Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr III/10

Protokół Nr III/10

Numer dokumentu: 3
Rok: 10


PROTOKÓŁ Nr III/10
z posiedzenia Rady Gminy Wijewo odbytego w dniu
15 grudnia 2010 r.
====================================================

W posiedzeniu udział wzięli :
Członkowie rady zgodnie z lista obecności.
Lista obecności
stanowi zał. Nr 1
Sołtysi wsi gminy Wijewo zgodnie z lista obecności..
Lista obecności
stanowi zał. Nr 2
oraz zaproszeni goście zgodnie z lista obecności.
Lista obecności
stanowi zał. Nr 3

Porządek posiedzenia :

1. Otwarcie
2. Przyjęcie protoko0łu z poprzedniego posiedzenia.
3. Interpelacje radnych
4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach :
1/ ustalenia zasad przysługujących diet za prace w organach Rady Gminy Wijewo,
2/ ustalenia zasad przysługiwania diet dla sołtysów,
3/ wynagrodzenia dla Wójta Gminy Wijewo,
4/ miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalne dla Wójta Gminy Wijewo,
5/ zmian y Gminnego Programy Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na 2010 r.
6/ przyjęcia planu pracy Rady Gminy na 2011 rok
7/ przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 rok,
8/ przyjęcia planu pracy komisji stałych Rady Gminy na 2011 rok.
9/ zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody w granicach
administracyjnych gminy Wijewo,
10/ zmiany nazwy ulic,
11/ przeprowadzenia konsultacji społecznych,
12/ o zamiarze likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego,
13/ zaciągnięcia zobowiązań finansowych,
14/ zmiany w budżecie gminy na 2010 r.,
6. Zapytania i wolne wnioski.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
8. Zakończenie

Ad. pkt. 1

Obradom III Sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy. Powitał obecnych na sali członków rady, sołtysów oraz zaproszonych gości.
Przedstawił proponowany porządek obrad do którego zebrani nie wnieśli poprawek.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że podejmowane na dzisiejszym posiedzeniu uchwały będą prawomocne, na 15 radnych obecnych 15.

Ad. pkt. 2

Przewodniczący stwierdził, że protokół z poprzedniego posiedzenia odpowiada przebiegowi obrad i zawiera wszystkie tematy jakie były poruszone. Wobec powyższego zaproponował, aby protokół z poprzedniego posiedzenia przyjąć bez czytania.
Do złożonej propozycji nie wniesiono uwag.
Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęty został bez czytania – jednogłośnie.

Ad. pkt. 3.

Stanisław Kasperski – wniósł o przyspieszenie prac nad przygotowaniami do zmiany planu
zagospodarowania przestrzennego gminy w miejscowości Wijewo, tereny przy ul. Zachodniej,
- oraz weryfikacje wszystkich wniosków w sprawie zmian w planie.

Ad. pkt. 4

12.11 – odbyła się ostatnia Sesja starej kadencji,
13.11 - zostałem zaproszony do 69 Pułku Przeciwlotniczego w Lesznie na obchody Święta
Niepodległości,
14.11 – mieszkańcy ul. Sportowej, Łąkowej i Niwki złożyli mi wizytę aby poinformować o wysokiej wodzie i zalanych gruntach, po sprawdzeniu okazało się, że powodem był zarwany mostek,
16.11 - zostałem zaproszony przeze Lipno na koncert orkiestry Wojskowej z okazji Święta Niepodległości,
17.11 – gościłem właścicieli gruntów, które planujemy zakupić pod budowę oczyszczalni, P. Maćkowski wyraził zgodę i w poniedziałek będzie zapis, P. Lipka jest zainteresowany zamiana gruntów,
18.11 – odbyło się wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wijewie,
- odbył się Turniej Tenisa Stołowego o puchar Wójta Gminy Wijewo, uczestniczyło 40 osób w 4 kategoriach ,
19.11 – spotkałem się z osobami odpowiedzialnymi za funkcjonowanie wodociągów na terenie gminy. Od pewnego czasu nie można się doczekać decyzji w sprawie rozszerzenia linii wodociągowej w Wijewie pomimo deklarowanej pomocy,
- odbył się Zarząd Oddziału Powiatowego OSP, posiedzenia miało charakter wyjazdowy. Odwiedziliśmy muzeum pożarnictwa w Rakoniewicach – miejsce bardzo ciekawe i pouczające.
20.11 – zostałem zaproszony na wieczorek andrzejkowy zorganizowany przez OSP Brenno,
21.11 - odbyły się wybory samorządowe,
22.11 - na zaproszenie Koła Diabetyków odwiedziłem ich nowa siedzibę przy Ośrodku Zdrowia,
23.11 – dokonaliśmy wstępnej oceny projektu kanalizacji i oczyszczalni,
- odebrałem kolejne zgłoszenie o wysokim poziomie wody, na placu budowy Sali gimnastycznej.
W celu poprawy sytuacji wyczyszczony został rów z Żurawica. Planujemy jego bardziej kompleksowa renowacje w przyszłym roku.
26.11 – odbyło się ostatnie spotkanie starej kadencji Wójtów Burmistrzów i Prezydenta w Wijewie,
27.11 – odbył się bal zorganizowany przedportowy BRENEWIA,
29.11 – zgłosił się p. Nadolny z Zaborówcu z propozycja przekazania drogi na rzecz gminy. Drogi będziemy przejmować w pierwszej kolejności te które są niezbędne do instalowania medii,
30.11 – odbył się Zarząd Gminny OSP w Radomyślu, gdzie omówiono sprawę zebrań wyborczych, wyposażenia jednostek i podsumowano rok,
02.12 – odbyła się I sesja RG gdzie nowo wybrani radni złożyli ślubowanie,
03.12 – odbyły się konsultacje społeczne dotyczące zatwierdzenia zmian do planu zagospodarowania przestrzennego w Miastku. Na konsultacje zgłosiły się 3 osoby. Plan powinien uwzględniać potrzeby i kierunki rozwoju mieszkańców. Ustalono, że działki będą wielkości od 10- 15 arów bez prawa dzielenia w przyszłości.
Plan oraz zmiany do niego musi zaopiniować 96 podmiotów,
06.12 – powołane zostało biuro spisowe do przeprowadzenia spisu ludzi i mieszkań.
07.12 – Zakład Gazownictwa w Lesznie obchodził 145 rocznice powstanie z tej okazji zostałem zaproszony na Barbórkę.
08.12 – wspólnie z Skarbnik pojechaliśmy do Poznania podpisać umowę na kredyt z Bankiem Gospodarki Krajowej, który wygrał konkurs na udzielenie kredytu. BS we Wschowie złożył najdroższą ofertę.
09.12 – odbyło się posiedzenia komisji RG,
- zaproszony zostałem na spotkanie organizacji działających w Brennie z rada sołecką, gdzie podsumowano działalność za rok 2010.
12.12 – Szkoła Podstawowa przygotowała Jasełka na które zostałem zaproszony,
13.12 – dyrektor szkoły Podstawowej zdał egzamin na nauczyciela dyplomowanego,


Ad. pkt. 5

1/ projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad przysługujących diet za prace w organach Rady
Gminy Wijewo przedstawił Przewodniczący Rady Gminy, który poinformował, że projekt został
szczegółowo omówiony na posiedzeniu komisji.
Radosław Zamiatała – podtrzymał swoje stanowisko w sprawie utrzymania wysokości diet
z poprzedniej kadencji.
Do treści projektu uchwały nie wniesiono zmian.
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr III/ 7 /10 w sprawie ustalenia zasad przysługujących diet za prace w organach Rady Gminy Wijewo podjęta została przy
14 głosach za
1 głosie przeciw.
Uchwała stanowi zał. Nr 4

2/ projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad przysługiwania diet dla sołtysów przedstawił
Stanisław Kasperski.
Do treści projektu uchwały nie wniesiono zmian.
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr III/ 8 /10 w sprawie ustalenia zasad przysługiwania diet dla sołtysów podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 4

3/ projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia dla Wójta Gminy Wijewo przedstawił
przewodniczący obrad, który poinfor5mował, że uchwała wymaga podjęcia ze względu na
nowa kadencje. Zawarte w niej kwoty pozostają bez zmian.
Do treści projektu uchwały nie wniesiono zmian.
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr III/ 9 /10 w sprawie wynagrodzenia dla Wójta Gminy Wijewo podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 4

4/ projekt uchwały w sprawie miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalne dla Wójta
Gminy Wijewo przedstawił przewodniczący obrad.
Do treści projektu uchwały nie wniesiono zmian.
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr III/ 10 /10 w sprawie miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalne dla Wójta Gminy Wijewo podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 4

5/ projekt uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programy Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2010 r. przedstawił Stanisław Kasperski.
Do treści projektu uchwały nie wniesiono zmian.
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr III/ 11 /10 w sprawie podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 4

6/ projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy na 2011 rok przedstawił
Przewodniczący Rady Gminy.
Do treści projektu uchwały nie wniesiono zmian.
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr III/ 12 /10 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy na 2011 rok podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 4

7/ projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 rok,
przedstawił przewodniczący obrad.
Do treści projektu uchwały nie wniesiono zmian.
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr III/ 13 /10 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 rok podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 4

8/ projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy komisji stałych Rady Gminy na 2011 rok
przedstawił Stanisław Kasperski.
Do treści projektu uchwały nie wniesiono zmian.
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr III/ 14 /10 w sprawie planu pracy komisji stałych Rady Gminy na 2011 rok podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 4

9/ projekt uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik
przyrody w granicach administracyjnych gminy Wijewo przedstawił przewodniczący obrad.
K. Grabsztunowicz – na terenie gminy mieliśmy 7 pomników przyrody . W parku lipa uległa zniszczeniu, aby wykreślić ja z ewidencji pomników musi być zgoda Rady Gminy.
Do treści projektu uchwały nie wniesiono zmian.
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr III/ 15 /10 w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody w granicach administracyjnych gminy Wijewo podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 4

10/ projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy ulic przedstawił Przewodniczący Rady Gminy.
Wójt – w latach 80 kiedy nadawano nazwy ulic nie dopełniono pewnych formalności i stało się tak, że Przylesie nie jest wsią tylko przysiółkiem a Brenno Pole jest inaczej sklasyfikowane aniżeli ulica.
Urszula Rimke – czy w związku z tą zmian będziemy musieli wymieniać dokumenty,
Do treści projektu uchwały nie wniesiono zmian.
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr III/ 16 /10 w sprawie podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 4

11/ projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych przedstawił przewodniczący obrad.
Wójt – konsultacje są sposobem na uzyskanie opinii co do proponowanej zmiany dot. statusu miejscowości Przylesie.
Do treści projektu uchwały nie wniesiono zmian.
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr III/ 17 /10 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 4

12/ projekt uchwały w sprawie o zamiarze likwidacji Uzupełniającego Liceum
Ogólnokształcącego, przedstawił Stanisław Kasperski.
Dorota Wolniczak – uznaliśmy, że zapotrzebowanie na wykształcenie średnie wyczerpała się od dwóch lat nie mamy naboru. Utrzymanie szkoły wiąże się z opracowywaniem planów i arkuszy organizacyjnych.
Do treści projektu uchwały nie wniesiono zmian Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr III/ 18 /10 w sprawie zamiarze likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego, podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 4

13/ projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych przedstawił
Przewodniczący obrad.
Skarbnik – wyjaśniła, że zobowiązania , których dotyczy uchwała maja zastosowanie do spraw związanych z budowa oczyszczalni i kanalizacji.
Do treści projektu uchwały nie wniesiono zmian.
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr III/ 19 /10 w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 4

14/ projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r. przedstawiła Skarbnik.
Poinformowała, że zmiany dotyczą :
- zwiększenia dochodów i wydatków o 91 600 zł. wynikających z otrzymanej dotacji na budowę drogi z FOGR, podatku rolnego i transportowego oraz opłaty za przedszkole.
- zmniejszenia dochodów i wydatków z tytułu :
Opłaty na Izbę Rolnicza, zakupu szlaki na drogi, odśnieżania, opłat za telefon. Inkasa i prowizji, jednorazowej prowizji od kredytu, kosztu energii elektrycznej.
Do treści projektu uchwały nie wniesiono zmian.
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr III/ 20 /10 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 4

Ad. pkt. 6

Radosław Zamiatała – myślę, że wystąpienie z Zakładu Usług Wodnych jeśli będzie korzystne dla
ludzi (niższe ceny) to będą zainteresowani. Czy są w tym kierunku jakieś planu.
- poprosił o wcześniejsze ogłaszanie na stronie UG protokołów z posiedzeń rady.
Alojzy Wolniczak – rozpoczęli wycinkę drzew i krzewów na drodze 105. należy p[pilnować aby nie
ominęli naszej gminy.
Roman Jęśkowiak - zaproponował aby na posiedzenie zaprosić przedstawiciela Izby Rolniczej
aby wytłumaczył na co są wykorzystywane pieniacze z opłat z gmin.
Ireneusz Dydyna – podziękował za odśnieżanie drogi do Strącza.
Urszula Rimke – zwróciła uwagę , że sala w Brennie jest wyremontowana, braknie tylko
pożądnych stołów. Obecne są wysłużone i niszczą obrusy.
Alojzy Wolniczak – stoły pożyczane z Górska były wygodne i można by takie zrobić.
Edwin Wojciech – na ul. Piłsudskiego kratka ściekowa jest ustawiona odwrotnie i zagraża
rowerzystom,
Radosław Zamiatała – kratka ściekowa przy poczcie jest niedrożna,
- uzgodnienia poczyniona do planu nikt nie może nam podważyć,
- czy tereny na Winnicy są nadal aktualne w planie jako pod działalność gospodarczą
Sławomir Zając – na zewnątrz Urzędu gminy brak godzin pracy, co powoduje,
- tablica witająca - wojewódzka stojący na granicy gminy od strony Wschowy jest zniszczony, wymaga pomalowania.

Ad. pkt. 7

Odpowiedzi na pytania udzielił Wójt .
1/ Gmina Wijewo posiada studium i plan zagospodarowania co znacznie ułatwcie wprowadzanie jakichkolwiek dodatkowych zmian. Zaproponował, aby do kolejnej zmiany przystąpić po zakończenia Miastka, przy wielokierunkowych działaniach można szybko popełnić błąd co znacznie wydłuża proces wprowadzania zmian.
2/ z chwila uruchomienia oczyszczalni będzie musiał ktoś tym zarządzać, wówczas wizja powołania zakładu komunalnego będzie znacznie realniejsza możliwość na przejęcie wodociągów. Najbardziej dochodowa hydrofornia jest Brenno. Należy się jednak liczyć z tym, że wodociąg jest wiekowy i będą się zdarzały coraz częściej awarie.
3/ jak będą sygnały zakończeniu prac przed granica naszej gminy to będziemy interweniować,
4/ na działalność Izb Rolniczych jest ustawowy odpis w budżecie. Zaprosimy na kolejna sesję przedstawiciela Izby Rolniczej.
5/ wyposażenie Sali w Brennie leży w gestii GOK, jeśli modernizacja obecnych stołów wystarczy to jak najbardziej. Budżet GOK przewiduje doposażenie obiektu. Pomysł e zrobieniem jest bardzo dobry.
6/ uważam, że do zimy w tym roku jesteśmy przygotowani. Należy jednak liczyć się z wyższymi kosztami.
7/ sprawdzimy, że kratka na ul. Piłsudskiego można ustawić inaczej podobnie jak kratkę przy poczcie,
8/ co do planu zagospodarowania w kwestii merytorycznej decyduje zawsze Rada Gminy. Osoby z poza rady mogą mieć uwagi tylko co do spraw formalnych.
9/ w sprawie odmalowania tablic witających w województwie wielkopolskim już rozmawiałem, obiecali, że je pomalują,

Ad. pkt. 8

Przewodniczący obrad uznał porządek I sesji za wyczerpany. Podziękował za udział i zakończył obrady.Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Stanisław Kasperski
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2010-12-15
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-01-05
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencieValid XHTML 1.0 TransitionalRządowe Centrum
Legislacji

Monitor Polski
Dziennik Ustaw