Strona główna » Dokumenty » Rada Gminy » Protokoły z sesji Rady » PROTOKÓŁ Nr XI/2011 z posiedzenia Rady Gminy Wijewo odbytego w dniu 13 września 2011 r.

PROTOKÓŁ Nr XI/2011 z posiedzenia Rady Gminy Wijewo odbytego w dniu 13 września 2011 r.

Numer dokumentu: XI
Rok: 2011

PROTOKÓŁ Nr XI/2011
z posiedzenia Rady Gminy Wijewo odbytego w dniu
13 września 2011 r.
====================================================

W posiedzeniu udział wzięli :
Członkowie rady zgodnie z lista obecności.
Lista obecności
stanowi zał. Nr 1
Sołtysi wsi gminy Wijewo zgodnie z listą obecności..
Lista obecności
stanowi zał. Nr 2
oraz zaproszeni goście zgodnie z listą obecności.
Lista obecności
stanowi zał. Nr 3

Porządek posiedzenia :

1. Otwarcie
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Interpelacje radnych
4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja w sprawie wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie :
1/ przyjęcia statutu MZWiKW we Wschowie.
2/ rozpatrzenia skargi Pani Barbary Pokorny na Wójta Gminy Wijewo,
3/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Wijewo dla obszaru w południowej części wsi Zaborówiec,
4/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Wijewo dla obszaru położonego w północnej części wsi Miastko,
5/ zmiany uchwały Nr IX/72/2011 RG Wijewo w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.
6/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo na lata 2011-2023
7/ zmian w budżecie gminy na 2011 r.,
7. Zapytania i wolne wnioski.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
9. Zakończenie

Ad. pkt. 1

Obradom XI Sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy. Powitał obecnych na sali członków rady, sołtysów oraz zaproszonych gości.
Przedstawił proponowany porządek obrad do którego zebrani nie wnieśli uwag.

Ad. pkt. 2

Przewodniczący stwierdził, że protokół z poprzedniego posiedzenia odpowiada przebiegowi obrad i zawiera wszystkie tematy jakie były poruszone. Wobec powyższego zaproponował, aby protokół z poprzedniego posiedzenia przyjąć bez czytania.
Do złożonej propozycji nie wniesiono uwag.
Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęty został bez czytania – jednogłośnie

Ad. pkt. 3

Interpelacji nie zgłoszono.Ad. pkt. 4

21.07 – przyjąłem delegacje mieszkańców ul. Niwka w sprawie rozbudowy sieci wodociągowej,
23.07 – uczestniczyłem w obchodach święta Policji w Lesznie,
- otrzymałem pismo w sprawie nośności mostu na drodze do Lginie. Jest to efekt interwencji u posła Borowiaka. Jest szansa na jego podniesienie do 38 ton.
25.07 – na interwencje sołtysa skontrolowałem budowę linii oświetlenia ulicznego na ul.
Młyńskiej,
27.07 – odbyła się w Lesznie komisja kwalifikacyjna na nauczyciela dyplomowanego. Tytuł nauczyciela dyplomowanego otrzymała P. Krystyna Walkowska
28.07 – odbyło się posiedzenie komisji organu prowadzącego placówki oświaty, która po przesłuchaniu P. Magdaleny Klamka awansowała ja na stopień nauczyciela mianowanym.
- podpisałem umowę na dofinansowanie oświetlenia ulicznego na kwotę 68 tys. zł.
29.07 – wspólnie ze starosta uczestniczyłem w posiedzeniu komi8sji senackiej samorządu.
Celem wizyty w Warszawie było uzyskanie dofinansowania na budowę kanalizacji
i konserwacje urządzeń melioracyjnych.
01.08 – gościłem delegację wspólnoty mieszkaniowej z Wijewo ul. Powstańców Wlkp, którzy zasygnalizowali problem z odprowadzaniem ścieków.
- potwierdziłem notarialnie udziały gminy w Miejskim Zakładzie Oczyszczania w Lesznie.
- wspólnie z Asystentem Policji omówiliśmy sprawę bezpieczeństwa w czasie wakacji,
02.08 – rozpoczęła się kontrola prowadzona przez Regionalna Izbę Obrachunkową, z Poznania,
- na zlecenie rozpoczęto znakowanie szlaków rowerowych na terenie gminy,
- P. Jankowski zwrócił się o wydzierżawienie pomieszczenia socjalnego,
03.08 – przeprowadzono częściowo odpłatne badania na osteoporozę.
- przyjąłem Dyr. Szkoły Podstawowej w Wijewo. Rozmawialiśmy o problemach w bieżących remontach w szkole.
- spotkałem się z organizatorami zawodów konnych,
05.08 – wspólnie z inspektorem nadzoru dokonaliśmy odbioru sali gimnastycznej,
09.08 – gościłem przedstawiciela starosty w sprawie skargi P. Goździora na wycięte drzewa w Przylesiu,
15.08 – odbyły się zawody konne w powożeniu zaprzęgami,
17.08 – odbył się przetarg na ul. Źródlana. Zgłosiło się 5 firm, wygrała jako najtańsza firma P. Jęśkowiaka,
19.08 – pożegnaliśmy Starostę Powiatu Wschowskiego P. Kozaczka,
20.08 – uczestniczyłem w obchodach dożynkowych w Zaborówcu,
21.08 – dożynki wiejskie w Wijewie,
22.08 – unieważniłem przetarg na remont świetlic w Radomyślu i Potrzebowie – zbyt wysokie oferty,
24.08 – strażacy z naszej gminy uczestniczyli w obchodach odpustowych w Górce Duchownej,
26.08 – dokonano remontu linii energetycznej od strony zachodniej gminy co pozwoli na dwustronne zasilanie w energie,
27.08 – dożynki gminne i wiejskie w Brennie,
29.08 – BS Wschowa zaproponował udział we wspólnym dochodzenie należności od dłużników
- podpisałem umowę na remont WDK w Brennie,
30.08 – rozmawiałem z byłym Merem Łozowej. Prosił o pozdrowienie mieszkańców gminy Wijewo,
31.08 – odbyłem naradę z kierownictwem placówek oświatowych w sprawie rozpoczęcia roku szkolnego,
01.09 – rozpoczęcie roku szkolnego - Wójt podziękował za zaproszenie
- odbył się przetarg na udzielenie i obsługę kredytu,
02-04.09 – pracownicy urzędu wybrali się na wycieczkę do kotliny kłodzkiej,
06.09 – odbyło się posiedzenie komisji stałych Rady Gminny,
- wieczorem swoje posiedzenie odbył Zarząd Gminny OSP,
07.09 – Urząd Marszałkowski dokonał kontroli zakupów dokonanych ze środków unijnych,
- Franciszek Pawlak z Wyższej szkoły Zawodowej w Lesznie zaproponował zorganizowanie sesji naukowej na temat rolnictwa w WDK w Brennie w dniu 14.09.br.
- spotkałem się z Komendantem Gminnym OSP oraz Asystentem Policji,
- gościłem przedstawicieli klubów sportowych Wilga I Brenewia. Poinformowali o zmianie przepisów i konieczności wymiany bramek dla zawodników młodszych,
09.09- przeprowadziłem rozmowę z p. Załudzka – na temat funkcjonowania gabinetu stomatologicznego,
12.09 – podpisałem akt notarialny korzystając z prawa pierwokupu działki po planowanym ośrodku zdrowia za kwotę 120 tys. zł.

Ad. pkt. 5

Informacje z wykonania budżetu gminy za I półrocze złożył Wójt – Ireneusz Zając.
Wyjaśnił, że informacje z wykonania budżetu za I półrocze należy złożyć do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu do 31 sierpnia, natomiast na ręce Przewodniczącego Rady Gminy do 19 września danego roku. Obowiązujące przepisy wprowadzają wymagania, które powodują że sprawozdanie jest dokumentem czytelnym i przejrzystym. Z części tabelarycznej i opisowej można wyczytać wszystkie dane dotyczące wydatkowania i pozyskiwania funduszy.
Najważniejszym wskaźnikiem jest stopień wykonania dochodów, które za I półrocze 2011 wyniosły 54.46 %. Największe dochody osiągamy z działalności gospodarczej, gdzie wykonanie jest zadawalające. Wykonanie dochodów jest wskaźnikiem świadczącym o wypłacalności i dobrej kondycji finansowej mieszkańców. Wobec opornych referat finansów jest konsekwentny ściągając zaległości.
Wykonanie wydatków jest znacznie niższe i wynosi 38 %. Nie świadczy to jednak o tym, że nic się nie robi. Większość inwestycji posiada płatność w II półroczu. Największa inwestycja - sala gimnastyczna została rozliczona w sierpniu.
Zaległości podatkowe, obciążające budżet gminy, wynikające z ostatnich 5 lat to kwota 84 tys.
Przedstawił opinie RIO w sprawie wykonanie budżetu za I półrocze 2011 r.

Ad. pkt. 6

1/ projekt uchwały w sprawie przyjęcia statutu MZWiKW we Wschowie.
Do treści projektu nie wniesiono poprawek.
Uchwała Rady Gminy Nr XI/77/2011 w sprawie przyjęcia statutu MZWiKW we Wschowie podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 5

2/ projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Barbary Pokorny na Wójta Gminy Wijewo,
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały. Podkreślił, że projekt został omówiony na posiedzeniu Komisji Stałych RG oraz posiada uzasadnieni, z którym radni mieli okazje zapoznać się wcześniej.
Do treści projektu nie wniesiono poprawek.
Uchwała Rady Gminy Nr XI/78/2011 w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Barbary Pokorny na Wójta Gminy Wijewo, podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 6

3/ projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Wijewo dla obszaru w południowej części wsi
Zaborówiec,
Do treści projektu nie wniesiono poprawek.
Uchwała Rady Gminy Nr XI/79/2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wijewo dla obszaru w południowej części wsi
Zaborówiec, podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 7

4/ projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Wijewo dla obszaru położonego w północnej części
wsi Miastko,
Do treści projektu nie wniesiono poprawek.
Uchwała Rady Gminy Nr XI/80/2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wijewo dla obszaru położonego w północnej części wsi Miastko, podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 8

5/ projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/72/2011 RG Wijewo w sprawie zmian
w budżecie gminy na 2011 r.
Skarbnik wyjaśniła, że RIO w drodze nadzoru stwierdziła nieprawidłowości, które należy poprawić w drodze uchwały co czyni niniejszy projekt,
Do treści projektu nie wniesiono poprawek.
Uchwała Rady Gminy Nr XI/7781/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr IX/72/2011 RG Wijewo w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r. podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 9

6/ projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo na lata
2011-2023
Skarbnik – poinformowała, że każda zmiana budżecie dotycząca wydatków inwestycyjnych
Do treści projektu nie wniesiono poprawek.
Uchwała Rady Gminy Nr XI/82/2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo na lata 2011-2023 podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 10

7/ projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.,
Z zapytaniami zwrócili się radni:
Alojzy Wolniczak – jakie gruntu zostały zakupione w Wijewie,
Wójt – obiekt pod ośrodek zdrowia został sprzedany w 2006 roku. Zbycie miało na celu uporządkowanie terenu i poprawę estetyki wsi. Przez 5 lat nic w tym kierunku się nie zmieniło.
Obecnie mamy inne realia gospodarcze. Postanowiliśmy skorzystać z przysługującego nam prawa pierwokupu i pozyskać działkę na rzecz gminy. Nie posiadamy wielu terenów zwłaszcza tak usytuowanych w centrum gminy. Z pewnością obecny budynek będzie do wyburzenia, posiadamy już wstępna zgodne na rozbiórkę. Doświadczenia lat ubiegłych pokazały że przy pomocy funduszy unijnych można wiele zrobić. Postaramy się odpowiednio zagospodarować również tą działkę.
Urszula Miksza – przetarg na remont Sali w Potrzebowie został unieważniony, czy oznacza to, że pieniądze przepadną.
Wójt – nie ma obawy, że przepadną są to pieniądze nie wygasające i przechodzą na dane zadanie na rok następny. Kontrola z Urzędu Marszałkowskiego sama sugerowała przełożenie dalszych prac przy świetlicy w Potrzebowie na rok następny.

Do treści projektu nie wniesiono poprawek.
Uchwała Rady Gminy Nr XI/83/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 11

Ad.pkt. 7

Barbara Pokorny – szkoda, że P. Wójt w swoim wystąpieniu nie wspomniał o otrzymanym piśmie od Wojewody w sprawie błędów w uchwalonym planie zagospodarowania Miastka.
1/ nie otrzymałam nadal odpowiedzi, kiedy zostały rozpatrzone wnioski i uwagi do planu zagospodarowania Miastka. Jest to załącznik do uchwały Nr 2. Ciekawe czy radni o tym, wiedzą?
2/ na jakiej podstawie P. Derc opracowywał plan jeśli umowa z nim została podpisana dopiero w 2010 r. a plan został wyłożony wcześniej. Nie wiemy nawet czy ten Pan ma uprawnienia do sporządzania planu. Dziwnym jest, że na różne mniejsze rzeczy robi się przetargi a na tak ważna rzecz jak plan zagospodarowania nie.
3/ najśmieszniejsza rzeczą jest brak oceny środowiskowej co jest bardzo ważne dla tego środowiska. Fakt ten Wójt podkreślił na sesji w 2007 roku.
Podobnie jak mieszkańcy gminy płace podatki i mam prawo chronić ten teren.
4/ z wypowiedzi wynika, że robi się przetargi na małe sprawy a plan zagospodarowania należących do spraw poważnych został zlecony zwykła umową.
Radosław Zamiatała – gdzie można robić rezerwacje na sale gimnastyczną w Wijewie i jaka będzie stawka za godzinę,
Urszula Rimke – od kiedy ruszy budowa ul. Źródlanej,
Marzanna Daleka – zakrzaczenia przy drodze do Miastka wymagają wycięcia,
Cecylia Gąda – w chodniku porobiły się dziury, które z czasem mogą być niebezpieczne,
Roman Ratajczak – kiedy będzie można otrzymać szlakę na utwardzenie drogi. Czy możemy równać droga do Strącza ,
Edwin Wojciech – chodnik przy posesji P. Sobeckiej zapada się ,
Podziękował Wójtowi za skuteczna interwencję, przy budowie oświetlenia na ul. Młyńskiej, przesunięcie słupa ułatwi życie mieszkańcom tej ulicy,

Ad. pkt. 8

Na zadane pytania odpowiedzi udzielili:
Janusz Chodorowski - Zastępca Wójta
Zwrócił się do P. Pokorny o wyjaśnienie pytania zawartego w piśmie z 23.08 br. „co dalej z planem zagospodarowania”
Barbara Pokorny – rozumiem, że moje pytania nie zostały zrozumiane :
1/ pytałam kiedy zostały rozpatrzone wnioski do planu zagospodarowania Miastka, jak wynika z protokołu Nr X/2011 jest to załącznik do uchwały. Nikt nie mógł mi wówczas udzielić takiej odpowiedzi.
Można to odtworzyć z nagrania X Sesji. Obecnie znalazło się to w protokole.
Wystarczyło tak odpowiedzieć. Może radni nie wiedzieli co uchwalają.
czy można odsłuchać w obecności Policji nagranie z poprzedniej Sesji,
Janusz Chodorowski – sposób rozpatrzenia wniosków zawsze stanowi załącznik do uchwały o przyjęciu planu jest to zasada obowiązująca wszędzie i wszystkich
Sugerowanie, że radni nie wiedzieli co uchwalają jest obraźliwe tak dla radnych jak i Wójta i urzędu.
Barbara Pokorny – Panie Wójcie był Pan dyrektorem szkoły,
Wójt – moje stanowiska z przeszłości nie maja nic wspólnego z poruszanym tematem
2/ dlaczego umowa na opracowanie planu została podpisana dopiero w 2010 roku pomimo, że pierwsze wyłożenie planu odbyło się wcześniej, nie zawierała zlecenia na opracowania planu ochrony środowiskowej, taka umowa jest nieważna i nie zgodna z prawem,
Janusz Chodorowski – co Pani zdaniem nie jest zgodne z prawem,
Barbara Pokorny – umowa na opracowanie planu była podpisana 23.06.2010 r,. a pierwsze wyłożenie nastąpiło w 2009 r,. kto wobec tego robił plan
Wójt – jeśli Pani uważa, że uchwała jest podjęta błędnie to można ja zaskarżyć.
Barbara Pokorny – dziękuję za podpowiedz, oprócz tego będzie miał Pan sprawę w sadzie o to, że na X Sesji RG naruszył Pan moje dobra osobiste.
Jak długo są przechowywane nagrania.
Stanisław Kasperski – wcześniej sesje nie były nagrywane,

Janusz Chodorowski – do sprawy wynajmu sali gimnastycznej w Wijewie powrócimy później po zabezpieczeniu ściany i okna przed uszkodzeniem, konieczne będzie założenie siatek ochronnych podobnie jak jest to zrobione w Brennie.
Andrzej Siekierski – aby dorośli mogli korzystać z sali należy również zatrudnić opiekuna i założyć siatki ochronne.
Wójt – sala była dofinansowana ze środków unijnych dlatego przez 5 lat musi być na stanie gminy. Obecnie nie mamy funduszy na zatrudnienie opiekuna, musimy zaplanować utrzymanie opiekuna w budżecie na 2012 rok.
Janusz Chodorowski
1/ ul., Młyńska czeka na geodetę aby dokonał inwentaryzacji, wówczas będzie można uruchomić
2/ umowa na utwardzenie ul. Źródlanej została podpisana, Rozpoczęcie prac będzie zależało od firmy, która wygrała przetarg,
3/ zakrzaczenia przy drodze do Miastka zgłosimy do Zarząd Dróg Powiatowych,
Podobnie jak stan chodnika na ul. Powstańców Wlkp w Wijewie,
4/ podobnie problem dziur w chodniku zostanie zgłoszony do Zarządy Dróg Wojewódzkich,
5/ szlakę na drogę do Przylesia będziemy możliwa do załatwienia w okresie jesiennym
Wójt – z równaniem drogi do Strącza proszę się wstrzymać. Po śmierci Starosty Wschowskiego nie wiadomo z kim rozmawiać, ponieważ jest to już na ich terenie. Do czasu podpisania umowy nie możemy nic robić,
Barbara Pokorny poinformowała, że chciałaby złożyć oświadczenie następującej treści:
„Wójt Gminy Wijewo zastrasza mnie sprawą sądową i nie wiem co zrobi jeszcze ale cokolwiek stałoby się mi , mojej rodzinie i mojemu domowi w Miastku, pierwsza osoba jaka będzie wskazana będzie Wójt”

Ad. pkt. 9.

Przewodniczący obrad uznał porządek VIII sesji za wyczerpany. Podziękował za udział i zakończył obrady.
Przewodniczący obrad
Stanisław Kasperski
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Dorota Mitrus
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2011-11-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-11-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie