Strona główna » Dokumenty » Rada Gminy » Uchwały Rady » Uchwała Nr L/328/10 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Uchwała Nr L/328/10 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Numer uchwały: 328
Numer sesji: 50
Rok: 2010

U C H W A Ł A Nr L/328/10
Rady Gminy Wijewo
z dnia 12 listopada 2010r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
/Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami/, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami/
Rada Gminy Wijewo uchwala co następuje:

§ 1
1. Dokonuje się zwiększenia budżetu gminy na rok 2010 po stronie dochodów i wydatków w
kwocie 112.690,00zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 3 Plan dochodów związanych z realizacją zadań
zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na
2010 rok oraz plan dotacji na realizację zadań bieżących gmin na 2010 rok i Załączniku
Nr 4 Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2010 rok oraz plan wydatków na
realizację zadań bieżących gmin na 2010 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej
uchwały.
3. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 7 Plan wydatków związanych z Wieloletnimi
Programami Inwestycyjnymi na lata 2010-2012 , zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej
uchwały.

§ 2
§ 1 Uchwały Nr XXXIX/255/09 Rady Gminy Wijewo z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie budżetu gminy na 2010 rok otrzymuje brzmienie:
1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2010 rok w wysokości 10.623.983,00zł, z
tego:
- dochody bieżące w kwocie 9.897.590,00zł,
- dochody majątkowe w kwocie 726.393,00zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1/ dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych ustawami w wysokości 1.780.314,00zł i dotacje celowe na realizację własnych
zadań bieżących gmin w wysokości 117.607,00zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3,
2/ środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w kwocie 50.000,00zł, zgodnie z
Załącznikiem Nr 1.

§ 3
§ 2 Uchwały Nr XXXIX/255/09 Rady Gminy Wijewo z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie budżetu gminy na 2010 rok otrzymuje brzmienie:
1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2010 rok w wysokości 12.311.983,00zł,
zgodnie z Załącznikiem Nr 2
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 9.370.897,00zł, w
tym:
1/ wydatki jednostek budżetowych w kwocie łącznej 6.631.297,00zł, w tym na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.738.601,00zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.892.696,00zł,
2/ dotacje na zadania bieżące 617.704,00zł,
3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.001.896,00zł,
4/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w
kwocie 50.000,00zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2,
5/ obsługę długu publicznego 70.000,00zł.
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 2.941.086,00zł,
zgodnie z Załącznikiem Nr 6, w tym:
1/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 2.782.686,00zł, w tym na
programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 2 i 3, w
części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w kwocie
55.969,00zł.
2/ wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów w kwocie 158.400,00zł.
4. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1/ wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
ustawami w wysokości 1.780.314,00zł i wydatki związane z realizacją własnych zadań
bieżących gmin w wysokości 117.607,00zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4,
2/ wydatki związane z realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub
porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 4.253,-zł,
zgodnie z Załącznikiem Nr 5.
5. Określa się na lata 2010 – 2012 wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne, zgodnie z
Załącznikiem Nr 7.
6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa
członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu i innych źródeł
zagranicznych, zgodnie z Załącznikiem Nr 12.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wijewo.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Stanisław Kasperski
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2010-11-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-12-02
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie