Strona główna » Dokumenty » Rada Gminy » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr XLIX/10

Protokół Nr XLIX/10

Numer dokumentu: 49
Rok: 2010

PROTOKÓŁ Nr XLIX / 10
z posiedzenia Rady Gminy Wijewo odbytego w dniu
26 października 2010 r.
====================================================


W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie rady zgodnie z listą obecności.
Lista obecności
stanowi zał. Nr 1
Sołtysi wsi gminy Wijewo zgodnie z listą obecności.
Lista obecności
stanowi zał. Nr 2

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
1/ określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
2/ określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
3/ zawarcia porozumienia z Miastem Leszno, dotyczącego powierzenia Miastu Leszno
realizacji zadania publicznego, polegającego na zapewnieniu właściwej opieki
bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Wijewo.
8. Zapytania i wolne wnioski.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
10. Zakończenie.

Ad. pkt. 1

Obradom XLIX Sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy. Powitał obecnych na sali członków rady oraz sołtysów. Przedstawił proponowany porządek obrad, do którego zebrani nie wnieśli uwag.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że na 15 radnych obecnych jest 15 wobec czego podejmowane na dzisiejszym posiedzeniu uchwały będą prawomocne.

Ad. pkt. 2

Przewodniczący stwierdził, że protokół z poprzedniego posiedzenia odpowiada przebiegowi obrad i zawiera wszystkie tematy jakie były poruszone. Wobec powyższego zaproponował aby protokół z poprzedniego posiedzenia przyjąć bez czytania.
Do złożonej propozycji nie wniesiono uwag.
Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęty został bez czytania – jednogłośnie

Ad. pkt. 3

Nie zgłoszono interpelacji.

Ad. pkt. 4

Wójt przedstawił sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym:
18.10 – spotkałem się z kierownictwem placówek oświatowych w sprawie budżetu na 2011 rok.
19.120 – zawarliśmy akt notarialny dotyczący wykupu części drogi na ul. Koźli Rynek od P. Janickiego,
21.10 – przedstawiciele Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska zorganizowali spotkanie dotyczące aktualnych możliwości pozyskiwania funduszy na inwestycje związane z Ochrona środowiska,
25.10 - odżył temat dowozu dzieci z Brenna Pola do szkoły. Ustawa o oświacie określa szczegółowo, kogo możemy dowozić.

Ad. pkt. 5

1/ projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
przedstawił Przewodniczący Rady Gminy.
Do treści projektu nie wniesiono uwag.
Uchwała Rady Gminy Nr XLIX/ 322 /10 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 4 do niniejszego protokołu.

2/ projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
przedstawił Stanisław Kasperski.
Do treści projektu nie wniesiono uwag.
Uchwała Rady Gminy Nr XLIX/ 323 /10 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 5 do niniejszego protokołu.

3/ projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Miastem Leszno, dotyczącego
powierzenia Miastu Leszno realizacji zadania publicznego, polegającego na zapewnieniu
właściwej opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Wijewo.
Wójt - wyjaśnił, że uruchomienie schroniska planuje się na pierwsza połowie 2011 roku. Dzienny koszt utrzymania obliczono na kwotę 7 zł., uzależniony będzie od ilości zwierząt w schronisku.
Dowóz zwierząt transportem własnym lub odpłatnie przez pracownika schroniska.
Do treści projektu nie wniesiono uwag.
Uchwała Rady Gminy Nr XLIX/ 324 /10 w sprawie zawarcia porozumienia z Miastem Leszno, dotyczącego powierzenia Miastu Leszno realizacji zadania publicznego, polegającego na
zapewnieniu właściwej opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Wijewo podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 6 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt. 8.

BRAK

Ad. pkt. 9

1/ pomimo, że posiadamy plan zagospodarowania, który ułatwia lokalizacje oczyszczalni to musimy zrobić dodatkowo raport oddziaływania na środowisko wymagany przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Raport nie wstrzymuje prac związanych z uzgodnieniami, które prowadza projektanci w sprawach lokalizacji studzienek i linii kanalizacyjnej.
2/ na wszystkie ulice, które zostały zgłoszone do doświetlenia jest zrobiony projekt i sukcesywnie w miarę posiadanych funduszy będziemy go realizować,
3/ firma realizująca chodnik na ul. Kargowskiej ma poprawić chodnik na skrzyżowaniu Zachodniej i W.Witosa.
4/ chodnik na Kościelnej i Leszczyńskiej spróbujemy przełożyć na wiosnę jeśli będzie odpowiedni efekt, będziemy kontynuować przekładanie na całych odcinku,
5/ należy obejrzeć, które drzewa w Zaborówcu nadają się do wycięcia i jak usunąć skarpę,
P. Grabsztunowicz – będzie ogłoszony przetarg na wycinkę drzew ponieważ do ścięcia wymagany będzie kosz wysokościowy, to uwzględnimy i te w Zaborówcu,
6/ zaproponował, aby radni zobaczyli teren w Przylesiu i zdecydowali co dalej z tym zrobić,
7/ studzienka telekomunikacyjna jest źle usytuowana, zwrócić uwagę Telekomunikacji,
8/ na rok bieżący jest planowane położenie dywaniku na zakręcie do Potrzebowa, Przy tej okazji maja wyrównać nierówności we wsi.

Alojzy Wolniczak – jaka jest możliwość podłączenia wody na działkach na Niwce,
- dokąd będzie robiony chodnik na ul. Kargowskiej,
Wójt – w planach chodnik był być do P. Tosia, chyba, że przetarg na ten odcinek wypadł drogo i nie wystarczy tak daleko.
Woda na Niwce musi być robiona w ramach inwestycji. Obecnie MZWIKW we Wschowie przechodzi trudności i wszelkie prace są zawieszone,
Należy zastanowić się, czy po uruchomieniu oczyszczalni nie powołać zakładu komunalnego i przejąć wodociągi.

Ad. pkt. 10

Wobec braku dalszych punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy podziękował za udział i zakończył obrady.

Na tym posiedzenie zakończono.


Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Stanisław Kasperski
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2010-10-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-12-15
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie