Strona główna » Dokumenty » Rada Gminy » Protokoły komisji » Protokół Nr 27/06

Protokół Nr 27/06
PROTOKÓŁ NR 27
z posiedzenia Komisji Stałych Rady Gminy Wijewo odbytego
w dniu 19 października 2006 r.

==================================================================


W posiedzeniu udział wzięli :
Członkowie Komisji zgodnie z listą obecności .
Lista obecności stanowi załącznik Nr 1
oraz
Ireneusz Zając - Wójt Gminy Wijewo
Elżbieta Wolnik - Skarbnik Gminy

Porządek posiedzenia :

1 . Otwarcie .
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawach :
1/ przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat, a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wijewo,
2/ przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wijewo.
3/ przyjęcia regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wijewo.
4/ udzielenia pomocy finansowej dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie
5/ zaopiniowania projektu aglomeracji Wijewo - Przemęt ,
6/ nadania nazwy ulicy,
7/ projektów stawek podatkowych

3. Zapytania i wolne wnioski.

4. Zakończenie .Ad. pkt. 1

Posiedzeniu komisji stałych rady przewodniczyła Przewodnicząca Komisji Gospodarczej - Urszula Rilke. Powitała przybyłych na posiedzenie członków komisji oraz zaproszonych gości.

Ad. pkt. 2

1/ Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat, a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wijewo przedstawiła Maria Nowicka.
Poinformowała, że regulaminy o podobnej treści są przyjmowane co roku i obowiązują w okresie następnego roku, podlegają opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wojewody
W trakcie obowiązywania kierownictwo szkól może zgłaszać swoje uwagi , które jeśli mieszczą się w zakresie przepisów są uwzględniane w regulaminie na rok przyszły.
Na wniosek Dyrekcji szkoły w Brennie znosi się zakaz wychowawstwa dla kierowników . Natomiast na wniosek Dyrekcji z Wijewa znosi się wynagrodzenie za opieke nas stażem w przypadku choroby powyżej 3 miesięcy.
Wójt - zapewnił, że wniesione poprawki są na wniosek osób korzystających z tych przepisów
i dla wygody ich pracy.
Do treści projektu nie wniesiono uwag.
Projekt stanowi załącznik Nr 2

2/ projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz
szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wijewo
przedstawiła Maria Nowicka, zaznaczyła, że w treści tego projektu nie wniesiono żadnych
zmian.
Do treści projektu nie wniesiono uwag.
Projekt stanowi załącznik Nr 3

3/ projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli
zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wijewo przedstawiła Maria
Nowicka.
Poinformowała, że zostały zmienione proporcje wysokości nagród dla nauczycieli z puli Dyrektora i Wójta odpowiednio 7% i 3 % na 6% i 4 %.
Wójt - podwyższenie puli Wójta ma na celu podniesienie rangi nagrody.
Marzanna Daleka - kto typuje do kandydatów nagrody
Wójt - do nagrody Wójta Wójt natomiast do nagrody dyrektora , dyrektor po uzgodnieniu z rada pedagogiczną.
Radosław Zamiatała - zasugerował, aby w § 3 dopisać „ racjonalna polityka kadrowa”
Do treści projektu nie wniesiono uwag.
Projekt stanowi załącznik Nr 4

4/ udzielenia pomocy finansowej dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie
przedstawiła przewodnicząca obrad.
Skarbnik, wyjaśniła, że projekt ten został przygotowany na wniosek Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie.
Wójt poinformował, że w przypadku dofinansowania z uni musi być na jednost6ke samorządu. Obecnie nie ma takiego działania dlatego dofinansowanie jest możliwe bezpośrednio na szpital.
Do treści projektu nie wniesiono uwag.
Projekt stanowi załącznik Nr 5

5/ projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu aglomeracji Wijewo - Przemęt ,
Wójt - wyjaśnił, że w programie budowy kanalizacji sanitarnej poprzez SGN jest wiele niejasności ciągle zmieniają się założenia, przyjmują i wypisują różne gminy. Jest to próba pozyskania pieniędzy i budowy kanalizacji innym torem. Wspólna aglomeracja z Przemętem pozwoli na wystąpienie o fundusze . Z otrzymanych z NFOŚ pieniędzy można liczyć na wymożenie w wysokości 30-50 %. Plan tej aglomeracji obejmuje wszystkie miejscowości w gminie Wijewo i Przemęt ale nie wszystkie zabudowania (np. tak rozproszone jak Brenno Pole)
Do treści projektu nie wniesiono uwag.
Projekt stanowi załącznik Nr 6

6/ projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, przedstawiła przewodnicząca obrad.
Radosław zamiatała - od kogo pochodzą propozycje nazw ulicy
Józef Pukacki - z takimi propozycjami wystąpili obecni i przyszli mieszkańcy tej ulicy.
Do treści projektu nie wniesiono uwag.
Projekt stanowi załącznik Nr 7

7/ projekt uchwały w sprawie stawek podatkowych na 2007 rok przedstawiła
Urszula Rimke .
Wójt poinformował, że przygotowanie i podjecie uchwał podatkowych jeszcze przez ara rade jest niezbędne aby można je opublikować w tym roku aby mogły obowiązywać od 1 stycznia.
Przygotowane propozycje obejmują wzrost stawek o stopę konsumpcyjną.
1). Podatek od nieruchomości
Zbigniew Lis - zaproponował, aby w pozycji pozostałe pozostawić składkę w wys. 0.14 zł.
Aleksander Poszwiński - podnieść podatek rolny a znieś opłatę za drogi
Wójt - RIO nie wyraża zgody na całkowite zniesienie opłaty za drogi.
Pozostawiono stawkę w proponowanej wysokości.
2) Podatek od budynków
Alojzy Wolniczak - stawkę od dział. gospodarczej pozostawić na dotychczasowym poziomie.
Radosław Zamiatała - stawkę od budynków pozostałych pozostawić na niezmienionym poziomie.
Postanowiono pozostawić stawkę od działalności gospodarczej z roku ubiegłego.
3) Podatek rolny.
Roman Jaśkowiak - należy uwzględnić skutki suszy
Alojzy Wolniczak - rolnicy nie płaca od budynków gospodarczych co jest znacznie
większym obciążeniem.
Zaproponowano następujące stawki, które w głosowaniu uzyskały następujące poparcie :
I - 33 zł. - 2 osoby
II - 34 zł - 8 osób
III - 34,50 zł. - 5 osób
4) Podatek od środków transportowych
Wójt - wszystkie propozycje stawek zostały zwiększone o 1 % , poprosił o przeanalizowanie w poszczególnych pozycji i zgłoszenie ewentualnych zmian na Sesji
Roman Jęśkowiak - niefortunnie dokonano podziału na przyczepy i naczepy, od których
podatek płaci się jako od zestawów
5) podatek od posiadania psów - pozostawiono bez zmian,
6) opłatę miejscową - pozostawiono na proponowanym poziomie
7) opłata targowa - pozostawiono na proponowanym poziomie
8) opłata administracyjna - pozostawiono na poziomie roku ubiegłego
Skarbnik zwróciła się z zapytaniem, czy stawki wynagrodzenia dla sołtysów za inkaso pozostawić na poziomie roku ubiegłego.
Zebrani opowiedzieli się za pozostawieniem stawek za inkaso w wysokości roku ubiegłego.

Ad. pkt. 3

Radosław Zamiatała - sala w Wijewie wymaga wymiany podłogi, jest to pilne zadania dla
następnej rady.
Lis Zbigniew dlaczego wykoszono srodkowa cześc kanału a ujścia sa niedrożne jak ma
spływać woda.
Aleksander Poszwiński - ujścia kanałów musza być czyszczone mechanicznie, ponieważ jest zbyt głęboko i kosa nie da się tego wykosić. Kanał nie został skończony, ponieważ zgłoszono pilniejsze potrzeby i pracownicy zostali przerzuceni na Kanał Sarnka.
Henryk Rygusik - gałęzie- odrosty zarastające polne drogi , kto to powinien i może
uporządkować
Wójt - jeśli jest to gminna droga to zwrócić się o zezwolenie, można w zamian za drewno lub z głosić i wyślemy naszych pracowników.
Marian Zając - chciałbym wyczyścić rów melioracyjny do kogo zwrócić się o pozwolenie.
Aleksander Poszwiński - jeśli jest to rów melioracji szczegółowej to do Spółki Wodnej.
Wiesław Schwarz - czy jest już ostateczna wycena żwirowni na Holandrach.
Wójt - wycena opiewa na kwotę 800 tys. Co nie jest dla nas satysfakcjonujące poczekamy z rozstrzygnięciem do następnej kadencji.
Ponadto wójt poinformował o odbytym z Wojewoda spotkaniu na temat Przemęckiego Parku Krajobrazowego.
Funkcjonowanie parku opiera się na Zarządzeniu Wojewody choć jego utworzenie było poparte uchwałami Rad Gmin. Do właściwego funkcjonowanie parku jest niezbędny plan ochrony przyrody. Obecnie brak pieniędzy na plan. Wojewoda obiecał przeznaczyć w rezerwy odpowiednia kwotę w roku przyszłym. Po opracowaniu planu będzie możliwość uporządkowania Brenna Ostrów i powinny to być działania zdecydowane..

Ad. pkt. 4

Wobec braku dalszej dyskusji i zapytań, przewodniczący obrad uznał porządek posiedzenia za wyczerpany. Podziękował za udział i zakończył obrady.

Na tym posiedzenie zakończono.


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Anita Utracik
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2006-10-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie