Strona główna » Dokumenty » Rada Gminy » Protokoły komisji » Protokół Nr 36/06

Protokół Nr 36/06

PROTOKÓL NR 36
z posiedzenia Komisji Stałych Rady Gminy Wijewo odbytego
w dniu 11 kwietnia 2006 r.

==================================================================


W posiedzeniu udział wzięli :
Członkowie Komisji zgodnie z listą obecności .
Lista obecności stanowi załącznik Nr 1
oraz
Stanisław Kasperski - Przewodniczący Rady
Ireneusz Zając - Wójt Gminy Wijewo
Elżbieta Wolnik - Skarbnik Gminy
Leszek Piotrowski - Kier. Ref, Budownictwa
Kszysztof Grabsztunowicz - pracownik UG

Porządek posiedzenia :

1 . Otwarcie .

2. Omówienie wykonania budżetu za 2005 rok.

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawach :


1/ udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Wijewo,
2/ określenia górnych stawek opłat za usuwanie odpadów stałych i płynnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości oraz za składowanie odpadów stałych na składowisku w Brennie.
3/ wniesienia udziałów do Miejskiego Zakładu Oczyszczania Sp. z o.o. z siedziba w Lesznie,
4/ zaciągnięcia zobowiązań finansowych,
5/ zaciągnięcia zobowiązań finansowych
6/ ustalenia pomocy finansowej dla jednostki samorząd terytorialnego,
7/ zmian w budżecie gminy na 2006 br.

4. Zapytania i wolne wnioski.


5. Zakończenie.

Ad. pkt. 1

Posiedzeniu komisji przewodniczył Henryk Rygusik - przewodniczący Komisji Budżetowej.
Powitał przybyłych na posiedzenie członków komisji stałych . Przedstawił proponowany porządek obrad, do treści którego nie wniesiono poprawek.

Ad. pkt. 2

Wykonanie budżetu za 2005 rok omówił Wójt. Poinformował, że szczegółowość z jaka zostało przedstawione wykonanie wynika z uchwały o zakresie szczegółowości. Podkreślił, że jak wynika z porównań budżet z roku na rok jest większy. W grudniu podjęta został uchwała o uchwaleniu budżetu na kwotę 5 711 860 zł. natomiast kwota z jaka został rok budżetowy zamknięty opiewa na sumę 6 499 172 zł.
Wykonanie budżetu w poszczególnych działach jest zbliżone do 100 %. Na tak wysokie wykonanie złożyła się dobra praca windykacyjna referatu finansów, oraz wysoka realizacji podatku od środków transportowych.
Wystosowano 407 upomnień oraz 94 tytuły wykonawcze do osób fizycznych i 10 do osób prawnych. Udzielono umorzeń i odroczeń na kwotę 623 zł.
W najniższy stopniu wykonano rozdział 60016 - drogi gminne. Ponieważ został przesunięty termin budowy ul. Piaski, pozostające środki przeszły na rok bieżący jako nie wygasające.
Otrzymane dotacje celowe oraz subwencje zostały wykorzystane w maksymalnym stopniu.
Firma INSTAL budująca ul. Piaski zwróciła się o przedłużenie terminu zakończenia ze względu na warunki atmosferyczne, które nie pozwoliły na prowadzenie prac. Należy rozpatrzyć wszystkie za i przeciw przed podjęciem decyzji.
Zakończona została ostatecznie adaptacja przedszkola, pozostały tylko zabiegi kosmetyczne .
Wójt przedstawił przebieg przetargu na adaptację zespołu pałacowo parkowego. Poinformował p zakupionej do szkoły w Brennie kserokopiarce, wykonanych podjazdach i przystosowaniu łazienki dla niepełnosprawnych w szkole w Wijewie. Nie wykonano zaplanowanego przełożenia dachów w szkołach. Opóźnienie jest spowodowanej możliwością pozyskania na ten cel pieniędzy z funduszu norweskiego.
Aleksander Poszwiński - zaproponował, aby ewentualne niejasności i uwagi wyjaśnić w trakcie
pytań a odstąpić od dokładnej analizy wykonania budżetu, ponieważ każdy mógł się
wcześniej zapoznać.
Wobec braku zapytań przewodniczący obrad zamknął pkt. 2 dotyczący analizy wykonania budżetu.

Ad. pkt. 3

1/ projekt uchwały w sprawie udzielenia lub nie absolutorium pozostawiono bez uwag.
Projekt stanowi zał. Nr 2
2/ projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za usuwanie odpadów stałych
i płynnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości oraz za składowanie odpadów
stałych na składowisku w Brennie przedstawił Wójt .
Gospodarka odpadami będzie prowadzona według nowych zasad.. Pojawiają się wątpliwości czy eksploatować wysypisko i nadal ma służyć naszym mieszkańcom. Pomimo, żer posiadamy wysypisko tworzą się nowe dzikie. Aby zapełnić i przystąpić do rekultywacji będziemy odbierać śmieci z sąsiednich gmin.. Od 1.06.br będą to śmieci z Włoszakowic. Należy tak ustalić stawki aby pokryć poniesione koszt utrzymania.
Krzysztof Grabsztunowicz. - składowisko będzie czynne 2 razy w tygodniu oraz w sobotę. Śmieci masowe można przywozić poza ustalonymi godzinami po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Każda dostawa śmieci czy przez podmiot odbierający czy indywidualnie musi być zważona.
A. Poszwiński - czy jest możliwość dostaw śmieci przez indywidualnych dostawców.
K. Grabsztunowicz- od 1.06. br. nie ma takich możliwości. Jeśli będziemy przyjmować śmieci do indywidualnych dostawców to nie zwalnia ich od powiadania umowy z odbiorcą.
Henryk Rygusik - jak będzie wyglądał odbiór śmieci po 1 czerwca.
Genowefa Zielnica - ile będzie kosztowało ważenie śmieci.
K. Grabsztunowicz - ważenie nie będzie kosztowało. Wprowadza się nowe stawki które maja pokryć koszty utrzymania wysypiska. ,
A.Poszwiński - dlaczego stawka na prasowane jest wyższa niż na śmieci luzem
K. Grabsztunowicz - śmieci prasowane należy przed ugnieceniem rozgarnąć a przy śmieciach luzem czynność ta jest zbędna.

II wersja przedstawionego projektu uchwały uwzględnia stawki zbliżone wielkościami do stawek jakie będą stosowanych na wysypisku w Trzebani.
Józef Pukacki - jaki będzie wobec nowych stawek koszt pojemnika.
K. Grabsztunowicz - wzrośnie do ok. 8 zł.. Będzie wprowadzona segregacja co pozwoli na oszczędności.
Radosław Wojcieszyk - cena kosza w przeliczeniu na 1 tonę jest wysoki.
Wójt - obecne zasady odbioru nie mobilizują do segregacji. Niektóre śmieci segregowane będą odbierane nieodpłatnie co zmniejszy koszty.
Henryk Rygusik - zaproponował ogłoszenie godzin otwarcia wysypiska wśród mieszkańców.
Urszula Rimke - co z droga dojazdowa do wysypiska, będzie znacznie więcej samochodów o dużym tonażu, Czy jest przewidziane jej utwardzenie.
K. Grabsztunowicz - spodziewamy się odpowiedzi na temat drogi, monitorowania oraz rekultywacji na walnym zgromadzeniu, które ma odbyć się jutro.
Przedstawione projekty uchwał w sprawie stawek za odbiór odpadów stałych i ciekłych pozostawiono do zastanowienia do czasu sesji.

3/ projekt uchwały w sprawie wniesienia udziałów do Miejskiego Zakładu Oczyszczania
Sp. z o.o. z siedziba w Lesznie, przedstawiła Skarbnik.
Wyjaśniła, że w listopadzie 2003 roku podjęta została uchwała o przystąpieniu do Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Lesznie i wielkości udziałów. Na spotkaniu akcjonariuszy przedstawiono projekt finansowania projektu składowiska w Trzebani gdzie ustalono zwiększenie udziałów. Uchwała dotyczy zwiększenia udziałów w spółce do 5 000 zł..
Aleksander Poszwiński - na co te pieniądze będą przeznaczone.
Skarbnik - pieniądze te zostaną przeznaczone na projekt budowy składowiska w Trzebani.
Wójt - kwota ta wynika z planu finansowego. Należy rozróżnić dwie inwestycje składowisko i rekultywacje. Nasze udziały dotyczą składowiska śmieciu. Składowisko i rekultywacja są finansowane w różnych wysokościach. Udział poszczególnych gmin w finansowaniu został ustalony według ilości mieszkańców.
Do projektu uchwały nie wniesiono innych zapytań.
Projekt uchwa ły stanowi zał. Nr 3

4/ Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych przedstawiła skarbnik.
oinformowała, że jest uchwała wynikająca z poprzedniego projektu. Proces finansowania został
ozłożony na 3 lata i uchwała przedstawia wielkość finansowania w poszczególnych latach. tanowi to 1.38 % kosztów.
Aleksander Poszwiński - podczas pierwszego spotkania MZO zapewniał, że koszty
przystąpienia nie będą dla nas dużym obciążeniem. Razem z rekultywacja nie jest to
mała kwota.
Do projektu uchwały nie wniesiono innych zapytań.
Projekt uchwały stanowi zał. Nr 4

5/ Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych przedstawiła skarbnik.oinformowała, nże kwota ta będzie przeznaczona na rekultywacje wysypiska w w latach 2006- 2010. Gmina jest zobligowana do przekazania tych pieniędzy.
A.Poszwiński - czy jako rada jesteśmy zobowiązani do podjęcia takiej uchwały i przyjęcia tych
zobowiązań.
Skarbnik - poza podjęta uchwałą będą podpisywane umowy oraz porozumienie międzygminne. Ma to być forma zapewnienia środków na realizacje zadania Trzebania.
Wójt - podjecie uchwały ma być forma zabezpieczenia i zapewnienia o przystąpieniu ponieważ przy finansowaniu unijnym można projekt zmieniać tylko 1 raz w ramach kwoty podstawowej. Brak zapewnienia nie dawałby gwarancji powodzenia projektu.
Wiesław Schwarz- czy przystępując do spółki będą korzyści z udziałów/
Wójt - udziały w zyskach będą stosowne do wkładu.
Do projektu uchwały nie wniesiono innych zapytań.
Projekt uchwały stanowi zał. Nr 5

6/ Projekt uchwały w sprawie ustalenia pomocy finansowej dla jednostki samorządu
terytorialnego, przedstawiła skarbnik.
Do projektu uchwały nie wniesiono innych zapytań.
Projekt uchwały stanowi zał. Nr 6

7/ Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r. przedstawiła skarbnik.
Poinformowała, że planowane zmiany to zwiększenie wydatków o kwotę 27 872 zł. z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych na dofinansowanie inwestycji Trzebania. Zmiana wykazu inwestycji do realizacji na 2006 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do projektu uchwały.
Wójt - zmiany w planach inwestycyjnych są podyktowane nowymi możliwościami pozyskania dodatkowych funduszy. Termin składania wniosków nie jest określony dlatego należy mieć przygotowane projekty na co pozwoli nam dokonana zmian, aby w terminie złożyć wniosek o dofinansowanie..
P. Chocianowski zaproponował budowę wodociągu na Kalek z odpisów amortyzacyjnych..
Wodociągowanie Orzeszyn w Zaborówcu ma na celu podniesienie opłacalności hydroforni poprzez przyłączenie większej liczby odbiorców. Podkłady geodezyjne oraz zezwolenie planujemy wykonać z wpłaconych przez zainteresowanych kwot za przyłącze.
Czekamy na możliwość złożenia wniosku o termodocieplenie szkół i domów kultury.
Do projektu uchwały nie wniesiono innych zapytań.
Projekt uchwały stanowi zał. Nr 7

Ad. pkt. 4

Genowefa Zielnica - czy można by podjąć kolejne rozmowy z BS i GS o uporządkowanie
centrum wsi.
Wójt - nie jest to nasz teren i nie powinniśmy się wtrącać. Negocjacje były podejmowane już parę razy i bez rezultatu. Gmina nie jest zorientowana jaki będzie zakres remontu drogi i poziomy chodników aby dostosować parking.
Marian Zając - rola radnego jest dbałość o dobro i porządek. Powinniśmy być koordynatorem
pomiędzy Zarządem Dróg Wojewódzkich a właścicielami działek.
Stanisław Kasperski - dyr. BS proponuje aby poczekać do remontu drogi i wówczas dostosować parking.
Leszek Piotrowski - poinformował o przeprowadzonym przetargu na wykonanie prac remontowych w ramach zespołu pałacowo parkowego.
Zgłosiły się 3 firmy ( Konsorcjum. Kontrakt , Wiwa ) różnice cenowe około 20 tys. zł.
Wiwa i Kontrakt nie spełniły wymogów formalnych . Wiwa złożyła odwołanie, do końca czerwca sprawa winna się wyjaśnić i rozstrzygnąć.
Henryk Rygusik - na jakim etapie jest wymiana lamp.


Wójt - obecnie otrzymaliśmy kosztorys finansowy i analizujemy poszczególne koszty. Projekt przewiduje 17 % oszczędności ponieważ przewidziane jest 102 lampy więcej.
Koszty pośrednie są wysokie. Zastanawiamy się czy korzystniej nie byłoby zaciągnąć pożyczkę i zapłacić całość.
Urszula Rimke - na kiedy planuje się zakończenie drogi w Potrzebowa.
Henryk Rygusik - czy zostały już podjęte działania w sprawie zagospodarowania żwirowni na
Holandrach.
Wójt - w pierwszej kolejności musimy ocenić wielkość i wartość złoża . Jak będą te dane można wystawić konkretna ofertę.

Ad. pkt. 5

Wobec braku dalszej dyskusji i zapytań, przewodniczący obrad uznał porządek posiedzenia za wyczerpany. Podziękował za udział i zakończył obrady.

Na tym posiedzenie zakończono.


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Anita Utracik
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2006-04-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie