara się aby posiadane środki służyły wszystkim mieszkańcom powiatu., aby każda z gmin skorzystała z budżetu. Do zadań jakie w roku ubiegłym wspólnie udało się skończyć należy zaliczy drogę w Potrzebowie oraz odwodnienie drogi w Tłuczni.
Na zakończenie wystąpienia złożyła wszystkim obecnym życzenia świąteczne oraz noworoczne.
Wójt - podziękował Przewodniczącej Rady Powiatu za przychylność dla gmin .
Poinformował o przekazanym w dniu dzisiejszym samochodzie dla Rewiru Dzielnicowych w Lesznie.
Jerzy Stępczak - podziękował władzom gminy za pomoc w zorganizowaniu I Powiatowego
Festynu Emerytów, który odbył się na boisku sportowym w Wijewie.

Ad. pkt. 9

Wobec braku dalszej dyskusji stwierdził, że porządek posiedzenia został wyczerpany, podziękował za uczestnictwo i zakończył obrady.

Na tym protokół zakończono.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Anita Utracik
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2006-12-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencieValid XHTML 1.0 TransitionalRządowe Centrum
Legislacji

Monitor Polski
Dziennik Ustaw