Strona główna » Dokumenty » Rada Gminy » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr XLV/06

Protokół Nr XLV/06

PROTOKÓŁ Nr XLV/06
z posiedzenia Rady Gminy Wijewo odbytego w dniu
27 października 2006 roku
W posiedzeniu udział wzięli :
Członkowie rady zgodnie z lista obecności.
Lista obecności stanowi zał. Nr1
Zaproszeni goście w osobach :
Ireneusz Zając - Wójt Gminy
Elżbieta Wolnik - Skarbnik Gminy
Leszek Piotrowski - Kier. Ref. Budownictwa

Porządek posiedzenia :

1.Otwarcie
2.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3.Interpelacje i zapytania radnych.
4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwał w sprawie :
1/ przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek dodatku motywacyjnego,
funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawania,
szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat, a także szczegółowe
warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez
Gminę Wijewo,
2/ przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania
i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych
w szkołach prowadzonych przez Gminę Wijewo.
3/ przyjęcia regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach
prowadzonych przez Gminę Wijewo.
4/ udzielenia pomocy finansowej dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie
5/ zaopiniowania projektu aglomeracji Wijewo - Przemęt ,
6/ nadania nazwy ulicy,
7/ podatku rolnego,
8/ podatku od nieruchomości,
9/ podatku od środków transportowych,
10/ podatku od posiadania psów,
11/ opłaty miejscowej,
12/ opłaty targowej.
13/ zmiana do uchwały Nr XLIV/ /06 w sprawie zmian w budżecie
14/ zmiany w budżecie gminy na 2006 rok
6. Informacja z pracy rady w czasie kadencji.,
7. Informacja Wójta z przeprowadzonych inwestycji.
8. Zapytania i wolne wnioski.
9. Zakończenie .

Ad. pkt. 1

Obradom VI sesji Rady Gminy przewodniczył Zastępca Przewodniczący Roman Jęskowiak. Powitał obecnych na sali członków rady, sołtysów oraz zaproszonych gości.
Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność podejmowanych uchwał.
Przedstawił proponowany porządek obrad, który został przyjęty bez poprawek.

Ad. pkt. 2

Przewodniczący obrad zwrócił się o zgłaszanie uwag do protokołu z poprzedniego posiedzenia. Wobec braku uwag protokołu z poprzedniego posiedzenia przyjęty został jednogłośnie.

Ad. pkt. 3

Stanisław Kasperski - na jakim etapie jest zadanie w zakresie wymiany pokryć dachowych w
Szkołach w Brennie i Wijewie.

Ad. pkt. 4

Wójt złożył sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym informując o następujących działaniach :
10.10 - odbyło się spotkanie z przedpoborowymi, gdzie przekazano podstawowe wiadomości dotyczące służby wojskowej, odwołań,
- spotkałem się z Konserwatorem Przyrody P. Ptaszyńskim i Dyr. Parku Przemęckiego P. Łakomcem w sprawie spotkania z wojewodą,
12.10 - uczestniczyłem w pasowaniu uczniów klas I w Szkole Podstawowej w Wijewie
13.10 - Dzień Edukacji Narodowej - uczestniczyłem w obchodach w Zespole Szkól w Brennie . Wójt podziewał również za zaproszenie ze Szkoły w Wijewie
16.10 - odbył się Zjazd Członków Stowarzyszenia Leszno-Region, gdzie omówiono oznakowanie szlaku kajakowego, oraz miejsca ich usytuowania,
17.10 - odbył się kolejny przetarg na remont dachów w szkołach. Tym razem pomyślnie Wyłoniono firmę, która dokona wymiany za kwotę w Brennie 73 666 zł. a w Wijewie za kwotę 162 580 zł.. Termin wykonania do końca listopada.
- odbyło się na terenie urzędu spotkanie z Wojewoda Wielkopolskim w sprawie funkcjonowania Przemęckiego Parku Krajobrazowego
18.10 - pożegnaliśmy Prezesa MZWiKW we Wschowie P. Antoniego Chocianowskiego.
- wspólnie z Kierowni8kiem Zarządu Dróg omówiliśmy zakres potrzeb remontowych
i inwestycyjnych na drogach powiatowych,
19.10 - wspólne posiedzenie odbyły Komisje stałe rady.
- odbył się na terenie gminy Zjazd Powiatowy Oddziału Powiatowego OSP z udziałem władz powiatowych Wojewódzkich i centralnych ( P. Mikołajczak z Zarządu Wojewódzkiego,
P. Solak z Zarządu Głównego ) Ponownie na Prezesa ZOP w Lesznie wybrano P. Stanisława Wolniczaka. W skład Komisji Rewizyjnej wybrany został P. Piotr Wąsiek.
21.10 - uczestniczyłem w obchodach Powiatowego Dnia Seniora
23.10 - SANEPID ogłosił dzień otwarty - celem którego było zapoznanie się z nowymi warunkami pracy,
25.10 - uczestniczyłem w posiedzeniu Komisji Oświatowej w Poznaniu, gdzie wystąpiono do MEN w sprawie uprawnień sądów dla nieletnich, oraz zwiększenia wagi przy obliczaniu subwencji,
26.10 - posiedzenie odbyła Gminna Rada Sportu , która dokonała podziału budżetu na poszczególne sekcje na 2007 rok,
Ad. pkt. 5

1/ projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawania,
szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat, a także szczegółowe warunki
obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wijewo,
przedstawił przewodniczący obrad.
Do projektu chwały nie wniesiono uwag.
Uchwała Rady Gminy Nr XLV/ 240/06 w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat, a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez
Gminę Wijewo podjęta została jednogłośnie
Uchwała stanowi załącznik Nr 3

2/ projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wijewo, przedstawił przewodniczący rady.
Do projektu chwały nie wniesiono uwag.
Uchwała Rady Gminy Nr XLV/241/06 w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wijewo podjęta została jednogłośnie
Uchwała stanowi załącznik Nr 4

3/ projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wijewo. Przedstawił Stanisław Kasperski
Do projektu chwały nie wniesiono uwag.
Uchwała Rady Gminy Nr XLV/242/06 w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wijewo. podjęta została jednogłośnie
Uchwała stanowi załącznik Nr 5

4/ projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla jednostki samorządu terytorialnego przedstawił przewodniczący obrad.
Do projektu chwały nie wniesiono uwag.
Uchwała Rady Gminy Nr XLV/243/06 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla jednostki samorządy terytorialnego podjęta została jednogłośnie
Uchwała stanowi załącznik NR 6

5/ projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu aglomeracji Wijewo - Przemęt , przedstawił przewodniczący rady,
Do projektu chwały nie wniesiono uwag.
Uchwała Rady Gminy Nr XLV244/06 w sprawie zaopiniowania projektu aglomeracji Wijewo - Przemęt podjęta została jednogłośnie
Uchwała stanowi załącznik Nr 7


6/ projekt uchwały w sprawi nadania nazwy ulicy przedstawił przewodniczący obrad.
Do projektu chwały nie wniesiono uwag.
Uchwała Rady Gminy Nr XLV/245/06 w sprawie nadania nazwy ulicy podjęta została jednogłośnie
Uchwała stanowi załącznik Nr 8

7/ projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za 1 q przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego przedstawił Stanisław Kasperski.
Do projektu chwały nie wniesiono uwag.
Uchwała Rady Gminy Nr XLV/246/06 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za 1 q przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego podjęta została większością głosów ; 14 za przy jednym głosie przeciwnym
Stanowi załącznik Nr 9

8/ projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości , zwolnień z tego podatku oraz poboru podatku w drodze inkasa. Przedstawił przewodniczący obrad
Do projektu chwały nie wniesiono uwag.
Uchwała Rady Gminy Nr XLV/247/06 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości , zwolnień z tego podatku oraz poboru podatku w drodze inkasa podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 10

9/ projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych przedstawił przewodniczący rady.
Do projektu chwały nie wniesiono uwag.
Uchwała Rady Gminy Nr XLV/248/06 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 11

10/ projekt uchwały w sprawie podatku od posiadania psów, zwolnień z tego podatku oraz poboru podatku w drodze inkasa przedstawił Stanisław Kasperski.
Do projektu chwały nie wniesiono uwag.
Uchwała Rady Gminy Nr XLV/249/06 w sprawie podatku od posiadania psów, zwolnień z tego podatku oraz poboru podatku w drodze inkasa podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 12

11/ projekt uchwały w sprawie opłaty miejscowej, zwolnień z tej opłaty oraz sposobu jej poboru przedstawił przewodniczący obrad.
Do projektu chwały nie wniesiono uwag.
Uchwała Rady Gminy Nr XLV/ 250/06 w sprawie opłaty miejscowej, zwolnień z tej opłaty oraz sposobu jej poboru podjęta została jednogłośnie.
Stanowi załącznik Nr 13

12/ projekt uchwały w sprawie stawki opłaty targowej oraz sposobu jej poboru przedstawił przewodniczący rady,
Do projektu chwały nie wniesiono uwag.
Uchwała Rady Gminy Nr XLV/251/06 w sprawie stawki opłaty targowej oraz sposobu jej poboru podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 14

13/ projekt uchwały w sprawie zmiana do uchwały Nr XLIV/ 235 /06 w sprawie zmiany w uchwale budżecie gminy na 2006 r, przedstawiła skarbnik.
Wyjaśniła, że RIO ma uwagi do klasyfikacji wydatków na chodnik w Zaborówcu. Powinno być jako wydatki bieżące a nie remont.
Do projektu chwały nie wniesiono uwag.
Uchwała Rady Gminy Nr XLV/252/06 w sprawie zmiana do uchwały
Nr XLIII/ 235 /06 z dnia 28 września 2006 r. w sprawie zmiany w uchwale budżecie gminy na 2006 r podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 15

14/ projekt uchwały w sprawie zmiany do uchwały Nr XLIII/ 235 /06 z dnia 28 września 2006 r. w sprawie zmiany w uchwale budżecie gminy na 2006 r
Uchwała Rady Gminy zmiana do uchwały Nr XLV253/06 w sprawie zmiany uchwały
Nr XLIII/ 235 /06 z dnia 28 września 2006 r. w sprawie zmiany w uchwale budżecie gminy na 2006 r podjęta została jednogłośnie
Uchwała stanowi zał. 16

15/ projekt uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2006 rok przedstawiła Skarbnik
Do projektu chwały nie wniesiono uwag.
Uchwała Rady Gminy Nr XLV/254/06 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r, podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 17

Ad. pkt. 6

Sprawozdanie z pracy rady w okresie kadencji 2002-2006 złożył Przewodniczący Stanisław Kasperski. Treść informacji stanowi załącznik Nr 18 do niniejszego protokoły.

Ad. pkt. 7

Informacje z prowadzonych inwestycji w okresie mi9onionej kadencji przedstawił Wójt.
Stwierdził, że nie można jednoznacznie rozdzielić prowadzonych inwestycji na ta czy tamta kadencje. Były prace prowadzone w poprzedniej kadencji a których termin zapłaty upływał w okresie pracy obecnej rady, Każda inwestycja to zadanie długofalowe . Ich realizacja była możliwa dzięki Państwa akceptacji i przyzwoleniu.
Do największych zadań realizowanych należała budowa Sali gimnastycznej w Brennie . Realizację zakończono w 2002 jednak ostateczne rozliczenie nastąpiło w 2003 r. Całkowity koszt wyniósł 1 350 tys. zł. współfinansującym był TOTO Lotek
Następną inwestycją była budowa ul. Piaski, gdzie udział gminy w finansowaniu wyniósł 90 % Ze względu na naciski społeczne podjęto prace we własnym zakresie oczekiwanie na dofinansowanie unijne przedłużało się.
Renowacja zespoły pałacowo parkowego w całości realizowana w tej kadencji została ukończony. Oczekujemy na zwrot zainwestowanych pieniędzy z dotacji Unijnej. Zmieniły się zasady rozliczeń. Oczekiwany zwrot w tym roku nie nastąpi wobec czego nie możemy zainwestować tych pieniędzy ponownie jeszcze w tym roku.
W następnej kolejności były zaplanowane ulice Podgórna w Brennie, Wczasowa w Zaborówcu, Kępińska i Parkowa w Wijewie jako jeden kompleks, będziemy wnioskować o dofinansowanie.
Do innych inwestycji należy zaliczyć wodociągowanie Zaborówca, adaptacje pomieszczeń pod nowe przedszkole, oraz mieszkań dla P. Doktor oraz w Szkole w Wijewie
Wybudowano ze środków własnych ul. Biedaszkowo, która została wyposażona we wszystkie urządzenie infrastruktury technicznej.
Wybudowaliśmy wiele odcinków chodników co sprawiło, że gmina stała się bardziej estetyczna.
Jesteśmy w trakcie modernizacji oświetlenia ulicznego.
Wójt zwrócił się z podziękowaniem do radnych powiatu leszczyńskiego za troską o wspólne dobro i doprowadzenie do budowy drogi w Potrzebowie raz zatoczki autobusowej przy szkole w Wijewie.
Do największych inwestycji w tej gminie będzie należała budowa kolektora ściekowego, choć ostateczne rozwiązania i uzgodnienia nie są jeszcze poczynione
Wspólnie z MZWiKW dokonaliśmy budowy stacji podwyższającej ciśnienie wody. Całość wykonana została z odpisów amortyzacyjnych. Podobnie jak wodociąg na ul. Kalek, do budowy którego przystąpimy w najbliższym czasie.
Wójt zasygnalizował nowy problem jaki powstał w szkole w Wijewie. Brak klas zmusza nas do podjęcia kroków w kierunku adaptacji poddasza lub budowy nowych pomieszczeń.
Podziękował wszystkim za współpracę w mijającej kadencji.

Ad. pkt. 8

Genowefa Zielnica - w imieniu organizacji społecznych z terenu gminy podziękowała za
wyremointow3anie salki posiedzeń.
Edmund Wojciech - wyraził nadzieję, że w następnej kadencji droga do Potrzebowa będzie wyremontowana aż do miejscowości Wróblów.
Podziękował za współpracę z Rada Powiatu.
Małgorzata Siekierska - kanał Lincjusz - j, Miałkie jest zarośnięty- szlak kajakowy nie może funkcjonować. Czy jest szansa na korzystanie ze starego szlaku.
Poinformowała o planowanych zebraniach dla rolników dotyczących dopłat i nowych kierunków finansowania.
Henryk Rygusik - podziękował za pomoc w sprawach dotyczących Potrzebowa.
Edwin Wojciech - w imieniu sołtysów podziękował za zaproszenia na każdą sesję co pozwala na bieżące śledzenie spraw gminu i sołectwa.

Ad. pkt. 9

Przewodniczący obrad uznał porządek posiedzenia za wyczerpany, Podziękował wszystkim obecnym za udział oraz współprace w mienionej kadencji. Złożył życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności na najbliższe lata.

Na tym posiedzenie zakończono.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Anita Utracik
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2006-10-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie