Strona główna » Dokumenty » Rada Gminy » Protokoły z sesji Rady » PROTOKÓŁ Nr XII/2011 z posiedzenia Rady Gminy Wijewo odbytego w dniu 25 października 2011 r.

PROTOKÓŁ Nr XII/2011 z posiedzenia Rady Gminy Wijewo odbytego w dniu 25 października 2011 r.

Numer dokumentu: XII
Rok: 2011

PROTOKÓŁ Nr XII/2011
z posiedzenia Rady Gminy Wijewo odbytego w dniu
25 października 2011 r.
====================================================

W posiedzeniu udział wzięli :
Członkowie rady zgodnie z lista obecności.
Lista obecności
stanowi zał. Nr 1
Sołtysi wsi gminy Wijewo zgodnie z listą obecności..
Lista obecności
stanowi zał. Nr 2
oraz zaproszeni goście zgodnie z listą obecności.
Lista obecności
stanowi zał. Nr 3

Porządek posiedzenia :

1. Otwarcie
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Interpelacje radnych
4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja na temat złożonych oświadczeń majątkowych przez radnych
6. Podjęcie uchwały w sprawie :
1/ zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na terenie gminy Wijewie w 2012 roku
2/ uchwalenia „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wijewo na lata
2011 – 2014 z perspektywą do roku 2019”
3/ uchwalenia „Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Wijewo na lata
2011 – 2014 z perspektywą do roku 2019”.
4/ ustalenie stawek podatku od nieruchomości
5/ ustalenia stawek podatku od środków transportowych
6/ zmiana uchwał Nr XI/83/2011 RG Wijewo z dnia 13 .09. 2011 r. w sprawie zmian
w budżecie gminy na 2011 r.”
7/ zmian w budżecie gminy na 2011 r.,
8/ zmiana uchwały Nr IX/65/2011 RGW z dnia 27 .06. 2011 r.
9/ zmiany uchwały Nr XII/66/07 RGW z dnia 10. 10. 2007 r. w sprawie nadania statutu
Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Wijewie.
7. Zapytania i wolne wnioski.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
9. Zakończenie

Ad. pkt. 1

Obradom XII Sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy. Powitał obecnych na sali członków rady, sołtysów oraz zaproszonych gości i pozostałych obecnych na Sali.
Przedstawił porządek obrad do którego zaproponował następujące zmiany:
1/ zmienia się brzmienie punktu 6 ppkt. 6 na następujące:
„zmiana uchwał Nr XI/83/2011 RG Wijewo z dnia 13 .09. 2011 r. w
sprawie zmian w budżecie gminy na 2011
2/ dodaje się następujące pakt.
8/ zmiana uchwały Nr IX/65/2011 RGW z dnia 27 .06. 2011 r.
9/ zmiany uchwały Nr XII/66/07 RGW z dnia 10. 10. 2007 r. w sprawie
nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Wijewie.
Poddał pod głosowanie zaproponowane zmiany.
Radni zmiany przyjęli jednogłośnie.
Przewodniczący obrad odczytał porządek obrad po uwzględnieniu poprawek i zarządził jego przegłosowanie. Porządek obrad przedstawiony przez przewodniczącego został przyjęty bez uwag.

Ad. pkt. 2

Przewodniczący stwierdził, że protokół z poprzedniego posiedzenia odpowiada przebiegowi obrad i zawiera wszystkie tematy jakie były poruszone. Wobec powyższego zaproponował, aby protokół z poprzedniego posiedzenia przyjąć bez czytania.
Do złożonej propozycji nie wniesiono uwag.
Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęty został bez czytania – jednogłośnie

Ad. pkt. 3

Stanisław Kasperski
1. Na jakim etapie jest przygotowanie do sezonu zimowego. Zabezpieczenie piasku do posypywanie dróg jest wskazane.
2. Przed świętem zmarłych ruch na cmentarzu jest duży, należałoby udostępnić ubikacje. Czystością mogłaby się zając P. Apolinarska.

Ad. pkt. 4

Wójt zapoznał zebranych z wydarzeniami jakie miały miejsce w okresie od ostatniego posiedzenia Rady Gminy :
14.09 – odbyła się Wielkopolska Konferencja Naukowa w Brennie poświecona wsi polskiej.
16.09 – ukazał się w ABC artykuł dotyczący uchwał w sprawie opłat za pobyt w przedszkolu. Nieprawda jest, że uchwała RG Wijewo została uchylona. Zastrzeżenia wojewody budził punkt dotyczący odpłatności za nieusprawiedliwiona nieobecność dziecka w przedszkolu,
18.09 – odbyły się w Święciechowe Powiatowe Zawody Sportowo Pożarnicze, gdzie strażacy z Gminy Wijewa zajęli 4 miejsce,
- klub Nortłording w Wijewie zaprosił mnie na pierwszy wspólny marsz, Wójt podziękował za zaproszenie ale obowiązki nie pozwoliły na uczestnictwo,
20.09 – dokonałem wręczenia nominacji na nauczyciela mianowanego P. Małgorzacie Klamka,
21.09 – odbyła się Sesja Rady Powiatu Leszczyńskiego,
22.09 – Obwodowe Komisje Wyborcze odbyły pierwsze spotkanie na którym wybrano przewodniczących i zastępców,
23.09 – uczestniczyłem w I spotkaniu członków SGIPW po wyborach, dokonano wyboru władz stowarzyszenia,
28.09 – otrzymałem informację o pozytywnej opinii do wniosku na dofinansowanie budowy
ul. Wiatracznej w Brennie,
29.09 – swoje posiedzenie odbył klub Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów WOKIS z udziałem władz Wojewódzkich.
30.09 – odwiedził nas poseł Ziemniak, który nie dotarł na otwarcie sali gimnastycznej w Wijewie.,
01.10 – firma stolarska P. Brunona Firleja obchodziła 40 lecie działalności. Życzył wszystkim rzemieślnikom takiego dorobku zawodowego i osiągnięć na skalę krajową.
03.10 – gościłem P. Zygmunta Jankowskiego, który szuka mieszkania. Przedstawiłem mu kilka rozwiązań.
04.10 – zakończyła się 10 tygodniowa kontrola RIO w urzędzie. Podsumowanie wypadło dobrze.
Podziękował współpracownikom za dobra prace od której zależał wynik kontroli.
05.10 – odbyła się sesja Rady Powiatu Leszczyńskiego,
07.10 - uczestniczyłem w pasowaniu klas I . do pasowania przystąpiło 33 dzieci,
- przeprowadziłem rozmowę z lekarzem stomatologiem P. Załuskim. Próbujemy stworzyć na bazie lokalowej w Zespole Szkól gabinet działający w ramach NFOZ,
08.10 – odbył się Zjazd Zarządu Oddziału Powiatowego OSP w Lesznie, gdzie ponownie na Prezesa Zarządu Powiatowego wybrano P. Stanisława Wolniczaka,
- wspólnie z Starosta Leszczyńskim zostałem odznaczony prestiżową odznaka honorową „Semper Vigilant”

09.10 - odbyły się wybory do parlamentu,
11.10 – wspólnie z przedstawicielem RIO podpisałem protokół z kontroli przeprowadzonej
w Urzędu Gminy,
13.10 – wspólnie z skarbik gminy podpisaliśmy w urzędzie marszałkowskim umowę na dofinansowanie ul. Wiatracznej w Brennie,
14,10 – odbyło się uroczyste przyjęcie do przedszkola nowych dzieci. W pasowaniu uczestniczyło 41 dzieci,
15.10 – mieszkańcy ul. Lgińskiej w Zaborówcu zorganizowali uroczyste otwarcie drogi. Droga stanowi własność powiatu, realizowana była przez powiat przy dofinansowaniu gmina i inwestora prywatnego,
19.10 – wspólnie z P. Chodorowski spotkaliśmy się z wojewoda, gdzie omówiliśmy sprawę decyzji nadzorczych w stosunku do uchwał RG dot., opłat za przedszkole i planu zagospodarowania Miastka,
Powodem uchylenia uchwały w sprawie polanu zagospodarowania Miastka jakie przedstawił wojewoda w swojej decyzji były 4. Są one mało przekonywujące dla sądy, gdzie po odwołaniu byśmy wygrali. Postanowiliśmy jednak aby się nie odwoływać a przygotowanie planu rozpocząć od nowa.
21.10 – odbyło się posiedzenia Komisji Oświaty Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolskich.
gdzie jestem członkiem,

Ad. pkt. 5

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił zebranym treść pisma jakie wpłynęło od Wojewody Wielkopolskiego w sprawie złożonych oświadczeń majątkowych przez Przewodniczącego RG Wijewo i Wójta Gminy Wijewo.
Ponadto przedstawił sprawozdanie z analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych Rady Gminy Wijewo oraz sprawozdanie Wójta w sprawie oświadczeń majątkowych złożonych przez pracowników Urzędu gminy
Sprawozdania stanowią załącznik do niniejszego protokołu Nr 4.

Ad. pkt. 6

1/ projekt uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na terenie gminy Wijewie w 2012 roku.
Przewodniczący obrad zaznaczył, że uchwały były omawiana szczegółowo na posiedzeniu komisji stałych wobec czego zaproponował odczytanie projektu i przegłosowanie.
Do treści projektu uchwały nie zgłoszono uwag.
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XII/ 84/2011 w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Wijewie w 2012 roku podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 5

2/ projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy
Wijewo na lata 2011 – 2014 z perspektywą do roku 2019”
Do treści projektu uchwały nie wniesiono uwag.
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XII/ 85/2011 w sprawie uchwalenia „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wijewo na lata 2011 – 2014 z perspektywą do roku 2019” podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 6

3/ projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy
Wijewo na lata 2011 – 2014 z perspektywą do roku 2019”.
Do treści projektu uchwały nie wniesiono uwag.
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XII/ 86/2011 w sprawie uchwalenia „Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Wijewo na lata 2011 – 2014 z perspektywą do roku 2019”.
podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 7

4/ projekt uchwały w sprawie ustalenie stawek podatku od nieruchomości.
Do treści projektu uchwały nie wniesiono innych propozycji.
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XII/ 87/2011 w sprawie ustalenie stawek podatku od nieruchomości podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 8

5/ projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych
Do treści projektu uchwały nie wniesiono uwag.
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XII/ 88/2011 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 9

6/ projekt uchwały w sprawie zmiana uchwał Nr XI/83/2011 RG Wijewo z dnia 13 .09. 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.”
Skarbnik – wyjaśniła, że kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej stwierdziło nieprawidłowości w § 3 , Niniejszą uchwałą dokonuje się poprawek w zapisach uwzględniające uwagi RIO.
Do treści projektu uchwały nie wniesiono uwag.
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XII/ 89/2011 w sprawie zmiana uchwał Nr XI/83/2011 RG Wijewo z dnia 13 .09. 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.” podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 10

7/ projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.,
Skarbnik przedstawiła zakres zmian jaki obejmuje projekt uchwały w zakresie dochodów i wydatków. Ogólna kwota podlegająca zmianom wynosi 81 356 zł.
Radosław Zamiatała – zmiany do budżetu obejmują koszty związane z Zespołem
Interdyscyplinarnym. Czy został już powołany i na co są przeznaczona kwota.
Ewelina Wolniczak – zespół został powołany Zarządzeniem Wójta. Pieniądze są potrzebne na szkolenie członków zespołu.
Do treści projektu uchwały nie zgłoszono innych pytań.
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XII/ 90/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.,
podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 11

8/ projekt uchwały w sprawie zmiana uchwały Nr IX/65/2011 RG Wijewo z dnia 27 .06. 2011 r.
Skarbnik – w wyniku zapytania ofertowego ustalona została ostateczna kwota na realizacje zadania pn.. Organizacja imprezy kulturalno-sportowej pn. Wijewiada w związku z czym należy porając do budżetu kwotę zabezpieczającą realizacje zadania.
Do treści projektu uchwały nie wniesiono uwag.
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XII/ 91/2011 w sprawie zmiana uchwały Nr IX/65/2011 RG Wijewo z dnia 27 .06. 2011 r podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 12

9/ projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XII/66/07 RGW z dnia 10. 10. 2007 r. w sprawie
nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Wijewie,
Marcin Kowal – przy aplikowaniu środków na Wijewiadę wyszła sprawa niezgodności. W statucie istniał zapis GOK Wijewo z siedziba w Brennie a w wniosku GOK Wijewo. Niniejsza uchwała ma na celu ujednolicenie zapisów.
Do treści projektu uchwały nie wniesiono poprawek.
Uchwała rady Gminy Wijewo Nr XII/ 92/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr XII/66/07 RGW z dnia 10. 10. 2007 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Wijewie podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 13

Po wyczerpaniu punktu uchwały przewodniczący Rady Gminy zarządził 10 minut przerwy.

Po przerwie przystąpiono do realizacji kolejnego punktu obrad.

Ad. pkt. 7

Zbigniew Lis – w porządku obrad brak projektu uchwały w sprawie podatku rolnego, czy jest już
wiadomo jaka będzie stawka i czy będzie podejmowana w tej sprawie uchwała.
Radosław Zamiatała:
1/ na jakim etapie są przygotowania do prac przy budowie kanalizacji,
2/ kiedy będzie włączone oświetlenie na ul. Młyńskiej, w Wijewie,
3/ można już pomyśleć o rozwiezieniu piasku do posypywania dróg,
4/ prośba do radnych powiatowych aby monitorowali kontynuacje budowy chodnika na
ul. Zachodniej przy drodze powiatowej etapami,
Marian Białas:
1/ w imieniu własnym i mieszkańców ulicy oraz wszystkich mieszkańców wsi podziękował
za zrealizowaną inwestycje w Zaborówcu – utwardzenie ul. Lgińskiej.
2/ zwrócił uwagę na potrzebę wyczyszczenia studzienek kanalizacyjnych na
ul. Wczasowej w Zaborówcu,
3/ poprosił o poszerzenie zakrętu na ul. Staroleszczyńskiej przy podjeździe pod górę,
Barbara Pokorny:
1/ jak szybko powinny ukazywać się uchwały po ich podjęciu na stronie internetowej
gminy.
2/ złożyła wniosek, aby wszystkie zarządzenia umieszczane na stronie internetowej i inne
dokumenty posiadały wymagane załączniki,
3/ Wójt ma upoważnienie do dokonywania zakupów do kwoty 50 tys. a dokonany zakup
działki w Wijewie kosztował ponad 100 tys.
4/ zwróciła się z zapytaniem do skarbnik, czy zmiana do uchwały w sprawie zmian
w budżecie dotyczyła błędu w kwocie czy w zapisie,
5/ w kwestii wyjaśnienia rozstrzygnięcie nadzorcze do uchwały w sprawie planu
zagospodarowania Miastka obejmowało 7 zarzutów. Ponowne wyłożenie planu jest
obowiązkowe.
Przewodniczący obrad zapoznał zebranych z pismem Koła Diabetyków w Wijewie obchodzące
10 lecie istnienia, które zwróciło się o dofinansowanie działalności statutowej.
Zgodnie stwierdzono, że działalność koła ze względu na coraz większą liczbę chorych na cukrzyce jest niezbędna i wymaga wsparcia.

Ad. pkt. 8.

Na zgłoszone interpelacje, zapytania i wnioski odpowiedzieli:
Wójt Ireneusz Zając:
1/ wczoraj zostało zlecone uzupełnienie piasku na czas zimy. Sołtysi maja wyznaczyć miejsca do
jego składowania
2/ uchwała o podatku rolnym jest podejmowana w przypadku gdy Rada Gminy obniża stawkę ustalona przez GUS. Jeśli stawka pozostaje bez zmian wówczas uchwały się nie podejmuje.
Projekt uchwały nie został przygotowany ponieważ GUS dopiero ogłosił cenę zboża do podatku.
Jeśli radni uznają, że należy podjąć taką uchwałę możemy się spotkać po wyczerpaniu porządku obrad dzisiejszego posiedzenia. Należy jednak pamiętać, że każde obniżenie stawki podatku powoduje skutki dla gminy w postaci zmniejszenia subwencji.
3/ dokumentacja techniczna jest przygotowana i czeka na ogłoszenie naboru wniosków o dofinansowanie. Prawdopodobnie będzie to w listopadzie. W kwietniu był ogłoszony konkurs ale dla wniosków korzystających z Funduszu Spójności.
4/ moim marzeniem jest aby chodnik na ul. Zachodniej łączył wieś z Śiedmiórkami i spełniał role ścieżki rowerowej. Koszt takiej inwestycji wyniósł by około 800 tys. Pewne środki można uzyskać z Lokalnej Grupy Działania. Budowa chodnika etapami jest tez dobrym pomysłem.
5/ studzienki zostaną wyczyszczone przy okazji czyszczenia innych,
6/ na Staroleszczyńska wyślemy pracowników aby uporządkowali zakręt,
7/ staramy się aby wszystkie uchwały były umieszczone na stronie niezwłocznie,
8/ jeśli są braki w załącznikach to niezwłocznie uzupełnimy,
9/ podobnie jak w roku ubiegłym mamy podpisane umowy z 3 firmami na odśnieżanie ulic. Będziemy korzystać z nich w zależności od potrzeb i powstałych zagrożeń.

Zastępca Wójta Janusz Chodorowski
1/ lampy na ul. Młyńskiej wymagają zgłoszenia do energetyku, czekamy aż skończ ul. Źródlaną i zgłosimy wszystkie razem.
2/ upoważnienie Wójta do dokonywania zakupu gruntów w ramach pierwokupu nie obejmuje uchwała RG, uprawnienia te wynikają z ustawa o gospodarce nieruchomościami,
Skarbnik Gminy
1/ błąd w poprzedniej uchwale wynikał z błędu matematycznego. Nie odjęto kwoty 55 tys. z wydatków jednostek budżetowych z realizacji zadań statutowych i nie dodano w dziale realizacja zadań bieżących co czynimy niniejsza zmianą,

Przewodniczący obrad poinformował o:
- uzgodnieniu z Proboszczem, że pojemnik na śmieci będzie udostępniony w okresie święta zmarłych oraz w okresie porządków wiosennych.
- ubikacje przy cmentarzu są czynne przez cały okres letni

Przewodniczący Rady Gminy podziękował za udział w posiedzeniu gościom. Radnym zaproponował krótka przerwę na której zdecydują o podjęciu lub nie w dniu dzisiejszym uchwały w sprawie ustalenia stawki podatku rolnego.

Urszula Rimke – w imieniu radnych zgłosiła wniosek formalny w sprawie wprowadzenia do porządku obrad punktu „podjęcie uchwały w sprawie podatku rolnego”
Zebrani wniosek przyjęli jednogłośnie.

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego.
Wójt – zaapelował aby przy ustalaniu stawki mieć na uwadze równe traktowanie wszystkich podmiotów na terenie gminy. Podatek od nieruchomości oscyluje w granicach stawek maksymalnych podobnie jak stawki dla podmiotów gospodarczych. Na terenie gminy klasa ziemi są niskie i nie wiele jest opodatkowanych. W większości gmin stawki podatku na 2012 rok ustalono na poziomie 50 -65 zł..
Zbigniew Lis – zaproponował stawkę wynikającą z ½ różnicy stawki z 2011 i 2012 tj. 55 zł.
Wójt zaproponował kwotę 60 zł.
Innych propozycji nie zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie zgłoszone propozycje :
Za kwota 55 zł. opowiedziało się 4 radnych,
Za kwota 60 zł. opowiedziało się 8 radnych.
Uchwała rady Gminy Wijewo Nr XII/93/2011 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego został przyjęty jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 14

Wójt poinformował o nowych zasadach sprzedaży alkoholu przez OSP. Przy sprzedaży wymagana jest kasa fiskalna jak przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Podobna sytuacja jest przy rozliczaniu organizowanych kiermaszów i loterii.
Przewodniczący obrad zaproponował zaproszenie przedstawicieli organizacji i zapoznanie ich z aktualnym stanem i wyjaśnienie zasad organizowania imprez dochodowych.

Ad. pkt. 9.

Przewodniczący obrad uznał porządek VIII sesji za wyczerpany. Podziękował za udział i zakończył obrady.


Przewodniczący obrad

Stanisław KasperskiInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Dorota Mitrus
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2011-11-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-11-02
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie