Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » PROTOKÓŁ Nr X/2011 z posiedzenia Rady Gminy Wijewo odbytego w dniu 20 lipca 2011 r.

PROTOKÓŁ Nr X/2011 z posiedzenia Rady Gminy Wijewo odbytego w dniu 20 lipca 2011 r.

Numer dokumentu: X
Rok: 2011

PROTOKÓŁ Nr X/2011
z posiedzenia Rady Gminy Wijewo odbytego w dniu
20 lipca 2011 r.
====================================================

W posiedzeniu udział wzięli :
Członkowie rady zgodnie z lista obecności.
Lista obecności
stanowi zał. Nr 1
Sołtysi wsi gminy Wijewo zgodnie z listą obecności..
Lista obecności
stanowi zał. Nr 2
oraz zaproszeni goście zgodnie z listą obecności.
Lista obecności
stanowi zał. Nr 3

Porządek posiedzenia :

1. Otwarcie
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Interpelacje radnych
4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwały w sprawie :
1/ uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy
letniskowej we wsi Miastko,
2/ zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane
przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Wijewo
3/ uznania rolnictwa za priorytet polskiej prezydencji w Unii Europejskiej
i wyrównanie dopłat rolniczych dla Polski,
4/ zaopiniowanie projektu statutu Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji
Wiejskich we Wschowa,.
5/ zmiany uchwały NR VI/33/2011 RG Wijewo z dnia 23 marca 2011 r.
6. Oświadczenie Rady Gminy Wijewo w sprawie działań podejmowanych przez resort finansów
zmierzających do zmniejszenia deficytu sektora finansów publicznych w najbliższych latach.
7. Zapytania i wolne wnioski.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
9. Zakończenie

Ad. pkt. 1

Obradom X Sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy. Powitał obecnych na sali członków rady, sołtysów oraz zaproszonych gości.
Barbara Pokorny – nawiązała do złożonego pisma w sprawie odrzucenia z porządku obrad uchwały w sprawie zatwierdzenia planu zagospodarowania terenów w Miastku
Przewodniczący obrad stwierdził, że jako osoba z poza rady nie ma prawa ingerować
w porządek obrad.
Przedstawił proponowany porządek obrad do którego zebrani nie wnieśli uwag.

Ad. pkt. 2

Przewodniczący stwierdził, że protokół z poprzedniego posiedzenia odpowiada przebiegowi obrad i zawiera wszystkie tematy jakie były poruszone. Wobec powyższego zaproponował, aby protokół z poprzedniego posiedzenia przyjąć bez czytania.
Do złożonej propozycji nie wniesiono uwag.
Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęty został bez czytania – jednogłośnie

Ad. pkt 3.

Alojzy Wolniczak - na ul. Polnej są krzyżówki należałoby je oznakować, ułatwiło by to ruch pojazdów,
Alojzy Pukacki – studzienki kanalizacyjne w Brennie są nadal nie wyczyszczone,
Sławomir Zając – należy udrożnić ul. Staroleszczyńską tak aby pas drogowy był przejezdny,
Stanisław Kasperski – tablice na rogatkach gminy tz. Witacze są za nisko usytuowane,

Ad. pkt. 4

28.06 – SANEPID dokonał oceny czystości wód na kąpielisku,
08.07 – spotkałem się z przedstawicielami Chóru Hejnał w sprawie zmiany dyrygenta,
- z Dyr. Zespołu Szkół w Brennie omówiliśmy zakres remontów, oraz dodatkowych prac wynikłych po odsłonięciu posadzek (wymiana rur),
- rozpoczął się na terenie gminy obóz młodzieżowych drużyn pożarniczych z powiatu Rawickiego Gostyńskiego i Leszczyńskiego.
11.07- odbyło się wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy.
12.07 – przedstawiony został mi nowy dyrygent Chóru Hejnał Pan Adam Kręc z Rawicza, który będzie prowadził Chór.
15.07 – opuścili mieszkanie w Potrzebowie P. Jankowscy rezygnując jednocześnie z mieszkania w kontenerze. Będziemy próbowali kontener oddać aby nie ponosić dalszych kosztów dzierżawy,
16 i 17- 07 – odbyła się WIJEWIADA. Festyn gminny zorganizowany po raz pierwszy przy współfinansowaniu w 80 % z funduszy unijnych. Będziemy taka formę kontynuować,
18.07 – ogłoszony został ponowny przetarg na remont WDK w Brennie. Termin realizacji do końca roku.
19.07 – ponowny przetarg został ogłoszony również na budowę ul. Źródlanej w Brennie i remont budynku po byłej szkole w Potrzebowie, rozstrzygnięcie przetargu do 16 sierpnia,
- wnioski na odszkodowanie z tytułu suszy pobrało dotychczas 20 osób a złożyło dotychczas
7 osób,
- odbyło się ślubowanie strażaków na obozie w Brennie oraz lekcja historii pod pomnikami
pamięci na terenie gminy, która prowadził pan Kazimierz Wolniczak,

Ad. pkt. 5

1/ projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy letniskowej we wsi Miastko.
Przewodniczący obrad zaproponował nie czytanie projektu w związku szczegółowym jego omówieniem na posiedzeniu komisji stałych Rady Gminy i obszernością tekstu.
Zebrani złożona propozycje przegłosowali jednogłośnie.
Do treści projektu uchwały nie wniesiono uwag.
Uchwała Rady Gminy Nr X/ 73 /2011 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy letniskowej we wsi Miastko podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 4

2/ projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Wijewo.
Przewodniczący poinformował o wycofaniu projektu uchwały z porządku obrad, o wyjaśnienie poprosił Wójta.
Wójt – wyjaśnił, że otrzymaliśmy rozstrzygnięcie wojewody w sprawie uchylenia parageafu 2 i 4 uchwały ponieważ został dokonany zapis określający ustalanie wysokości opłat za pobyt w przedszkolu w oparciu o konsultacje dyrektora placówki i rodziców. Przepis mówi jednak, że taka władze ma organ prowadzący. Nie potrzeby poprawiania ponieważ kwestie te określają inne przepisy wyższej rangi.
Projekt stanowi załącznik Nr 5


3/ projekt uchwały w sprawie uznania rolnictwa za priorytet polskiej prezydencji w Unii Europejskiej i wyrównanie dopłat rolniczych dla Polski.
Przewodniczący obrad odczytał pismo posła wyjaśniające zasadność podjęcia takiej uchwały.
Do treści projektu uchwały nie wniesiono uwag.
Uchwała Rady Gminy Nr X/ 74/2011 w sprawie uznania rolnictwa za priorytet polskiej prezydencji w Unii Europejskiej i wyrównanie dopłat rolniczych dla Polski podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 6

4/ projekt uchwały w sprawie zaopiniowanie projektu statutu Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich we Wschowa.
Wójt – projekt statutu został sprawdzony przesadce pod kątem korzyści i obowiązków gminy wobec związku. Dokonane zmiany powinny być zgodne z naszymi interesami. Treść statutu zapewnia możliwość wystąpienia członków w przypadku uwag co do ekonomiczności i racjonalności podejmowanych przez władze związku działań.
Do treści projektu uchwały nie wniesiono uwag.
Uchwała Rady Gminy Nr X/ 75 /2011 w sprawie zaopiniowanie projektu statutu Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich we Wschowa podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 7

5/ projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały NR VI/33/2011 RG Wijewo z dnia 23 marca 2011r.
Do treści projektu uchwały nie wniesiono uwag.
Skarbnik - w uchwale aplikującej środki na WIJEWIADĘ 2011 roku zawarto sformułowanie „na imprezę dla mieszkańców gminy Wijewo i powiatu” a wszystkie inne dokumenty zawierają stwierdzenie- „dla gminy i powiatu leszczyńskiego”, obecna zmiana ma ujednolicić nazewnictwo, cel imprezy.
Wójt – ujednolicenie nazewnictwa może być ważne przy rozliczaniu dotacji, dokumenty nie powinny posiadać rozbieżności.
Uchwała Rady Gminy Nr X/ 76 /2011 w sprawie zmiany uchwały NR VI/33/2011 RG Wijewo z dnia 23 marca 2011r. podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 8

Ad. pkt. 6

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił treść oświadczenia jakie rada wystosowania w sprawie działań podejmowanych przez resort finansów zmierzających do zmniejszenia deficytu sektora finansów publicznych w najbliższych latach.
Skarbnik – wyjaśniła, że ustawa o finansach publicznych dopuszcza zadłużenie do 60 % , obecnie chcą zmienić ten zapis i pozwolić na zadłużenie w wysokości 4-6 %. Wiele gmin korzystających z dotacji zadłużało się aby pozyskać jak najwięcej funduszy.
Wójt - rozlicza się gminy, że nie inwestują, nie korzystają z dotacji których finansowanie jest określone pewnymi zasadami – aby otrzymać należy najpierw wydać. Władze centralne tłumaczą kryzys w kraju jako efekt zadłużenie gmin co nie jestprawdą.
Treść oświadczenia została przyjęta jednogłośnie.
Oświadczenie stanowi zał. Nr 8

Przewodniczący obrad ogłosił 10 minutową przerwę w obradach.

Ad. pkt. 7

Po przerwie głos zabrali:
Alojzy Wolniczak
1/ na skrzyżowaniu ul. Polnej i Wichrowej znów są nierówności, na łączeniu kruszą się kamienie,
2/ przy chodniku na Ostrów jest do wykoszenia trawa.
Barbara Pokorny zwróciła się z zapytaniami do Przewodniczącego Rady Gminy i Wójta :
1/ dlaczego nie został uwzględniono jej wniosek o wycofanie z porządku obrad sesji uchwały dot. planu zagospodarowania przestrzennego Miastka,
2/ kiedy Rada Gminy zatwierdziła uwagi zgłoszone do planu zagospodarowania Miastka,
3/ zgłosiła uwagę do protokołu z IX Sesji , gdzie w pkt 7 P. Chodorowski stwierdził, że uwagi do planu zostały rozpatrzone w innym terminie, nie przedstawił tego protokołu,
4/ kto dał gminie tak dobra opinie dopuszczająca otwarcie kąpieliska
5/ w dalszym ciągu nie otrzymałam odpowiedzi na równe pisma, które wysyłam do gminy, wszystko zmierza do spotkania w sądzie, wszystko można zmienić nawet Wójta.

Ad. pkt. 8

Na interpelacje i zapytania odpowiedzi udzielił Wójt:
1/ na ul. Polnej ustawimy znaki. W tej sprawie musi się wypowiedzieć komisja ruchu drogowego,
2/ studzienki były niedawno czyszczone,
Józef Pukacki – wyczyścili 2 studzienki i pojechali a pozostałe tez są zamulone,
3/ wyślemy pracowników gospodarczych na Staroleszczyńską i zobaczymy czy będzie potrzebne pozwolenie z powiatu, czy możemy sami wycinać,
4/ zrobimy przegląd tz. Witaczy jeśli są rzeczywiście za nisko to podniesiemy,
5/ jeśli nie innego sposobu aby złączenie z ul. Wichrowa się nie kruszyło wylać asfalt,
6/ Wójt podziękował za prace nad przygotowaniem i uchwaleniem planu zagospodarowania Miastka. Stwierdził, że na jego uchwalenie przyczynił się znaczy kompromis gminy.
Radni i mieszkańcy są tu przede wszystkim gospodarzami i wiedza co potrzeba tym terenom dlatego wszystkie złośliwości traktuje z pokorą, której należy uczyć się od mieszkańców.
Barbara Pokorny – łapówkarstwa,
Wójt – są pisma na które nie zawsze musi być odpowiedz. Jeśli plan zagospodarowania Miastka posiada błędy to wskaże je wojewoda w trybie nadzoru i poprawimy je jeśli takowe będą.
Barbara Pokorny – na jakie pisma może Pan odpowiedzieć,
Janusz Chodorowski – potwierdził, że zapis w protokole z IX Sesji RG odpowiada treści wypowiedzi jakiej udzielił,
Poinformował, że uwagi do planu zagospodarowania Miastka były składane w trakcie konsultacji, które odbyły się: 10.06. 2010 r. i 1./12. 2010 r.
Wnioski i uwagi zostały rozpatrzone przez Wójta. Sposób rozpatrzenia wniosków i uwag jest zawarty w zał. Nr 2 do niniejszej uchwały
Barbara Pokorny – interesuje mnie protokół z rozpatrzenia wniosków i uwag, czy mogę taki otrzymać.
Janusz Chodorowski – z chwila podpisania przez Przewodniczącego uchwały można takie dokumenty otrzymać. Obecnie jest to projekt podobnie jak załączniki do uchwały.

Ad. pkt. 9.

Przewodniczący obrad uznał porządek VIII sesji za wyczerpany. Podziękował za udział i zakończył obrady.
Przewodniczący obrad
Stanisław KasperskiInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Stanisław Kasperski
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2011-09-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-09-29
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencieValid XHTML 1.0 TransitionalRządowe Centrum
Legislacji

Monitor Polski
Dziennik Ustaw