Strona główna » Dokumenty » Rada Gminy » Uchwały Rady » U C H W A Ł A Nr XII/90/2011 Rady Gminy Wijewo z dnia 25 października 2011r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

U C H W A Ł A Nr XII/90/2011 Rady Gminy Wijewo z dnia 25 października 2011r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

Numer uchwały: 90
Numer sesji: XII
Rok: 2011

U C H W A Ł A Nr XII/90/2011
Rady Gminy Wijewo
z dnia 25 października 2011r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami/, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-
237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze
zmianami/
Rada Gminy Wijewo uchwala co następuje:
§ 1
1. Dokonuje się zwiększenia budżetu gminy na rok 2011 po stronie dochodów i wydatków
w kwocie 81.356,00zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 6 Wykaz inwestycji do realizacji w 2011 roku, zgodnie
z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 3 Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją
zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na
2011 rok oraz plan dotacji i wydatków na realizację zadań bieżących gmin na 2011 rok,
zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
4. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 9 Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją
ustawy Prawo ochrony środowiska na 2011 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej
uchwały.
5. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 5 Planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu
gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów
publicznych na 2011 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
5. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 8 Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na terenie gminy Wijewo na 2011 rok, zgodnie z
Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 2
§ 1 Uchwały Nr IV/22/2010 Rady Gminy Wijewo z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie budżetu
gminy na 2011 rok otrzymuje brzmienie:
1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2011 rok w wysokości 11.379.589,00zł, z
tego:
- dochody bieżące w kwocie 10.020.117,00zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1.359.472,00zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1/ dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych ustawami w wysokości 1.687.375,00zł i dotacje celowe na realizację własnych
zadań bieżących gmin w wysokości 103.208,00zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3,
2/ środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w kwocie 1.145.181,00zł, zgodnie z
Załącznikiem Nr 1.
§ 3
§ 2 Uchwały Nr IV/22/2010 Rady Gminy Wijewo z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie budżetu
gminy na 2011 rok otrzymuje brzmienie:
1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2011 rok w wysokości 15.783.365,00zł,
zgodnie z Załącznikiem Nr 2
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 9.931.196,00zł, w
tym:
1/ wydatki jednostek budżetowych w kwocie łącznej 7.264.794,00zł, w tym na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.209.438,00zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.055.356,00zł,
2/ dotacje na zadania bieżące 509.995,00zł,
3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.011.598,00zł,
4/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w
kwocie 29.809,00zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2,
5/ obsługę długu publicznego 115.000,00zł.
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 5.852.169,00zł,
zgodnie z Załącznikiem Nr 6, w tym:
1/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 5.849.694,00zł, w tym na
programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w
części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w kwocie
974.141,00zł.
2/ wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów w kwocie 2.475,00zł.
4. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1/ wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
ustawami w wysokości 1.687.375,00zł i wydatki związane z realizacją własnych zadań
bieżących gmin w wysokości 103.208,00zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3,
2/ wydatki związane z realizację zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 22.912,-zł, zgodnie z
Załącznikiem Nr 4.
§ 4
§ 6 Uchwały Nr Nr IV/22/2010 Rady Gminy Wijewo z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie
budżetu gminy na 2011 rok otrzymuje brzmienie:
Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
1/ dotacje da jednostek sektora finansów publicznych 573.007,00zł
2/ dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 87.000,00zł, zgodnie z
Załącznikiem Nr 5.
§ 5
§ 7 Uchwały Nr Nr IV/22/2010 Rady Gminy Wijewo z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie
budżetu gminy na 2011 rok otrzymuje brzmienie:
Dochody z wpływu opłat i kart, o których mowa w ustawie Praco ochrony środowiska oraz z
opłaty produktowej zostały określone w kwocie 12.935,00zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9.
§ 6
§ 8 Uchwały Nr Nr IV/22/2010 Rady Gminy Wijewo z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie
budżetu gminy na 2011 rok otrzymuje brzmienie:
Dochody określone Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 50.000,00zł. przeznacza się na
realizację powyższego programu, zgodnie z Załącznikiem Nr 8.
§ 7
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wijewo.
§ 8
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.
Uzasadnienie
do Uchwały Nr XII/90/2011 Rady Gminy Wijewo z dnia 25 października 2011r. w sprawie:
zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
Wójt Gminy Wijewo przedstawia projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011
rok polegający na zwiększeniu budżetu gminy po stronie dochodów i wydatków w kwocie
81.356,00zł. .
Zwiększenia i zmniejszenia dochodów z tytułu:
- wpływu środków z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie
7.320,00zł
- wpływu środków wynikających z podpisanej umowy o udzielenie pomocy z Urzędem
Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego na realizowane w 2010 roku zadanie
związane z zakupem stołów i krzeseł na wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowości
Potrzebowo i Radomyśl w kwocie 12.344,00zł,
- podpisanej z Zarządem Powiatu Leszczyńskiego umowy o pomocy finansowej z
przeznaczeniem na refundację kosztów budowy sali gimnastycznej wraz zapleczem przy
Szkole Podstawowej w Wijewie w kwocie 60.000,00zł,
- uzyskanej opłaty z odszkodowania w Szkole Podstawowej w kwocie 2.233,00zł,
- zmniejszenia dochodów na podstawie dyspozycji Wojewody Wielkopolskiego na składki na
ubezpieczenia zdrowotne świadczeniobiorców w kwocie 541,00zł.
Zwiększenia i zmniejszenia wydatków bieżących z tytułu:
- odpisu podatku rolnego do Wielkopolskiej Izby Rolniczej w kwocie 500,00zł,
- dokonania zmiany klasyfikacji wypłaconych wynagrodzeń komisji egzaminacyjnej
nauczycieli podnoszących kwalifikacje zawodowe w kwocie 340,00zł z rozdziału 75023
Urzędy gmin do rozdziału 80195 Pozostała działalność w dziale oświata i wychowanie,
- zwiększenia planu w kwocie 300,00zł na opłacanie podatku od nieruchomości przez urząd
z tytułu zakupionej nieruchomości gruntowej w Wijewie oraz w kwocie 6.824,00zł z tytułu
zakupu materiałów i wyposażenia do urzędu oraz składek na fundusz pracy w kwocie
50,00zł w pozostałej działalności,
- zwiększenia w kwocie 1.200,00zł środków na zakup paliwa do policji w wyniku
otrzymania pisma, iż darowizna z miesiąca maja br. przyjęta do budżetu na wydatki urzędu
została przekazana z inicjatywą na zakupy do policji,
- zwiększenia wynagrodzeń w samorządowym przedszkolu w kwocie 4.470,00zł z tytułu
planowanego zatrudnienia pracownika obsługi w wyniku zmiany organizacji pracy
przedszkola,
- zwiększenia w dowożeniu uczniów do szkół w kwocie 13.000,00zł z przeznaczeniem na
zakup opon do autobusu szkolnego oraz prognozowanych kosztów dowozu do szkół
specjalnych,
- zwiększenia w kwocie 2.233,00zł usług remontowych w szkole podstawowej z tytułu
uzyskanego odszkodowania,
- przeniesienia kwoty 1.500,00zł jako dotacja dla powiatu realizowana na podstawie
porozumień związana z kształceniem uczniów klas wielozawodowych w szkole
zawodowej,
- zwiększenia w kwocie 40,00zł na koszty postępowania sądowego z zakupu usług
pozostałych w rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi,
- zmniejszenia w kwocie 541,00zł na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne
świadczeniobiorców z wyniku zmniejszenia dotacji celowych,
- zwiększenia wydatków w kwocie 1.400,00zł w celu sfinansowania działania zespołu
interdyscyplinarnego oraz urealnienia wydatków na obsługę świadczeń rodzinnych,
- zwiększenia z otrzymanych środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie
7.320,00zł.
Zwiększenia wydatków majątkowych dotyczą:
- zakupu wraz z montażem pieca centralnego ogrzewania do budynku urzędu gminy w
kwocie 18.000,00zł,
- udzielenia dotacji dla jednostki ochotniczej straży pożarnej w Brennie, na podstawie
złożonego wniosku, na zakup i dostawę sprzętu hydraulicznego do ratownictwa drogowego
w kwocie 28.000,00zł.
Opracował:
Referat Finansów

Pliki do pobrania:



Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:



Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Elżbieta Wolnik
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2011-10-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-10-28
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie