Strona główna » Dokumenty » Rada Gminy » Protokoły komisji » Protokół Nr 34/06

Protokół Nr 34/06

PROTOKÓL NR 34
z posiedzenia Komisji Stałych Rady Gminy Wijewo odbytego
w dniu 14 marca 2006 r.

==================================================================


W posiedzeniu udział wzięli :
Członkowie Komisji zgodnie z listą obecności .
Lista obecności stanowi załącznik Nr 1
oraz
Stanisław Kasperski - Przewodniczący Rady
Ireneusz Zając - Wójt Gminy Wijewo
Elżbieta Wolnik - Skarbnik Gminy
Leszek Piotrkowski - Kierownik Ref. Budownictwa
Krzysztof Grabsztunowicz - pracownik referatu budownictwa
Jacek Matuszewski - Kierownik Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lesznie
Marek Bartkowiak - Z/cz Naczelnika Sekcji Prewencji Komendy Miejskiej w Lesznie
Tomasz Witek - Kierownik Rewiru Dzielnicowych w Wijewie
Bogdan Grzelak - dzielnicowy
Joachim Gąda - właściciel terenów Brenno Ostrów
Przedsiębiorcy z terenu Brenna Ostrów zgodnie z lista obecności.

Porządek posiedzenia :

1 . Otwarcie .

2. Omówienie zasad funkcjonowania ośrodka wypoczynkowego Brenno Ostrów.

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawach :


1/ regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wijewo.
2/ zmian w budżecie gminy na 2006 rok.

4. Zapytania i wolne wnioski.

5. Zakończenie.Ad. pkt. 1

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Gminy . Powitał przybyłych na posiedzenie członków komisji Stałych RG, zaproszonych gości oraz przedstawicieli przedsiębiorców z terenu Brenna Ostrów .
Dalsze prowadzenie obrad przekazał Przewodniczącej Komisji Gospodarczej Rady Gminy
radnej Urszuli Rimke.

Ad. pkt. 2

Przystępując do omówienia pkt. 2 porządku obrad przewodnicząca posiedzenia poprosiła o wystąpienie Wójta Gminy Wijewo Ireneusza Zająca.


Wójt - temat funkcjonowania ośrodka Brenno Ostrów jest tematem bardzo szerokim.
Zaprosiliśmy osoby kompetentne w temacie zagospodarowania . Nie przyjechał pan z planowania, który mógłby wnieś dużo ponieważ opracowywał plan zagospodarowania dla naszej gminy. Problem w zagospodarowaniu terenu Brenna Ostrów leży w braku miejscowego planu szczegółowego oraz bałaganie prawnym.
Ze strony gminy w roku bieżącym planujemy jak corocznie utrzymanie plaży głównej z ratownikami. Koszty utrzymania są coraz większe a zdarzają się wnioski o dodatkowe roszczenia.. Utrzymaniem czystości na plaży zajmował się bezie gospodarz terenu., którego również zatrudnimy.
Jesteśmy na etapie opracowania nowego regulaminu, który bezie lepiej regulował sprawę gospodarki śmieciami. W sprawie prowadzenia działalności gospodarczej nic się nie zmieniło. Należy spełnić wymagania przewidziane prawem.
Jako gospodarzowi terenu zależy nam na symbiozie i wzajemnej tolerancji. Występują tu jednak trzy interesy : handlujących , wypoczywających i chcących się bawić . Do czasu jeśli nie zostaną uregulowane sprawy planu i wydzielenia odpowiednich stref działalności należy ta sprawę rozwiązać na poziomie międzyludzkim.
Po pewnym spotkaniu sytuacja uległa poprawie i przez kilka lat było dobrze. Od pewnego czasu sytuacja ta uległa zachwianiu. Gmina nie ma wyjścia, musimy stać na straży prawa..
Możemy jednak obiecać, że uporządkowanie tego terenu nastąpi najszybciej jak to możliwe. Przeprowadziłem już rozmowy z Marszałkiem Województwa o sfinansowanie tego projektu, ponieważ gmina nie jest w stanie zrobić to sama. Przygotowanie takiego planu szczegółowego wymaga dokonania inwentaryzacji wszystkich obiektów oraz legalności ich budowy.
Funkcjonujące na Ostrowie sanitariaty są za darmo i tak będzie nadal. Zmiana ustawy budowlanej spowodowała znaczny spadek dochodów z Brenna Ostrów o 50 %.
Ilość osób przebywająca tam w czasie soboty i niedzieli jest duża. Utrzymanie porządku przy takim zagęszczeniu nie jest łatwe.

Leszek Piotrowski - do 2000 roku obowiązywał plan z 1978 r. określający te tereny jako usług turystycznych. Z mocy ustawy plan ten utracił ważność. Plan z 2002 roku objął również teren Brenna Ostrów. Nie dokonano opracowania szczegółowego ponieważ koszt takiego opracowania przewyższał możliwości gminy. Uznano, że plan dla całej gminy był w tym czasie bardziej pilnym. Opracowany został plan odnowy szlaku kajakowego Brenno ostrów ze względu na brak zagospodarowania planowego jest tz. bombą ekologiczną. Rozwiązanie wszystkich problemów może nastąpić po opracowaniu planu szczegółowego zagospodarowania, który pozwoli na egzekwowanie prawa.

Krzysztof Grabsztunowicz - do 15 maja br. gmina ma obowiązek sporządzenia list zawartych umów w podmiotami prowadzącymi wywóz nieczystości stałych i płynnych. W przypadku nie zawarcia takiej umowy w imieniu właściciela nieruchomości podpisuje gmina i obciąża kosztami.
Ryszard Tomaszewski - co z rolnikami, którzy wywożą ,gnojowice na pola .
Krzysztof Grabsztunowicz - gnojowica nie zalicza się do ścieków.
Jacek Matuszewski - sprawa opanowania i legalizacji hałasu na terenie Brenna Ostrów będzie możliwa po opracowaniu planu zagospodarowania. Na podstawie art. 156 ustawy o ochronie środowiska nie ma podstaw do wydania zezwolenia na prowadzenie odtwarzania muzyki. Jeśli są plany uregulowania poszczególnych funkcji ośrodka poprzez opracowanie planu szczegółowego to tego czasu wypoczywający i przedsiębiorcy powinni się dogadać między sobą idąc wzajemnie na ustępstwa.
Każda informacja na temat zakłócenia ciszy czy spokoju zgłaszana do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska musi mieć nadany bieg, a w przypadku stwierdzenia przekroczenia norm skierowanie osoby winnej o ukaranie..
Marek Bartkowiak - policja jest od tego aby pilnować porządku. Ciężko pogodzić interesy 3 stron. W przypadku zgłoszenia skargi będziemy prowadzić postępowanie i egzekwować prawo.
W moim rozumieniu imprezy okazjonalne to wianki, dożynki a nie imieniny, urodziny.
Staramy się aby na okres sezony był wzmocniony patrol na terenach wypoczynku w celu zapewnienia maksymalnego porządku . We Włoszakowicach po likwidacji namiot sytuacja się poprawiła i obecnie nie otrzymujemy skarg. Myślę ,że w Brennie poprostu musicie się dogadać między sobą ustalić godziny rozrywki i je przestrzegać. W przeszłości nie zawsze były one przestrzegane. Dla nas każda zgłoszona skarga nawet jeśli pochodzi od pojedyńczej osoby jest podstawa do wszczęcia postępowania.
Barbara Buszewicz - sprawy o naruszanie ciszy zostały skierowane do sądu. Sad po
rozpatrzeniu sprawy wydał wyrok uniewinniający lub umorzył postępowanie. Czy
orzeczenia sadu nie są respektowane.
Marek Bartkowiak - orzeczenie takie było wydane mając na uwadze dobro ogólne. Jak doświadczyliśmy w przeszłości dobro to nie dla wszystkich jest rozumiane tak samo.
Składający skargę nie musi osobiście uczestniczyć w postępowaniu. Jeśli chce zachować anonimowość wystarczy, że policjant dyżurny przyjmie to zgłoszenie i wówczas on jest świadkiem w sprawie. Anonimowość przy zgłaszaniu takich spraw zdarza się często ponieważ zgłaszający obawia się szykan.
Sławomir Rydlichowski - jeśli nie ma obowiązku ujawnienia tożsamości to można dzwonić bez
powodu i złośliwie.
Barbara Buszewicz - my tez byliśmy szykanowani niesłusznie. W ustawie jest sformułowanie
„ imprezy okazjonalne oraz rozrywkowe” są to dwa różne określenia dlatego sad uznał nasza
działalność za dopuszczalną i umorzył postępowanie.
Leszek Piotrowski - Brenno Ostrów zgodnie z planem leży w jednostce TU czyli teren usług turystycznych i wypoczynkowych. Do czasu opracowania planu szczegółowego należy dogadać się we własnym zakresie.
Barbara Buszewicz - był okres , że graliśmy co dziennie , teraz gramy tylko w łykendy i też się
nie podoba.
Roman Jęśkowiak - zaapelował o wspólna dobra wolę obu stron.
Urszula Rimke - temat jest szeroki i wymaga dużo dobrej woli do czasu lokalizacji poszczególnych funkcji poprzez plan zagospodarowania.
Ryszard Tomaszewski - czy jest prowadzona promocja Ostrowa. Jest go zakątek, który jest zauważalny. Dla gminy są dochody z placówek handlowych i gastronomicznych.. Z kwoty 50 tys. to osobiście płac 13 % tej kwoty,. Należy wobec tego uregulować sprawę opłat
Teren jest zaśmiecany ponieważ jest za mało kontenerów.
Drzewiecka - jeśli można zrobić na plaży przebieralnie. Jest to problem, takie najprostsze
najtańszym kosztem aby umożliwić swobodne przebranie się.
Barbara Budszewicz - urząd będzie sprawdzał umowy na wywóz nieczystości, wszystkich czy
tylko prowadzących działalność gospodarczą.
Krzysztof Grabsztunowicz - umowy będą sprawdzane u wszystkich właścicieli nieruchomości. Na Ostrowie kontenery dla indywidualnych dzierżawców powinien zapewnić właściciel terenu. Ustawione zostaną pojemniki na szkło i plastyki.
Sławomir Rydlichowski - brzeg jeziorny jest zaśmiecony, czy gmina zgłosi odpowiednim
władzom ten problem.
Ryszard Tomaszewski - gdzie przebiega linia brzegowa, czy parkowanie na brzegu jeziora lub
wręcz w jeziorze jest dozwolone.
Tomasz Witek - jeśli były takie przypadki to interweniowaliśmy. Jeśli dzieje się to podczas naszej nieobecności to proszę zgłaszać.
Przedstawicielka BS - czy po jezdni wzdłuż plaż można jeździć konno, są to galopy, które
mogą skończyć się wypadkiem
Tomasz Witek - nie ma zakazu wprowadzania zwierzą .
Wójt - ustawa o ochronie środowiska jest bezlitosna , zakazuje kategorycznie grania.
Utrzymanie czystości należy do właściciela terenu i on powinien sprzątać śmieci.
Brzeg jeziorny należy do PZW i oni powinni posprzątać, nie będziemy im robić prezentów./
W sprawie przebieralni zobaczymy ile by to kosztowało. Jak będą się zwiększać wymagania jest możliwość wprowadzenia opłat za korzystanie z plaży.
Kontener stojący przy plaży jest gminny dla śmieci z plaży. Zastanawiamy się czy nie zlikwidować tez,, ponieważ jest tam wrzucane wszystko z całego terenu łącznie z meblami.
Do czasu aż nie będzie planu zagospodarowanie tego tereny będzie problem z parkowaniem.,
P. Gąda jako właściciel terenu nie wyraził zgody na wyznaczenie parkingu. Większość dróg jest prywatnych i kto staje nas nie powinno interesować. Za śmieci , składowanie i wywóz z terenu własności P. Gądy odpowiada właściciel. Pojemniki powinien zapewnić właściciel terenu.
Jeśli otrzymamy wsparcie finansowe z województwa to przystąpimy jak najszybciej do opracowania takiego planu. Po wejściu do Unii są coraz większe obwarowania i wymogi.
Sławomir Rydlichowski - jaka jest szansa na zrobienie oświetlenia na Brennie Ostrów
Wójt - jeśli nie będziemy właścicielami dróg to nie będziemy inwestować w nie swój teren.
Ryszard Tomaszewski - ile będzie kosztowało założenie oświetlenia..
Leszek Piotrowski - w zależności od rodzaju montowanych lamo. Lampy krzemowe, które można na zimę demontować są bardzo drogie ok. 4 tys. jedna.
Ryszard Tomaszewski - jeśli oświetlenie byłoby robione prywatnie to plan nie będzie potrzebny.
Wójt - plan zagospodarowania a inwestycja to dwie różne rzeczy., Plan inwentaryzuje to co jest i określa kierunki rozwoju. Od inwestycji jest natomiast wymagane zezwolenie na budowę, które musi być zgodne z kierunkiem rozwoju ujętym w planie.
Leszek Piotrowski - plan zagospodarowanie jest aktem prawa miejscowego i inwestycje prowadzi się według jego założeń.
Barbara Buszewicz - gminę promuje się również poprzez muzykę, przyciąganie ludzi w ten
sposób. Brenno Ostrów nie jest znane z takich imprez.
Wójt - przede wszystkim Ostrów jest za mały i nie posiada odpowiedniego planu na tego typu imprezy, które wymagają odpowiednich uzgodnień i zabezpieczeń. Które w obecnych warunkach są niemożliwe do spełnienia.
Ryszard Tomaszewski - czy temat oświetlenia można uważać za otwarty.
Wójt - jeśli na inwestycje wyrazi zgodę gospodarz terenu P. Gąda to oczywiści. Funkcjonuje już ustawa o pożytku publicznym, która zezwala na swobodny udział w inwestycji osób prywatnych.
Jacek Matuszewski - zaapelował o unikanie prowokacji do składania skarg przez osoby trzecie którym nie odpowiadają pewne zachowania.. nadanie trybu takiej sprawie zawsze wiąże się z pewnymi konsekwencjami, nie jest proste i tanie. Ograniczenia w decybelach to max 45 decybeli w dzień jest to nie wiele , ale takie są na dzień dzisiejszy przepisy. Ponownie zaapelował o dobra wole i wzajemne zrozumienie.
Tym stwierdzeniem podsumowano temat Brenna Ostrów po czym przewodnicząca obrad zaproponowała przerwę.

Ad. pkt. 3

Wójt przedstawił nowego pracownika urzędu Krzysztofa Grabsztunowicza

1/ Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy przedstawił Krzysztof Grabsztunowicz.
Poinformował, że na podstawie ustawy z 2005 roku powstała konieczność zmiany obowiązującego regulaminu. Z nowego regulaminu wynika obowiązek posiadania przez wszystkich umów na odbiór nieczystości płynnych i stałych. Regulamin określa również rodzaj i pojemność wymaganych pojemników na składowanie odpadów oraz nowe stawki za składowanie śmieci.
Aleksander Poszwiński - jeśli ktoś nie będzie miał umowy to z jaka będzie podpisana umowa
Krzysztof Grabsztunowicz - śmieci można w domu składować przez miesiąc a później trzeba zlecić ich wywiezienie .
Alojzy Wolniczak - czy jest możliwość wywiezienia śmieci w dużych ilościach samemu na
wysypisko.
K. Grabsztunowicz - transportować mogą tylko osoby posiadające koncesje na wywóz. Będą odpady, które będą odbierane za darmo, więc lepiej zgłosić i odbiorą.
Do treści projektu uchwały nie wniesiono innych zapytań.
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 3

2/ projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy przedstawił Wójt.
Poinformował, że dokonane w budżecie zmiany dotyczą przesunięcia środków z rezerwy budżetowej będą przeznaczone na inwestycje- utwardzenie placu dojazdowego do gminy. Zabezpieczenie tych środków jest niezbędne aby móc do 21 marca złożyć wniosek o dofinansowanie tego zadania w ramach środków unijnych.
Aleksander Poszwiński - czy GS będzie partycypowała w tej inwestycji.
Wójt - z funduszu korzystać może tylko gmina . jeśli wniosek się nie zakwalifikuje wówczas będziemy negocjować co do udziału innych użytkowników tej drogi.
Leszek Piotrowski - kosztorys inwestorski opiewa na 420 tys. ( utwardzenie oraz odwodnienie)..
Aleksander Poszwiński - czy będą robione inne wnioski o finansowanie następnych dróg .
Radosław Zamiatała - chodnik na ul. W. Witosa wymaga przełożenia Trawnik nie jest koszony to zlikwidować go i może zrobić ścieżkę rowerowa. Na ul. zachodni stoi zniszczony kierunkowskaz.
Marzanna Daleka - zgłosiła do wycięcia topole na drodze do Miastka oraz na ul. Sportowej.
Henryk Rygusik - samochody posypujące drogę zawracają za Potrzebowem., nie jada do mostku.
Wiesław Schwarz - poinformował o planach urzędu w Sławie budowy oczyszczalni przy miejscowości Przylesie w obrębie naszej gminy. Warto sprawdzić jakie będą ewentualne uciążliwości z tego tytułu.
Stanisław Kasperski - poinformował, że otrzymaliśmy pisma na odpowiedzi na wnioski w sprawie opracowania planu szczegółowego w Miastku. Wnioskodawcy wyrażają zgodę na pokrycie kosztów opracowania. Jakie jest zdanie rady, czy wyrazimy na to zgodę.
Aleksander Poszwiński - jeśli rada musi zatwierdzić taki plan to wyrażając zgodę mamy pewna kontrole nad tym, co będzie tam zrobione.
Zielnica Genowefa - na zebraniu wiejskim była poruszona sprawa oczyszczania Kępiny. Jak jest to widziane.
Wójt - mamy w planie do zrobienia 3 drogi. Robiąc ul. Kepińska bez Kepiny byłoby ciężko. Może zagospodarowanie Kępiny i okolic zrobimy jako oddzielne zadanie..
Zgoda na pokrycie kosztów opracowania planu jest na kilka działek. Wyrażając zgodę na plan dla części terenu możemy doprowadzić do sytuacji jaka jest na Ostrowie, a narzucić kilku osobom opracowania całego terenu nie możemy. Musimy ponadto mieć kontrole nad ilością ludzi w stosunku do możliwości jeziora.
Na temat budowy oczyszczalni koło Przylesia nic nam nie wiadomo, były uzgodnienia co do budowy obwodnicy i opracowania studium.
Leszek Piotrowski - jeśli to będzie blisko naszej granicy to powinniśmy dostać do uzgodnienia . Projekt powinien ponadto zawierać raport oddziaływania na środowisko.
Wójt - przypomnimy służbom drogowym, gdzie kończy się gmina, Topole na Sportowej mogą być poobcinane przez naszych pracowników. Pas zieleni przy chodnikach będzie likwidowany chyba że ktoś będzie chciał sobie pozostawić.
Roman Jęśkowiak - może z obligować wszystkich do koszenia. Pas zieleni jest dla bezpieczeństwa. Może było błędem, że gmina zaczęła o to dbać.
Stanisław Kasperski - przypomniał Komisji Rewizyjnej o terminie kontroli pod względem wykonania budżetu i wniosków do absolutorium. Aby otrzymać opinie RIO w terminie przed sesja absolutoryjną.

Wobec braku dalszych tematów przewodniczący obrad podziękował za udział i zakończył posiedzenie.


Na tym protokół zakończono.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Anita Utracik
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2006-03-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie