Strona główna » Dokumenty » Rada Gminy » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr L/10

Protokół Nr L/10

Numer dokumentu: 50
Rok: 2010

PROTOKÓŁ Nr L / 10
z posiedzenia Rady Gminy Wijewo odbytego w dniu
12 listopada 2010 r.
====================================================


W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie rady zgodnie z listą obecności.
Lista obecności
stanowi zał. Nr 1
Sołtysi wsi gminy Wijewo zgodnie z listą obecności.
Lista obecności
stanowi zał. Nr 2

Porządek posiedzenia :

1. Otwarcie
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwał w sprawach
1/ udostępnienia mieszkańcom wsi gminy Wijewo sali gimnastycznej wraz
z zapleczem przy szkole podstawowej w Wijewie,
2/ zbycia części nieruchomości gruntowej w Przylesiu,
3/ zmiany do uchwały Nr XLVIII/ 319/10 w sprawie zmian budżecie gminy ,
4/ dokonania zmian w budżecie gminy na 2010 r.
6. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności rady w okresie kadencji. 2006 – 2010.
7. Informacja Wójta na temat działalności gospodarczej i ekonomicznej minionej kadencji,
8. Zapytania i wolne wnioski.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
10. Zakończenie.

Ad. pkt. 1

Obradom L Sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy. Powitał obecnych na sali członków rady oraz sołtysów. Przedstawił proponowany porządek obrad, do którego zebrani nie wnieśli uwag.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że na 15 radnych obecnych jest 15 wobec czego podejmowane na dzisiejszym posiedzeniu uchwały będą prawomocne.


Ad. pkt. 2

Przewodniczący stwierdził, że protokół z poprzedniego posiedzenia odpowiada przebiegowi obrad i zawiera wszystkie tematy jakie były poruszone. Wobec powyższego zaproponował aby protokół z poprzedniego posiedzenia przyjąć bez czytania.
Do złożonej propozycji nie wniesiono uwag.
Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęty został bez czytania – jednogłośnie

Ad. pkt. 3 Interpelacji nie zgłoszono

Ad. pkt. 4

Wójt przedstawił sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym:
26.10 – wspólnie ze Skarbnik byliśmy w Poznaniu u Marszałka podpisać dodatkowe dokumenty w sprawie refundacji za remont sali w Potrzebowie.
27.10 – odbyło się posiedzenia Komisji Oświaty w ramach SGiPW , omówiono program obchodów rocznicy Powstanie Wielkopolskiego oraz konkursu wiedzy o powstaniu.
28.10 – podpisaliśmy umowę na wykonawstwo prac [przy budowie Sali gimnastycznej w Wijewie z firma TOM BUD za kwotę 1977 tys.. Planowany termin zakończenia wrzesień 2011 r,
29.10 – uczestniczyłem w konwencie Wójtów i Burmistrzów, który odbył się w Krzemieniewie. Omówiono sprawę wyborów i podatków na 2011 rok.
31.10 – odbyły się wybory na Ukrainie w okręgu Winnickim.
02.11 – spotkałem się z lekarkami SANATIO. Omówiliśmy sprawę użytkowania mieszkania komunalnego przy ośrodku Zdrowia.
04.11 – odbyło się otwarcie ORLIKA
05.11 – uczestniczyłem w walnym zgromadzeniu Organizacji Turystycznej gdzie podsumowano działalność organizacji. Chwila ciszy uczczono pamięć zmarłego Zdzisława Adamczaka twórcy Organizacji Turystycznej.

Ad. pkt. 5

1/ projekt uchwały w sprawie udostępnienia mieszkańcom wsi sali gminy Wijewo
gimnastycznej wraz z zapleczem przy szkole podstawowej w Wijewie przedstawił Stanisław
Kasperski.
Do treści projektu uchwały nie wniesiono uwag.
Uchwała Rady Gminy Nr L/325/10 w sprawie udostępnienia mieszkańcom wsi gminy Wijewo sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy szkole podstawowej w Wijewie podjęta został jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 4

2/ projekt uchwały w sprawie zbycia części nieruchomości gruntowej w Przylesiu przedstawił
Przewodniczący Rady Gminy.
Krzysztof Grabsztunowicz – po dokonanej wizji postanowiono wystawić do sprzedaży część działki nie obejmujące przystanku, stawu i działki budowlanej.
Do treści uchwały nie wniesiono innych zapytań.
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr L/326/10 w sprawie zbycia części nieruchomości gruntowej w Przylesiu podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 5

3/ projekt uchwały w sprawie zmiany do uchwały Nr XLVIII/ 319/10 w sprawie zmian
budżecie gminy przedstawiła Skarbnik.
Skarbnik, poinformował, że jest to zmian dotycząca nieujęci w poprzedniej uchwale wydatków o kwotę przekazaną dla GOK.
Do treści projektu uchwały nie wniesiono uwag.
Uchwała Rady Gminy Nr L/327/10 w sprawie zmiany do uchwały Nr XLVIII/ 319/10 w sprawie zmian budżecie gminy podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 6

4/ projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2010 r.
przedstawił przewodniczący obrad.
Skarbnik poinformowała, że dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 112 690 zł. na zmiany składają się dochody z akcyzy opłat z darowizn i spadków, prowizji z firm ubezpieczeniowych zmniejszenia środków na kanalizacji.
Do treści projektu uchwały nie wniesiono uwag.
Uchwała Rady Gminy Nr L/328/10 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2010 r. podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 7

Ad. pkt. 6

Informacje z pracy rady w okresie kadencji 2006-2010 złożył Przewodniczący
Stanisław Kasperski.
Informacja stanowi zał. Nr 8
Ad. pkt. 7

Wójta złożył informację na temat działalności gospodarczej i ekonomicznej w mijającej kadencji,
Stwierdził, że wiele tematów zostało prószonych w wystąpieniu Przewodniczącego Rady Gminy.
Rola Wójta polega na rządzenia aby to dobrze robić należy mieć jasno określoną wizje oraz wiedzieć ile można na to zadanie przeznaczyć. Wszystkie te dane wynikają z decyzji radnych.
W swoim wystąpieniu chciałbym skupić się zatem na części finansowo inwestycyjnej.
W minionej kadencji wyremontowano i utwardzono od podstaw następujące drogi : Podgórna, Wschowska, Kępińska, Parkowa, Piłsudskiego, Tartaczna, Poselska, droga w Miastku, Koźli Rynek, droga do Przylesia, Polna, Krótka.
Dokonano na terenie gminy przebudowy chodników na ul. Kargowska, Wczasowa, Powstańców Wlkp w Zaborówcu, Zachodnia, Handlowa.
Partycypowaliśmy w budowie dróg powiatowych w Potrzebowie, Zaborówcu
W ostatnich 4 latach wykonano :
- adaptowano budynek na mieszkania socjalne w Brennie, sieć wodociągowa na Kalek,
monitoring terenu przy Urzędzie Gminy , nowe posadzki w Zespole Szkół w Brennie, plac
zabaw dla Przedszkola, zrekultywowano wysypisko w Brennie. Decyzja o przekazaniu
wysypiska, zakończeniu eksploatacji i jego rekultywacji była decyzja dobra.
Od 2011 roku za posiadanie takich wysypisk będzie naliczana kara.
Wyremontowano Dom Kultury w Potrzebowie, przeprowadzono remont WDK w Brennie,
rozbudowano świetlicę w Radomyślu, zaadaptowano strych w urzędzie z przeznaczeniem na archiwum.
Zakupiliśmy grunt :
- od Związku Zawodowego KGHM tz. Buchte.
- pod budowę Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wijewie,
- pod plac zabaw dla Przedszkola,
Zakres, różnorodność inwestycji i ich zakres świadczy o dobrej współpracy z instytucjami poza gminnymi a zwłaszcza Powiatem.
Podziękował :
- radnym za mądrość decyzji i polemik, zaufanie dla mojej intuicji i podpowiedzi,
- współpracownikom, kierownikom jednostek organizacyjnych,
- dyrektorom szkół za racjonalne korzystanie z subwencji,
- sołtysom za współpracę,
- policji, straży i organizacjom pozarządowym.
- P. Edmundowi Wojciech radnemu powiatu Leszczyńskiego za współprace i pilnowanie spraw gminy.

Edmund Wojciech – podziękował za współprace oraz współprace z powiatem i przekazane środki na współfinansowanie inwestycji drogowych.
Przekazał podziękowanie wraz z życzeniami od Przewodniczącej Rady Powiatu Leszczyńskiego Pani Haliny Florek.
Przewodniczący obrad odczytał treść podziękowania dla radnych za prace w minionej kadencji i wspólnie z Wójtem wręczył drobne upominki.

Ad. pakt. 8

Radosław Zamiatała - kiedy będzie można korzystać z ORLIKA,
- stwierdził, ze ważnym elementem tej kadencji był fakt, że potrafiliśmy znaleźć kompromis
pomimo różnic zdań. Podziękował z Wójtowi , pracownikom UG za pomoc w załatwianiu spraw,
Barbara Wojciech – jakie plany ma gmina wobec budynku po byłej szkole w Potrzebowie,
Stanisław Kasperski – przedstawił treść pisma jakie wpłynęło z Ukrainy z życzenia z okazji Święta Niepodległości.
Marzanna Daleka – poprosiła o oznakowanie zakrętu w Miastku strzałkami ostrzegawczymi. Zakręt jest ostry i niewidoczny, poprawiło by to bezpieczeństwo.


Na pytania odpowiedzi udzielił Wójt :
1/ z ORLIKA można już korzystać.
Od poniedziałku jeden klucz będzie w szkole a drugi u P. Opaski. Do czasu zatrudnienia osoby odpowiedzialnej za całość nadzór będą pełnić nauczyciele WF i P. Opaska.
Na zatrudnienie gospodarza ogłoszony będzie konkurs, musi to być osoba kompetentna, dyspozycyjna i odpowiedzialna.
2/ szkoła w Potrzebowie będzie remontowana po wyprowadzeniu się lokatorów. Obecnie prowadzenie prac jest niebezpieczne. Planujemy zrobić tam 2 mieszkania.
3/ wniosek o oznakowanie zgłosimy do ZDP w Lesznie.
Krzysztof Grabsztunowicz – poinformował, że w sprawie utrzymania dróg zimą zostały wysłane zapytania o ofertę. Wybrano 3 oferentów, którymi będzie dysponował pracownik UG w zależności od warunków na drogach.

Ad. pkt. 9

Przewodniczący Rady Gminy uznał porządek L sesji za wyczerpany podziękował za udział w posiedzeniu i zakończył obrady.Przewodniczący obrad.Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Stanisław Kasperski
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2010-11-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-12-15
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie