Strona główna » Dokumenty » Rada Gminy » Protokoły komisji » Protokół Nr 39/06

Protokół Nr 39/06
PROTOKÓŁ Nr 39
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej przy Radzie Gminy w Wijewie
odbytej w dniu 09.08.2006 r.
Komisja Rewizyjna w składzie :
  1. Józef Pukacki - przewodniczący
  2. Genowefa Zielnica - członek
  3. Alojzy Wodniczak - członek


Komisja Rewizyjna rozpatrywała skargę na Wójta Gminy Wijewo wniesiona przez Komitet Oddziału Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia w Lesznie.
Skarga dotyczy nie przekazania części środków finansowych uzyskanych ze sprzedaży budynku Pod nazwą „ Budowa Ośrodka Zdrowia w Wijewie „, przeanalizowała następujące dokumenty.
- protokół Nr 46/97 z posiedzenia Zarządu Gminy odbytego w dniu 07.03.1997 r.. Protokół nie
Zawiera uchwały końcowej, zarządzenia lub porozumienia w danej sprawie.. Brak konkretnych
decyzji. Na posiedzeniu zastanawiano się nad dalszymi losami rozpoczętej budowy ośrodka.
- protokół Nr 58/97 z dnia 01.12.1997 r. w pkt. 3 pod tytułem „Sprawy zbycia obiektu pn.
„Ośrodek zdrowia w Wijewie „. Na rym posiedzeniu również rozpatrywano kwestie sprzedaży
obiektu. Padła również propozycja ze strony byłej Wójt Gminy Danieli Sobolewskiej (str. 3
w/w/ protokołu cyt: „aby obiekt ten sprzedaż , a pieniądze pozostawić na terenie gminy w
postaci wkładu remontowego w obecnym ośrodku zdrowia”.
- uchwała Rady Gminy z dnia 26. o4. 1999 r. w której wyrażono zgodę na sprzedaż
nieruchomości z rozpoczęta budową - działka Nr 647/17 o powierzchni 0,61 ha.
- zarządzenie Nr 32/2005 , Wójta Gminy z dnia 01.09.2005 r. w sprawie przeznaczonej do
sprzedaży nieruchomości zabudowanej w Wijewie , Powołanie Komisji Przetargowej.
- Uchwała Nr XXXIV/188/05 Rady Gminy Wijewo z dnia 21 .02. 2005 r. w sprawie udzielenia
pomocy finansowej dla jednostki samorządu terytorialnego, gdzie udzielono dofinansowania do
tomografu komputerowego w wysokości 15 000 zł. dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Lesznie.
- Wypis Księgi Wieczystej oznaczony KW Nr 26478 - księga nie wykazuje żadnych zadłużeń.

Komisja wzięła pod uwagę okres od początku budowy, wiosna 1987 r. do momentu sprzedaży , grudzień 2005 r.. Przez okres 19 lat obiekt musiał być monitorowany przez gminę .
Były to takie czynności jak : zabezpieczenie terenu, wykaszanie trawy, usuwanie zagrożeń.

OPINIA - Komisja Rewizyjna przy Radzie Gminy Wijewo po zapoznaniu się z całością dokumentów dotyczących „Budowy Ośrodka Zdrowia w Wijewie „ dokonała analizy dokumentacji i stanu faktycznego od rozpoczęcia budowy do sprzedaży.
Komisja Rewizyjna stwierdza :
1/ Roszczenia Komitetu Oddziału Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia w Lesznie dotyczące partycypacji w uzyskanych środkach finansowych ze sprzedaży „Ośrodka Zdrowia w Wijewie „ nie znalazły podstaw do kwestionowania stanowiska Wójta Gminy Wijewo.

2/ brak jest jakichkolwiek dowodów na okoliczność zagwarantowania środków finansowych w razie zbycia nieruchomości na rzecz KONFOZ w Lesznie. Nie było pisemnej umowy między Urzędem Gminy w Wijewie a KONFOZ w Lesznie.
3/ Nasze środowisko nie jest obojętne na dbałość o zdrowia mieszkańców i poprawę warunków
leczenia.
- to my mieszkańcy gminy Wijewo jako pierwsi odpowiedzieliśmy na apel doposażenia Szpitala
Wojewódzkiego w Lesznie.
- to Rada Gminy w Wijewie zdecydowała aby dofinansować zakup tomografu komputerowego.
Komisja Rewizyjna przy Radzie Gminy w Wijewie nie przychyla się do skargi KO NFOZ
w Lesznie .

Stanowisko Wójta w tej sprawie uważamy za zasadne. Podtrzymujemy stanowisko poprzedniego Zarządu z Panią Danielą Sobolewską „ aby środki finansowe uzyskane ze sprzedaży obiektu PN. „budowa Ośrodka Zdrowia w Wijewie „ pozostały76 na terenie gminy.

Na tym protokół zakończono.
Podpisy Komisji Rewizyjnej
  1. ……………………………………….

  1. ………………………………………..

  1. ……………………………………….

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Anita Utracik
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2006-08-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie